Art listings

Collective Gallery continued

Steve Duval l‘ntil Sun 12 ()ct lzdinhingh-huxcd ui‘thi Sic-\c l)u\ul [)tt'SctllS I. \[H l( i/i' l’i Hui \\ ltlc‘lt c'Hllc'c'llIS ccolog} oi ihc- inind

COLOURS GALLERY

-Il l)llllil;i\ Sii‘cct. 55”»15ii‘) .\lon l'l'l lll iliuin 5 ifipin; Sui liliiiuui 5pm Group Show i‘niil \\'c-it IS ()ci l’iillllllljJS h} :\ndic\\ Squn‘c. :\nnc .-\llilt'i\iiii und Ruchcl ('uri'oll,

DANISH CULTURAL INSTITUTE 3 l)oiinc' lc'iiucc. 225 7IH‘) .\lon l'l'l llluin 5pm.

My Private View: Selected Danish Artists .\lon (i [it ii ()ci. l’t'tHilL' collcctot‘ JillllL'S \Vttllxct' \L‘lc'c‘IS ii c'l’HSS \cciion oi conic-nipoi'ui'} l)uni\h ui't Including \\i)l'l\\ h} ('hi'ixiiun l.cniinci‘/. .\lichuc-l K\ iiiin. l’iu :\ndci\on und 'l'honiux Hung Ni Si 10!. THE DAVID YOUNG GALLERY

ui .\luiic' ('iu'ic lloihc. 2‘) :\|l3un_\ Sii'cct. 4—H 7i)5il_ .\lon Sui liluin 5pm, Edinburgh Sketching Club Mon l3 ()ci Sill I .\o\. .-\ llll\c‘il Sliim ol uoi'lc h) inc-nihci‘x oi thc‘ lidinhui‘gh Slcctching ('Iiih.

THE DEAN GALLERY

llc‘llot'd Roud. (ill (illlii ii‘ccot'dcd inioi'niuiion 3 *2 330m. .\lon \Vc'd «k l'l'i Sun llluiii 5pm; ‘l‘hii liluin 7pm. Advertising and the Artist: Ashley Havinden’s Designs and Collections \Vc'd l5 ()ci Sun IS Jun. lii'cc. .-\ liK‘lIS ou ilic- uoi'k oi Axhlc‘) lluuudcn l‘ilii HTS. ouc‘ oi thc' nioxi \ticccxxiul udu‘i'llxiiig ui'lixl\ uttd dcxignc'ix \xoi‘lcing lit lli'ituin in lhc‘ Ztlth L'Cllllll'}. l)c\igning litl‘ .\lurtini. (iillc‘ttc.

lln'd‘x ('nxiui'd und SiliipSUli oi l’iccudill}.

lli\ lllitl'c iuniiliui' \xoi'k uppcui'cd in ihc I‘Hilx \\illl hix 'l)i'inl\ Milk' und 'llc'ci' ix Iii-\i' c‘;iill[t;tif_'ll\ 'l‘lic‘ c-\hihiiion i'c‘uiui'cx ox L'l’ Zilli udwriixcnic‘nix. \kctchcx. puiniiugx und lL'\lllc‘\. Nl,\".’ SHOV.’ Scottie Wilson and Outside Art Sill 4 Oct Sun l-l l)c'c. I'il‘L'L‘. :\li c'\hihition oi' ‘( )iIINIilL‘l' .'\i'i‘. u l‘i'c'nch lL‘i'Ilt coincd I») Duhui'ict in 19-17 und il\L‘d to ilc'Sct'lltc' \Kiit'lc pl'odiicc‘d UlllSltlL‘ ihc' c'xiuhlixlic'd uri \ccnc‘. ()nc' Such uriixi \\u\ (iluxgim -hoi'n Scottie “'ilxon “how “ork \\u\ udniii'cd h} ihc Siii‘i'c;ili\t\ und ic'uiui‘cd llt ihc' l’ui'h lnici‘nuiionul li\hihiiion oi' Siu'i'culixni in III-37. NEW Si l( )V.’

After Hours - Solo Cello 'i'hu Ii» ()ct. (titlil. .»\ pi'ogi‘uninic‘ ol~ uitc‘i' gullcr} littlll'\ cwnix icuiiii'ing u \olo ccllo [k‘t’litl‘iitiliic't‘ irom \Vc-nd} \Vcihcrh}.

THE DI ROLLO GALLERY

|.\'u l)iindu\ Sii'c'c'i. 557 5227. Mon Sui liluni 5.3llpni

A Selection from Europe Mon 13 (hi Sui l Sm. l.und\cupc puintingx in oil h} \‘uxilc‘ l.c'ondui'. (icrhui‘d .\'c\\udhu. (‘hi'ixiiun \cmudhu und .\ludgid.

DUNDAS STREET GALLERY

ou l)lltiilii\ Sii'cc'i. 558 9303. .\lon Sui liluin (\PIII‘. Sun noon 4pm.

Hsar Gassiev i'niil Sui 4 ()ci. .-\ \olo \hoxi oi' puiuiingx h} ('uiicusiun puinicr llxur (luxsim und lllSPII'L‘d h} lltL‘ pcoplc. nuiui‘c' oi thc‘ (‘uiicuxiun niountuinx und hix honic‘lund. ()xxL‘llii.

EDINBURGH COLLEGE OF ART l.iilll'l\lUli l’lucc. Ill (Mitt).

Fay Godwin Sui l I ()ci. 3.30pm. l’hotogruphcr l-‘u_\ (lochi in giwx un lllllSU'dlCtl iulk uhoiit liL‘l' \xoi'lc to cc‘lc‘hi‘uic ihc opcning oi' l.undmurk~ ui lltc‘ Nutionul l’ol'lt‘ull (iullc‘t'). SCL‘ \uiionul l’orti‘uii (iullc‘i') cnii') und

pm to“.

EDINBURGH GALLERY

Illu l)undu\ Strcct. 557 5002. Mon Fri lluni 5pm; Sui llluui lptli. Jacqueline Marr i'niil the 14 ()ci. .-\ ~\olo \ho“ oi" nc“ iiguruiiw “orkx.

90 THE LIST .f '6 Oct

EDINBURGH PRINTMAKERS 33 l'nion Sti'cci. 55' 24") inc: Sui llluni ()plll.

Masereel: Ten Years of Prints l'niil Sut S .\'o\ .'\n c'\llll‘lllitli highlighting ic'ii )cui'x oi pi'litIS inudc' ut ihc I‘l';lll\ \luxciccl (‘cnti‘uni in llclgiuni. 'I'hc' \hou icuiiiicx (ll\L'l'\t' itltpl‘ttiic'llc'S to iiudiiionul pi'iiitniuking icchniqucx Including xillcxciccn. iniugho. \xoodciii und lithogiuph} Scc

FILMHOUSE CAFE BAR

SS l.oihiun Roud. 33‘) 5031

Same, Same . . . l‘niil Sui :5 ()cl 'I'i'uxcl photogiuph} und .u’iuoi'k h} Jc'nni :\t'itoi.

FRUITMARKET GALLERY

4.5 Mui'kc-i Sti'cci. 235 238i. \lon Sui lluin (ipiu; Sun noon 5pm.

0 Visions for the Future VI Sui l l ()ct Sui 3‘) Nov 'l‘hc‘ iinul lilSlgilllic‘lil oi ihc gullci'} '\ uccluuncd \L‘l'lt‘S oi c‘\hihiiion\ icuiiu'ing thc \mi'k oi lidinhurgh-huxcd tii'IISIS (‘hud .\lc( 'uil und l’uul (‘ui'tc'iz (‘ui'icik tic“ “oik. him of [Mr/turn. comprich ihi'cc in\tulluiion\ “Inch iinuginc- Scoilund ux iincliui'tcd tc'i'i'itor} to hc‘ L'\pliti'L‘il h} iithL‘lillli'L‘l‘S. .\lc('uil. “ho hux illSl coniplcicd u ioiii'-inonih i'c'xidcnc} ut llullic in (iuicxlicud. Shoux l.I/i' ix (ll'll'l’ll In Illl' i/mi/‘i' for [i/i'uum'. lhc' culiiiinution oi u llll'L‘L‘-}L‘;il‘ pi'oicci i'c'utiii‘ing \c'xc'n \c‘qiicnccx oi digitul prinix dcpiciing c}clc\ oi liic. \\iil'l\ und plcuxiirc-xccking. Sc'c' pic-x ic‘“ und llllllxl. Ni \.‘." Si l()\‘.’

Chad McCaiI Sui l| ()ci. 3pm. (‘hud .\lc('uil iullu uhout lllS nc“ uoi‘k.

GOLD

(iullcr) it Shop. 77 l)undu\ Slim-i. 550 MW. .\ion l‘i'i liluni ()Plll'. Sui

llluni 5pm.

Abstract Autumn Exhibition l'niil Thu 3 ()ct. Alixii'uct und lundxcupc hihc‘d \\Ul'l\ h} l’c‘ici‘ (ii'ii'i'c'u. lli'iun llull. .-\|i\on .-\uldjo. .\lulcolni lloxiinun. li\u R} n lohunuixxcn uud \‘icioi'iu Sic'xiuri. Personal Landscape .\lon in SI ()ci. :\n c'\hihitiou oi' \iork h) lltt'L‘L‘ lundscupc‘ puinic‘rx. Km in R}un'\ \ioi'kx ui‘c impircd h} llic‘ \\u_\ the lundxcupc hux hccn itllL‘i'L‘d h) pm litlIS gcnci'uiionx. l’uul \Vchxici‘ 'l‘honixon c‘oiiihiiic‘x ti'udilionul und ucxx incdiu in his \xoi‘k und .-\nnc-.\lui'ic R)un'x Slit)“ \ richl) c‘oloiii'cd und ic\tui'cd puiltilligx. NEjV.’

SHOW. HANOVER FINE ARTS

33u l)iiliil;iS Sircci. 55h ZlSl. .\lon liri lluin (3pm: Sui lll.5ll;tlli 4pm.

Gary Bonn Sui 4 Sul IS ()ci. .-\ \c‘lc‘ction oi lund und scuxcupc‘x h} (iur) Bonn \\ ho puintx in oil on uluininiiun. ulong \\ith iigiu'utiw “orkx i'i'oin hix pic- hiSioric \c‘i'ic‘S.

I2

34 Ahcrcronih} l’lucc'. 558 9872.

Mon Fri liluni ()pllll Sui liluni 4pm. Le Corbusier Stun (\ ()ci .\lon In .\'o\. l{}c 'l‘xxo'x inuugiirul L‘\litl‘lllitlt in iix no“ pic-inich i'c'uiui'c‘x l’l'i'Hlt' (Ir

I. "sing/v Droil. u \c'i'ic\ oi originul lithogruphx cwcutcd in W55 h} ihc rcnouncd urchiicct. iii'llSl und ihinkcr. l.c (‘orhuxiciz NEW SHOW.

INGLEBY GALLERY (i ('urlton 'l‘c‘i‘i'ucc. 550 4-1-1 I. luv Sui liluin 5pm.

Susan Derges \Vcit S ()ct Sui S .\'o\. Primuril) hito\\tt i'or llL‘l‘ c'\ocuii\c und llillllilitUS plioiogi‘uphic prini~ oi \HtlL‘l‘. Siixun l)crgc\ hu\ ci'c'uic'd cuincrulc“ llllitgcx ihui c-ngugc- \\iilt nuiurc throughout hc'r curccr. ln hcr \L'L'Ulltl \UlU \llU“ ut llic‘ llig‘lc‘h) (iullc‘f). l)crgc\ \lti\\\\ u rccciii \c'ricx oi \\Hi‘l\\ mudc on thc Riwr l"indliorn in Scoilund “hich cupturc the light oi' moon und \lurS und “orkx ihui huw hccn cothiflk‘iCd in ihc durkrooni. Scc prcx it“

und lliilixi. NEW SHO\.'..

LEITH GALLERY

(‘5 llllc‘ Sllnlc'. l c'lill. 5;: 52;; Iluin 5pm. Sui ll.tlll Jpni Scott Waugh l itlll Sui II ()c'l \c‘“ puiniinp in Scott \\.nigh .ind u \olo \lttdll \ltim oi i‘mlclx h} \l.i~tuii l-iddcw \\utl

lit: in

MATTHEW GALLERY

l)L‘]‘.tl'llllc'itl oi \ichiicciiuc. l lil\c‘l\ll} oi l-dinhiiigh. Ill (lidllll‘c‘iS Sti'c‘c'i. o5“ 3U: .\lon l‘ll liluni Jinn

Urban Cartographies l illtl in to Oct \ii c'\hil\iiion iocimng on pioicctx lllihlldlc'il in \luik l)oiii.in .nid \diiun ll.i\\ hc‘iK hook with I I/iiu:

(ii'ri'iig'lii,'iitli \

MERZ

S“ lli'oiighion Slicci. 555 55—5 \\cd Sui noon (ipni

Mixed Show l niil ill ;l (M ,\ chunging xc'lcciion oi \xoik h} Illth c‘c'lillii’} .tl'll\l\ including .in cuil) pic-cc h) 'l'i'ucc} lxniin .ind [HIIIIS h} -\l.ni l).i\ic [‘lll\ \ioikx h} .\l.nk l.tii\ltil. l-icd lk'ulcin. luin l’uiici'xon .ind .\nn ()illl.til

NAPIER UNIVERSITY

.\l.n‘chnioni (iullc‘i’). .\l.nchinont (".iiiipux. oi .\lui'c|iinont Roud. J55 5]” Mon l'li ‘luin 5pm.

Static l'niil lit a \o\. .\ gioup \ltim oi \llll liic' plioiogi'uph} h) inic-inuiionul Pliitlitgi'iipllt‘l'S. \lilili‘lIIS. puxi giuduutc-x und \iuii ut \upici' l'iiiwi'xii}, .\i'ti\i\ incliidc' .\l.ilcolni llcn/Ic. Xoc .\l.i\\\cll. Ron ()'l)onnc|l. .\lui‘iunnc Shuu und l’uul \‘ickc'i‘x.

NATIONAL GALLERY OF MODERN ART

Bcllot'd Roud. (ill (illlll Iiccoi‘dcd inioi'niuiioii .33 Slow. .\lon “mi N l’i'i Sun llluni 5pm; 'l'hn liiuni "pin. Boyle Family l'ntil Sun ‘) .\'o\. H lUi; llllilc‘l' llx iicc. ‘l‘hc iiixi cwi' icii‘oxpccliw c'\hilution oi thc' \xoi’k oi Bo) Ic' l’uniil} .iku .\lui'k limit. lll\ mic Joun lllllS und lltc‘ll' childi'cu Schuxiiun und (icoi'giu \puiining ihc‘n‘ cntuc cui‘c'cr. l‘IL‘Sl knoun ioi' lliL‘ll' highl} t'c‘ulISllc l‘L‘Pl'iidilcliolix Ul llic‘ Ciit'llt‘S \lll'lilt‘t'. ihc \lllHL'L‘lS uic \clcclcd ut i‘undoin h} ihi'o\\ing durh into u inup oi thc' \xholc \Sill'ltlt l'l'oni dcxcrh io dc'inolition \llL‘S. ihc‘} i'L‘lti'Uililc'L‘ und iinc'xiiguic' lhc \uri'ucc oi dillc‘l‘c‘itl lL‘l'l‘;tllt\ llighl} iccoinincndcdi Testing Boundaries: The Evolution of Outsider Art .\loit (i ()ci. l2.45pni. ('oliu Rhoch dit'L‘c‘litl' oi llic‘ School til. :\l'l und l)c‘\i:_'ll. Loughhorough l‘nnc‘i'xii}. gin-x u lilllx.

NATIONAL GALLERY OF SCOTLAND

'l‘ltc‘ .\lillllltl. (I24 03”” it‘ccitl'dc‘d inioi'inuiion 332 Jim», .\lon \\cd &

l’ri Sun llluin 5pm; 'l‘hu Iliuni "pin. Giovanni Battista Piranesi (1720-1778) l'niil Sun 5 ()ci. l'l'c‘C. ililtc‘ lli'xl in it \L'i'lc\ ol dISPlii} \ highlighting inipoi'iuni gi'oupx oi \ioi‘lo ii'oui ihc (iullc'i') '\ Print Room. 'l‘hc L‘\ltlltlliittl i‘ociixc-x on ihc \xoi'lc oi onc- oi inoxi inilucniiul printinukci‘x oi ihc- lh‘th ccniur). (iio\unni Butiixtu l’ii'uuc'Si. “ho ci'cuicd in ct lllil(l ctchingx ol topogi‘uphicul. nnuginui'} uttd oi'uunicntul xiihiccix iii Ronicn

Drawings by Allan Ramsay in In Oct Sun 4 Jun. l‘rcc. Studio ioi' pui‘li‘iilh h} iltc‘ lidinhui'gh-hoi'n ui‘iixt. .'\llun Riilihii) l l"l3 S-li “inch \pun thc- lc'ngih oi' lll\ curccr uud ilc‘ltinlhll'ulc‘ thc' liiilllritlhlll hc uchicwd in lll\ inuturc \xorlc. NETS. SHOE.

After Hours - Inspired By Art 't‘hu i) ()ci. (ipin. .\ progruininc oi uiici‘ gullcr} littlll‘S c‘\c'iti\ i'c'uiuring conicmpoi'ur} iiddlc lllllSlc‘ \xiih (ircgor Boi'lund Building a Collection: The Royal Scottish Academy in In ()ci. l2.-i5pni. Jounnu Sodcn i'roni ihc Ro}ul Scoiiixh :\cudcui) f_'l\c‘\ u liillx on ihc i‘c'lutioihhip hcmccn ihc Nuiiotiul (iullcric‘x oi Scotluttd und ihc RS.-\ in ihc building oi NS not collcction

NATIONAL LIBRARY OF SCOTLAND

(ic-oigc l\ lliidgca Ilh 45:1 \lou Sui lllulil 5pm. Sun 2 5pm Wish you Were Here!: Travellers' Tales from Scotland 1540-1960

i hit] i ll ‘1 (M \n c~\hil\ition cmninnng thc- chuiiging tucc oi Scoilund ihiough lllt' c'_\c\ oi \ lSiIi‘lS to ihc counti}. tc-utining ii.i\c-l lli‘lc'\ tioni ihc' loth c'c‘ltlill} to lioinc- niox lc'\ oi thc l‘thx

NATIONAL PORTRAIT GALLERY ()iiccn Sticc‘t. (if-l (\IHH lic'coiilcil intoiniuiion “I .‘INH \lon \\c'd i\

In Sun Ilium 5pm. lhu ltluni “pin (ulc' 0 Fay Godwin: Landmarks In in “ct \un l | Jun 1-1 it i i. undci l_‘~ lli'c‘ l‘il\l \homi .il ihc lluihicun in l ondon. .i toining lc'll«'\[‘c'cll\c' c\hil\iiion oi ihc \xoik oi onc ot lliiiuin'x lcuding photogiuphcix. l u} (iod\\tn lioin llt'l cull} liiciui} [‘HlliullS ot ch lliiglic‘x .uid l’hilip luikin .ind hci iuiucd l‘l.i\ k .uid “llllc' l.tllil\c‘.ti\'\. thc~ c\lnhiiion .ilxo includcx hi'i docnincntui} coloiii pliotogiuphx oi Iliudtoid .nid hi-i iiimt li'ci‘lll. .il‘SllJcl “Ulla. (l/Vti'\\llt"l\\ Si‘i‘ pic-\icu und llllll\l Scc .ilw ldiiihuigh (it‘llt'gt' til V\ll i‘ltli} lUl ili'lJIlS ill licl l.ilh

Curator‘s Tour of Fay Godwin: Landmarks \M-it I5 (hi I: -l5ptn (‘hici cinuioi oi thc Scotiixh \utionul l’hotogiuph} (‘ollcciion Suiu Sic-\cnxon. gncx u loin ot thc' l'u} (iodmn photogiuphic c\hiluiion

Parallel Lives: Where Past Meets Present l'niil Sun -1 Jun l‘icc I’uui/li/ Ini \ lS lllL‘ culininuiion oi .i \i\ inonih purinc-hhip hciuccn oiiiicuch \iull .it lllt' (l.lllt'llt'\ um] .i gioiip oi lo 25 Man oldx iioni \\c\tci ll.illt'\. (‘iuigniillui‘ .iud iioiili .ind \itillll ladinhingh “inking ulongxidc .i coiitcnipoiui} .il'llSl. thc gioiip huu' dcu'lopcd ui‘tnoikx in I'L'SPUHSC to \\i|ik\ in ii'oni ihc nuiionul collcciiom

Terrain: Landscapes of the Great War l'niil Sun J Jun, l'icc. Sincc I‘l‘Ni. lundxcupc photogiuphci l’cti'i (uiticll hux hc'cn photogiuphing thc' liuillclicldx oi \Voi‘ld W.” l. 'l'hcxc huunting lllt.thL'\ oi ihc Soininc und oihci huiilciicldx oi thc \chici'n l-ioni lL'\t‘iIl ho“ thc' [Ill)\lc.tl \Uilx oi \xui' \llll iciuuin. cwn uitci‘ ihc puxxing oi nioi'c ihun Hi) _\c.n'\,

After Hours - Reflections on the Music of Niel Gow 'l’hu 3 ()ci. ()plll ;\ pi‘ogi'uiuinc oi uiici' gullc'i'_\ llHiliS cwntx icuiiii'ing ihc litiISIc oi \icl (ion pci'ioi'nicd it} tlic' Si .\lui'_\ \ \lilSIc School.

THE OLD BAKEHOUSE GALLERIES

l35 l)ult"\ Roud. 023 33 i3. .\lon Sut liluni ()pllt,

Mixed Exhibition i'niit Stun ti l)cc .'\ rolling c\hihition oi [tiillllllijJS h} upr und-coiniug Scottixh ;tl'll\l\

OPEN EYE GALLERY

H :\hc-i‘ci'onih} l’lucc. 55" llllll, .\ion in Ilium (iptlt: Sui Ilium 4pm,

A Scottish Trilogy Mon (i \Vc-il 22 ()ci. lo luuuch thc- ()pcn l;}c' (iullcr) '\ tic-u [W'L‘llllSL'\ on Ahci'ci'oiuh} l’lucc. un c‘\hihiiiou oi \iork h} l)u\id l)ottitld\oit. Alhcrio .\lorrocco und Sir Robin l’hilipwn. thic-c' £il'll\l\ \\ ho huxc iniluc'ncc'd gcncruiioiix oi Scottixh (il'llSlS. 'lE~

SCI.

Continuing the Tradition: Ceramic Sculpture at the Open Eye .\lon () \\'c'd 22 ()ct, (‘c-runnc \citlpiurc h) laoghun Bndgc. Judith (iiliuour. Jciciu} Juiucx. John Multh}. \'i\ic-n .\loir. 'l’nn l’onicro}. I-runk l’oiiingcr und l.uuruncc Simon.

Teena Ramsay Mon (i ()ci \Vc-it i: .\'o\, \c'\\ ic'xxcllc'r).

PATRIOTHALL GALLERY

iWASl’Si l’uirioihull Studim. oil 43 llunulton l’lucc. 335 ll“) l)ui|}

noon (ipni.

Animal (ish) [hill in in ()ci. NC“ \Utrl'w h} Jo_\cc (iiiiiii-(‘inrnx und Jucqin lltg'g'x uhich rcwulx thc-ir low und rc'xpcct ior thc' uniinul und hird kingdom.