Clubs listings

Edinburgh Saturdays continued

I Sophistifunk .n (‘ii_\ lltlllll‘lll'leI llpiii iiini. £7 Wet-kl} Rwiilciil l)J\ plil}lllj.' L'llllrl l'L'llll\C\ .iiiil iniik) hunw iii Ilic iiiiiin L‘llll‘ unil 'l'ultiuliln iii Hill (i \iilli lllL'll (lL‘llt‘lthl) dim-ruin lilcnil ul ll(ill\C (k fJill'ilfJL'

I Souler Power in lzdiiihuigh 'lim ('lnli hpiii liiiii. H. 15 Up! l'nilci‘pluy'd HltllL'\ illltl up liuiii Nix \Hlll li‘uiii l'L‘\l(lL‘lll\ .-\li l)iill. llilllllll} .lllkl Gui} \lniiiic and Sun (‘iiiiici‘un ;l\ \xcll il\ \puiiil gut-xix Kenn} linri'cll. Kilcli. (‘gii‘l \Villiiigliiiiii .lllkl lt'iiii} 'luxlinck

I Stereotype ill llci‘liii liicilignix \cu (lint 350:1.

0 Super Saturday at lliL' \L-nuc

ll), ilipiii inni £5. l| ()t'l. Muiillil}, Anullici llL'\\lt' lui lllL' \t'llllt' \iilli llll'CL' llHHl'\ ul lllihllL'tl-llp \uniiil\ ii‘uiii lnnk} liuiiw \in Rth Iu in]! un li'niiu‘ \Hlll ;i lll.’i\\l\L‘ l)J l‘H\lL'l' iii llic \llilpt' ul: Km \Vi'iglii. l’;i_i_';iii. Sinqu & Ilic liiinilil. \VIL'L'l’xiljJL‘. (Hi and l’l‘()\l_\ J,

I Tease Age ill (‘iirin ('luh.

llpiii igilll. £54 \Vcckl}. 'l'liix iiiilic \liilnni'i (ll\llL‘\ up L‘\L'l'}llllll_L‘ ll'Hlll \“llllellfJ (illx llll\ iu liiigg} \lnncliL-xlcr lil\L‘\ nx \wll ;l\&lli(i\l1il L'lll'l'L'lll .\'.\Il; L'llill'l lNilllL'lL‘l\.

I Thee Jailhouse ui in mi Rim l‘niuii. le (lillL‘ 35 ()cl

I Ultragroove ui ('ulmrci \‘ulimrc. llpiii Mini £11) i£Hi. ll ()L'l, liui'liiigliily lziliiilini'gli\ pct-i'lcxx i'cul liuuxc purl} \ci'wx up li’nck} gi'um L'\_ \Hlllllll \HL'ill\ illlkl ii'ihiil lllllL‘\ iii Sliiiliu I ll'Ulll l‘t‘\lilL‘lll (ini‘clli Suninicn illc iuiiicd li_\ i‘cnuxxnul llUll\L‘ lllll\lL' lillL‘lll\ llic liiliniil Kiiigliix. Willi llllll\. huugic. lii'ukcn limix illltl liip liup iii Siiiiliu 3 :ill k‘Ulll‘lLN} ul (iinu and Ricliic Rnlliuiic. I‘HI' l/II\ i/ilh' nil/i '.-l»/.I\I'('i1n/ [III/(INN an {N ('IIII'\ u/l [HQ/ll.

I Underground [Gimme Back My] ill licrlin lilt‘l‘llillh. llpiii .iillll. £5. IX ()ci. \cu iiiglil li‘uni llic l-i‘ixcuilixcu ci'c“ illltl ilic} 'w kll'illlt‘tl iii liiliiihui'gli‘x llUll\L‘ Ill;l\lCl' Yugi llziiigliiuii lui‘ :iiiullicr night ul iipli‘unl lllH\L‘l'\ and \liiikci'x.

I Utopia ill ligu. lllpni f‘illll. £10 £13. IX ()cl. NC“ llP-lUl‘-ll llUll\L‘ iiiglil \\llll :i SL‘Ulll\ll cwlnxiw li'uiii Yuniiniiln.

I Vain in law iul Rim l'niuii. \ml (lillL‘ l5 .\'u\.

I Vegas ill ligu. 10.30pm 3am. £‘) i£7 iii lkiiic} di'cxxi. J Oct. Muiiilil}. llcp tlllllkl} wing. L'Ullllll'} cliixxicx illltl \lciil} lixlciiing “illi _\i)lll' high-kicking lli)\l\I l’i'niikic Siiiiinli'n. lingx} Seagull. l)iiiu .\l;ii‘lini illltl llic \luniiing \L'giix \ll(i\\gll‘l\. And (it) ll'_\ iu niukc :iii cl'lui'l \\ illi lllL‘ lung) lll'C\\ cudc. L'li'.’

I Velvet ill ('iiiiiiiiplc\. lllpiii Quin. £(i i£5i 4 ()cl. .\luiiilil}. \\'uiiicn\ iiiglii liil' ggi) gii‘licx and lllL‘ll' \pcciiill} nix ilcd liu} ll‘lL‘lltl\ inicn cini uiil) giiiii :idiiiixxiuii il' ilt‘t‘illllplllllk‘tl h} ;l Ind} i. liuxlcd h} \liclicllc iJu_\. \Vigglci. Rcluiiiicli night ill [licii' no“ llUlllL‘ “illi ii liw

Back of A List card

pci'lui'iniiiiw li‘uiii Illa/iii; lliixlicxt lwuniilnl gii'lit‘x \iliu \\\ lllj_'. hi'mllic illltl lilii‘l \\illi lii'c. ['411‘ III“ i/iili' HII/\ '.l lixl' um/ liu/iii'rx gt! 1/ ul/ i/iiur pm i' all mulil.

I Wiggle ill ligu. lllfillpin iilllli £9 (£3 incnihcrxi. ll ()cli .\luiiilily \lgiggic & .'\l;lll Ju} iiccd iiu lllll'Utlllt'llUll unil llll\ ix lllL‘ll' llL‘\\ iiiglil ul’ gm} l'iiii illlkl li'ulicx. 'l'i'ciid} \Vciid} :iiiil Jun l’lcuwil [\lll}lllf_‘ li‘nckx llinl ill'C n lilllc liil cnnip. n lilllc lHl ciilliiig-ulgc but :i “llUlL‘ lullii inn. l)u\\ii\l;iii\ Bull} l" giiiil \liclicllc \\ ill lic tlL‘Plil}lll:_‘ Rik”. liip liup. llltllL‘ and (him llllicx illlLl liuu L‘iillltl \\L‘ iui’gcl llic lll\L'l} l’cnii) l’UI'lhlzll' uii liuiid lu niccl illltl gi‘ccl lliL‘ plllllL‘l‘\. l’i‘c—cliih \L‘\\lUll I’linici ()ul \\llll Bi'cll King.

LIST

This pass entitles you to a discount (stated in the Club Listings) at the clubs listed on the front of this card.

Your pass to great club nights in Glasgow 8. Edinburgh

You can use this pass

want in the two weeks it’s valid and when this one runs out, you can get a brand new card in the next issue.

as many times as you

Valid from: 02/1 0/03

Until: 1 5/1 0/03

(i§;{?\l \R ui7ti'5 (luxi \7lxitf' iAl‘ : Liii‘t,

The L sis « lei giui s 3: listing”: who're (1'2: :4 ;:..i '. f"

i‘ry\‘\~\“l\'\ TIx ) 7‘ \\g b\- c n \ v\\ ‘1‘ ~" 7‘ t \A- t t,\ i( 5/(id\ '«io ix \ 'x'ikl v

82 THE LIST .‘ ".1 Q". .I

CUT OUT & KEEP %

Simon Dunmore guests at Defected in the House, Sat 11 Oct

Chart & Party

I Cavendish/Diva ill (';i\ciiili\li/l)i\;i. lllpiii ,iulll. l‘iu' liclui'c llpiii; £(i :ilicit \Vu'kl). 'l'lic lull} l‘L‘llll'l‘lNllL'tl \pnu' llii\l\ :i iiiyln ul :ill llic gi'uuxicxl llll\ li'uni llic (illx ‘le. \\ illi t'lll'l'clll t‘llgll'l lziuw un llk‘ [up lillllll‘. ()\L‘i‘ 3.5\ will).

I Edinburgh’s Biggest Party ill .\luuil. Upiii .iillll. l-i‘cc liclui'c llpiii; £3 nllcr lll'L'C lu iiiciiilwi'xi. \Vcckl}. (‘li;ii‘l. purl} and will llll\ li'uiii l),l .\l;ii‘iiii.

I Relight my Fire :il .-\lili;n.

‘lpiii .iulll. l'iun \Vcckl}. Su- l'l'l.

I Shake It ;il l.‘.\ll;iclic,

llifillpni i;iiii. ~l liclui'c I 1pm; £5 :illCi. \chkly l’;ii'l} lllll\lL‘ li'uni llic (ilk light up iu l;l\l \xcck. plnx l(|&l(l\ ul lll'llll\\ [ii'uiiiux lu \\;l\ll ll illl iluu ii \klllli

I Subway West End ;il Siilmn} \Vt'xl l'.lltl. (ipiii 3am. l'i'cc liclui‘c ‘Ipiii; £5 gillL‘l' l£~l l. \VL'L'lxl}. (illill'l. (lunu‘ illltl chum} lllllC\ nll lll_L'lll lung: huh}.

I The Subway ;il Silliun}.

7pm iillll. £l. \Vcckl). Scc Hi.

I Supernova nl Rcmiuiiun. HHHpni .iuni £(i l‘k'lill'L' lllltlllllell; £‘ nth-i i£-l £5 i. \Vccl‘ly (‘lini'l :iiiil pint} llll\ :ill iiiglil lung.

I Why Not? nl \Vll} \ul’

lllpiii .iglllli il‘L'lUl'k' llpiii; £5 75“ ;lllL'lI \VL‘t'lxl}. SCL' l‘l'l,

Edinburgh Sundays

I Audio Tourism ;ll l)l\ii Hnl‘ (‘luh Vpni .5iilll. l'l'k‘Ci \Vcckl}. S-i-\rg_'c and .lniliic liucliniigiii plgi} Ulll :i \clccliuii til licnlx

I Boogie Express A! ('ii}: lzilinhni'gli. llpiii .iuiii. £5iti'cc1l llllilxil} Lll'L‘\\L‘Ll Ii \VL'L‘lxl}. (icl dim”. ii'cgik uni :n llll\ glint-ring tllNL‘H purl} iiiglii Iikc iiu HlllL‘l' illl L'Hlll'lL‘\_\ ul l)J Sli‘clcli l.lll]iii Drew up ll _\un «lure

I Bootylicious ;il lliillk'}\‘i|llll\

H). illpiii illlll. l'lL‘L' l‘k‘llllk' iiiiiliiiylil; £5.1llL'll “(‘L'lxl} :\ llllL'L' ilUL‘lx llk'4ll\\llii\\ ul Rikll ;i (ilpllk'llih t'lll up giiiil \t'l'dlt’lltKl uwi liip liuii liiciikx liuiii Ricliic Rnlliuiic and I.) IV} \H“ liuiiwil ill ll\ llL‘\\ \t'llllk' lllt' lliiiit'}t‘iiiiili.

I BOOWLUSHOUS .‘il Izgu,

lliiiii iiiiii, £2. \Vcckl}. \liil't‘ ul ii Siiiiilu} Surinl lliiiii ii lull uii leillll :illnii \xiili l).l l).llL' l.ll\ll and HL‘L‘ithllill lelt'\l Slipgixlii’x llll\lllj._‘ up Rile \Hlll iiiiil lunk. l)lllll\\ liuiii £l5li .‘lll llllell Illk' \iiillui. lwci‘ and iilciipux Sliuiilt'ix U I Chocolate Sundae .ll l'nllll ilui‘iiici'l} \Vilku~ llHll\t'l lliiiii iinii, £-1i£§i.\\'ccl\l}.'llicRikliniiilliiiiliup Sun \L'\\|Hll lL'llll’lh \kllll l).l l’;iii| ‘l u\}' l-u\ luck in (llulfgu

I Dazed .il laggu. Iliiiii iiiiii, £5 \Vcckly \Villi .i liw l’.-\ li'uiii l’liuliii'c ll llll\lllf_' up t‘tilllt'lllllfll'dl‘} iliiiicc qupx \killi L‘\L'l"\llllllj.j li‘uiii L'lil\\l\' \iilll .iiiil (ll\k'l) lu pup and ruck \iiippclx lu k'l'L‘illt' illl Ul'llellill .niil iillm ilniiu'nlilc llhliill. Huckul up h} 'luk}ulilii \Hlll .‘l \lifglilI} iiiui‘c i'iiiicuiix llthL' llll\ lliiiii ll\ll.‘il

I DKY gil Sliiiliu 2-1. llpiii iillll

£l‘5ll £1 \VL‘L'lxl}. “KY \li'iilL‘\ gunliilcnll} iiiiu Il\ lllll'(l )ciii \iilli i‘cxiilcnl l)J\ .llllkll. (iiii‘clli and Dan- pl;i_\iii;_' l‘HL‘l\. fJHlll. niclul. llltlll\lrlill illltl punk. ’l llL‘lllL' llllell\ giiiil li'cc lell\ guiiiliinc lu kccp llllllij llllL'rL'\llllj.'. \wck iii. \wck uni.

I Gotham in \it'liul l'.(l\‘.;tr(l\_

llipni illlll. £0 £3 i£5 lllL‘llll)L‘l‘\l. 5 ()L‘l. \lunllil}, Billcd Rh 1': lclhll club lui' llic iiixinic‘. llll\ l\ fJUllllL’ (lL'L'illlL'llL'L' all iiiglil lull}: \xiili guili. clcclru. iiiilihlrigil and l'.ll.\l :iiiil (l lclixli llicnic li‘uiii l)J.\. Siihlmcl i and 'l laKlllzl) Smell} cnlurcul jJUlll illltl lL‘ll\ll tll'L‘\\L'Hle‘.

I I Love Music in Him] l.uniij_'c_ iiuuii iiilll. l‘l‘L'C liciurc lllpni; i. \Vcckly