tnncuhcrc aninng thc talcx til c\pcnxi\ c lnll htitl} \Vaxcx antl .xttirni tlainagc that cainc tlrilting till thc .xct til 'li'tn‘ rcccntl} \xax thc tinc ahtint htm Bratl l’itt tlrm c hi.x lclltm acttirx ()rlantlti liltitini antl Scan lican tti a Villagc church in .\lc\icti antl ltlltl thcin tti knccl. gcnttllcct antl pra} it) a nii\ctl hag til ('hrixtian antl (ircck gtitlx. l’itt \\ax allcgctll} lcarltil that xtnnctnic tn‘ thing Hll ()l_\nipnx tn' lk‘_\'tm(l hatl hccn tillcntlctl h_\ tlirccttir \Vtillgang l’ctcrxcn antl

\t‘ritcr I)it\‘lLl Bcnitill‘x intcrprctatinn til lltllllL‘l"\ pticin til

\Vtititlcn \x'captinx til niaxx tlcxtrttctitin antl tnalc mini xlxirtx. lt‘x HUI tlillicttlt tti xcc uh} l’itt antl hix ctihtirtx xhtittltl \\;iiit tti .xcck rctlcinptitin lrtnn aii_\tnic \\ht> \\;t\ lixtcning: xincc .xhtititing hcgan in latc 3002. thc 'li'ui' xctx hatl liccn plagnctl In tcrrtirixt thrcatx. high \\llltl\. ct‘c\\ arrcxtx antl at lcaxt tinc tin .xct tlcath.

\ththcr 'I‘I‘tn' ix gtiing tti lic gtititl tn' hatl xcctnx ltt lic xtitnc \\'a_\' hcxitlc thc ptiint. \Vhat ix intirc intcrcxting ix that hcltirc it hax c\'cn rcachctl Utll' xcrccnx thc lihn hax cntcrctl a rich panthctin til ['8 inmic nialxing hixttir} that inclntlcx l)\\ (irillith'x li’irI/i (I/itl Nut/tin. .ltixcph l. .\lanl\ic\\ ic/'x (Wit/ultra t‘a intintnncntal intitixc‘ til at lilni acctirtling in thc grcat lll'l'(l/(/ 'l'ri/mnt' critic .ltitlith (‘rixtr \lichacl (‘iniinti'x Hunt/1's (ittlt'. \lichacl l.chntann\ [lift/HUI l/(Ill/\. lx’cnn_\ llarlin‘x (till/mutt /\/tint/. \lartin SCUI\L‘\L‘\ (ith/cw M r\( n' l'tu'lt antl. til ctinrxc. lx'c\in ('tixtnci”x IIi/lt'}'l\'()l'/(/. In xhtiit .xpccttlatitm antl rcptirtx til hltiatctl hntlgctx ha\ c alrcatl_\ rcgixtcrctl thc lihn in intixt pctiplc‘x inintlx ax ripc ltir thc kicking. ll 'Ii‘tn' ix ntit a ttn'lxc). thcrc ix a xtrtnig ptixxihilit} that

it tna_\ hc a gargantuan intinc} ~xpiltttiltg litirc alting thc lincx til

'li'ltun't‘ tn“ I’t'tu'/ llttr/nu: lint tiltiniatcl} thcrc ix haVc ptiintctl Utlt hcltn‘c nti acctitinting ltir thc xngar xhit \Vatcr thc ptihlic ix \Villlltg tt> ingcxt ltir thc xal\c til Rt) niinntcx til grantl (‘( il—axxixtctl xpcctaclc.

ax man}

But (‘hrixtinax ix mcr antl htixincxx ix hnxincxx. antl il ntithing clxc. thc ptm‘crx that hc in thc lilin xtntlitix til

(‘aliltirnia kntm that thc tinl_\ \\a_\ ltirxxartl ix tti ltilltm tht- \\'ill Rugct'x ‘ln\cxt in inllatitinz it ix thc tinl} thing gtiing np.' llttgc prtitltictitinx antl inaxxi\c htitlgctx nia_\ hc a gainlilc hnt tlic_\ can alxti hring grcat richcx. antl il. ax (ictirgc licrnartl Sham \\()l|l(l ha\c it. ‘all prtilcxxitinx arc a ctinxpirac} againxt a ctitiiitr)’. thcn thc act til putting ttigcthcr a lilticlxhnxtcr ix ntithing \liUI'I til l'L‘\()lllllt)llill'_\ grantl thclt. inn with ha\t~ tti l()()l\ at thc \arititix tinnncnxcl} \ariahlc) talich til thc ttip grtixxing lilnix till all tinic It) I'\IIU\\ that grtixx natitinal prtitlnct ix intlcctl thc llt)l_\ grail. I.UUI\ at thcxc hahicx: limit/t- inatlc “3353111111 liti\ tilliccxartitlntl thc \xtirltl antlctixt xtinicthing in thc rcgitin til \Ztlthn. Slur Him crcainctl in tncr 97“th tlll

\\ixc \xtirtlx til thc tiriginal hnccanccr hinixcll

a pti\_\ ('artcr cra hntlgct til 8| lltl. li’l' (SKISni tin an nnxpccilictl lititlgct). .S'p/t/t'r-l/tm t54tt-hn tin a 8139111 htttlgct). /.m't/ (Ill/IF lt’ingxt Ili/lt' It’d/(Hi till/1c King (8375111 antl ctinnting Ull a 804m htttlgcti and cum thc tlccpl) crappy Slur

Him: li/ii'wt/t' / '/'/itt Minn/um .l/('H((('(’ (8485111 tin \l l()in hntlgct) ha\ c ttn‘nctl a ltll til triclxx ltir xtilt hrainctl pi‘ic‘kx.

lint ltir c\cr_\ xtrip til hcclicrlt} thcrc‘x a \\llUlC xttitliti Itit lnll til gtihliling tttrltc}x. tcn _\C1ll\ altcr (ictn‘gc Slur llill'.\ l.ttca.x xcr\ctl tip an tncr-ctitiltctl tinc \\ ith hix .\lar\'cl ('tiniicx htnnagc llUltt/lt/ l/lt' /)nt-/t antl xtihxctlticntl} lU\l l‘niwrxal a thcn ctiltixxal \Zlni. lhc lixt ix cntllcxx lx/i/tir. a ('rtixh} lltipc paxtichc xtarring \\’arrcn licatt} antl l)nxtin lltillinan that xtnnchtm halltitinctl in hntlgct antl hccatnc a tlr_\ rtnnp acrtixx xtnnc aritl tlnncx. hccainc thc tlcath til tlirccttir lilainc .\la,\i\ antctn' carccr antl lti\l (‘tiltnnhia \llfini. ’l’hcn thcrc \\crc thc pxcntlti rcligitinx tragctlicx til hit/inn tl‘lh’l i antl liti/t/t'ntlt/ /ftn'//i tltltltti. 'l'hc ltirincr \\ax lx'tircan \xar cpic txtarring an c\trcnicl_\ nnctitnltn‘tahlc l.atircncc ()li\icri pi‘titlncctl h_\ lx’c\crcntl .\l_\nng \ltitin ml thc inaxx niarriagcxi \\hich inatlc a tlii‘c \lUni lrtiin a \Stlni htttlgct thaxing hccn tinicltl) ptillctl lrtnn thcatrcxi. \‘mrxc \\ax .ltihn 'l't'thilta’x htritl xci li atlaptatitni til tinc til I. lx’tin llnhhartl‘x pathcticall§ xiinplixtic xci li nmclx tllnhhartl wax. til ctitirxc. thc ltittntlcr til thc ('htn'ch til Scicnttiltig} i. l'nxtn'prixingl}. litill/t'lit'h/ /.tn'//i tanltctl antl ctixt \\arncr lirtix a \cr_\ tinchrixtian \Slfitn tintcrcxtingl}. .\lcl (iihxtni hax rcccntl} hrtiltcn thc cttrxc til thc rcliginn cntltirxctl nimic \xith thc httgc xncccxx til hix ili/It' lint/tin (l/ l/lt' ("/n'i'xl. \xhich ix ctn't‘cnth hrcathing xtcatlil_\ at thc \itillni inarl\ tlll a lintlgct til $5111). I ctittltl gti tin httt thcxc lignrcx arc gctting a littlc tli//_\ing. \t) il I ltl\l lllL‘Illlttll '/'/it' alt/l't'H/II/"(W u/ /)/l!/t).\i(1\/l antl that htil) til htilicx (lt'ti/ltlll'tl thc ctnnnninal tlrinlting antl xhagging grtitintl til 'l‘a_\ltir antl I-lnrttin that tiltiniatc|_\ lt‘\l Illth ('cnttir} l5ti\ xtnncuhcrc in thc rcgitin til \ltl’7ni tatltling inllatinni. _\titi \xill gct \\hcrc l‘in j'tiing \\ ith thix. liaxical|_\. thc linc hctxxccn a gtititl liig htitlgct lilni iincxtincnt antl a hatl tinc tncr thc laxt ll) _\carx tilcinctna hax hccn a tinc tinc xti lct‘x ltlUl\ at llltl\L‘ ingrctlicntx that inal\c all thc tlillcrcncc in tlctcrnnning \\hcthcr a lilin ix gtiing ltl hc a (i/ttt/i'ti/ur tir incrcl_\ /'/1t' )tH/H/(HI.

()K. Ict’x xtart at thc \cr_\ hcginning. 'l‘hc prtitlticcr ix thc lxc} pla} cr tln‘tinghtint thc \\ htilc prticcxx til making a lilni antl thc tinl_\ tliltcrcncc lictuccn thc prtitlnccr til at nictlitnn pricctl nimic antl a hlticlxhnxtcr licx in thc thrcc \lx: intinc}. incgaltnnania antl plcnt_\ til inigraincx. ll thc lilni ix a hixttirical cpic. it hclpx il thc prtitlttccr thinkx alting thc xainc lincx ax thc nnght} Still] (itiltl\\_\n. \\lltl tincc Ll\l\k‘kl a \\ ritcr 1U till a xcript alitint thc lxitlnapping til l|_\ing acc ('harlcx lintlhcrgh‘x h;ih_\. tin thc prmixti that thc chiltl ctinltl ntit hc callctl l.intlhcrgh. ntir ctitiltl tlic lihn inclntlc a hah). tir ctiinc tti thinlt til it a ltitlnapping. l'hat lilni \\ax thankltill} nc\cr inatlc hnt (itiltl\\_\n‘x attittitlc tlticx xa} a ltit ahtint lltlll-\\\tltltl.\ lill\C tin hixttir} ‘il it‘x trtic. ltill it?~

/i'u_\' itxcll hax thc athantagc til licing haxctl tin 'li/it' l/ltlt/ h_\ lltinicr. a lantaxixt antl ni_\thti|tigixt til gigantic prtiptirtitin. xti it ix actnalh tlnitc xnrprixing that thc lIUll_\\\UULl gnnx ha\c tiptitinctl hix \\tirl\ \U littlct./t1w//tint/I/nmlrgti/itHHx. (lax/1 U]. l/lt‘ 'lilt/m. ()/i li’nrl/it'i‘ IIi/lt'l't' .\/'/ Hui/1,"). 'lihc gtititl thing ix that hc‘x hccn tlcatl a lting tnnc xti thcrc arc nti littxt} ctip) right inh‘ingctncnt ctixtx [U pick up

\'c\t tip pcrltn‘incrx. .\Illl\k‘ 'cin hig. l,tHIl\ at thc liti\ tillicc grtixx til an acttir in thc _\car )titt arc making in t()r|antlti IIlHtllll ix ctn'rcntl} hcatling thc talilcx \\ith a ttital

Packed with the latest CGI techniques, and with Brad and Orlando on board, Troy looks set to fill the cinemas.

TROY SETS HAD BEEN PLAGUED BY TERRORIST THREATS, HIGH WINDS, CREW ARRESTS AND AT LEAST ONE ON SET DEATH

THE LIST 15