Events are listed by date, then city. Submit listings at least ten days before publication to Ruth Hedges at ruth®list.co.ul(, by post or by tax on 0131 557 8500. Listings are compiled by Ruth Hedges and Norman Chalmers.

Thursday 18 G asgow I Dar Williams lllk' \ltllt'\. .~\l;_'_\ lc Stu-cl. 5H5 Illli Rpm Llll \cu Yolk xlnjgu \llllj_‘\\lllt‘l I).u \\llll.llll\ Pl.l_\\ \Ullf.‘\ 1mm Ilcl l.llL'\l .lllmm. I/u li('(llll\ u/ 1/“ Hum I Singing in the Round (1m- Snmu'. SI .-\lltll't'\\\ m lhc Squaw. SI .\mllc\\\ Squaw. ull Salllnal'kcl. 5Ai.\ (llllll .\ illpln l)nn.llmn\ \wlt'nmc (illL‘\l \llljJL‘H pcllolm .'l \\ ulc mngc ul Illillt'lldl l’.nl H! W M [NH]! (‘11\ I'l‘xllml I Gypsy Fire ('.llC('m\.u'l1ok. Rmxmn ('ulluml (‘cnlun King: Slit-cl. 55 i ll" ‘1 H illpm L5 «H» ,-\II unmcn l{ll\\l.lll 9px} lilo Rmcx Ill lhc Slum .uc lumul ll) In .\ll.l\ on \mlm. I The Mighty Caledonian Mambo Orchestra \lclt‘lmnl Squaw. 'l'llc ('nllll}.u'd. .v\|lmln Slit-cl. 8. ill Ill illpm. l‘n'c Sal»: (‘clllm'x ll'umpclcl lul‘} Slnplc) .unl lnx Ill [mu- l..lllll (ill'lllhll lmml l’dll HI lhc Urn/14ml (‘II\ I‘m/1nd.

Edinburgh

I Say Samba! (Xllmrcl \llllull'c. “lull Sll't‘t'l. 23“ (\l "h. H lt'.‘ l. ‘l‘ht' .lll \lrnllfl litlmlml'gh Samba School [lL'l'L'll\\lUll lmml plu) uu'lmal lllll\l( lmm lll'u/ll,

Palsley

I Legends of Country l’Jlec} 'l'mm llull. .-\hlw§ (‘Imu HS” llllll, ",Kllpm. L") lull 'l'nl‘ulc lo munlr} \lurx l)n|l_\ l’urlon. Kcnn} Rogcrx .md ‘lfiunm'x \\'}ilt‘llt'.

Falklrk

I Banish Misfortune l-ulku-L liulk (‘lulx lhc l’ollxh (‘Iulx .'\l'llUl Slrccl. “I 334 (ll 3 “)5. 8,30an [5 lt-l5lll. (‘cllldh dunu' lmnd \\ Ilh an ll'l\ll \lunl.

56 THE LIST ‘>~‘ Sm» .‘ 3‘

Glasgow

0 Dixie Chicks .md The Thorns \l-,('(‘. hunk-min (‘lll.x}_ll\~llll,;ll.;ll1lll " zllpm L35 \lL‘MllL'xllllk‘xl\l.1l\'ll‘l lllc mullumlllun wllm; .lll \wmcn twunll} lllll \\lll1\uppull ll‘llllllk'llnldl‘lx'llllll‘l \lngcl \tlllj,‘\\lllt'l\ lllc lllclllh aka \lalllcu chl. \lmun \lullmx .mll l’clc ngc

I The Zulu Acoustic Sessions \ldll‘llt’lxM Hunch lilnllw. I“ llutlmnan \llccl. 333 “H” h ‘lpm llcc In: .qulxllt mum Hum .l llml ml lmal [‘k‘lll‘llllt'h

Edinburgh I Tom Fairney lhc l{\‘}.ll (Mk. llllllllldl) Slit-cl. 55“ I‘VM “pm 1‘

latllnhmggll lmxul Mum and lulk \lllth‘l

File

I North Sea Gas l).ll_‘._'\‘l_\ Ha} lull ('lulw. I).l|;:cl_\ Ha} Smiling: (‘lulx l).ll_L'L'l_\ Ha}. “I ‘5‘ 833" ‘3 5pm, l‘lt'L' lull llt'kclctl lilllt‘llJllllllfJ ltdmlmlgll lxm-ll llllllll lll\lllllllL‘lll.ll .md \nng lUlll puny

Saturday 20

Glasgow

I Alistair Hulett l hr \luul lelll. l..lllllL"\ Hui. King: Slit-cl 8pm L5 lll\ wllgx lmw lwcn Ict'nnlul h} Rn} [Lulcy .lum' labor and Mid) In Inc and he .llw pla} \ .1 thin mill lltllllt‘l .md lulmcl l".|ll'p0l'l ('omcnlmn mcmlm l).m' Snurlnyk. llcw hc'x win

I The Russian Tearoom (1m- (‘oxxut'lmk Rll\\l.lll (‘ulluml (‘cnlun Ill King: Sllccl. 55 i ll" H 1 5pm. l'lcc .\ t‘mnlunglllun ul Rll\\l.lll mum llmn (icul'gc (lillllt‘. .md .ullhcnllt~ Rmxmn tulkcx. I’ul‘l Ul Um Ilunl ('m /¢'\Illu‘/

I Scottish Guitar Quartet ('( '.\. Saut'lnchglll Sll‘ccl. ;53 Mill”. 8pm, {Ill IL'NL 'l'l'clllcmluux t'umlmmllnn Hi All] and \l}lc. mum; l..mn. lit/l .md ylmmal mllucnccx Ill lhcu nun t'nmpmllmm .uul Imprm l\;lllllll\. Scc pm lcu.

I The Zulu Open Mic Ill'unmlt'k (‘cllurx 33‘) Saut'luchgill Sllccl. 5'3 lllllh. -1 "pm. Hut \Vcckl} upcn mu mng lm minimum and cnlcrlulncl'x ul .lll hit-mix.

The Spanish Harlem Orchestra play the Arches, Glasgow, Wed 24 Sep

I Ceilidhs at the Caley ( .;.;.§.~::'..:1

lilt'K‘w'TM \ltilklll‘lti Rikki, :_‘\ <l‘\\

;\:'.2 1.211; 1"".51 1:2." lxzrzlix I Guy Heath lit." l\'~\_\.:. l l:2f:lt:‘..:z_\ \luxl 55" I‘Vh "pm 1: ltlcuz. :::-..\:.

from lllc l «lllll‘lllfill l‘.:\‘\l xleycr .zltli

Glasgoz'.

I Gypsy Talisman lzun lz.-..l:.-, llnllgalc. 55: glk} \‘llu'llll‘lt' ll.:\\'l Hum \l~'\.w\‘. .:\ [Xlll I‘l lllk' U! ’l ’3..' ,'( I:

I Kesha ('.:l¢(\~\\.:.l1nk. l\'ll\\l.1ll ('lllllll.:l('cllllc. lxll1:\llccl.55‘ll‘1*

\ 1“le :5 I: ll \ llluuw 1mm. lll.:l\lll:' lllllll \lfl‘l (.lJle lp'llllal I. ( )lx't' I’ulluln.uc\ unnlm» .zml l c\ \ll.:\ wwlm' ,llltl.‘.llll\l‘l \Ulllllt'llll<ll\\1.lll.;'}l‘\}. l.:// and Hc/mcl mum l’.lll ml lllc 1/: I. (l'."| ll \.'.Irll-.

13““ WW] :h l\,ll\\l.'.l‘.

l:(llrll>Lll'gl‘.

0 Cara Dillon Band (gut-wk H.111. ('lclk \llccl. NW Sill" \pm ill l.:\l )t'.:1'\llll('lnll\ \\‘..ml\ \klllllt'l .lml .ll\I‘ lllc It‘t'll‘lt‘lll ml .1 ‘llcxl [Lullllulml \llmm‘ .ll lllt' lll‘l l)l\'\\ .l\‘-.ll\l\.l l\l\'l'\ l)llll'll l\ mmm; Illulc l|l\\.ll\l\ wll liklh \cll pcnnul wngx \cc [um um

I Magpie \\k'C l l‘lk (llll‘, l\’n_\.xl ( )Jlx. lllllnml} Sllt't‘l. 55 I‘lflll \ ‘llpm L; \k'lL'lJll \mcnmn lulk \llll‘ ( ilt‘}' \Il/ncl .lml It'll} lu-mnn lmng wle ml \wlk. ll.ll\l\lll|\ .llltl lmpc. lmnmn} \malx. lmnnumga .lml nmnllulm

I Live Flamenco |.l ll.ll|1l~_\\c\lpull. 33‘) .\.\ll5 I lpm Mm l'lcc

Glasgow

I Josh Rouse Ihc lialll}. (lulu Slu'cl. (llaxglm 5pm L") ll“ llt’kt'lx Hum (lluxglm l(u_\.|l('ungc1l |l.l|| l‘('\ nlllu'. “HI ‘5‘ Mlllll. lnl /\ Rnlml |’l.ml l\ .1 lug; Ian nl lllc '\lll\'ll\'.lll \lllth'l \xhu lt'lllllh In ( llaxgmx \Hlll .1 mm .lll‘lllll. Inn \l/nuuun lnllumalnm Ill “‘5”

Edinburgh

I Me Suena Tu Cara lllc Hun. 'lawln. \lalkcl ~\‘llu'l. 335 MW \ ‘llpm I'lcc, .\llo lllxpamt' liIJ/lllm t]ll.lll\'l

Stirling

I Stramash Slulmgg l'ulk (lull. (illltlk'll l.l(\ll llulvl. King: Slim-l. ll|_‘5‘) IIN531 8pm. to l£5l le St'ulx Inuxlt~ lmm um- ul lhc lcu .lulhcnllp [Lulllllllldl gnuulk m llu' cuunll) Sinch mglullc \tldlll \lt'Nauglllun.(ionlmnna \lt‘(‘l1|lu\'ll.uul .lat'lx laugltwham.

Tuesday 23

Palsley

I Clamjamfrie and Friends lull Rimlx (‘lulx l’.u\lc_\ \m (‘cnllu \mx Slim-1.5V llllll 5pm 15%;» \ I‘lcml nl (L'llltlll llant'c luncx and mu;

Wednesday 24

Glasgow

I Spanish Harlem Orchestra Ilk- Kuhn. .\I‘;.')lc Slit-cl. 5!».5 INS: \pm L l 5 It’lM, llal‘lch .lll\\\cl In lhc lillt'lld \ Na Sugml ('luh Illa} gunlcmpmal} ml»: 111 .l l5-\llnng_' lmcrup

Edinburgh

I Edinburgh Folk Club latlmlungll l'nlk (‘lulx (alum-1 “.11. lhc l’lmmntc. (‘5‘) 33-10 \pm 'I ll('

Glasgow

I James Keelaghan l.m~ .u m.- Sm. Sl \ndlcu’x 1n IllL‘ Swan-.01! Sallmarkcl. SI .\mlrc\\ \ Slum-l. 5~i\ hlllll \pm L" «1'5: llcal'l-oll-Illc-\lL'mc wnguulcl

Cumbemauld I Aly Bain and Phil Cunningham

Dixie Chicks “3-. v- :1 . 1'»

. \~"v‘v,v «i

ll U: .'._1' " «lulu; ' '1: 1 H mm 1 "l .. I " l l‘ fu-Xyl

' ' W " 34' I l :'_ 'l

Cara Dillon - lw'

.. ,,.-»,.‘, ,'()°lll(' .ft- )' l ,{o all. ll)l y,l v. '. ‘; '1' n; '3 ' 1' 2: ' I "l:’ll()l .xl.»..;3nl.,: 1.x 1n;':‘_.>'l:1l

:5l’1‘l"lf‘.".'.',(.lgl‘l‘ll‘f;

'€3{"L"‘.v.ll'l~ ‘lqi i )"Ixxgflt 9.." . " 80;) The Roses in the Snow

v"\\‘t"‘l"\t iii I'l-

" a". ll .35.qu Ll.{\‘1,\, 1"!“ flit: ll ‘31“- l" illé,’ Sl‘ )‘N

3le muml. them NW, '2’: ‘:i»""',"l l). Ké:i;'lgl:, l w: Alllii) 'lr‘ r" " )"l: )f 1.20

.", \l’.l.)

('umlwnmnld lllk'Jlll'. killllum. lll .‘ W) 513V 15pm L Ill 2 In l1.ul lllllt'\ .lml lullj.‘ llllM‘x llHIII [\kn ml \Hll.lllll'\ lk'xl l|‘\k'\l I‘la'u'n l'll .l\\|‘l\llllll .unl l|\l\ll('

l allkll'k

I Magpie |.lll.lll.lull.(lul\_ll1l'I’ullxll (lull, \lnul \llccl. “I ‘33 hl {W5 H lllpm 15'11 5H. \l'chn .‘l

Friday 26

Glasgoxx

I Lorna Brookes and Andi Neate llHll lllmllc. Ill-llz'alc. 55.‘ L‘h" ‘1 lllpln U llnul‘lcl‘lllul~~ll;'1n.:l.lnllaunllxllt lllll\l\ lll‘lll lllk’ l\‘.l' \\lll\ '\‘-Hlllk'll

Dlllll)£ll’

I Belhaven Best Music Festival \.muux \cnmw, Ill V“ \l»‘ ;U] lull. and llmlllllllldl \tllllhll mum \t'\\lllll\. tuntcllx.lnllllamcx1nmnumllallxpulix .lllll lll'lt'l\

Glasgo‘.‘.l

I Kristina Olsen l I».- .ll llu- \m. 81 \nlln-x'. \ 111 Ill; \xllldlg', (lll \xlllnalkrl. SI \mllcv. \ \llccl. 5~1\ NL‘H \pm \Hlt'lltilll \lnpcl \«Ingulllcl .znll mull! thllnncnlallxl unlcx lm man \lull l1.:\ .1 pcntlmnl lur lllL' l‘lllL'\.t1ll\l 1x wt} L‘lllL'llJllllllL'

I The Zulu Open Mic lilllllVJ-ltl. ('t'llalx 3“}\.mtlllcl1.xll \llm'l, 5530010 -1 film llcc \t'c \.xl Ill

Edinburgh

I Ceilidhs at the Caley ('.xlcllum;m llhwwl}. \lalchml Rmul. 3% 50“

~pm 1.111: U‘ '5' \‘c \.:l 2‘!

East Kllbrlde

I Phil Cunningham and Aly Bain \ lll.l_‘.‘\' l llL‘dllt‘. \laxxu'll l)ll\L‘. H; z<< 3.1mm u .u. 5H. \u' lhu 35