I. ll) IIIIL'I :0 Scp HIIl} \\Ulltl lM'III/lunk C\Pl()\l()ll Innnnj: lnI II III-u \ Ilw In .I III'\\ \cnuc IInIn lk'\l(lk'lll\ .\lI [unhIIlmI- IInIl u\\llHl\H_\ l.i\I- .II‘IInn IInIn L'IleII pIcu' \\c\I .'\lll(IIll III‘I l)i\|.IIn thIIlI'Il h} SIIInhII Soni- .I nnc Innc \lllle'lll nI HIIIIhII .\lIIII|. plu\ |).l \klll\ IInIn Innk \I'II'IIIII RIIu I)I-IIl \xhn'\ unI'kI'Il \Nllll \In'h lunnnIII'II'\ Iix Kch l)IIIj:I' .InIl (illlw l’I'lchnn III! I/II\ (III/I l'Il/\ Tl /.I\/ I (I’ll [III/III I\ fit I 15 (’Illl'\ II/l IIIL'III.

I Dirt-Houz III luggn lllpin Run. £5 In Sup \wa llllell IInIn l)I\cI\I' l‘l'L'tlllk'llk'lLW IInIl l’NR IInIl lllL'll ll\llIIl hI'IInd nl plllllplll}: Icchnn IInIn Ihv l)u'I llnII/ I'I-\IIchII\ SI-kniil. l'uk \ul. MnI'ph (Incl. l'ltlkllIl IInIl RIIInkIInnIIIn. I Dogma III SIIIIIIII 2-1.

Ill. {llpin lIIIII. £3 «£5 lllk'llll‘L‘l\l. l‘) Scp. Mnnllll}. llIII'Il II\ ll;I1l\ IIIIIl .I\ unich'gI'nunIl ;l\ innlm. lu'hnn nl Ihc lnghI'xI nI'IlI'I' ;l\ mu l'IIlklIInIl lllll YIIkx lH‘IllleIlfJ Ihcn' lnI- lnllhill} II-I‘hnn In Ihc InInn Ilnni' IIInngxlIlI' l).l \klll\ II'nnI llllxllt'l' Ilh'npnuli \pinning: lL'k'llllU IInIl L'lk't'll'H, I'III' I/II\ (/(l’i' Im/\ Cl I.I\I'I Im/ lll'll/(’I'\ gt] 1: I", dun: [H'II I‘ (ll/ lug/II. I El Barrio III l'.l HIII'I‘In. lllpnI IIIIII, £5 .5. \VL‘Ckl}. SCC ilillll.

I Evol III lllL' |.iI|uIIl RUUIII.

II). illpin 5Iun. £5. \Vcckl}. liIhnth‘gh'x Innng running: InIlII' nigh! IIu'nI'Il II In :\lIf_'u\l. \VIIlI Ihc ll\ll;ll llll\ III the lwxl \‘lll'l'k‘lll IIIIIl Cl:l\\lL‘ IIlII‘I‘nIIInc. I‘I'nwnx I'I‘ llIIlL‘\. II‘x IIn lll\lllllllHIl IIII'I'IIIl} IInIl \\ IIh Ihc I‘L‘L'cnl IIIlIlIIInn nI Ihc hIIck InnIn. plII}In3_' han In Mr I\ .\ll'\ Mngxuu. Ihc I‘IIIuI'c lnnkx likc II hIIpp} plIIu‘ Ini‘ IIl| lllIlng li\nl.

I 4hero III Iln' llnilgn ('luh.

IIIpIII .iillll. 3 ()cl. 'l‘hc Ili'unI Ik l‘;I\\ innanIIni'x puI III II «I III II) nIInnc l).l \kIllx (lull (lk‘lIlll\ llk‘l. SI'I' [H'I'I Il'HI

I FreakLab Ill SlllkllU 2-1.

IIIJIIpIn SIIIn. £7 I£5 l)ng_'InII Incinhcrxl. 3 ()cl. .\ no“ nighl II‘nnI Ihc l’nlk III l)ng_'InII nn II llll\\l(lll In mplnrc nc“ lL‘l'l'llUl'lL'\ IInIl I'\pcrnncnIII| \Ullll(l\. \VIIlI nn (Ull\ll';lllll\ nn lllll\lL'£Il \I}lc. CIIL'h nighl uill lln\\ IlIllI'I‘I'nIl} )cl \lllnnllll} IhI‘nugh cwr} gcni‘c li'nin l’I'CIIkCIl nuI hnuw. Iu'h lunk IInIl (ll\L'U In Ili‘uIn Ik hIIxx. I'uckcil up hi'cIIkx.

I“ l\lL‘Il IlIIIW IIIIIl IlII'I} L‘lL‘L‘lI'n.

I Free Range III VII-I- RI-II IIIII: |I)..§(lpin .5illll. £| hclni'c iniIlnIghI; £3 Ill'lt‘l'. \\'L‘k'l\l_\I .'\\ lung II\ Il'x gmnl

lllt‘) 'll plII_\ II: lunk. Ink”. lnp hnp. ()(l\, 7()\. (“\L'U. IIIcIIIl. cnunu'}. punk. hllIL‘\. Xllx. ‘)()\. IlIIIICC. nlIl \knnl. _\nu IIIIinc II.

I FUN[k] III l’mc (’nIIncII.

lIlpni .’~Inn. £5. \Vcckl}. lznin) Ihc \pchIIlixl \Ulllkl\ nI InInnxu‘CIInI RIHI grnm \IIIUUllI ham and lel I'vnlui'} I'lInIII.

I The 60-60 III (‘ncIcIIu l.nung_'c ltl0\\ll\l£|ll\ III lignl. llpIn ,iillll. £5 (£4). 1‘) Scp. Mniillil}. Sxxinging (\(l\ gIII‘IIgc Inl‘ Ihc I‘nI‘k \III'II‘I} \an'} In IliinppninI IIn_\ Sn SnlIIl \\IInnIIhc\I. \nul. Innd. \nul. RIM” and \lCII/_\ lixlcning. 'l'hc I'IghII-nIIx lull l’IIul Rnhilhnn IInIl .-\ng_'u\ .-\ (in-( in ruinIIIn rcinlcnI \\IIh \pchIIl guml KIIII'InII l)i\nn (Track I\ Held and Ihc l‘i'cIIknuI ('cllIII'. l.nnIlnnI.

I Gold Member III (’nnunplm.

0 10pm. £5 (U ml \\IIlI lltwri, In Sup. SnInthing no“ I'ni' _\nIIng_' L‘llll‘lk‘l'\ Il\ IhIx nc“ unIch' l.\'\ Rxll. chIII‘I and dance \hinIlIg kickx nI'I'. linIleing II \'ll’ III'cII. I]lL‘Illlk‘I’\lllP hnnuxm and II I'I‘cc pIInic IIlIII'In \\ IIh cwr) cninpchcIl IIIL‘lIllk‘l'\lIIp IxuppancIl YnuIlI .'\CllUll Team and l.L‘lll1 and No“ hIIxcn (‘nnununin SIIIL‘I} l’IIIIclI.

I Manga III IlIc llnnc_\ cnInh. \I'\I IlIIlL‘ 3 ()L‘l.

I Mocha Rocha! III BcI-IIII BicrhIqu. l lpin .iIIIn. £5. 2n Scp. Mnnlhl}. 'l‘xxn nI‘ liilInhuI‘glh hcxl L‘UllL‘L‘ll\c\ jnin liUl‘CCN SPIICL‘ l‘IlCL‘ I‘L‘\i\lL‘nls Splklcr Ilnd IlIL‘ Blninlc l'IlII\lI bring Ihc RIkB. hip hnp. I'IIIIk. kll\CU and man “hilc 'l‘nk}n Blu IIIkc I‘III‘L‘ nl' Ihc hnuw.

I Modern Lovers III I

llpIn IIIIII £4 Hkl \lnnIhl} l p lk‘III llII\ nI \nIIlII-In \nnl. Ila-p Iunk. ll.IIIunnnIl III/x .IIIIl II'IIn \|‘llll\lll.l\ \k‘l\£'\l up h} _\nuI lIanx ('IIII;_' .IIIllllCM'll .InIl \IIIlII'\\ l)i\ llk' Il)l\ Inc. I unk RHHlIII

I Nu:0rder.II ()pIuIn 5 ‘l lHpin £5 I£l nII \\llll ll_\L'll “Ix-kl} \I-xx lll:_'lll InI l-l l~ )I'III nlle. ltlx’ll\lllf_' nn \klIIII lllL' ()pnnn \l|‘\'\ hcxI lllL'lIIl. Ingk. punk. \kII. I'Inn. IIlII'IIIIIIIw .InIl ;_'Iun;_'I' \n .Ilcnpnpx huI llk'k' IlIink IcIIllx

I Nuklear Puppy .II I gn \I‘\I Im- II) ()I‘I m IIII .luIlfgc .lIIlI‘xl

I Opal Lounge .II I )Iml I IIIIIIgI- lllpIn {Inn £5 \M'I-kl} l unkI'Il up \nI‘IIl hnuxc .InIl IlIInI'I' I'lIIxxiu IInIn SIM It (i .InIl (".Illuni \lIuIII}

I Planet Earth III (’Iliux (‘luh lll.§llp1n §IIIn £5 \\I-I'kl_\ \luxn~ IInin I‘Fn Ihinugh In IUX‘) III. III nIliI'I unile .I lII-Iillh} Ilnw nl punk. llk'“ “Inc. ncu [UlllIlllllL' .InIl I'lI-gun pnp

I Pogo Vogue III llnngn ('luh \I-\I IlIIIL' 2-1 ()I‘I uIIh /,nnI \\nnI.In lll\L‘l

I Radio Babylon .II l'.)_'n

ll). Illpin iIIIn. £5. 20 Sup .\lnnIlIl_\. RIIIlIn llIIh}lnn \II'Ikcx hIII'k 'l'hv \lI-I'I'} l’I'IInkxlI‘I‘x. HI‘IIIannInI IIIIIl )nIii hnxlvxx Ihc IhquI' .\li\\ l’cnn) l’nIINIII gInIlI‘ _\nu lllI'HllleI IIII I‘I‘lI‘I'III' nn\ nI pinnx} \lIlllt'C mung. I‘lI'I‘IInIII Ihxi‘n l‘l'L'IllK\ IInIl pnxl \knnl lIlIlk.

I Roadblock III l’n \II \II.

IllpIn *IIIII. l-I'I'I' hclnic llpni; £-l £5 IIlIL'I‘, \VI-I'kl}. \II‘I'I l' \Inpx II'IIIIII' III hIIIl Inuxn' \th'n \hI' \ll}.'\ Iip IhI' hcxl III lunk. Illxcn. lInuxc .InIl hlnI'k InI‘kIn' thle.

I Sistas III \lIII‘I'n‘x II‘Iqu'c (‘I‘nlic lllpin igllll. £1lwInI'cInIIlnIghI; £5.50 IIIII'I I£2 \\llll ll}I'I‘I. \VI'ckl}. \\'ni'lIl Inuxn‘ IllII\lI up \\ Illl IhI' lwxl Ill .\Ii‘n‘IIn. I‘cggIIc. I‘IigggII. hlIIIngI'II. l<I\'ll IInIl lnp hnp. l)I‘Ink pI‘nInnx IIll nighl IIIIIl IhI' nIlIl lnc hIInIl.

OSoul Biscuits III (‘IIth‘I‘I anIIIIII'. IIHllpIII iéllll. £~ I£(II. I‘) Scp, .\lnnIh|y .\'II\I_\ l’. l-.\II‘II IInIl (IIIIH

pI‘n\ iIlI' IIII- lnp hnp. Iunk IInII lI-IIIII‘lIl hrcukx ;l\ IIII') \Il_\ 'cnII'I'IIIInInI'III \\llll inlcgril} '. 'l‘lnngx Iu'c hnIIIng Iip II\ iI'x Ihc \cnn IInIIl lnI' Ihcn‘ .\l(‘ IIIIIIII' \n mpu'l \ninc Il}nIIInII‘ \klll\ nn llk‘ nIII‘. I'HI' I/IIX I/IIII' I'II/\ '.\ /.I\I'I III'I/ liIr/I/I'rx 2r! 1: I", I/Imr pm I' (ll/ lug/II.

030 III Ihc \I'nuc, II). Winn .‘IIIII. £5, \Vcckl}. .\ ncu I'nnu'pl III Ihc \I'nuc .‘I\ C(Ik'll \wck IlII‘I-c hi3: nIIInI' I‘luhx III'I' gIIIhcrI'Il Ingclhcr unIlI‘i' nnc I'nnl lIII’ nnc llll_\ cnII'IIncc l'cc. ‘l‘hc \I'I‘nnIl \L‘\\IUII \ccx Innnxlcr IlI'unI Ik l‘;I\\ II'nIn .\lIIng_'II. I'Ighlcnm Iluh ll‘Hlll \lcxxcngu‘ IInIl \Illnnlll linuw I'i‘nin 'l‘nk)nh|u I l‘) Scpi. 'l‘hc IlnI'Il lll\l;lllllL‘lll kccpx Ihc \lIlllklUl'tl high \inh Ihc IInI'lIIxinIIIhlI' ()pIiInn. Iunk_\ hip hnp. hI'cIIkx IInIl hnin I’I'nni lchIlepIn IInIl IIIUI'L‘ l)I\lI ll'nm ()hwcnc 12“ Sup).

I The Time Tunnel III \IIIxxII. lllpni RIIIn. £5 I£J “uh I'l_\crI. \Vcckl}. 'l'I'cnIl} \\I‘IIIl_\. Slinuhi/ .l;l\L‘ IInIl licII} l'III‘Il Ihxrupl Ihc \pIIcc lnnc I‘nnIInqun \\IIh lllllk‘\ II'nIn Ihc (Illx. Wk and XI)» ()I' nunhc II'\ IIle llIC IIII‘nhnl.

I Tokyoblu III lzgn. \L‘\I IlIIIc 1‘ ()cl, I UTI presents: aura III SIIIIIIII 34. llHIlpnI .‘IIIII. £.\’ I£5 IncnIlwI‘x; lIIIlI PI'IL'L' lwInI'c nnIlnIghI I. In SI-p. \lIIIIIlII}. l'nIlI-I'grnunil Icchnn Inghl lI‘ullll'lllg I‘mnlmII l)J\ SCIIIIII. .lnhnn) (HIV and 'l‘nI'nInIl .\lnr plu\ I\\n lIK‘IIl gume l’SlclnncI ISIIInIII pun III II Inc l’.v\ IInIl (II‘IIcInc l'I'IluIIhIII'I I("\Inhn|. lull. \lNX RCCUI'Il\l [Ullh llIC l).l SquIIIl,

Chart & Party

I The BlG One! III .\lnnIl.

‘lpIn RIIIn. l-I‘cc thnI'c l lpnI; £3 IIIIcI' III‘cc In IIIcInlwI‘xI. \Vcckl}. .\ IIIIIIIIxIII‘ \IIII‘I In Ihc \\ cckcnIl Il\ )nu cII\nI'I In IIll Ihnxc pnp clIIxxn‘x II‘nIn Ihc |II\I lIw \lck‘Ille\.

I Boogie Juice III I.'.-\IIIII~III-. l(l.3(lpnI FIInI. £3 lwl’ni'c l lpin'. £5 IIl'IL‘I'. \VL‘Ckl}. l’lII_\ in; nlll llIL‘ l‘L‘\l III RIkli. chIII'I IInIl lunk} I'IIxnuI‘Ich.

I The Dog’s Balearics .Il l\’c\IIlIIlII\II lH lHpin Run :5 lwInII' llllIlllllell. 1h .IIII'I We“ £1: \\I'I'kl} llII- l‘I'\I ll‘l/I! .InIl IlIIIII IlIInII' nuinlx'h IInIn IhInIIglInIII IlII' \unnnci

I FAB Fridays! .II (II) lIlInlniIfglI llpnI Run £5 \\I‘I*kl} anlcnl l).l \II-w \l‘llllllll;_‘ .I IIII\ nI I'lIIIiI. pIIII_\ .IIIIl I'nnIInI-IIIIIl lllll\'\

I Office Affair .II \IIl‘\\.I} \\I-\I l ll\l lpin Run l II'I' l‘k'lI‘lk' "pin. £5 .IIII'I IL-li “cckli (‘lIIIII lllll\‘\. hnIII'I Illl\l Ihmp \llllllx\ \\ lIIII clxc Iln }IIII ll\'\'\l In IIIIIkI' .I Innl nI )nuiwll In IInnI nI §IIII \‘nllI'IIgguI'x'

I Office Party .II ('IIxI‘nIlleI l)I\.I IpnI KIIn llk'k' \M-ukl} \I'xx nI_-.,'lII nI .Illk‘l \xnIk \llllll\'\\ .IIIIl IhI'I'x} IIIII llIII'kIng IIInIII'nx. ggIIIan .InIl Innic In ku'p IhI- \llll\'\l lll.I\\\'\ k'lllk‘llJlllk'kl HIIIII'I InI pII' hnnkul l‘IIlllC\ |.I\ \wll II\ .I l‘ll\ pn'k up \L'l\ II‘I'I

I The Party Continues . . . .II l’cppI'InIInI l nuan' alnI :Jlll £1 “Ix-kl) llIc l’I'ppI'InunI | nunpc .Ill \l.ll\ hung: Ihc \xI'I‘kcnIl l\'\\'ll\'l\ IlII- lwxl Inuxn‘ \I'lcglinn III In\\n SII'HI‘ (i. .lI'IcIn} llIHllh .InIl lnh} SIIlInanIIIl Ilinp lx’Ikll .InIl I'IIIxin‘x .IlnnfginlI~ .In upIInnI nn\ nI I'hIIII llll\

I The Subway III Sulnm}

“pin ‘IIIII £l \\Ck'l\l_\ \llel nn .I (‘nuyIIIc IINIIIIIInn nI \‘nIIInII'II'IIIl IlIInI‘I‘ .InIl I'hIIiI llll\ \\|ll1 IlII' nIlIl InIlIc L'l.I\\l\‘

I Why Not? In \\ lI_\ \nI’

Illpin :Illll L" l‘k'llllk‘ llpni. £5 5 5“ .IIII'I, \\I'I'kl_\ (.lIIIIl. IlIInI'I- .InIl llUll\k' InI IhI- \xI‘I‘kI'nIl lll.l\\k‘\

Edinburgh Saturdays

Club

I Asylum III SlilIllU Ill IlpIn inn £5. 3” Scp l'(\l'llll}_‘llll_\ llII- \lixxinn‘x Ilnun IIIIIl IlIII_\ lunIhI'I \pI‘I‘iIIthng III I'nI‘k. nu nIcIIII IInIl UlllL‘l thIlI'nII' \HIIIIIl\.

I Audio Deluxe .II IhI‘ llnncy‘ninh \L‘\l IlIIlk' ll‘I‘.

I Audio Tourism .Il l’Ixn liIu ('luh Upin IIIIII, l'II‘I‘, \\I‘I'kl_\ .\ \Cllth Illlk'lllleL' In k'(\ll\k'llllllll.ll lleJlll I'luhhing.

I CC Blooms Ill ('(‘ IIIIIIIIII» “hillplll lIIlll. l'II'c. \\cckl_\ l).l .\|l_\ l\ hIII'k IIyInn \xnh nIniI' nl hI'I IIIIIlI-IIIIIIk high I‘Iunp In hnuxc IlI'I'anIul \'\[‘Clll\t' III Ilnx IIl\\II_\\ hnIIclnIIg: gII} \I-nuc.

I Colours Live! III Ihc l IIIInIl Rnnin lllpnI .IIIIn. £l5. -1()I'I, .\lnnIhl_\ (‘nlnui'x IInIII‘ Ihcu' pIle InI .InnIhI'I \L'\\l0ll nI Ihc l‘k'\l in llHll\k', .'\ll\l Ilnx Iunc IIInunIl II'x RIIIlIn l nIIIuI nIIIn Sch l~nnIIIInI' IInIl \lk' l'IInI'Iulh.

I Diggin’ Deeper III \II-IIIII l'.Il\\III'Il\. lllpIn KIIIII £~l II. I~ Sop 'l'hc l)I§_'3_'in' l)cI'p .\ll\lIll\ i'nI'k Ihc pIII‘I} \\Illl IIII'II I'I'II‘I'III‘ hII'u nI Iunk. lnp hnp. I'cggIIc. l‘L‘Ill\ .InIl lllHl'C RoinlI'nIx lzuIIn Rnhcilxnn. (i.I\ III l‘Hl'l. l)nnIIlIl \lIII'III'Ith' IIIIIl .\l.II'k HIIlnIquI'x kII'k \IIII'I IhI' I'lul‘ \\llll \In_\l f._‘k‘lll\ In kI'I-p )nIi lIIIpp} IInIl ginnx Iin II“ Illlell lnng. Scc \\ \\ \\.IlI'cleI;_'.I‘n.uk InI lllHlk' Inln.

I Diggity III Ihc l'.\l;ll\ll\lllll\'lll.

IIIpIn ‘Kllll. N lwInI‘c llpnI; £51£5 Incinhcw IIIII'I. \Vcckl). l).l l'IIhuln/ .InIl llIII'I‘} l.(I gel (lH\\ll \xIIlI IhI'II‘ l‘IItl \Cl\£‘\. plII}Ing_' \HlleIHc RIkli. lnp hnp IIllIl \ll'L'Cl \Ulll.

I Disco Inferno III I-.;_vn.

lll..ill[‘lll .iIIlll, £8 I£(I III lIIllL') (llC\\l. 2H Scp. .\lnnIhl_\. .\ Illlell nl kll\(\l III-Inn nn I\\n IlnnI'x (ilIIllllllCIl up IIIIIl III )nui IIIL‘c Ihwn III‘IInn II'nIn l)J |.n\c. \n'k SilwI'. .\l(‘ ()ll\. l'lllllxlllIhlL'l' l-I'}I'I and DJ (‘IIMInanI Supcr In; pIII'I} Innc. Inlk~.II\II\Il1cII' lllIh lnI‘IlIIlII},

I The .Il \VL'L' RL‘Il “III.

llpIn .iIIlll. £»1.5III£.1I.\\'CCkl_\. SIill Ihc hexl InI\ nI InIlIc. (IlIx gIII'IIgc. nnI'Ihci‘n \nul. \kII. "le punk and ncxx “Inc )IIII'I‘I‘ hkcl} In \IIIggCI‘ IIcI‘nxx. .\ \xcll lU\C\l iINIIIIIInn IhIII I'cluxm In (llIIIlfJL'. I El Barrio III l'.l BIII'I'In. lllpIII zIInI. l'I‘L‘C £5. \VL‘L‘kl}. SIleII. l.IIIIn IInIl Incrcnguc IicxlII \\ IIh SI (‘ncnnuI

st "Ins Clubs

Soul Biscuits "Ir:

‘I U"

I’ .Inl 'I" 1".";..[ l ' ,‘ “I ' I ' ‘1 . I.” 1' .'/‘Ii’ p' :I 1' :v “I l A I V; "' ."'. 3" : 'lII I)!" "II lld' 8' 2 "'i' ' )If: "II ‘Iil.iI.I'li_ ~I“. ,I",’{',' I' l’o WWIII: .14ij , ."

Sound Sauce-"Iv x: ILI‘J' Il"il’_;’,',Il "‘,-:{*°.II} "gym: I;

EI‘J‘: fl’I"“:"I"." .' I'VI i'f l/‘.'l€:.“‘I

7‘ (I. f"I.-. (W: In!” ’J'I.‘>;I'n.' :./(ll..I'll"I,’, ly"Il Iii"? ~\)“,'I'/. Departure Lounge 2 M <- m “IEI'IZI IAI'K I..'I':-’;'II"',.;WI él‘I °.".‘- ()II.~’;& «1141 III; ‘m "w,- I»: mic/x“: 438'"; A _.I,.',"/‘ (EXI)(:'I‘:".’,‘: a ‘."<: i)‘:;,;I'IIIII:

l0lI’"“: IUI'ITI [lamp l” "

l)I;;I AST'OI/I. :II”: Mr /II‘:I,III;.'.'~_'; SUI).

Progression "‘0, “apt,- I)”).‘,‘n’l T“I:":<;I; m4

tn'w: .‘.:£I'f$ III 5'“; bill rer"'(.-x I' nmumssuc' ,IISII; {Ina/pr I; IN,”

III 0w: 1"":5'

til I)» {, \)«/ 1.. (1‘, {:1/‘}/‘ lIl

III,

L‘ Ip/"p‘r’. 5". {.l\(.{.v i'.<"

(9(- ‘-l I ', l I midi/4 1{,i)1.

.,¢,\..l,, ,I, ,1 0,, ,',(I 1),,

/.(1III<1H<;0": fizz? 2/ SW. Slum Village NIX. 0'1 1W,-

"DC-"I'M "In"? 0‘ the IW‘g' x "(m

)I(:I“IES‘38 rosary/7 waxy ’9 Celet’mn; I)..‘. Swath" am: I SC’JII'VIC 'iaxr; f5‘:’,'.l":’l frr‘;

talents 9‘ Defrz, T's 8}sz \I/ mgr;

We nox‘. max, I tlw; rzxolIItrOn 0‘ hi; '10:). [he Bengt; C/I/I). Thu .2 Oct.

‘. THE LIST 81