Music rock 8 pop IIsIIngs

Thursday 25 continued

Edinburgh

I Full Moon Open Mic ('nmmpII-x. JII ('nIiiiiicItml Slim-I. l.ciIli. 555 5033 h‘piii i'lL'L' ()pcii llllt' lnI .iIi)nIic linIii pnch In l‘.tllIl\ In ml.» xiiigcix i‘llll lmt'k Iiiic lj3lllldl. ll.l\\ .IIiipx. tll'llllh llllt'\ cit I pi'm Mimi and .I [lI'L‘l‘lH'ixL'ti lxIIiIl nii linIiI ilrtllllltl llpIii ll )nu “Jill In linnk .I \lnI cull i‘l'll/ nii WWW) l~5 "-W

I The 55’s, Little Amber .Iml Mexico \\ liixllt'hiiikit'x. -l SnuIli lliitlgc. 55~ 5ll-1 ‘ipiii l‘t'JllllllljJ \l Rccnitlx‘ \llellllj3\ NW 55'\ .llltl l.iIIlI- :\iiil\ci

I FB Collective, Monkey Tribe, MC Soom T, Taj, Live Sciences, Psylent V and Dr Air (Lilhiit'l \Iilliiii't'. Vi in BLIII XIII'I‘I. 33H (IIVI Upiii igiiii. L" \I-u club llllell Snuml Sailiu‘ I‘I'II'lIiJII'x Ilic lwxl iii St'nlllxli lillt'lll ill llll\ Ill;l\\l\t' liw \llIRkt‘ihL'. Rnniii nIIc ligiiiIllt-x Ilic liip linp \killx \iliilc illt' clu'lin Inuiiggt' \ccx Dr :\H' Iilniigmlc ;i iiL'lll‘L't'lllil RL'I’IIIle \IIIM (.l\k' IIlt‘lgillx llk'l illltl l)_l liii.iIi Il'SnIi/Ii, ()pciiiiig lllylllx pi'nt't't'tlx .ill gn In Sit‘k Kltl\ t'ligii'il}

I Senser, Nicky Blackmarket, Calcium and DJ Kid 'l'lic \‘cnuc.

l7 3| (lilInII Rnutl. 557 NPR. ‘liiiii i.iiii llI'uIlt‘Il h) it liw \linu li'nIii ‘lllx [lIlllllt'ill i‘nt‘k. mp. and L'lt't'll'lllllt'u nIilliI St'iixci. \x llll Ili'uiii & lnixx .llltl liip hnp \Iilllltl\ li'niii lllt' i't'xpct'liu' I).l\.

Glasgow

I Rancid and The Fight li.ii‘in\\l.iiiIl. 3-H (igillnxxggilt'. 553-1IIlll‘ 3. illlllll. £13.50. ()wi' I~lx \lltl“. Scc 'l'lIIiIx 35.

I The Proclaimers and the Grim Northern Social ()Iiu'ii .\l;ii'g:;iI'cI l'iiinn. 33 l'iiiwi‘in} (ini'III-iix. 3 “I U734, 7.30pm. £15. 'lilic chl l\\lll\ haw l‘t‘k‘ll gniiig git-at _L‘llll\ Iii Ilic l;l\l l\\n _\L‘;tl\

.IIIcI .l \t‘\t'll )0.” wll-iIiipnml \Imk litixlllf,‘ pcIInIl ll lt‘cl~ gimI In haw lllk'5k' [\in LilL‘lllCIl \InI}Icllu\ lmtk lIl nuI liIIimiiII-iiI

I Gorky’s Zygotic Mynci Km; luI'x \\.Ih \lel llIiI. 3‘34 SI \ Illtt‘lll \III'I'I. 331 53“) .\ ‘lem L.\ \M-lei \Hilltlt'l\ \xlin l‘t‘ffidll Ilit-II 0.”ch .15 cut-IIIIII' Ict'Ii.Ig_'c [‘\_\\'llt'tlt'll\l lllt'ltlldllh l‘lll \kllli haw lllt'llIHkt'tl Int-i \llttk'\\l\k' .Ill‘llllh IiiIn .i l‘ll\\llll [\hlt‘ldl Pup t'nIiihn \K iIli t‘nuIIIi} iiillt't'IInIix ()llt' nl lllt‘ l'l\'\ lllIl\l t‘niixixIt'IiII} l.I\t‘Iii.IIiIigg t‘IilI l‘.tlltl\

I Counselled Out .md Queens of Soul 'l’hc l'k‘ll'}. -13 (lulu l’I.Iu-. 13‘) I‘ll”. “pm in Snul lt'\llt‘ Ill .I ('ummilim'iilx \l_\ lL'

I Cosmos, the Haze, the Casuals and Broken Sticks illk' (i;iI;Ig_'I'. l‘lll Silllt‘lllt‘llilll Slit't‘l. H3 ll3llv "pm. {6.51) I t" 5H Ilnni I ()u'I |~lx \linuv liitlic i'nt'k bill

I The Koreans, Hail Caesar .lllIl Diadem Hui-II}. jIIIII‘IIIII- Slim-I. IixfII III)“ IIIIW, 5pm III III IIIIIII I. llic KIIl’t‘ulh :ii’t' il i.IlllIlUll l‘.l\t‘tl lnIii Incu- ulin Ilt'xt'i'ilw lllk'll' \Illllltl .l\ Klimt“ i‘nt‘lx'.

I Hecker, Pita illlIl Matthieu SII'I'I'n. 13 H Kt'luiiliuugli SIII'I'I. 530 5lllhl Npiii. (ici‘iiiuii I'lt't‘IIniIit'J liniii lllk' Iiiuii \Ilinw lll'\l Ii;iiiit- l\ l-lnIi.iii

I The Shine, King Louie .llltl Moon \it‘t'ii’Slcu/y ~l3l S;iIIt'liicli.ill SII'I'I'I. ‘33 003". “pm. L i. I’iuIin II'Il lllL'lUtllL‘ pnp \\llll it iiii\Iuic nl lccimgc l'giiit‘lIili-I'xquc li;ii'iiiniiit'\ and ut'nlixlit‘x uiIli \VI'xI i'.lltlL‘I'\ \lnnii ;iiIIl ;\l\cIIlcciI\ King: I.niiic,

I X1, Conestone and Ten Miles Tall 'l'llL‘ lilll NUIL' (iélit‘. 5‘) (Ill Klllf.‘ SII'I'CI. .553 1M3. ‘lpiii. L5 l’np/i'nck/iiitlit' lIIic up nl Intuil lxiiitlx. I Robbie 8- the Brothers (inqu ()II' ()pi'}. i’;ll\lL'_\ anl lnll. r13” 5 WI». Tilllllii. H (U iiiciiilwi‘xi. ('nIiiIlI‘X

Clear Channel in association with The Agency Group Presents

and

Liz";

Ev RHYTHM '0:

r TEL: 0070 771 2000 CREDIT CARDS TEL: 0870 400 0688 (24hrs) Buy on line at www.cclive.c0.uk «kc-mum www.thew0nderstutt.com

New Live DVD ‘Construction For the Modem Vidiot' Out Now.

.1

The Wanndies return for you and me at King Tut‘s, Glasgow, Fri 19 Sep and quuid Room, Edinburgh, Sat 20 Sep

I Abba Tribute liniiilinii Silt-cl. INK (it'nlgt- SIII'I'I. 553 Ill-ll. “pm. [5 It I 5.5” \\ illi IliiIiII'I I. ‘l'i'iliulc In my unilIl t‘niIIIIit'iiiiy Siit'tlcu.

I The Furze \luySnilx‘p. -l3 ,l;iIIi;iiI';i Silt‘t‘l. 315 55%|. ‘) illplllv i'lt'k'. Rk'ti llIIl ('liili l’cppcix llll‘lllt‘ .101.

I The Gift ~\lt'('liIiill\. ill High Slit't'l. .553 3| ‘5‘ ‘lpiii. lit-c. \ni‘Ilit‘i'Ii \tllli lllllllt'llt‘t'tl \InIiipiiigg.

I Rush Hour SJIIIIiI-l I)n\\ 'x. (I7 "I \illixtlgilc Rnutl. ~13 i Illll". Nilllllll‘ i'lt'L‘. ('IH L'l\.

I The Fusion Experience qulllIl l.nIiIig_'c. ‘H \chl Rt'flt‘lll SII'I'L'I. ‘5‘

(I33 *. (IIIIII. l'i't'c. chitlt'iit‘} lIniiI llll\ |;i// liiiik ll'lII

I Frank O’Hagan 1110 8mm.

ll3 ll-l Slnt'luwll SII'I‘I'I. 5.53 HIM. “PHI I'Iu'. ('nwix nl l)_\ |;iII. ‘l'lit' Huiitl. (‘i't'cIlt‘iIt'n

Edinburgh

I John Watson, Roguestar .Iml Pseudofunk \VIIIxIIcImIkII-x. A1 SniiIlI Bridge. 55“ 5| l-l. (Ipiii. SIIIIliIiiii \I_\lc Inviting: liniii RU‘L'ULNLH \\liilil”1i\.\ \I\ling_'\ li‘niii i)\t'lltltlllllli\.

0 Frank Black 8: the Catholics itlltl Serafin 'l'lic i.lt|lllIl Rnniii. ‘lt' Vit'InI'III Sli‘ccl. 33.5 35(I-l. “pin. H3 5” Hit" C\'i)l\lk'\ li'niiliimii t‘nIIIiiiIiI'x lll\ \llt‘t‘t‘\\llll \IIlII t‘IIl'Ct‘I'.

Glasgow

OThe Rapture, Fat Truckers .Illtl The 80995 ()Iit'cil \luI'gui't'I l'iiinii. 33 l‘iiiwi'xil} (kink-m, 3 W ‘FX-l. 3. illpni. L'lll. \ilul punk lIiiik IiIiuIIt-I lI'niii \t-\\ ank \xlin li.i\t' iuxl lt'lt';l\k'tl Ilicii Ilt'hul album l1I/IIII'\ Sn llllk'k'lltllh. Ilit') t'nultl iiiukc u l'llllltlt‘t'IUN ILIIIu'.

I Guided By Voices Burn}. 3N! (lnlc SIII-t-I. II.\“II IIII‘ IIIIW. 5pm. Su- pi'm icu lnI lllk'\k' t‘IilI llltllL‘ cct‘cnII'It'\

I Jason Mraz .Iml Lexxi King; 'luIK \Vgili \\'.ili llIiI. 3‘30 SI \int‘cni Slit-cl. 33| 53“). 5.30pm. L"). .\ llt'“ iii;iIIi\Ii‘t'.Iiii xiiigt-I \niigxxi'iIt-i' lni )Iilil' L‘l‘lhltlt'lJllIlll .\lI.'i/ |\ lxixctl lll \niiIhuIIi (Lililniniu. \xlicic llt' ciiici‘gt'tl IlIInugli lilL' Slill Ulcgu (Iillt't‘ \llUp \L'L'llL' “U l\ lniiictl l‘} lll\ ll'll\l_\ mlckit‘k. pcrctnwnnnI lnm RHL'HL

I UB4T :43 Ilwliiiitl Ihc (i;ii'.’Ig_'t‘I. J‘HI Silllk‘lllk'lldll SIII'CI. ‘5‘ il l 1. £15. 'l'liuI'x I‘iglil £15 In «1' .I l‘dlltl pI'I-Icntliiig In

l‘t' l'lllll llicIt' lllll\l lw l‘t'llt'l llllllj.‘\ In Iln \\llll )nui S.IIIIIIl.I) llllell

I Mego Sicicn. l3 ll KI'|\iIili.IIi§:lI SII'I'I‘I. 5‘0 5lll.\ ‘lpiii t5 Slinutuxiny lllt' \\.iic\ nl \ll\lll.lll t'ltK'llUlllt'Il lill‘t'l \lcgn llI't'kI-i th‘ l ii 3m llllll\ up ;I_L‘;Illl. ()lllt‘l .llll\l\ lllt llltik' Hill lx’Iixwll liih“ .Illtl Lillt‘l lIII\\ i)t'lk'l Rt'lllk'lfj. \\llII it't'nitlx lllltlt'l lllt' [l\t'lltltlll}lll l’iI.I I MacFloyd 'l llt' i'L'll_\. l3 (‘I'xIlI' l’l.It‘I'. ~13” llllll, Upiii t’lll St'nIIixli llll‘lllt' In Ilit' iiiiplil) l’iiik l'lIiitl

I Hugh Reed Explosion ill\' I illl \IIII- (‘.III-. in MI Kmy XIII-«I. RH Imx ‘lpiii U lntxil Ic;'t'iiIl [llt‘\t'lll\ \pnnl lukt'x nIi \.llltlll\ \‘l.l\\l\'\. IIII'IIIIIIIIL' lll\ .i.llllt‘\ llInuiI ll'll‘lllt‘ ‘l inn}: iII \lnIiiiI l‘lnIIIlI.

I Vera Cruise, Multiplies .llltl Freejazzsuperpartyyes NIL‘L'ill‘SiL'.l/_\. ~l3l Sullt'lllt'lmll Slit't'l. Hi III» i" ‘liiiii ti lllI-iiIl nl t’IIllllll) and grill} iIIIlic iiillIiCiit't'x lIniiI \t'l‘l ('iiiixt' I Blue Horizon (Imml IIII- III"). l’.iixlt'_\ anl lnll. ‘l3‘) 5‘00 " illplll M It" lllk'llll‘t‘l\l (‘nIiiiIii

I Motown Tribute with Ron Davis llnliilinii \Iit‘t'l. llix (it'Iilij' SIII'I'I. 553 “HI "pm L5 IL'I" 5” \xilli IliiiiicII

I Tin the Shop It’ll.” Hum. -13 ()I.I;_'n l,.iIit'. 57153-1 13pm LIH lkili” ()\ll.l It'pIi|.ii\ Ilic l’I'IIIlulIiIiix .llltl \tullt'i .HL' aiming; lilt’ .it'Ix Ulllllllllt‘kl m I.” In pln) Ill .1 \pu‘mll} Clt't'lt‘tl lllitltlllt't' .Il llll\ .Ill Il;i_\ lIiIIIlIIIIwi lni SpIIiI \Itl, l’int't'ctlx \xill gn In It'liIiilIliiij: .i lmIiilII-Il llnIii Iiiill lll \llelIIHINIAIll,

I The Counterfeit Clash .\lg(‘liIiIll\. ~10 illlel SII‘I'I‘I. 553 3| ‘5 ‘lpiii. i‘lk't‘ ('liixli .IiiIl nIlit'I t'nwix

I Kong \IIIt'SIII'lI')\. ~13 J;iIii;Iit‘.i Sllt‘t'l. 315 355i (I illlllllv l IL‘C Rtitlx

I Big Licks \lugSmlcp. J3 ,l.iIiI.'iit'.i Slum-l. 3-15 55M ‘) illplll i'lL'C Rnt'k (IHCH hand

I Open Stage ‘l'hc ll.IlI It”. IIIII \Vnntlluiitlx anl. 5(>~l I53", ~1 Hpiii ‘) l'icc. \Vt'ckl} \L'\\lIll| lnI‘ Inuil lllll\lt’l;lll\ I The Needles lllc “all IL”; Hill \VnnIlluiitlx Rtliltl. 5(I-l I53" 9pm licc. \hci'tlniiiun guiugc iinixcnikx.

I The Outpatients Sumqu Inm‘x. 0" "l \illixtlulc RnIiIl. ~13 i lllll"

.\. illplll. l'icc.

I The Zulu Open Mic llrunxuit'lx (I‘lldlx 3 W SIIIIt‘lIIClIIIII Slit‘t'l. 5‘3 HUN» .1 "pin. i'lL'k'. Scc Sat 3”