Contra-Flow I IIIII I H II (III Inc I'IIII'IjJInj: \IIL’ \III‘IIIII .nnm 5 \III-II u .nIII IIIII'I' lll\ III-II gnI-xt .nnxlx C\[‘Il‘Ik' IIII' L'II\ nnnnII'nI «II IIIL' I’I-III.I;_'IIII (‘I-IIIII- .IIIII IIIL' III} III (IIIIygIn‘. IIII' IIIII\I\ nIIIIIIII' JIIIIIIII'IIIII- “mm. In IlIIlIL'l. KI'IIII .'\\IIIIIHI. I.}IIII ('nx .InII .\II(IIL'II “III\II and the \IIIm. IL‘IIIUIL'\ lll\IIlIIIlIIHII. \ IIII-n pInII-I'IInnx. Imnc IIIIIIII \I‘nlplnn' .IIIII pIIuIanapInI IIIIIIgI-x SI-I' II'xlI'u

PROJECT ABILITY

('I‘IIIII' IuI III-\I-IupIIII'nIIII \II\ In \II‘IHII \III'I'I. “3 :53: Hull Ill IIIIIIII ‘Inn Full of Life I “III I II II \In \II L'\IIII‘IIIIIII nl \NIIII .III\.II1IIIII'.III\I' \xIIIIng; In nII'nIIII'h III IIII' 'IInngdtI' \IIIIIIm IIIIII \Inxnuh I’m-II} \IIIIIIIIIII

RGI KELLY GALLERY

I |.\ I)IIlI_‘_'IIl\ XIII'I'I. 3le IINI \IIIII III III IIIIIIII 5pm. XII III “Inn 1pm Colourplay 4 l IIIII S.” I \III I'InI.II\I'.IpI'~. I'II}\I'.I[\I'\. \I'.I IIII\I IIlII(I\\Il|‘t'\ In \}|\I.I \IICII

SCOTLANDART.COM

(I IIIIIIIIII'III I<II.III. (iIIlIIuI‘II. (IIN IIIIII

\Inn Ill IIIlIII (IIIIII. \II IIIIlllI * IIIpnI. Sun nImII I Illpln

Gallery Group Show ‘I Illl 3% (III um I‘) \In -\ pump \III‘“ II'IIIIIIIng \wIIIx In I’I'lI'I \IIIIIIIII. KIN} \\ IIIII'II. SII'H' .IIIIIII\IIIIIL'. IIIInnI' (‘unIInIpILInI .IIIII KIIIII} R.nn\.n (‘IIn

STREET LEVEL

3h KIII; SIII'I'I. 553 IISI 'I'III‘ SIII

“III!” 5 IIIpnI

Symphonic Body Grounds \\I‘II 33 (III SIII 3‘) \In :\\IIII(III \IIII'I KIIIII\ICI uplnn'x IIII' \I'I) I'IIII) \IIIgI'x III IIII' L'IL‘IIIIIIII III IllllllIIlI IIII' Ill IIll\ IIIII‘IIII'InI‘ \HllIIII IIINIIIIIIIIIIIII \\IIII \IIII'n :IIIII \t'lIIPIllIL'

\‘I an S“. ).I

13TH NOTE CAFE

5“ (III Km}; XIII‘I'I. 55* IMN Jean-Marc Milliere I'nnl Sun In ( III I’IIIIIIIgI'IIpIIII' IcnIIIII' pnIIIIIIh In .IL'IIII \IIII'I~ \IIIIII-II‘ IIIIII'II IlIIllI Ile IIIIIIII (fin/m (/I’ III‘IIIIII' IIIK‘ \\IIl’II\ (\IIva IIlI' IIIIII III)” (II IIlt‘ IIISIIx

TRACEY MCNEE FINE ARTS

I" I’.n'nII' SII’I'I'I. 552 5037 Inc SIII IIHIIJIII 5 IIIpnI. Sun I 5pm.

Peter White 'l'IIu III ‘l'IIu IIIIIII. .\ \UIII \IIH\\ III IIC“ \uII'II In I’Clt'l “IIIIIC Scottish Artists I'IIIII 'l‘hu Ih (III \II t'\IIII‘IIlUII III pIInIIIngx In .I;llllC\ II.I\\IIIII\. (iI-I.IIII lIIII'IIx. I’III SI'IanI'. I’I‘II'I IIU\\\IIII. I).I\III SIIIIIII. .'\II\IIlll' I’Ian'II' SIIIIIII .IIIII \I'IIIIIIIIII‘ In SunIIIII III‘II IllItI \It‘ I'.III|IIIII\IIII

TRAMWAY

:5 \lhcll I)I'I\I'. UNIS .HII ISIII 'I'llt‘ SIII IIUIIII 5pm; Sun IIIIIIII (IpIn.

Monica Bonvicini l‘nIIl Sun III (III In .IxxIII‘IIIIIIIII \\IIII \IIIIII‘I‘II .\I'I ()\IIII‘II. III-ul} \"IIIIIIIII\\IIIIIC\I .IIIII II-I'I‘III \mI'II In IIIL‘ IIIII'I'IIIIIIIIIIIIII} I‘I‘IIInuIcII IIIlIIIllI IIIII\I \IIIIIII‘II IIIImII'nII. ‘I'Inuugh llI\IIIIIIlIlIIII. \I'quIIII'I‘ :IIIII IlIllI \IIU I‘IIIIIII'IIgI'x IIIIIIIIIIIIIIII I‘IIIII‘I‘Ile ul Ulll IL‘IIlIllIlINIIIII III IIIL' IIII'IIIII‘I'IIII'I' .IIIII IIIL' I‘lllIl I'm IIIIIIIIII'III .AS? CHANCE YI‘ SEE

TRANSMISSION GALLERY

_‘\’ Km; XIII-cl. 553 48” Inc S.II

IIIlIlI 5pm.

Group Show Inn] 8.11 X \In .-\ gmup

' 5. )- l 4 'J'IV GIII'". I

\IIII\‘- IL'IIIlIIIIIL’ \IIII‘IIII’C In \IIII-III.III IIIII\I IVnI \\C\Ik"\. nun IIIII‘.\III§;~ In I w ()'('I»nnuI .IIIII ncn \wIk In Rj..nI IIIm'I.:II

TRONGATE STUDIOS

IN \II‘II‘II \III'I'I. “I .‘M‘: \Inn III IIIIIIII 5pm

Young Talent I IIIII I II II \In \InnI.II L‘\IllI‘lIlUll III \‘d‘IIx III'IIII'II In IIIIIIIII-II .IIIII IIIIIIIL' [II-«IIIII' \klIIl .nIIleII \pI-IIIIIIII III\IIIIIL'I\ “IIH II‘lllL' III I’lt‘lI'Il \I‘IIII} K \.IIIIIII.I_\ \ \ IIIIwI'x

VACANT SHOP FRONT

\\IIII\IIIIII\I\ RHIIII I III IIII‘IC llIII'llIIIIIlI‘II nun I'IIII'IgI'II III'I III I'III.III

I'IIII‘IgI'III-r IIIIIIIIJII InIII

[etis] I “III I II I‘IUII \III\I llllI III:_'IIIII\IIII\IIII IIII'II'I- I) I‘It'\’I'III\ .I II\'\‘. IIIIIgIIInIIIII‘ III L‘\IIII‘lIllIll\ III‘II\\‘\I Ill IIII\ IIl\lI\L‘II \IIHP IIUIIl HII \\I‘l‘\IIIIII\I\ I\’II.III In up .IIIII IIIIIInIg: .nII~I\ (‘IIIIIIIIIII'IW \III‘\\ \‘IUIIx llllIlI I‘) ()II

WELLINGTON FINE ART

I I I \\t'\l RI'IJI'llI \IIL‘L'I. ‘IIII‘I

\Inn In III zIIIIIII ipnI

Mixed Show I IIIII III II ()II \ InI\I-II \I](I\\ HI \mIIo IlIIllI \IIII'II nII IIIIIan: .: \I-II-I'IIIIII ul l‘.llllllllj_'\ In IIII/k'I \.I;'I

Glasgow Museums

This section lists museums currently showing temporary exhibitions. For details of other permanent attractions, see Glasgow Life.

AULD KIRK MUSEUM

I'III' (.IU\\, KIIIIIIIIIIIIII'II. v\ III-H

Illt' XIII III.IIII IpIn Ik _‘ ipm Fabulous Fibres I IIIII S.” .\ \III \II mlnlnnnn III \mIII In IIIc \\C\I (II \I*I~I|.IIIII (IIIIIII III \VCIHL'I‘. SpnnII‘Ix IIIIII I))I'I\

BURRELL COLLECTION

ZIWI I’IIIIIIIIxhgmx anl. 33“ 355“

.\Iun 'I'InI Ik XIII IIIIIIII 5pm. In I\ Sun IIIlllI 5pm.

Whistler and Burrell l‘nnl Sun I.\ Jun. ;\n I'\|III\IIInn III mm 3” \\IIIII\ In \VIIIxIII'I'. I‘IIIII't'II'II In Sn \\'I|II.IIII IIIIIII'II O Whistler in Venice 8.” I.\ (III Sun I.\ III!) ;\II I'\IIII\IIIIIII III :IIIIIIIIII 5H I'II‘IIIIng IlIIlI [IIleI'Ix In .IIllIIL‘\ \II‘\I-II \\'III\III'I‘. I'I'I'IIII'II IIuI'nI; In\ H lllIIlIIII \IIn III \I'IIII'I‘ III IN“) I‘lllIIllI}! IIIIII\\'II Ill IIIII' IIIIIIIICIIII \IIIIII\. \VIIIxIII'I. IIIIIIIg; \\lIIl Inx IIIuIII'I .InII llll\Il't'\\ \IIIIIII I'lIllIIIIlII. IIIIIII II‘lIIgI‘ III IIIt' IIIlIIIllI I‘II} 'I'III-II- IIC [\IIIIIIII‘I‘II Illl I‘\II;IIIIIIIII.II'_\ had} “I \\UII\ \\ IIII‘II I'IIIIIIII‘I'II IIII' IIIIIgIIIlII'I-III'I- III IIII' IIIIIIIIL' p.II.II'I‘\ In \(t'IIC\ nl I'\I'I}IIII} lIlI'

SCI" IIlIIl\lV \E

THE HIDDEN GARDENS

'II'IIIII\\;I_\, 25 \IIK'II I)II\I-, (Ix-IS HIIhiIIl Illk‘ Sun IIIIIIII I\pnI

The Hidden Gardens SI-IIII.IIIII\ Illxl \;IIII'III.II‘) gIIIIII-n III-IIII'uII‘II In III-.II‘I‘ I'I’I‘IIII‘II III t'IIIIIIIIIIIIIIIIIII uIIII II\.I III‘gIIIII\IIIInII. IIlII\I\\'Il[I\‘ .III'IIIII‘I'Ix (‘II_\ Duran ('nupcl‘ulnc. IIIL' IIII‘III I‘IIIIIIIIIIIIII} and II It‘IlllI III Ill'll\l\ 'I'I';In\InnIII'II IIIIllI .I III‘I'I'III‘I IIIIIINI‘IIII \IIL' .IIIIIIIIIIII; Il.llIl\\.l.\I Hm I\ II I‘IIIIII-IanIIInI' ;.IIIII'II \\ IIII IIL‘IIII‘IIIL'II .Il'l\\IIl'II\,

THE HILL HOUSE

I'ppI-I ('ulqnhuun SII‘I-cl. III-II-IlennglI. IIIJRIIII‘KIIIIII I);III_\ I III S :IIpIII {II IL-II

Rest and be Thankful I :m; I z: 1 (III \ \I'II'IIII~II III I‘IIIIIIIIIII‘ In \I‘IIIL'II‘II‘I‘IIII} III‘\:;II.‘I\ :IIIIIIIII; ‘.'I IIIII.IIII IIIIIIIIIIII; I HIM: III\;I:I.I\. Ix';.ZIt InngII IUII_\ III'mnII. \In.~. \IIII‘iII‘I, IIInIII \InInII'I\ .nIII I’I‘II-I Ian;

HOUSE FOR AN ART LOVER III-IIIIIIIIIMIIII I’.III>I. III I)IIIIII‘IC\I\ Ix’I~.III. I“ 1”; IIIIII} IIIIIIII *I‘III 1““

IL: <III

Hugh Gillan I IIIII \IIII I” \In Ix‘I‘II'III pIIIIIIIIng In (iIIngun \IIIImI III \I'. QIIIIIIIJII'. IIIIL'II (IIII.:II

HUNTERIAN MUSEUM l III\I'I\II} \\k'IIII\'I 41H 1_‘_‘I ‘I I'LIIII <pm

Lord Kelvin: A Life in Science I IIIII \\I'II l| III-I \II \‘\IIII‘IIII‘II I‘I IIII‘ \IIcnIIlII III\IllllII\'lII\,III\I‘III1\‘II\.IIIII I‘IIICIII\ II\t'\I In (iI.I\§;In\ \ I.lllIHII\

\Inn \II

I‘II‘I\'\\III “I [\IanII, \\ lIIlIllII IIInIIIwII The Passionate Collector: George Rae’s Fossils I IIIII \III M IX‘I \II I‘\IllI‘lIlI|ll III IIII' II‘\\III‘\ III (iI‘nIz'I' Ix’III'. .In .IIII.III'n: I'IIIIIll\I.l\I \‘uIIII IIIIII'III'II IIIIIInyIIIInI III\ IIII‘ .nIII III‘I .IIIII' .l II'xI‘.nIII II'IIInx .II Inc IIIIIIII'II.III \Ian'nIII

PAISLEY MUSEUM & ART GALLERIES

IIIyII \III'I‘I. .\.\‘I zl‘l InI' \II IIIIIIII <Inn. \nn .‘ *IIIII III-I- Artists Astray I “III \IIII .‘(I ( )II \ IIprln} III \\I‘II\\ nn Impn \Ik'I‘I\IIII_‘_' I'\I~III |.IIIII\I‘.I|II‘\ In \IlllHll\ IllII\I\

Fresh I nIII \nn .‘h ( )II Ix'I-II-III IIIIIIIIIIIIh III IIII‘ I‘HIII'IIIIIII

Paisley Patchers I “III \InI III ( III \II \'\IIlI‘lIlIIll \IIImI‘INIn' my \Iqu nl Ilnx IIII'.II gmle

PEOPLE’S PALACE & WINTER GARDEN

(iIIngIm (iII'I'II. RSI I133; \IHII III“ I\ SJI III.InI 5pm. III I\ Sun ||.IIII *IIIII Joan Eardley: Paintings and Drawings I’IIIII Sun In \In I’.InIIIII;,-\ and Inn“ llI_'_'\ In _I|I.lII I'.IIIIII"\. IIIIInn IlIIllI IIII' ('.\( "\ III'IIIIIIIII'III I‘IIIII'I'IIIIII IIII' \I'II'I‘IIIIII Ik'IlIlIIC\ III'I IIlIIlIIIIII INIIIIIIII\ HI (iI.I\3_'In\ (IIIItIICII .nIII IIIIIII .IIIII \CII\\IIIIC\ InxpnI'Il In my Il\Illl1_L' \IIIIIggI- \II (‘IIIII'IIIIII‘ “III-II- \IIC II\I-II Ill hm hm _\t‘.II\

Doorway to Trade I'IIIII III” 3H \m \\III’II In SJIIIII (inl II‘IIIIIIIII \\II1IC\|‘IIIIL‘\ IIIL' \k‘II\t' HI III“ III] .I III‘III.I§,'I' III‘II III .III'IIIlI-I'IIII.I| III‘IIIII} I’IIII \II |II.IIII III\IIII} \IIIIIIII

POLLOK HOUSE

I’IIIIIIII (‘IIIIIIII_\ I’IIIII. IIWI I’IIIIIII\\II.I\\\ RUIHI.(II(\(I~IIII I).III} III.IIII IV!”

The World in Blue and White I'IIIII Sun III \In L“ It" "RI. IIIIIIII} III'III'I {I ‘5” \II \'\IIII‘IIIHII lII \‘.'IIIIIII\ \ IIIIIIIIy I‘k'I\\t'CII I 1IIIIIIIII I.\.‘.II IlIIlll lIIt'lIlI‘t‘l\ III IIII' ( )III'III.II (I'IIIIIIH \III III}

ST MUNGO MUSEUM OF RELIGIOUS LIFE AND ART 3(‘IIxIII' XIII'I'I. “I 35*" \Inn Hm I\ S.II IIIIIIII 5pm. In I\ \IIn IIIIlll ‘IIIII Faithfully Yours III“! III“ IIIIII-I \ pIIIIIIIglIIpIn \‘\IIII‘IIIIIII IIIII'nnII'nIan: \IIIICIL'III IIxIII'I'h III II'IIqunx \'\I‘Ik'\\IIIII IIIIIIIII III and .nnnnII (IIII\_L'H\\

St Mungo Inspired I “III In II (III \ I‘IIIII‘I‘IIUII nl It'\IIIt'. \IIII p.IIIIIIII;:\. \\III\IU\\ .IIIII .IIIIn II.III§.‘III;_'\. I'II‘IIII'II In \IIIIICIII\ IlIIlll I',.l\IlIIllIl \I'IIIIIII

Etching by Ray Richardson as part of Hitch on show at Glasgow Print Studio

Edinburgh Galleries

ARTESIAN ARTS GALLERY

"* IIII'.III \III-I'I 2‘,‘\ \II‘II Il' II.nII *sz1. \II Il.nt‘. 1pm.

Sympton and Symbol ll: Art as Healing Process I IIIII \II I \III \ :‘IIIIII‘ \IIIm I'\I\II~IIII;' IIII' IIII‘I.II\I'IIIII ILIIIIII‘ III I II'.III\I‘ I'\I\II'\\IIIII

THE BONGO CLUB

\II‘I.I\ III'IIM'. III‘I\I\‘I‘II I\‘I‘.:II

‘\\ ‘(IIIL

Under Fire I IIIII \Iun IIl \In \I: \‘\IIII‘III\III I‘I I‘III‘II‘i'IIII‘II\ .nIII \IIIIII\ In \InII'III' I IllIII‘III .nIII II.I\III I \IIII ‘I\III‘ ‘I\I'II‘ III II.III IIIlIIlI‘,‘ IIII‘ II‘.IIIIII‘II IIIIIIN'

BOURNE FINE ART

IIIIIIII.I\ \III'I'I. “' III‘II \IIIII I II III.IIII (\l‘lll. \II II.IIII .‘IIIII

Haidee Becker and Philip Archer I IIIII I II II (III II.IIIII'I~

III‘I III‘I I‘I\'\k'III\ III‘\‘. l‘.:lllIIlI','\ III III'I lnxl \IIInx .II IIHIIIIII‘ I IIII‘ \II .nIII I’IIIIIp \IIIII‘I I'\IIII‘II\ III-u '.\.I~III\ III IIII I\.I\II'I

CAMEO CINEMA BAR

‘5 III‘IIII' \IIKKIII .‘.‘\ II II

Plane Spotter I “III \\I-II I‘m \II‘. I HIIII .nnxl \InI I IIIIIIII'I IIII'xI'nIx .I \I'III'\ I»! \I II'I'II pnnh .IIIII .IIIIIIIIInm III\I‘II\'\I In II ‘_‘ I‘I‘IIII‘I‘I\

CITY ART CENTRE

.‘ \I.IIIII'I \III‘I‘I. \“I W"; III.IIII ‘pm

0 Editions Alecto: A Fury for Prints \III I\()Il \II III.I.III \ \k'Ik'I‘IIlIII‘II ul Inn .IIIII IIIII‘I' IIIIIII'II\IHII.II g'IIIpInI .III III IIll\ I'\IllI‘lIIIIII \‘.IIl\ II Ing'IIIIfnlnx IIII- \MIIII III IIIIIIII-I'IIIIa' [‘Illll [IIIIIleIII'L I lIIIIlIII\ \II‘I In. \‘-III\ II [\IHIIIIII'II \'|IIII\'III|IIII.II\ .IIIlex' [IlllII\ Ill IlnLInI IIIIIIII;' IIII' (Illx .nIII 'III \lIl\I\ \‘IIIII \xIIIIII'II \\|III \II-I'Iu IIII IIIIII- I).I‘.III IIIII'IIIIIn. I IIII.IIIIII |’.In|n//I. I’.IIIII L ('.IIIIIII‘|II. Ix’IIILIIII IIIIIIIIIIHII .nIII ( IIIIIIIII \}II'\ \I'I' [III-\II-n .nIII IIIII|\I

\IHII \II

The Great Book of Gaelic \II I.\ (III \II .71 |.III ('IIIIII'IIIIIIII.II_\ (’I'IIII I'IIIIIIII' l\ I'I‘II'IIIJII‘II III IIII\ \'\IIII‘II|IIII IIIIIIlII IIII- (null IIIIIIII. .I .‘ I \I I I llIlll\ II’ImA I” A! //x nInI II I‘llll;'\ II»;'I‘IIII'I IIII' nIIIII III IIIIIII- III.III .‘INI \I\IlIlI IlIIl\I\. INK'I\ and I .IIII;‘I.I|IIII'I\ IlI‘llI \I IIII.nIII IIIIII IIt'IIIIIlI I I'IIIIIII'II .I|l|\I\ IIII IllIII' IIIIIII IIunv. \\III \I.III ('IIII. ( IIIIlIlll ("III\ III and \II-\I'n (finnplu-II

Monumental Edinburgh \.II Ix (III \II .71 |.In \ II'II'IIIIIIIIIII HI

I IIIIIIIIng'II'xIIIIIIIIIIIII‘III\.II1IIIIIIIIIII \I nlplInI' l.lll‘.‘lllf.' IlIIllI IIII~ Runmn ('IIIIIInnII l II'IIK'\\ In IIII~ I Illl Rum [nu-um IIII I I~IIII \\.IIII '-

COLLECTIVE GALLERY 3: 3.\ ('III HIIIIII \III'I'L .‘V‘H I.‘(IH IIII' \nn IIIIIII *IIIII

New Work Scotland Programme 10 \II Ix (M \II“ II» \In \ III-n \I-.Iwn III IIII- I IIIII.IIIj. Ilk't IIlIIIIt‘tI \1 I‘. Hill; \1 Ill/Ilt'lll/ [Dwain/nun. IIH\‘. III le IHIIIIII j-k'III: \xlnI'II \II(I\‘-\Il\k‘\ IIII- \‘IHIII III _\uInI-.', HP and Iunnnj: IlIII\I\ \I'II'III-II IlHlll SIHII.IIIII\ IIIlIl In.nn .nI IIIIII'2'I'\ I ll\I up I\ KI'HII IIIIIIIII'wII .nIII kII\II.III

KHIIII-I

COLOURS GALLERY

-1I I)IIIIII.I\ \III‘I'I. ‘V‘ IVI‘I \Iun III III “LIIII * zUpnl. \II III “Lnn RInn Kate \III IN (III \\I‘(I \II\ \ IHIII'IIIHII III [IIIIIIIIIIL'x In Kn.‘ I’IIIIII

DANISH CULTURAL INSTITUTE II)IIIIIII' II'IIIIII: 33* SIH‘) \Inn III “III”! <Inn

My Private View: Selected Danish Artists I IIIII I II II (III I’II\.III' IIIIII'IIHI IIlIIIL‘\ \\.IIIICI \k'Ik'k l\ .I Int“ \L'kIIIIII HI InnII’IIIImIIII} I).nn~|1 .nI nII'lIIIIIng \MIIIIx In ('IInxnIIn I,I'nnIII‘I/. \IlgIIIlk'I KHIIIII. I’I.I .\II\IL'I\IIII .IIIII IIlHllIII\ II.nI§_'

THE LIST 93