The ln-Laws I:.-\I

lllk' H H"

The Italian Job I I3.\I

[IIIII llii‘ VIII. (I III. \.1S

Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl I |:.'\I

I).I||_\ :IIII. SIIII. S IS

DDJW/y,‘r .I II). IL),./‘

l’ii|;,'iIIiiliilk‘ iIkI‘I} III in- \iiiIlIIIi III IIII‘ him IIqu \II'I'L l’iIIIIII‘ llISfiU RU g” Win iIII IiI'iuIIS .IIIIi iiiiiL'S

Odeon Wester llailes: Edinburgh

\\I'SiSIIiI' l’lu/u. i3” \VI'SiI'l HuIIL‘S RIIIIIi. \hIng‘l H‘HIIK. HIS—vii iUs” UH“ .\(Ill|i\ IS 3”: hk'iilit' (Ipin L i 5” ('IIIIIIII'II ()\I’ISIIIIiI-III Li SH l‘uiiill}

III MI I l S, iII-IIIII' (IpIII Ll iI; iII'lIIII' (IIIIII LII H.iij.'.iiii Du} INC 2. ‘2” u” \t'illS. I’ii‘ iIIIIIn \hii\\\ L S 3i)

TIIIJII‘IIII‘I/‘

American Pie: The Wedding I ISI .1 IIII. .\ 3II

Blackball ISI I Hi.

Calendar Girls |::\i I 3H. HS. IIIII. .S iii

The italian JobII3.\I 3 III. (Iliii_ Sill Lara Croft Tomb Raider: The Cradle oi U'eIIIXI HS IIIIII. um

The Lizzie McGuire Movie II I ISII.

II III

The Man who Sued God I ISI Hi).

(I ll). S-iii

Pirates ol the Caribbean: The Curse of the Black Pearl I 12A) 3 W. SIN). ISIIII, Sin EaterIISI I III, ISII. IIIS. .S‘.-liI Spy Kids 30: Game Over I I ‘I IJII Tears of the SunIISI Hm, SIII. ISIS.

i HID/W III iiiiJHESIMW 1):} American Pie: The Wedding I ISI “.lll) Hill, (Ill), SJII. Calendar Girls I I3.I\I

Hull): |._‘ii_ i315. (Ill). IS’RII The Italian Job I i3.-\I

Dull}: ISI). (Mix), SSH.

Lara Crolt Tomb Raider: The Cradle of Lite I l3.-\I

hull) JJII S-III. Slii

The Lizzie McGuire Movie II'I I).III\ ISII, (III).

The Man who Sued God I ISI I)ui|_\' ISS. mu.

Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl I 13A)

hull}. jiIII. SIIII. Sill). Rugrats Go Wild II‘I

.\luiincc Sui A‘ Sun: [.20.

Spy Kids 30: Game Over II'I Mill}. 1 ii), (Iii),

Tears olthe Sun I ISI

Hull): iii. .Sflji)‘

Underworld I ISI

I);III_\; JJII Sin. 3.30.

i HID/\Y XII iiiLJHSl)/\Y L)

I’I'IIquIIIIIII' likcl) iII ik‘ \IIIIIIuI' iII lliC pli‘\ lUlIS \\ L'Ch PhHHL' HS.” 505” (N)- [01' Iii‘iullS .Iiid liliicx.

St Bride’s: Edinburgh

III ()Ixu'll 'I'I'I‘qu'. illfil .UII i-lIIS. l‘lL'hL'lS Nip.

iiIIIIAY 1%) Si i) Singin’ in the Rain II'I JIIII.

i HID/\Y ‘30 Si P

The Prime of Miss Jean Brodie Ii' I IIIII.

Ster Century: Edinburgh

()u'uii II‘IIIIinul. ()ccun l)I'I\c. l.L‘lIh. (H H 553 ()‘lill, .-\diilii £5.51) iik‘i'III'L‘ 5pm Mon I‘I‘i HSIII. ('hilil Iundcr ISi/(‘UHL‘L'SSIUHY L3: Siuilcni: USU, i-.IIIIIl_\ iii‘kci: Ll-l. KldS ('Iuh: Li.

iHUHSDAY i8

American Pie: The WeddingIlSI IIIIIIuIII. 3.10. 5.30. Sill).

SIS

Biackbail ISI I SII. II III. S IS Calendar Girls I I:,\I IIS. S .IS. CampII3\I Sun. 4 ‘III

Citizen Verdict I iSI IIII. *I III Confidence I ISI II SII II III Hollywood Homicide I I_‘.\I A1 IIII The italian JobIIJI\I ISII. IIIIII. .S SII Jeepers Creepers 2 I ISI II III. III.

‘) Jli

Lara Croft Tomb Raider: The Cradle ol L"81|::\i HS. :1 IS. II .IS. ‘I IS

The Lizzie McGuire Movie I I” I 3 SI I.

:1 .1S The Man who Sued GodIISI SJII. II IS. SZII

Pirates of the Caribbean: The Curse oi the Black Pearl I l:'\i I SII. I SII.

" Sil

Rugrats Go Wild III 3 .‘II

Tears oi the SunIIS. :IIII~ II III. IIIIII Terminator 3: Rise of the Machines IIJ.\I HII. II III, XIII

H’IIIJAI/ T! "IiiJI-‘EIIIAI.

American Pie: The Wedding I ISI l)uil_\: ill). 5 3“. SI”

:\ISH lililllilt‘i' Sui Ik SIIII: Iii liiuiii. IJ-III.

.'\l\ii luic i'Ii ik Sui' I” IS. Analyze That I ISI

\luiiiiI'I' \M'Il: IlWliuIII

Blackbail I ISI

Hull): 1.3”. (I. Si) Ik X.A1Slliiill'i’ii\ Sul I.

.'\|S(i lulc i'i'I Ik Sui: ||.|5, Calendar Girls I I3I\I

Dull}: H5. 5,45. SIS.

.'\ISU Iiiuiiiicc Sui Ik Sun: lUlSuIII. ill-15.

.'\|Sii lulu HI I\' Sul' Iii-15.

Camp I lZ.-\I

Hull}: ‘50.

.-\|\II IIIuiIIII'I' Sui Ik SIIII: liisiSuin, ConfidenceIISI

1.;Ili‘l'I'I Ik Sui: | 1.“).

The italian Job I I2.-\I

l)ui|): iii). (IIIIL S, ii).

.'\ISU Iiiuiincc Sui ik Sun: IIISIIuIII. I (iii.

.'\|Sli iulI‘ [‘11 «K .Sul INN). Jeepers Creepersz I ISI

Hull}: -i_-1(). 7.30. Uniii.

Lara Croft Tomb Raider: The Cradle of Lite I i2;\I

I)uil_\: Isis. -i.|5. (x45. 0.15. .'\|Sii Inuiincc Sui Ik Sun: lilSum. The Lizzie McGuire Movie II‘I Hull): 2.30.

.‘\ISU IIIuIIncc Sui Ik Sun: li).Iii);Im_ 13.15,

The Man who Sued God I ISI Hull}: 4.35, (ISI), 0. i()_

.'\ISU IuII' i'i'l Ik Sui: lilii

Pirates oi the Caribbean: The Curse of the Black Pearl I IZ.-\I

l)ili|)1 ISII. 3.SII. 4.SII. SSII. 750. S50:

.'\l\U IIIuIIncI‘ Sui Ik Sun: liifiiium. I Ifilium.

.’\|Sli lulc i'i'i & Sui: lilSii: Rugrats Go Wild II‘I

l)ui|}: 2,30.

.'\ISU Iiiuiincc Sui Ik Sun: |().2()um. I331).

Scooby-Ooo ll’( II

Muimcc Sui ik Sun: liiii5um.

Spy Kids 30: Game Over I I ‘I \iuimcc Sui Ik Sun: l|.liiuin. l.lii. Tears olthe Sun I ISI

Hull}: Hill, (IliL (Mil).

.'\|SU muiincc Sui Ik Sun: nIIIIn. Terminator 3: Rise of the Machines I |2:\I

Dull}: VJ“. (I, lii_ S—lii‘ Underworld I ISI

I).III\: 3.IIII. ISII. “.IIII. IIAII. .‘\!SU Inuiincc Sui ik Sun: llfiiium.

F HIDAY HIT» THURSDAY 2}

i’I‘IIgI'uimnc like!) III in: Siniilui‘ III ihc

pm iiiih \wck. l’hIIIIc iii 31 55‘ (FIN) IIII‘

Ilciuilx unii iiiiiL‘S. Xv“ illiilS due in upon IIII i'i'i III Scp:

Giin I lSI

Once Upon a Time in Mexico I ISI Young Adam I I.\'I

KIIIIIuIIIi I’uik. \L'“xi.ll“_'h.lll RIIuIi. H1 11 (WIN Ila—q [11in ‘\ Hunk”); iiS‘iNI IIL‘HSH [H] H} \\llth 15 3*

I,\iIIII iii uiIcI Si‘iililii\15.ili\ SIIII Spin IIImuiIiSI 1-1 3* I.\1IIII l'il i‘L'ii‘iL' Spin uIIIi SuI .\ Sun iwiIIic SpIIII SIIIIiI'IIix L1 ‘5 I.\iIIII lhii .\ I'll Sui IIIIIlIIIghIx will} I ()\i’ (‘hIlIl t (I<

American Pie: The Wedding ISI .1 III. (will. i) [ii

Blackball ISI II jII

Calendar Girls I.‘ \I SIIII. II IIII. \ IS CampI|3»\I .iIIII. II 4* The italian Job I:,\I :- .\ IS

Jeepers Creepers 2 I ISI HII. S SH.

.\ IS.

Kuch Naa Kaho IIIII~I S III. .\ III

The Lizzie McGuire Movie II I 2 SI I.

The Man who Sued God I ISI " iii).

‘iv Iii

Piglet’s Big Movie II I {III

Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl I l::\l 3 IIII_ S IS‘ 3 :II Rugrats Go WiidII I DIS. -1 {II

Sin EaterIISI 3 IS. .IIS. IS. *ISII Spy Kids 30: Game OverII I VIIII. S IIII Tears oithe Sun I ISI IJS II IS. ‘Hlii Terminator 3: Rise of the Machines iljx\l ".IIII. IIIII

i‘. R W. IS IQ.

Him/\Y if) THURSDAY

American Pie: The Wedding I ISI Dull}: ill). (will. 0. Iii,

Aim IIIuIInI'I' Sui Ik SIIII: Iii) Calendar Girls I l:.'\i

Hull}: 3,I)(i_ mm. 3‘ III

Aim Inuiincc Sui & Sun: 12.]? Camp I l2.-\I

l)uIi_\: 4.2”.

\ixII Inui'nuc Sui I\ SIIII ll :Ilum. l SII

Full Frontal ISI

Sun 1”“

liiL‘ SIM

TheltalianJobII.‘\I liuil} 31‘. ‘15 SjII. IIjII. Sliii

\lxII IIIuIIIII'c Sui I\ Sun I I mum.

I.‘ SH

Jeepers Creepersz ISI

Dull} ~1 :Hliii‘l SIIIII. WNIIIIIII Iiik".

Kuch Naa Kaho Iiik I |).IIII IIIII \ [ii Lara Croft Tomb Raider: The Cradle at Life I: \I

Hull} 3 J”. S ‘H

\ISI‘ IIIuIIIII'I' Sui .\ SIIII Ii SILIIII The Lizzie McGuire Movie I I I

Hull} ;III. S W

\lSU IIIuIIIIcI' Sui .\ Sun 13*”

The Man who Sued God I ISI

in Sun I\ liIII S SH. S jII

Piglet’s Big Movie I I I

|)_II|_\ I IIII

,\l\ll iiiiiiliii'i' Sui .\ SIIII lllNiunI Pirates ol the Caribbean: The Curse oi the Black Pearl I i.‘. \I

Hull} 2 {II S III. II IIII

,\|SU liliiiiiik'i‘ Sui I\ SIIII ll IHuIII Rugrats Go Wild II \luIIIII'I' .SuI I\ SIIII Sin Eater I ISI

I).III_\ .\ III

Spy Kids 30: Game Over I I I Hull} {-iii

.\l\ii ill.llili\'i‘ Sui I\ Sun l_-iII.

Tears oi the Sun ISI Dull}. (ISII II III Terminator 3: Rise oi the Machines i l_‘;\I

l)uil_\. (i, Iii

Underworld ISI

I);”l.\_ iii). IIIII II 3II .‘\l\ii lli.lliliL't‘ Sui Ik Sun

IIIIIIII. III)

II JIIuIII.

I3.III

Salma Hayek vamps it up as a knife-wielding desperado in Once Upon a Time in Mexico

' ./ 2 THE LIST 39