Music '6 :/,:,

'l. V

I; 2 I high-“gig Ellie/fill '-r *- 1; V9 V4: _ ,‘am 3“ l‘ x. bi 3’1.«2~,§* 3.“, “"1: . ' "m. 11%. ii?» iii}. mm; XL... I u

«wt-‘25.}:m7‘

-j.‘:'k"-

A CONCERT DEDICATED TO AILEEN WUORNOS

8. SONGS FROM HER NEW ALBUM (A SERPENTA C‘WTA

visit: www.9lasgay.co.ul<

,. I i. The Glasgow Royal Concert Hall '-

52 THE LIST "

Tuesday 22 continued

I Lyrics to GO ( .1l‘.ll\'i\i‘il.llik‘.

1“ ‘\ lll.ni \iich 2:" "l “h Ilpin Kiiii licc \n opcn inn hip hop 1.2m wxxion hoxlul l‘} l l\\‘ \n'iiuw .inil lUIx’ulh

\\ iih ilnli illltl lt';§.n' in ihc loiiiigc iioiii lith} \oiil Ili li

Wednesday 22

Clgisgo'x.‘

I The Acupunture Rocks tour lL‘Jlllllllj,‘ The Parkinsons, Pink Grease .mil The Rocks Ihc (i.ll.lf_‘\', -1‘NI \.lll\ll|t'll.lll \iicci. “I l 1:“ "pin

1 ll' Hopclcv I l‘lhll‘ll \h.iii1h"iiil\iiic luml ihc l’.iikin\on~ .llltl likle‘lll} \lt'“ I’ink (iimw pl.i} \oiiic lllll\l\ liiii llk'\t'l llllllll .ll‘i‘lll ih.il lill\ ioni io pioinoic ihc ii'luiu' HI lhc o'l'vmn Inn Km k\ \‘i'llll‘lldlli‘ll ol lop im kin}; Iiincx .ilw

lll\ “1th \c\ci.i| \xicxllin; honh

I The 22-205, Dogs Die in Hot Cars .lllll Cosmos Klilj.‘ liii'x \\.ih \\.ih Hiil. 3‘34 hi \ niccni Slicci. _‘_‘.l *3“) \ illl‘lll Ui lhc I: Illx .iic .i \Hlllx'\\|l,il ll_\[\'tl _\Hllll_‘_‘ l nylixh l‘dlhl uho h.i\c .ippc.iicil in ihc \ll[‘\lli‘.illl ol lllk'

\\ hilc \lll]\\'\ louil l.i\oniiic\ Hop Ihc in Hot (1m .llk' (“HUM”) cclcliiniiiig xigninj: lo \3 l\’k'\“lkl\

I The Plimsolls, Bovine, Armed Candy .md Orange Fudge lhc (lilhoiiw. l‘l nioii Sliu'l. III ‘2")

" illl‘lll {-1 (ha lalx \hou Sknlc piink I The Barbs .mil Playtone \it'c’ii'h‘lcn/y -l_‘l .\.iin‘liich.ii| Sliccl. Hi Uiii" Upin, U lllillt' ioyk

I Munkster, the Day I Snapped .md Julia Thirteen Imiilx. Inn (luk- Sliccl. MW» 0n" WM Milli ' o; =. \iunmu aw .i l Hllill‘ll l‘.l\k'\l lllk'li‘illt' pop/nick lxinil \xhoxc \Hlllltl cin'oinp.i~\c\ \ll.lih‘\ oi lhc l’oliu'. (‘hili l’cppcix .ind l).i\ nl ( ii.i) I Love Machine Sim-o. I: ll Kclunhnnggh Slim-l. 57) Slllh. .\piii Uhc I Playback liicl. .\\hion l .inc. i-l.‘ ‘1‘)(ili hpili, l‘lt't' l’liilt't'l lll‘lllk'tl l\_\ l‘,l\\l\l kit’k (luv)

Edinlxirgl‘i

I Manalishi Underground (Mun-i \'o|i.nn-. lo :5 Him Sim-i. 33H 01%

7 illl‘lll, [5 IN», l'plilling indic .lllil im'k. \‘hu'k \\\\\\_.ipm'.i|_\pw t‘lllx'iillk loi iiioic iiilo.

I Man of the Hour, Tyrant Lizard Kings and Starfall 'l he Bongo ('lnh. \liiln) lll‘lht'. iliil_\lnml Rikki. 555 “(ill-i Spin [-1 M; ii. “If: lnn im‘k illlll lllL'l.il lioni Big: (ion/o

I Radiotones (Liimn-i \'oli.inc. m *3 liluii Sliccl. 32” MW» Spin. [-1 £5 St‘iilliillii.\ lillc\l .ill l‘lllk'\ lhillil

I JD McKay and Kowalski \Vhixilchinkn'x. Al (1 Sonih lii'iilgc. 55*

5| l-l ‘lpiii l'c.iliii'in_~: lmnl lllillk' ioi'kCix Kii\\.ll\l\l on .ii iiiiiliiiyhl

I Josephine l£.iiiiiciiii.in\. \nlili'} Sli'ccl. 550 3251. “pm. i ‘. ()llhml rock “llll oiigiiiiil l\\l\l\ .llltl llll'll\. will [no lllHlL‘ .it'h lik‘ iplmxc hiiiig: plioio ll) loi' .nlinixxioni

I Fleamarket Funk (nihil'L‘l \‘oliuuc. W) ‘h “Lil! Sliccl. 3le MW». llpiii ‘Hllll. l'icc. local oiillil pl.i}iii;: lilL'll' on ii kniil oi hi; lxiinl liiiik in lill\ nc“ \wckl} lL‘\l\lCll(} \xiih .i \in.ilici‘nig_' ol I).l \lll‘PHl’lN .lllll olhci Inc .n‘h ‘l'hc [‘llL‘llHlllL'lldl 'l'.ihlc l.\ giicxl il‘) (M i,

Thursday 23

Glasgow

I Goldfrapp (Liiliiig.v ‘qulcnn. III l:;_'|iiiion Slim-l. “‘le “Ill i‘)‘)‘)/ll.\'ll "I jimii " Knpni {Hill (hm-IL \him. (.l.i\\_\ Clu'lln \lL'd/C lliilll lllL' \llll) \xilii iiiiii.il|) \Ctlllk'L'tl “llll ihcn' lll\il Iiliinc \i'llll\l\\'.l[‘L'\ .\li\oii (ioldlinpp \xill piolmhl} hc l'ik‘klllj.‘ hL'l' .igc hoogic \\HH§_‘IC l‘llgh‘ i‘ii} hulk.

I Paul Carrack Rom! (‘ongcri “.1”. 2 SJllCillCllll” Sliccl. ‘5‘ hllllll Spin. L'l".51l Rmpu'icil \lllgcl’NUllg“l'llL'l u ho h.i~ \ci'wd lllllL‘ in Sm! (lilc .inil .\likc «k ihc \lcchdnio .ind uhL-i'c \\.l\ I.’ .\ln\i lLl\L' \ll'lllL'ti till.

I The Bluetones lhc (i.ll.lf_‘t‘. .wn \iinhn‘lmll \Iiccir 1“: llIll ‘piii t l.‘ ()H‘l l~l\ \ho“ liiiipop nmci xii} \licx \l‘llllllllk' IN [Hill lg'li'llll\'\\l} [0 .i \h‘l‘lt‘lk'il l‘lll liciu'l} lo_\.il lillil‘thk'

I The Zutons mi The Owsley Sunshine l\|ll_‘_' liiik \\.ih \\.ih llnl. 2-3.! St \ iiiu'nl hiiu'l. III ‘3‘" .\ iilpni to l I\L'l[‘ll\lll.lll \Illllllk'l “Ilil .i \llllll,lll\ inmnc llll\ oi niiliicnuw .l\ ihc li‘)i'll\ . (.Hlill \li‘llll‘lJflh. ihcn. \w picxninc

I Carvin Jones lhc i «no. »1_‘ (lulu |’|.iu'. ~13" llllll hpin Ll“ liliicx f_'llll.lll\l lioni l’liocnu. llllkll iippcil h) l'|l\ ('l.iplon. \xho hm [‘l.l_\\‘\l \lli\\\\ mlh l‘lllL'\ |iiiiiiii.iiic\ \llx’ll .l\ lili kin; .llltl S.iiii.in.i

I Five Storeys High, This Way Up, Lift, the Fall of Boss Koala .llltl Autopilot ilk“ (liilioiiw. 1* l'nioii \llk'k'l. .T-lhhhllh lllpm Ll ()u'i l~l\ \him lx’m'k pop hill

I John Watts Imilx. .‘on (“Init- \liccl. nflwn“ Wm Spin 1* '\i.imm.in ol l'lM'llk‘l /. \xho \wic .ii onc poini iippcd ,l\ ihcl |\'\ .inxm‘i io l.ilkin;_' llk'.lll\. |‘|.lk\ ii.ii*k\ lioiii ll|\ ncu .ilhnin li/iii \Iiim A ll/m

I Ampersand, Middleman, the Fuse .iml Anavris l-uo Mun». Uh \l.i\\\i~|l \iiu'i. Ill hill ‘lpiii Ll. int‘lnilinf: k'llll_\ io pn\l pi}? \‘llll‘ \lhnununy lllk‘ l-iiiyx Kl!lf_‘\ ol ll.iiiil\ I XI, the Moneyshot .mil Fred

I U.ltl\'tl. | ltlllltl Ioiinggc. ‘l-l \M'xi chcni Sllk‘t'l lilplll {i lLl iill thin! I \\Ci'kl} \llU“ (Aw Hl Inuil .illl\l\

I Kate Walsh 'l he l'niwiml ('.ilc li.ii. Sanchiclmll Sliu'l. “3 58‘)" ‘) illpni l'icc .‘ll _\t‘.ll Ultl K.ilc hm Iici \li'l‘lll .ilhiiiii ('lm lion” I’d/A out on Klit'llk‘ll\\;llt' Ru‘onlx .llltl iu'oinincnih lici lllll\l\' lo l.lll\ ol lzilili RCJih'l .llltl K.iihi_\n \\ llll.llll\

I Paisley in the Park ‘i’hc lulu-ml ('liih. ‘3 “1th Sliccl. 33‘) 35%| illpiii U ipci llllelll 'l'hc \u'onil ol [no \\k'k'hk'lltl\ ol lllll\l\‘. .llltl lill\ iiiiic .ii‘oiiiiil ll gocx clu‘liit‘. huiliiiing: \lltlllllillllt'. Slccin. .\l.iiiiih. \cuxpmk illlii inoic

Edinburgh

I Frontline, Modus .qu Safe Distance 'l hc Bongo (‘lnlx .\loi.i_\ lloiiw. llol_\i'ood Rikki. 553 mm. 7pm M iii). Slioxunw ol lailiiihuigh lulcnl

I The Vectors (".ilmi-ci \oliuiw.

V) 38 lilaii Sii'cci. 3le (il‘li. “pin til \i-\\ \\.l\L‘ piink lioni lill\ hoil) iippcd lltlllll‘lllglll loiiipiccu

I Funeral for a Friend, Movielife .llltl Million Dead 'I lit l.li|lll(l Rooiii. ‘h' \n'loi‘iu Sin-cl. 335 3504. "pm. L") Scc 'l’uc II and [H'L'\ it“

I Raw Promotions ’l'hc \‘cnuc.

l" 31 (lilioii Road. 55" ill"; llipin, Uhc. local .lL'l\. linc-iip \llll io hc (Ulllil'lllL‘il.

I Full Moon Open Mic (‘oiiiiiipch Jll(‘oininci'ci;i|Slim-I.l.c11|i.555 Sol}. Npiii l-i'cc. ()pcn IlllL' loi among- lioni poclx lo liiiiiilx lo \olo \lllfJL'H l'llll hiltk- linc igiiiiai'. l‘;l\\ zlllllh. (ll'llllh. llllL‘\ clci piox lthtl and u pi'c-lmokml hand on ll'Ulll .ll'illlllkl llpiii. ll )oii \xuiii lo hook ;i \loi (.lll l-ni/ on nT‘m» 175 7.10

I Skin on Skin and Transfusion llci'ioi-Wuii l‘iiiwi'xii) l'iiion. Ricmrioii. JSI 53 i i. ()Plll. l'l'CC. 'l'hc inclle )L'l pii\\cl’llll Skin on Skin ui'c ioincd h} ilic lclilicld iinlic ol 'li‘uiixliixioii l\lll(lL'lll\ and lilL‘ll' leIL'\l\ oiil} l.

I Stuart Clark and Parka \Vliixllchiiikim. J (i Soulh Bridge. 557 5| H 0pm. Moilcrn (l.l\\l(\ illlll hcui \pu‘iulx li‘oiii ('lui'k \Hlil lllillc li'oiii

l’;iik.i.

Glasgow

I Ozzy Osbourne, Him and Biffy Clyro Sl'.('('. l‘iiiiicxloii Qua). W470 04‘) 4000. (Hilpiii. £325“. .\'o ugc rcxii‘iclioii llc'x gin olil iiigiii. hc prohuhl} llL'L'tl‘ gi good he dimii hul UH} '\ L'UlllllllllllL'lll in inciul l\ \uch lhui lick pGCiertl lo Iiiinhcr around on \iugc like ;i riiigxiruilh \xiih llllllbglgll. Still. iiiighi be u laugh.