Clubs listings

Glasgow Clubs continued

Glasgow Mondays

Club

I Burn iiI .\l.v\S. l lpin 3min. l-"rcc lUl' xlull' nl' an} puh ni‘ cluh: £3 In c\ci'_\nuc L‘l\L‘. \VL‘L‘lxl}. llillL' l‘lggLNl ll‘mlt‘ purl} Ul Ihc )Cur. \\ iIh Burn l'L‘\lle‘lll\ \ni'inxki lllltl '/.cux p|;i_\ in; [he Inncx llllll \\ ill hguc _\nu xiniling llll “CL‘lx. .'\|l Ih‘inkx ui'c nnc pnund. :ill nigh! lnng.

I Breakaway ;Il lllL‘ Shack.

llpni .iuIn. £5 (£3). \Vcclxl). .'\lL‘C ginil .-\ml_\ Ili‘np Ihcii' unique hlcnil nl (hurl linnui‘ilcx. Dclinilcl} nuc l'ni‘ Ihc purl} \Cl.

I In Bed with Jim Da Best :Il Bluukcl ll'ni'nici‘l} Bull. llpin Ruin. £l I£3l. \Vt‘ckl}. .lllll lll\llL‘\ _\nu In hix hnuilnii‘ l'ni' :iu cwning nl' panuqu~ Ii'uxh. l‘unl‘} xhiI and ;i \xhnlc lnI lllUl'L‘ hcxiilcx. I Budda :il Bliiltlii. Ilpin Ruin. £Ihc. \Vt‘t‘l’xl). Rcluuiu'hul \cnuc hurlx nu Ii'uck \\ ilh Ilclullx xlill lht‘.

I Passionality ;Il (‘uhn

l|.3()pni 3am. £3 I£3l. \Vcckl}. l’lcuxing L‘llill'll\ll'_\ li'niu l).l Shaun Rnhcrlx. \\hn (lUL‘\ hix l‘k'\l In i'cxuxcilulc Ihc \\L‘Cl\L‘llll llll' Ihc git) /Iui\cd Cl'UuIl.

I Undercover ul Blunkct. llpni .izuu. £4 (£3 l. \VL‘L‘lxl}. (ii'uliliculinn lL'\ t‘lx :II'L' high :Ix xcci‘cl ugcnl .liin l);i licxl pl;i_\x nuI Ihc luulx} linuxc. Lllllllll} Rtkli unil PL‘l‘lCL'l pup. l)lk‘lll_\ nl Ill'illlxx pl'nlllnx xhnuhl lunc )nu hnIh \lllll’xL‘ll unil ini'i‘cIl.

Glasgow Thesdays

Club

I Bin Bag ul Ihc (iluxgnu St‘hnnl nl .-\i‘I. llpm Ruin. £l Ill'L'L‘l. Bargain hgixcuicnl llltllC lllllL‘\. hiii‘i'clnuilx nl cheap Lll'llllx and ;i hunch nl hill\ \\ hn IIchl In lixc in gnnil lllllllL‘\.

I Budda lll liuililu. llpiu Run. £Iht‘. \Vcclxl}. Rcluunchcil \cnuc hack nn Iiut‘k \\ ilh Ilciuilx xull Ihc.

I Fool’s Gold ;il .\I.I\S. llpui Run. £5 l£3l. \Vcckl}. .\x Ihc nuinc Hugh! xuggcxl. Ihix ix u nighl nl inilu' unIl i‘nt‘lx'n‘I‘nll lni Ihnxc \\lln l\un\\ IhuI t'luhhing ixu'l ;ill uhnul l‘L‘lll\ uiul l\i'c;il\x. I FUN :iI (‘uhn ll.3llpin Run. £3. \Vcclxl). l‘unk}. llllltlllt‘ :uul \L‘I’_\ nuughl}. Shaun Rnhci‘lx :uul Shu/xu llullmcll puck in Ihc pnp lllllL‘\ :il Ihix gm} nighl. I Laid ;iI Ihc Shutl. lll. *(lpin Run. £5 (Lil. \VL‘L‘lxl}. ‘l‘llL' lk‘xl ;Ilul lIIlI‘xl ll] llllllL‘ pnp. (hurl & (lilllk't'. guilui' incl :uul RIUI lllllll’x lhul :ihnul L‘nwrx il.

I Later Lounge :11 ilic liquul l.nung_'c. ‘lpin Ruin. l’i‘cc. \M-ckl}. .v\;u'nu l’cIi‘ic ((‘linicgill unnkx up u xInrni \\ ilh xninc cluxxit‘ ll'llt'lx\ nIIl :inil ncu. llnuxc. hi'nlwn hme and hip hnp ll;l\Illll'\.

I Snoopy Tuesdays at iilunlxt‘l.

I lpin Ruin. £5 l£3i. \Vcclxl}. .lnin l)L‘&llllll\ qul ('hui'lic Brim u llllIlL‘l' Ihc hl;iul\cl l'nr pnp lun unIl xluilcnl Clll\\lt\. ()i' in‘uI _\nui‘ qull ux St'nII 'l’ingcrx~

Back of A List card

.\lk'.\llllilll. Hill} \lilligun and Jun l);i HL‘xl xlguu nn lhc lunk} luncx lllltl RIKB. I TIT ;iI 'l‘i'uxh Ill..‘~llpin .iuin. £5 l£—ll. \Vifclxl}. l’uul \"lic pl;i_\x nul RIKB and hip hnp. (ii'uciuc lici‘guxnu I‘unx \\ iIh Ihc \lIlIlL‘Ill t‘lIIxle‘x Ill Rnnlll 3 and Rnli li lx Ill Ihc Ihu‘Il i'nnin pl;i_\ in; purl} :inlhcinx :uul h;u' lllllL‘\.

I Tuesdays at Bamboo :Il liiuulinn. I lpni zuni. £~l i£_il_ Wall}. [)1 .\li;_'ucl ix lll Ihc le Rnnin plu} In; Ihc lincxl Riki; and hip hnp. and in Ihc lnungc \ic hinc Rnhin H hum; Ilnnn hix xnullul gi‘nnwx.

Glasgow Wednesdays

Club

I AAA ;iI lhc l.llllllkl l.nun;_'c. lllpin 3;un. £3. \Vcckl}. \I'u inulxxccl Ili‘uin & l‘ll\\ nigghl lculuiiu; xniuc nl St‘llllilllll.\ HRH I;i|t'nI nn i‘cgului' i'nlulinn.

I Allure ;iI Ihc 'l'unncl. ll..ill|‘lll Ruin. £3. Wall}. (il;ixg_-n\\ ‘x llL‘\\L‘\l gu} nighl \\ iIh Ihc )nung unil \ci'} [ulcnlcil l).l l);u‘i‘cu Ynun; «lixpult‘hing \UlllL‘ xupcrh lllllL‘zlfJC.

I Bennet’s ;iI licnncl'x. ll..illlllll Run. £3.50 I£|.5lll_ WITH}. 1)] Sum I;ilxt‘x Ihc I'L‘lll\ ;il ;1 cluh huncil l'ni' iIx. uhan lihci‘ul. chul up pi‘nlnt‘nl.

I Budda ;iI lhulilu. llpm Ruin. £lhc. Wall}. Rcluunt‘hcil \cnuc hack nn Ii'ut'k “llll Ilt‘lullx xllll llkl

I Blaze gil ngnhnn llpm 3am. £.‘\ i£3l. \Vcckl}. Scnllic ll ll'Ulll\ lhlx nighl nl' lunk lucllml xnul :uul Rikll. :\ \cnuc IhuI'x I'L‘;lll_\ \xni'king i‘ighl Iin“.

This pass entitles you to a discount (stated in the Club Listings) at the clubs listed on the front of this card.

YOUR PISS IO GREAT ClUB NIGHTS Ill GlISGOW S EDINBURGH

You can use this pass

want in the two weeks it’s valid and when this one runs out, you can get a brand new card in the next issue.

as many times as you

VALID FROM: 29/04/04 UNTIL: 12/05/04

it'l‘I: lz'l.. .i'“l If» Zl‘.Il"£llzl(: II: f“:)$;‘: I ‘liil fl, ' ’I‘-’: my". I" i-’;-fi::;<: . 'i"'l l’l ‘<:i 'znl‘, I)".€:l)(}ltif>."i.

86 THE LIST. '

F. K

huna guest at Death Disco, Sat 8 May

I DJ Dopey All Ihc Suh ('Iuh.

llpni Run. £5. l3 .\l;i_\ nnl_\. l-‘ull nn inning xhnncuxc li'nin 3(lll3‘x l).\l(' \Vni‘lil (‘hiunpinu li\pccl :1 Mind mix nl' hip hnp unil lllUl'L‘ plux :1 “cc Iu‘hit‘ul \Mll'lx' nuI. .S'i’i' [’I‘I’l'li'li'.

I FAB ill Ihc licln. llpiu 3am. l‘iu‘ hcl'ni'c l lpin: £4 1U) ulIcr. \Vcckl}. l’uul Rm. (inulnn .\lillci‘ and (ring Kchnun hlcnil gui'ugc. Rikli unil lunk} llUll\L‘.

p|;i_\ in; In ii Ili‘cxxcil-up t‘i‘nml \xhn hclp In mulw Ihix nnc nl Ihc llll\lL‘\l miihwcl nighlx In (iluxgnu.

I Freestyle uI ll‘dxll. I lpm Ruin. £Ihc. \Vcckl}. l"i\ up. lnnk xhui‘p lUl‘ (iluxgnu ‘x nnl_\ lull} t‘nnuuiucil night nl ui‘hun lllll\lL‘. ('ninc in li'nin Ihc liclilx. _\nl\c|x.

I Fourplay :u lim}. l lpm 3am. £4 I£3 l. \Vcckl}. Xe“ nighl nl' Ilnncclci'iu lni' Ihc (i|;ixg_'n\\ xcl. ('Iunhi'iilgc 811'ch \\ ill l‘IlL‘lx.

I Jungo :iI :\I'L‘ll;lU\. llpin 3am. £3 inc-cl. \Vcckl}. Suulcul cluxxicx. llltllL‘ illltl L'th‘xL‘ lll'L‘ lhc ni‘IlL‘I' nl lhc Ilu} ul lhix

\\ L'L‘lxl} \VL‘Il.

I Joints and Jams :u ('uhc.

l lpin .‘uln. £3 I£3l. \VL'Chl}. 'l‘hc Amaril- \\ inning cluh hi‘ingx _\nu Ihc hL‘xI Rtkll. hip hnp unIl xnul Mix in Ihc cil}. RCinlcnIx Marlin llL‘\l\t‘lll. .lnhn l.}nnx. l’uppu Shunan and l).\l(i nn i‘nlulinu cwi‘) \Vul. \Vilh I‘cguliu' gucxl l).lx unil l’.'\x. il‘x nn “nnilci' Ih;u .lninIx and .l;unx ix Ihc Iniigt‘xl running Riki; nighl in (iluxgnw

I New Flesh ;iI l‘ur} \liu'i'} 'x.

‘lpiu Ruin. £3 hcl'ni'c l 1pm: £4 llllt‘l'. \Vcclxl). .\ nighI nl punk. metal and nu Inclul. rcllming Ihc tll\L'l'\ll_\ nl' cluhhing Ill lhc lllHlllL‘lll.

I Period :iI Suh ('luh. | lpui .illlll. BIN. 5 Mn). (il'l'l-CL‘llll'lk' i'nck'n' I'nll. :ix ll()\lC(l h) l.L'llil unil (iill .\lillx. \Villiumx ui'c liw.

I Retox ill Buinhnn. llpin .‘mni. £4 (£3). \VCL‘H}. Migucl (‘iunpnx pl;i_\x _\nu inIn 'l'hui'xdu} \\ iIh ll llll\llll'L‘ nl’ hip hnp qul Rtkll.

I Shackass :iI Shack. lllfillpiu 3.30am. £5 I£3I \Vcckl}. 'l'hc llllllllllll‘lt‘ l)_l 'lnuxI xpinx Ihc liiicxl in chiu'l cluxxit'x. \\ilh ll hcullh) \lllllllL‘l'lll}: Ill CllL‘C\L‘ lllxn.

I Stud’essential :iI .lnnglcurx.

()plll Run. lii'cc. “with. l'i‘cxh quIlcnI nigh! ul Ihc t'ninul} cluh nc\I Ilnni' In Ihc l.( i(‘. l'hl'L‘L‘ L‘Illl‘} :Illil :I xlllllnml nl Ill‘lllkx pi‘ninnx [end In xcc Ihc (mud in linc l'cIIlc. I Traffic Light at lllunkcl llill'lllk‘l'l} liL‘Ill. llpiu Ruin. £51£3l.\\’ccl\l}. Slnp lll Ih': lighlx :uul gcl inln hul cwi'} \Vul. lnIlulgc iu xnnic inIiingiIc pillnu lull in Ihc ll‘Ulll huli'nnin. nr gcl Ihi‘nugh Ihc hack l'ni' \UlllL‘ xc\_\ RIin and pnp. .‘\llll juxI much nuI l‘ni' Ihc Irul'lit' pnlicc Ihc) giw mun li‘cc hnn/c In :in_\nuc \\hn Il;ii‘cx In in in lhc t'lll' \L‘lll.

Events are listed by city, day, type, then alphabetically by name. Submit listings at least ten days before publication to clubs@list.co.uk, by post or by tax on 0131 557 8500. Edinburgh listings are compiled by Henry Northmore.

Edinburgh Thursdays

Club

I Affiliate :iI llnnL'} cninh. l lpni .‘uun. l‘I'cc. () .\l;i_\. 'l‘hc higgcu niuncx nn Ilu‘ ScnIIixh xccnc ull gthcr l'ni‘ Ihix ncu llll(l\\L‘Cl\ xcxxinn. l)i'uin & hzixx ix Ihc lllll\lL' nl chnicc Illltl Ihc lllllllL‘ll night lqu (i-.\l;ic. li.\'(). DJ She and .\l(' .v\.l hchiud Ihc (lL‘\. Big llllL‘lll :iI xiuull pi‘iccx Iin liicl l'i'cc cuu'} nu Ihix npcniug uighll. I Amp Fiddler and Gilles Peterson :il Ihc linngn ('luh.

llpin Ruin. £l3. 3‘) .'\[ll' nnl}. .'\lllp l‘iilillci‘ pi‘n\ lklt'\ ii xcl nl' lunk inluxcil ClL‘L‘lI‘nniL‘\. iniliculiw nl lllx L'UllllL'L'llUll\ \xilh (icni‘gc ('linInu. “hilc l).l (iillcx l’clci‘xnu. Ihc puhlic lucc nl' 'l'ulkin' l.nuIl. pi‘nx Max u 1).! M. /’(II‘I nr‘

'li‘i/Ili'i ‘lI.

I Audio Tourism :iI l’i\n Bur ('luh. ()pin .‘xun. l‘Iu‘. \M‘ckl}. SIui'I Ihc

\\ L‘L‘le‘llIl (ill lllL‘L‘ :Illtl I‘lll'l} \\ Illl Ll \ClL‘L‘linn nl lwi‘ciikx. Rtkli zuul ui'hzin Ii'uckx li'nin (i-.\I;ic :iiul (icni‘gc.

I Born to Be Wide ui llIL‘ \L‘nuc. llpin 3am. l-i'cc. 3‘) .'\pl‘. l‘ni‘IuighIl}. NC“ lllllle‘ inIluin‘} xnciul cluh Ihgu plunx In hi'ing inuxnx. inui'uulixIx. pi‘ninnlci‘x. I‘ccnnl xhnp \xni'kci‘x :uul Inuxiciunx Ingclhcr. Will] :i \ui‘icd xnumlu‘uck l'i‘niu ll llll\ nl’ inIluin‘} hnilx. 3‘) .'\[ll' hux In he Ihc higlit‘xl pi'nlilc (lillk‘ _\cI :ix lililll nl' Ihv llllllllL‘lll .-\lc\ lx'npi'iiunx Il’i'uii/ l-L‘i‘diuguull gilnngxiilc nlhcr incinhcrx nl Ihc huuil \\ ill hc xpinning Ihc (ll\L‘\ IhuI inmlc lllL‘lll \\ lilll lhc} :u'c. .lnhn (‘lurl‘c Ilhc H} l ix ;ilxn Ull lllL‘ IlL‘L‘lxN.

I Bounce ;Il l’n .\'u \u. lllpln 3am. £3 £4. \Vcclxl). Sludcnl nighl ll()\\|l l’n \u .\';i gclx Ihc plucc jumpiu' \\ iIh iIx ini\ nl' hip hnp. Rtkli :uiil Ili'inkx

pl'nmnx. I Breakthrough :ii llci'lin llici'liiiux. lllpin 3am. l‘rcc lk‘lnl't‘ l lpui: £3 'lllL‘l‘.

n Mu}. .«\ nighl nl' xlczix} linuxc llllhlL‘ IinIl I‘uxcul hi‘cuk—hcul “ilh grunt Ih‘inkx pi'ninnlinnx In lucl :1 hit nl xcull) —\\;l:_‘ hchzn inIlI‘.

I CC Blooms ui ('(‘ Blnnlllx. ll).3()pni Ruin. l‘i‘cc. \Vcckl}. 'l‘rip lllL‘ lighl lunluxlic In lli--\l{(i Iluncc :it'linn uI Ihix cxci‘ pnpulzu‘ gin hgu‘.

I Club Simba :II [he ('L‘lliu' Hui: lllpui .‘min. l-i'cc hcl'nrc l lpui; £3 IlllCl'. \Vcckl}. ’l‘hc ('clliu‘ Bur cnnlinut‘x iIx i‘ct‘lzuniuinn ;ix ;1 qlllllll} cluhhiug \cnuc \\ iIh Ihix llll\ nl' Ali'icun. (lu'ihhcun and lulin inlL‘cIinux hculx.

I Departure Sounds ui XII-dim. lllpin Ruin. £3. 3‘) .-\pi'. l-‘ni'InighIh. 'l'hc Dcpurlurc l.nung_'c Imni hi'ing Ihcii' uniquc \ ihc In ll \lllllllt‘l' \cnuc l'ni‘ :i lllUl'L‘ i'cgului‘ purl}, \Vilh l).lx .-\in'nhn} uud .\li' /.iinh;ih\\c xpinning nnl_\ Ihc llllL‘\l xL‘lCL‘linIl nl' L‘lL‘L‘lI'n lull. lulill l‘ll}llllil\ and l'unk} glnhul hme. :it‘cnnipnnicil h} li\c pci'cuxxinn.

I Dfrnt Drum :iI lign, llpm Run. £-l. n .\l;i_\. .\ kawil Iulxc nu Ihc cluh l'ni'inul \\ iIh Ihc 'l‘i'nuhlc Mix in lull cll'ccl. Rmching Ihcii‘ lii‘xI hii‘IhIlu} \\iIh u liw ch li‘niu 'l‘cuk \k'ncci' and Ihcii‘ llllltlllk' llllxt‘ nu .\'llx l'luxnuiul. \}Illll lunk.

I El Barrio :iI lil HuI'I'in. lllpni 3am. l’i'cc. \VL‘L‘l'xl}. .\'ig_'hll_\ llL‘\l;l in Ihc nun- ximlml l.;iIin quui‘u‘i‘ nl‘ lidinhurgh.

I Fast and Ride This Train ;ii the llnngn ('luh. lllpin Ruin. £5 (£4l. l3 Mu}. .\lnnIh|.\. lun cluhx l'ni' Ihc pi‘it'c nl' nllt‘. l‘uxl UllL‘l'\ lllC l‘k‘\l in high cnci'g) i'nt‘k'n‘i'nll. ggii‘ugc and punk uhilc Rlllk' 'l‘hix 'l‘i‘uin gncx :ill i'chcl L'nIlIllI'} nll )IIIII' :Ixx.