Film Index

Screen Debates: Real Men I 1‘.

II K. SWIM I‘UIIIIII lhI- \MIIIIcII'x \IIIIpnII I’InII-II .IIIII IhI‘ (il’l IIII'xI'III IhI-II panIl.” .IIIIIII.II I-II-III In III.IIlI \I-pII-IIIhI'I .Ix IhI' IIInIIIh nl .IIIInII In I.IIxI' .l\‘~.IlL'llL'\\ .IhnIII Ihlhl xI'\II.Il .IhIIxI‘ 'l hIx )I‘al'x I-II'III Ix hlhk'd .IInIInIIIl IhI' lllfl‘ IlI.IIII.I. R: II/ VI II (1/ I. UlIHQnII

Sin Eater I 1 iI . IBII.III HI‘IIJCLIIIIl. l \. SWIM HI'.IIh l I‘dgL‘I. l’I'lI'I \\I'l|I-I. HI-IIIIn I'III'III.IIIII I‘L‘IIIIII I'IIHH\\lllj._' IhI- IlI~.IIlI nI hIx IIII'IIInI. .III I-\ InIIIIIIIIIIII.III'Il II-hI'I pIII'xI .\II'\ II I'IlgI-II Ix II'IIIIIII'II h} "It" (I‘M _\I'.II nlIl SIII l'.III-I

Il IIIIII.IIIIII. \Ihn InI-mil} ‘InIIxIIIIII-x‘ IhI- xIIIx nI Ihan' ht'}lllld my Mum nl IhI' I‘hIIIIh'x II'.IIhIIIg; \nxx [.IIlI'Il .IIIII InIIIIIII. IhI' SIII l:.III'I \\l\hk'\ In h.IIIIl nII hIx lllIlllllC. In ,-\|I-\ HIII \khdl IIIIkx 'lhI- \III l'..III'I In IhI' IhIhInIIx .IIIIhIIInIIx nl \\.IIIII.IhI' l’npn'. ('.IIIhII.Il I)IIxI'n|| IWI'III'I I x\|IhnII;_'h IhIx h.Ix .Ill IhI- llllet‘Illt'llh III'I-III‘II InI .I xI.II) II'thInIIx hnIInI lllI|\|C II'III'gJIlI' IIIII'xIx. hI'II-III.I| xI'I'Ix. III'IIInIIII~ I'hIIIhI-II. .III .III‘.IIII- III) xII'I}. .IIIII II papal plnl [Illh nl [III l‘,lt‘ll l\l MM [/14' ()mm \xlll I'hnlII' nII IIx h.I|l h.IlII'II lth'Ih (iI'III'III/ I'I'II'IIII

Singin’ in the Rain III 000” 1(ICIIL‘ KI-ll) Ik XIIIIIlI-y l)nIII-II. l S. IUSIIIUI-III' KI'Il}. |)nII.IlIl ()'(‘nIIIInI. Huhlm- RI'}IInlle. (‘_\Il ('h.IIIxxI' IIIZIIIIII llnlhunnIl IIIIIII'I;3III-x th' II.IIIxIIInII lI'nIII IhI' xIII'III L'lIl In IIII' IIIIlIII'x .IIIII II'pIIIIIIInIIx IIxI' Illld I.I|| :\hxnlIIII‘|} \Ullldk‘lllll IIIIIxII'III I'IIII‘I‘I.IIIIIIII'III. \\ IIh IhI' th‘lII'xI nl xII.Ipp} III.Ilng_'III'. I-IIIhII’IIIgl) InIII‘h} IIIIIIIhI'Ix. .I (I'l\l nl fik‘lllllllk‘ I‘h.IIIxIII.I. mu! m I‘IIgagIIIg pII‘IIII'I' nl IhI' IIIIhIxII') III ll'I'IlhlllIIll IIIIn th h.II‘g_';IIII ()IIIII' xplI'IIIhIl, XI llm/r'x (‘I'nlux ItI/lIl/ml’u/I

Solaris I IZAI O... ISII-wn SIIIlt'l'lK'I'gll. ['5. 30” ‘I ( iI'III‘gI' (.IUUHC). \IIlngI‘hu McInlhnIII‘. ‘)‘)IIIIII. 'l'hIx II'IIIII‘IIII-Il. hIII xIIll \l'l_\ I'l'lI'I‘InI‘. llL‘“ \I'IxInII nl IhI- nnwl h) SIIIIIIxIII“ |,I'III (lClllUll\ll'IllL‘\ lhk' I'IInIIIInux \L‘l\Illl|ll) nl SII'\I'II SnIlI-I'hI-I'gh. llIx xI'II'cIIpIII} I'nIIIpII'xxI-x IIII' liI'xI hnIII' nl

lellh‘“ xlI}'x 1"“: IIIIII IIIIn [Cl] IIIIIIIIII'x. xI-IIIhIIg.‘ pxIIhnlnngI Kclx III I( iI'nIcI' (‘InnIII'.\ III III-IIII'IIIlnIIx IanIII nII In my IInIIhlI'Il xp.III' xI.IIInII nIhIIIII: IhI‘ [‘IIIHCI nI IhI' IIIII' InIle nII HI'II'. hI' Ix .IIII‘III'II M .I IlI‘hIhIaIIII}: III‘IIIanx_ .Ix hIx \xIII' RhI‘}.I I\.II.IxI h.I \lI l' IhnIIcI xIIII IIlI' _\I'.IIx hI'lnII‘ II-.Il .Ix KI'hIII hIIIIxI'll II .IIIInIIIIIx In I‘llk‘ nI IhI' IIIan IhnughI pInxnlIIIIg; .IIIIl lllH\lll_‘.j lIhIIx nl IhI' )I'.II (I \, (i/munu

Space Station 30 Il IIlnIII \l}I'Ix. ('.III.IIl.I/l S. IINI‘I »1"IIIIII \Illldk‘d h} 'lnIII (‘IIIIxIa IhIx l‘lj.‘ xIII'I'II l\l.-\.\ IIII'xI'III.IIInII lIIIIU\\\ Iml .IxIInII.IIIIx IIIIn IhI' l‘lj.‘ hIIII'

\xhn InIIIIIIIIII'Il

Ilppk‘Ill\. .IIIIl Ix Il\

llllPlL'\\l\C. hIII IInI .Ix .l\\C\UlllL' .Ix II xhnIIlIl llIIH' ht'k'll [U \X. (Human:

Spartacus I IV C... I\I.III|I'_\ KIIhIII’k. l‘S. l‘mm KIIlI l)nIIg_'l.Ix. l .IIIII'IIII' ()IIHI'I. ,II'.III SIIIIIIInIIx. 'l'nII} (‘IIIIIx I‘HIIIIIII 'II'IIII'II. II-xInII‘Il \I-I'xInII nI KIIhIII'k'x I'pII‘ .II'I'nIIIII nl .I xl.I\I' II-xnlI III .'\ll\’lk'lll RnIIII- l‘lthh. IIIxI. pnIIIII.II IIIIIIggIII'. InIII.IIII‘I' II'x gnl IhI' InI \III'I'III‘II hI'II' In .I NC“ wHIIIIII pI'IIII \\ IIlI pIIw InIle_\ IIIIxI-I‘II IIInI.I;_'I‘ l()ll\lL‘l III.IlIIII§._' II p.Ixx .II ('IIIIIx. IIn II'xxI. I’llNl/IHHH. In/HI/Img/I O Spirited AwayIHiI moo Ill.I}.In \11}.I/Ilhl. J.Ip.III. 204)] I \nII'I'x l)II\I'I3_'h ('h.IxI'. RIIIIII HiI.Ig_'I. SIIlnIIII- \Ull KInxlgk. .\II_\II lIIIIn_ J.Ixnn \Lllulk'll. IZSIIIIII. :\I IIInII' Ih.III [\HI hnIIIx InIIg. .III_\ JIIIMIII'xI' IIIIIIII.IIInII \\ IIII .I I‘hIlIhI-n‘x I‘I‘I'IIlII'.III' I'.III nIII} M .I h.IIIl xI'll InI \VI-xII'III .IIIIIII-III'I‘x. I)I'prII' \\llllllllj_' IhI' hI'xI .IIIIIII.III'I1 pII'IIIII- ()xI‘.II' I'llld _L'k'lllll_L' .I hI'.I\) pIIxh IInIII I)IxIII'_\. .\[’IIII( I! ,lmII IIIIhI'I gI-I IhI' .IIIIIII-III'I' II III‘xI'I'wIi III IhI' SIuII'x. \VhII'h Ix u \hIllllL‘ hI‘I‘dIIxI' ll.I_\.In .\lI_\;I/;IkI'x lIlIII Ix .III .IIIIIII.III'Il III.IxII'IpII'I'I‘ .IIIIl II'III} IIIlII'x )nII h) xIII'pI'IxI', ('hIhII‘n II‘;I\ I'Ix “"011th .I IIIIIIII-l IIIIn .IIInIhI'I' \IIII‘IIl. “III-I'I- th' happcnx IIpnII II h.IIhhnIIxI' InI IhI- prI‘IIx, .'\“Cl' I'hnuIIIg IlnmI gII'I-Ihl} nII xnIIII' xplkcd lnml pI'nIlIII'I‘. ('hIhII'n‘x [LII'I‘IIIx .II'I' II‘.IIIxInI'IIII-Il IIIIn png. IL'.l\ III: IhI‘II‘ xIIIlIlI'III} IIIIIIIIII ILIuglIII-I In \Ck'h \InI'lI

III IhI' h.IIhhnIIxI' III «min In II'II'.IxI' IhI'III l’hIlnxnph}. .Illllllk‘ IIIIII xh.IIII.IIIIxIII IhIx Ix xnIIII-IhIII; II'.I||} xIIIIIIIIII: Ih.II ll\‘\'\l\ In by \L‘I'II l0 lu' hI'llI'M‘Il \I/II {(l1/(1'III\(

Spy Kids 30: Game Over II I

C... IRnhI'II l\’I‘Illlj.'llk‘/. l \_ IHIHI .-\IIInIIIn “Illlllk'IID. (‘.III.I ( iIIfgIIIn. \Ik‘\.l \'I‘§.:.I. l)Ill_\l S.Ih.II.I. RII.IIIln \lnIII.IIh.III. HHII.IIIIl 'l’.I_\|nI. \}l\I‘xII'I \I.I||nIII' IINIIIIIII \\ hI'II ('.IIIIII'II hI'InIIII'x Imppcd III II xIIIIxII'I \IIIII.I| lk‘Illll} \IIlI-n ;:IIIIII'. ,llllll Ix IhI~ nII|_\ nIII' “NH I'.III x.I\I- hI-I IInIII IhI~ I hIIIhI-x nI IhI‘ 'l'n_\III.IlII'I ISLIIInIII‘I. .III I'\I| _L'.lllk‘\ IlL‘xlgllL‘I 'HIL' ; I) I'llI'I'lx .III' hnlh III\I'IIlI\I' .IIIIl IIIIpII'xxnI' .IIIII Ihc xI'I pII-I‘I-x .III~ lk‘lllllx lIIII. 'l'hI' IIIghhghIx IIII‘IIIIII' .I IIIII'I "Cl\\k'k'll gIIIIII I'nhnl I. .III I'\I‘IIIII3.' IIIIIIII \I'hII'II' pr'I‘Il l’.I\'L' .Illd \HIHC l‘l/JIIL' [NICO llIng. \kllIIxI‘ InIIgIII‘x xhnnI nIII IIIIn IhI' .IIIIIII-III‘I- .Ix IlIv} .IIIIII'R. (;('Il('ltl/I(/II1\(

Swimming Pool I ISI 0... II'IIIIII‘nIx ( )/nII. I'I.IIII'I'/l 'K. SHIN) (‘hIII‘lnIII‘ R.IIIIphII_-:. l.ll(l\lllt‘ S.I_-.'IIII‘I. (‘hIII‘lI'x l);IIII‘I‘ IIL‘IIIIII l’InIIIII’ l'lk'lk'h

Sam Rockwell and Nicolas Cage square off as confidence tricksters in Matchstick Men

IhII‘IInI U/nII III.IkI‘x hIx l III'hxh |.III:'II.I~.'I~ Ih‘l‘lll, lI‘lIlllllll‘.‘ \\IIh |x’.IIIII‘lIII:', hIx lllll\I' lInIII I NIL; .'I'II \In'.’ In lllll‘l\'\\l\I' I'HI'II HI'II‘ th‘ Ix I.le .IthI*IIIIIlIHI‘ .|1'\'\1\.Il.lh \InIInII .I HIIIIxh IIIIIIIII'I lll\\l\‘l\ \\lll\‘l. \xhn'x xIIIIz';'lIII_~: \IIIh .I I II'.III\I- hlnI k \hI' .IIII'IIIx IhI~ nIII'I IInIII hI'I IIIIhIIth'I II).IIIII'I nI IhI' IIxI~ nI hIx xI'InIIIl hnIIII' III l'In\I'IIII' III IhIx II1_\l|II xI'IIIII:' th' hI'1'IIIx \anlI Illl\'\\. nIIl\ InI hI'I III-.III' .IIIII \llllI'l In hI- \\l\'\ km] |\_\ IhI' .IIIIII‘.II.IIIII' nI hk‘l lIan‘x \\IlIl I'hIlIl I II'IIIh I1.III~.'lIII'I, Illllk‘ IS.I§._‘IIII'II \I'I \.II.Ih hI‘InIIII-x llllllt'llI‘Il h\ IhI' .IIIIII x .IIIIl I'\I\I*III'IIII~x nI IhIx III-IlnIIIxIII II'I'II.II'I'I. .IIIII IIIIle hI'I I|\\II \\llllll“._' hI‘IIII' II'kIIIIllI‘Il \HIIHIIIIH'." 'nn/ IIIIInIle .Ix .I Ih.II.II II'I xIIIIl_\ nI \I'I'Illlll‘.‘ nppanICx .IIIIl II\.I|x hIII Il Ix .len .III I'III;:III.IIII \ll\[‘\’ll\\' Ih.IIII.I. III \thI h I l/nII pl.I}lIIll} hlIIIx IhI- lIIII'x hI'IuI‘I‘II I.IIII.Ix\ .IIIIl II‘.I|II} III nIIII'I In I~\p|nII‘ IhI' ll.llllll‘ nl hIx IIuII .IIIIxIII III'.III\II\ \.I:'IIII‘I ILII/II'x \xIIh IhI‘ xI‘\IIII'xx nl hI'I [II'IlnIIII.IIIII‘. I‘lll II'x lx’.IIII|I|III;' uhn

a “naysmm :

IN CINEMAS SEPTEMBER 19TH

34 THE LIST '3‘ 50:“ .‘ L“ ‘2

GLASGOW 08701555136