Music rock 8 pop IIsIIngs

Rock 8- Pop listings continued

Thursday 2

Glasgow

I Elbow anII Longview Queen Margaret I‘IIInn. 33 l'nnc-NI} (i.lI\It'II\. H‘) 078.1. 7' illprn L Ill. ()wr talc-II InIIIc' llll\L'l.II\lIl\I\ lInIn \Ianchwlcr uIIII \llmltlll lrnIn a mu ItanII applyng lnr a \IllllIltl' |)H\IIIHII

I Thursday 'I III- (iarajgc'. tun Sauclnc'hall SII‘c'c'I. H3 lI3ll. " illprn £8.50. ()xc'r l-lx \IInu. I'.\ll'c'llltt (lllllllc’I lrnIn Nu“ Jc'rxc} \HIII a c'nnxcrc-nlrnnx .‘lIIIIllIIL‘ In Innr'rng anII IIIc' l'L'\[)Itll\lI\lIlllC\ nl hum}: Ill a I'nc‘k hand \thrc'x IIIc lnn In IIIaI

I Senser, Calcium and RPM 3;: (In-IIIIIII 'I'IIc- (ial'agc' l. .190 Sanclnc'hall SIIu-I. ISA H I I. {H

I Skinnyman King: 'IIII'x \Vah \Vah Hill. 373:: SI \‘Inc'c'nI SII'ch. 331 53“) K. illprn. LN. Sac [H'L‘Ht‘u lnI‘ lIlL‘ Inndnn ham-II \l( ‘.

I Boo Hewerdine 'I'hc IInuunnII Illll. .\IanI Slim-I. I|n\\\\nncl. nc‘aI JHIIII\IHIIL‘. lll5ll5 "NH I l‘). H. “Iplll, L'X. I'Itl'lllL‘l'I) nnc- IIaIl nl the Bible IIIIc- .\'c\\ nr ()III chIanIc'nI. \w \kIllltlt'l',l.;lIltII10“ Ik‘llc‘l' knrmn ax Izdcll Rc‘aIIc'I‘\ \nngurlnng partner.

I The Ducks Nicc'n'Slc'a/s. .l3l SaIIc‘IIIc'IIaII Slit-cl. 3 H Uni—7. 0pm. Sac“ I'l'l I‘).

I Japan 4, the Camel Pimps, Echo 20, AOAS and Pen 15 Inc (’alhnuxc. I5 I'nInn SII'c‘c'I. 343 (until). 7.3llprn. (-1.50. ()xcr' Hx \hn“. I’unk IlllL‘ up nl a pop and \kalc [k‘l'\llll\lltll. I Hill City Blues SIIIIIIn ()nc'. (il'It\\L'llUl‘ IInIc'I. (Il'It\\c‘llUl' 'I'c'I'I'ac'c' Inll Iiy'c'x RnaII). MI 05”». ‘lprn. I'I'c‘c‘.

I Poor Old Ben I‘lc‘alhc'c'nc. 5 (‘I'cxxxwll Inna. 334 (I770. Xplll. I'I‘c‘c'. Laidhack background \nllllII\,

I The Vagabonds 'l‘IIc- Swim.

\Iiickuc'II \Ilc‘c‘l. <3: \(“I ‘Iprn I'lc‘L‘ I’npnIaI u*\c'l\

I Jam Session SanInc'I I)n\\

(i- “I \III1\II.IIC RILIII. ~13 ; III”—

.\ illprn I'Icc' IImIc'II It} InIIc'pc'IIIIcncc I Live MUSiC IcIlal ()\II.I. >13 ()Iagn |.anc'. ‘5" 453-3 \prn In Iw pnnlIrrnuI I Live "05“: I.U.ltIk'tI. I IIIIIIII I.ItIIle_'U. ‘l-l \\c'\I chc'nl Slrc‘c'l lllpnI [ I ILI IIII tInnI I \M'c‘kI} \IIl'\\\.l\L' HI IHc'aI .II‘ll\l\

I Live MUSiC IIlc' I :III \ch' (NIIC. 5“ (Ill Km; XIII-cl. 55‘ In“ "pm 1‘ I.lllL' up In Iw c'nnl'nnIc'II

I Live Music \ic'(‘IIIII|I\. -llt IIIle SIIc'c'I. 553 3| ‘5 “pm Irc'c' \c'u hand llljJIlI. Irnc up In In" cnnlIrrnuI

I Live Music 'IIIIIIc-Iltny l.\‘l Ilsrcx RnaII. 4“) ‘Illh ‘lprn I'lL'k' \c‘nnxllc‘ \UIIII(I\

Edinburgh

I Man of the Hour, Battalion of Flies, Funnelweb and STD Swain 3-I. 34 3h ( ‘allnn RnaII. .553 V55 3.30pm, .\InI'c' Iran} Inc'k lrnnI /,c-aInn\ - Slum Village IIlc' IiItllfJH ( .IIlI‘. IInI_\I‘nnII RII. ‘lprn ianr L'Ilt IL5 alIc'I I3. ill», I)c‘II‘nII\ SIIIIII \Illapc' IIIaIk IIlL' It'llllt‘llllljJ nl lIlL' Iinngn ( 'lnh aI II\ nc‘u \llc'. Spitlllullc'ullx, pl'nglc'\\l\c'. II)I\\.II'II IIIInkIng Inp Inn) Man rappers ItaaIIn and Ii IlIttlljJHIIc' pInIIIIc‘c'I Ia} Ik‘c mhn hax [\I'UIIIICCII IIlC IIIuN HI ‘I l'lIk'. DC In SIIIII anII Ihc' |’II;IIc'_\IIc-I. ()n \Iaggc' III I Ipln Iappr'nu \\IIIl \IIppnI'I lInIn Incal L'UIIk't‘IHc' l.I\c Sciences and HI \krllx lr'nrn Sc‘r’alc‘lt'x Isle} and RIcIIIc' RUIIIUIIL‘ alnngxnlc' Izl Sc'gnncln‘x I).IRL'II(\.

I Ten Miles Tall, Elbrook Court, the Angel Conversations anII Lynx Jenkins ('atc Rn}aI Iil\ll'tt liar, I7 \Vc‘fl Rc'glflt‘l' SII‘L'L'I. .55" ~I—‘I3. 57.30pm. U. .\Inr'c' lllIIlL‘ and I‘nc‘k lI'nIII I.an ('aI pr‘c‘xcnnng \nln ;Il'll\l I._\n\ .lc'nkIm' l'n'xl ncI‘lnI'Inanc'c‘.

FOR THE FIRST TIME

"l HAD A FEELING THIS WAS GOING TO BE SOMETHING SPECIAL r ms - "'6"!!!

FOX News (hannel

um“ “AD

"Paov “n

I. If‘I"?".I’3“‘ ‘f I,

cirque] dude! a mpg

54 THE LIST ‘8 Sub .‘ Ox". .~‘

M A RI A H

(lul'wImmIII 2003 WORLD IOIIR k5”

SATURDAY o

0870 040 4000‘ ° 0"] 222 22” ° 0870 998 8888‘ Marrah Carey 24hr Credit Card llotline: 0870 444 7074' personal callers to SECC Box Office, Tickets Scotland 8. all usual agents

or online: mlastminutexom ° www.a|oud.com fickets [25 plus limited premiums W III.‘.'.I..‘.‘..;...Inew.‘“‘ c “1.944% Ash [rd/uwrcarcrua

A CONCERT NOT to I! MISSED

f

J

"THE meat was All. ABOUT “0 MARIA“ A Hill MlGllTY VOICE"

(huaqu Daily Herald

"MARIAH CAREY TANTMIZES THE crown»

New Ycrl P05,

crosen '03

www.morshall-arts.co.ult

Events are listed by date, then city. Submit listings at least ten days before publication to Ruth Hedges at ruth@list.co.uk, by post or by tax on 0131 557 8500. Listings are compiled by Ruth Hedges and Kenny Mathieson.

Thursday 18

G asgow

I Jim McQuat Quartet It.” I6. Buchanan IInIc'I. I\5 IiIIcI1.IIl.III\IIc'\'I. H3 ".‘.\-1 5pm I luv I)l\\'l\t‘ |a// \I'c.IIl\I It'.l\i\I1I\ Ilnatlcl \KlIIl an .I\\\'lIlllCllI nI Ia// \\\ll1j.'Illllc'\

I Lynne O’Neill Trio \II I lI‘. I I I Ilnpc' SIIc'c-I. 3‘1\ («‘15 \pIn L3 I snnc ().\L‘III Ic'aIIx IIll\ IIIn \Injsrny lira/Ilran Illllt'\ .IIItI |.l// \IanIIanlx

I Late Night Piano Bar ('nnnrlnan. I‘ll IanaIn SIM-cl. 553 Hill ‘lnrn IIc'c .Inxh \Inrganplasxlratlrnnnal\I1n\\ IllIlL'\ I’aII nl \Ic‘lc‘IlallI (n) I'cxnxal

I The Fusion Experience Blacklrrarx. In “C” SIIc'c'I. 553 5‘l31 IllpIn I'Ic'c' \cu (Ilaxgnn I‘.I\CtI IIIIk'k' pIc'c'c .Ic‘III |.I// lIInk I‘IIIItI lc'aIInInjg

Ra} InnnII Ilarrrx nn IIaInnInnII nrpan. Slc'll .\Ic‘( ‘IIIskc'_\ nn ha“ and .Iannc' ('IIIIII' nn IIllllll\ I’aII nl \ik‘I\'II.lIII ('II} I \'\Il\.II

EIIIIII)III'gII

I SaySamba! (‘aI‘aIc'I \HIIJHC. {(1 V5 Illan SIIc'c'I. 33” (II "(I {I IUI ('nrnc' .lllII \IMkI' )nIn IaII lc'aIIII‘Ix \klIIl IIlC c'\nI\c'IanI ~1ll \Ill‘llf.‘ I1IIInIIIIIjJII\arnhaScImnl nc'rc'nxxrnn pinup \[lk'c'lJIhllljJ III .IllIIlCllIlc' lIl}IIllll\ lInIn ItIa/Il'x carnnal c'nllnrc

0 David Berkman and Trio AAB IIc'nI} 'x .la// ("c-Ilar. N \Inrnxnn Slim-I. to“ 53”” 5 illpln {It .\ InaInI nus c'nlI.II\nI.IIInII Inrnpx Ing'I'IIII'I \IIIc'IIc‘an Inanrxl I).I\ III Itc-IanaII \uIII IIII' Ic‘annc‘l.I\IIc' 'IIIn .\ \Il I:\ncc'I gunk}. nncnIrw and (\PIUIJIHI} no“ |.I// lInnI IInx pnII-III c'nnIhInaIInn

HamIlIon

I Clyde Rhythm Jazz Quartet \c‘u Douglas I’ark. ('aII/nu \wnnc. IIIINN 330“); .\ I Illlll. I'It't' IIIC II.IIIIIIIUII .III/l (IIIII\'\ \H'CkI} \c'\\IUll IIlal \\k'IL'HIIlc'\ yucxl lllll\lc‘l.lll\

Friday 19

Glasgow

I The Fusion Experience 'I he IIIIIIIII l HIIIIch‘. ‘l-l \\L'\I Rcycnl Sheet. ‘5‘ III“. 5 5pm. I'Ic'c'. Sc'c' IIIII IN.

I Late Night Piano Bar (’nIthIan. I‘ll Ingram SIIc'c'I. 553 lllll. ‘lprn. I‘Icc, SCL' III“ I3

I Brian Morley Quartet IiIackIllah. In Hell Sllc'c'l. 553 593.1 ‘J. Winn I'Ic‘c SII.II;_'III aIIcaII Ia// pla_\cII nn \a\. kc'}I\naIII\. In“ .lllII III‘Innx I’aII nl \Ic‘I'c'IIaIII (‘II_\ I‘L'\Il\.II.

I Brian Molley Quartet IiI.lc’I\Ill.Il\. In “C” Slim-I. 553 5‘l3~l Iltpin Inc You”; \.l\II|lIlUlll\I \Inllc'} IlIlllI\ IIll\ lnInxnnIc

Edinburgh

I David Berkman Trio IICIII} \ _I.l// (l‘lIaI. I\ \InIIIwn SIIc'c'I. In" 53””

N. Illprn Us ('nnIc-nIpnI‘ar'} |.I// and an HIIjfllMI Iakc nn \nnIc clamrc‘ Inc-Inn It} (IL‘I\Il\\lll anII IzlllnggInn lInnI IIH\ c'\c‘c'|lc'nl \c'n \nrk I‘.I\C(I [‘ldllhI

Saturday 20

Glasgow

I George McGowan and his Orchestra \Ic'Ic‘IIaIIIK (‘nIIIc'L IN JnIIn SII‘c'c'I. 553 Will. 3. :ll 5. iIIPlll I'I'c'c. I)I'IInnnc'I _\Ic‘( innan IL'.llI\ In\ In; hand \\IIII gnc'xl \Uc‘.IIl\I\

I Alone at Last - Tommy Smith (ilaxgnu (LIIIIc'III'aI. ('axllc' SIIc‘c‘l. 5.53 XI‘IN \pnI {5 SIcIIaI Sc'nIIrxh \IIMIPIIIIHHI and tan lllll\|c‘l.lll 'InnInI} SnnIII pc'r'lnnnx Ill\ ~pcc'lall} cicalcd

\.I\I‘I‘III‘II\‘ I‘Inx c'IchInnch IIILI\I\ InI IIlc‘ c Illlic Ilc'\ anII caIIIcIIIalx nI \\\'IIJII\i I.IIIIIUIlj3II IIc‘ II.I\ pcIInInIc'II II III Ints nI \I‘Ilct‘II II.tII\ .I\ “(III I‘aII nI \Icrc‘IIanI In} I I‘\II\.II

I Scottish Guitar Quartet I‘I' \. 1<n\.rncInc-II.III \III'I'I. ‘53 ~1‘Illll \Inn

L In ILM IIlt' \IIIJIICI Illl\c‘lI .I no“ \llllk‘ \I‘llII‘I‘\\’\I I\_\ \iJIu‘IIII \Iac'l allanc' \\IIII .l Innnnhxrnn lInIn IIIc‘ \cItIIhIl \ll\ ('nnncrl. ll\lllj.' IIII'II nan I l.llllc'\\I\II\ _~:InI.n\ and IIIC Ix’nIanII \ (i M \erIII IIIC I‘JIIti \\ III aIw pla} an acnanIc \c'I nn IIIc' IllIlllhIlL I IanIc'xxnIk lll\Illllllc‘llI\ \c'c pane]

I Late Night Piano Bar ('nIInIIIIan. I‘ll Ingram \IIc'c'I. 55.‘ Illll "Inn Itcc Ilu'lnlc I Hum 15 .Illc'I\\aIII\ «UH .Ia// .IIIli ca\_\ leIc'nInj.‘ lllll\lc' lInIn Kart} liacc'} Il‘IIlHKCti It} l).| I’aIII Ix’c'a lll IIII' c'lnh I’aII nl \II'Ic‘IIanI ('Ils I c'\Il\.lI

I Late Night Piano Bar ('nIInIIIIan. I‘ll IIIj.'I.InI \III'I'I. 55.‘ IIHI ‘Il‘lll IIc'I' \c'c' III“ I.\

I Lorna McLeod Quartet IiIJc'kIlth. In Hell \III'I'I. 553 5"31

‘l Winn Ilc‘k' I nrna \i\I and and IIc'I \|ll.llI\'I [\Ias a mu nl \I.III\I.II\I\ .lIltI IIlL‘ll nun \‘Hllll‘INlIlUlh I’aII nl \II'Ic'IIanI (II) I I‘\Il\.II

IIIIIIDIII'glI

I Toto’s Jazz Quartet Hans \ Hal. I\’.IlIIIHI[‘Il I’I.l\ t'. 3 i" XIII” i ill (rpm I'Ic'c' \njclc' King: IUIII\ IIll\ lnnk} tlll.lIlt‘I In prnx IIIc' IIIc' \nc'alx

I Ailsa McReary III'III} \ .I.I// (‘I'IlaL N \InIIIwn \IIc'cI. MW 53”“

N Winn L5 Innng' ('anaIIIan \Ingzcr \IngIng.‘ a \‘ItlllllIc'lx‘ l.IllL‘\' than will InIInIaIc- I‘.lII.ltI\ In In: \Ilnu Innux .\c‘c‘nIIIIIlj..' In lIlc‘ / l4 rung \r H \_ \III' \I.I_\\ |ll\I IIIc IIIIIII \IIII' nl lncallI} lpn\\lIII_\ nnI \\Ilt'|l \IIc- l\ running up my \Ianx. IIInIIpIII

Glasgow

I Paul Towndrow and Friends Ilc'cr ('alc'. (.llIHIIL'Ilflf3'M 553 0M5 3pm I'lc't‘ .\InIIc'In Ia// \IIIIHI.II(I\ and HIl;'lll.II\ lrnIn IIIc pun nl 3‘1 scar nIII aIIn \.I\H[\Il0lll\l IU\\II\IIU\\

I Blues Sunday I,.Illllt'\ Iial. I-l King SIIc'c'I. 553 "l3; 3 ~1pIn I'II'I' Rc'unlar IlL'\\ I‘Illt'\ \c'\\lnn lI-aIInIn}: Rm I)nc' .IIIII IIIC ('nnprc'uannn

I Perdido IlIIIIIIa. I‘13a SI \ IIIL'L'llI SIH‘CI. 3i; 33I3 -I flplll I‘IL‘C \IarnxlIc‘anI IaIIn |.I// anII \nc'alx.

I Campbell Considine and Stuart Harrison \\a\} ()'('nnnnr'\_ -1»i\\i'\l(ic'uljjc' SIII‘L'I. iS-i 5 I 5-1 ti (rpm I'Ic'c', \nc'aIN anII pIaIIN ('aIIIphc-II ('nIIxIIIInc [‘c'lIHlllh Ia// \IarIIIaIle \xIIII I‘;I\\I\l SIIIaI‘I II.’Illl\Itll

. Kesha (IJIL‘ (-U\\.I\'IlHI\. I<ll\\l.lll (’IIIIIIIaI (‘c'nIch Ill King: Slrc'cl. 55‘

II“ N X {llprn 2.5 IN: \IL‘L'I (Illk IgInIaI I. “In: I’nnnnIaIm l\ InInII and In :\II.I\ I\In|InI pc'rlnrrn a rim nl I<ll\\lllll. 2);“). Ia// and Kla/Inc-r lnlk nIINc' I’aII nl \Ic'rc'hanl (n) I‘cxlnal

I Scottish Youth Jazz Orchestra \Ic'lc'IIanI Squaw. lIlL' ('nIIII_\aIII. “I 3* .\II\lUll SII'L'I‘I. ‘lprn I‘Ic'c' 'InInIn) SnIIIII'x Ulc‘Ilk‘\Il.l I\ made up nl IaIc-IIIcII I5 )caI nIII Sc‘nlnxh Ia/l lllll\lc‘l.‘lll\ I’arI nl \it‘lt'IIIIllI ('II) I'c'xlnal

I Late Night Piano Bar ('nIInIIIIan. I‘ll Ingram SIIc'c'I. 553 I Illl, 9pm I'Ic'c. Su- ‘I hn In

I Graeme Scott Trio IiIac‘klI‘IaM. m “C” SII‘L'L‘I. .553 593-1 ‘) illplll. I‘l‘L'L‘ Inning lellIIIlhl Sc'nll l\ InnIc-II nn bass and III'nnh lnr a III/I \L'ICL'IlHll I’aI'I nl \lc'Ic'IIanI ('II} I'c‘xlnaI

Edinburgh

I Jazz Afternoon Ulnlnm. it ('axlIL‘ Slit-cl. 44" 5‘33 I Jprn I‘lc‘c' \Irkc- Rngxc‘rx. Susan II;Illlllll_L‘ and Hand I’aIrIc'k nn plann plus _‘_'llc'\l\ III II]I\ ncu “Cc-kl} r'c-xrdc-nc)

I Toto’s Jazz Trio 'l he (inll ‘laxcrn. I)nkc SII'c-c-I. lnrh. 3 ill -l. Winn I‘ruc. 'I'Inx Innc II'x Jnnrn} (iIInInrc Innnnj: 'InIn lnr \nc'al Inc-Ind}