l , I,

City, Date

Antz 1'11

\.1' 1" ‘11.131.

The Boume Supremacy .T \

11.1:2'. 'III 111I11 \1111-. 11111. I115. ‘1 I5

‘\i~II 1.11." 111 .\ \11 11111 I’m Hot Scared I: \I

\1111 11'

\III» :11.11111.‘1' 11111 III 411.1111 Jimmy Neutron: Boy Genius I \.II 311511.:111

The Village I.‘ \I 11.111". 115. 41". \.I\I1 1.11.‘ I 11 I\ \.II

lMAXTheatro

(11.1xz'I1‘9. \11.'11..' (111111: 511 1’.111111 1,111.1}. 1111]1_‘115111111111115111115, |11’I

1.211, 11 :11

I11\.II11111I11111.11111'\I111111111'111.111111111

Space Station 3DI1 I I 15 3D ManiaIl 1.? in. IIIII Treasure PlanetIl I 15

Space Station 30 I l I 11.111} 1 15

3D Mania II

11.1111 1.? <11. 11111 Treasure PlanetII 11.1111 1 I5

Gdoon at the Quay, Glasgow

1111 I’.11\11-_\ 1\’I1.111I11111I1\111'11.111} 11.1111\111'11\.III-1|41511111 111111.11111(‘(~ 11.11.1111,- 11.\"115115111111‘ 111| 111. \111111 1.15I1111'11111'III1111.15.511.1111'1 I.11111.1|111;1} \.111\ \11111 \\1'II.111111‘I\1'I\' 125.1111. 5111111'111\(‘|111111111111'1 1-1' L 5.55 1.111111} 1111\1‘1 9.1 I III 1.11'1‘1151‘11 11.11

'11 “11111-11 ' '

The Boume Supremacy I 12.\I IIIIIIII.

11111 3 111. I :11 5111, 11411. .\.-l5. I1.311 CatwomanII2\I I III. 4,IIII. (IRII. I1.1111. Fahrenheit 9/11 11.51 41111. IIKII, GarfieldII'1‘11 12.15. 2.15. 4.15. 11.45. Harry Potter and the Prisoner of Azkaban 1|’(Il .\

I,HobotI12\I 1215. 2.1111, 31111, 51111, (11111 85111115

King Arthur 1 12 \I 11111. 1145.

Kyon Ho Gaya Na IIIII-I 1.311. 5.1111. .5511. Muishe Shaadi Karogi 111111 x45. Shrek211‘1 IIIIIIII. 2.1111. IIIII. (I45. Spider-Man 2112\1 IIIIIIII. .IIIII. (1.1111. IIIIII.

The Stepiord Wives I 12 \1 2.1111. 4.311. ‘1111, II 211

13 Going on 30 I I2 \I IRII. 4.1111. 11.45. H |S WI". . 11111-3312». The Boume Supremacy 1 I2 \1 11.111\ 11111111. 11111. 3.511. 5.511. 11 :11: 5,15 IMII

\I\\‘ 1.111' 111 .\ 5.11: 11.15. 11111111132111. Catwoman I 13 \1

11.111} 1315. 1115.

A Cinderella Story 11’1‘11

11.111} 31111. -1 ‘11. 5.1111. ‘115. \1\11111.111111'1'S.111\ 51111; 11.511.1111. Dodgeball: A True Underdog Story I I2.-\I 5.11.\ 51111, ‘115. 11.511111111811111. Fahrenheit 9/11 I 151

11.111} ‘1 15

Garfield 1111»

11.1111. 1:15. 25H. IIII. 11.15.

Harry Potter and the Prisoner oi Azkaban lI)(I'

11.111} 1.111

l,HobotI12 \1

11.111} 13.15. 31111. 11.15. “1111. \I\I11.111'11‘1.\ 5.11 11111111132111. KingArthurII2\1

111 .\ .\IIII1 11111. ‘1 1111 Kyon Ho Gaya Ha III‘L'I 11.1111 2111. .\ 311

Mrs Brown 1111;.

1111" 111.511.1111

Shrek 2 III

11.111}: 13.15. 3.511. 4.45. Spider-Man 2 I 12.\I 11.111); 11111111. 3.1111. 11.1111. I1.1111

5.511.

".1111.

16 THE LIST

The Steptord Wives 13 \ 11.111} 4111, "1111. I1 :11

13 Going on 30I12 \I

11.1111. 1 :11, 41111. 11.15 I115 \I\1I111.111111'.'\.111\ \1111 Thunderbirds 11..

II 15.1111

11.111} 1315. 3"". 4 ~15 TheVillageII2\I

11.111\ 115. 545. 1115. "IIII. \45. 11:11-

\I\.II.111'1111\ 5.11 II 15. 11111111112111

Odeon City Centre, Glasgow

511111-11111'11151111111141 1‘3 5415 1111I1 ,,,,,1('(‘11,IIII.111I_I 11\"115115111111“ [111

5.111115 111 51111 L5 35 115351. \11111 L5. 1111' 11111 L5It'1 1.111111} 11111'1 L13 LIl

\1‘11'1‘1151‘.

The Boume SupremacyII2.\I I III. ~lIII1. (111101111

CatwomanI12\I 15114111111511.01111 GarfieldII’I‘II 1.45. 41111. II.I5

1, RobotI12.\I 1.45. 2111. 515. IIIIII. 51111. 545

KingArthurII2.\I 12.15. 5.15. 545.

Mean GirlsII2.\I 5.111. Shrek211 I 13.15. 3.15. Spider-Man2I12.\1 245. 5.45. The Stepiord Wives I I2.\I 4.311. 01111

13 Going on 30II2.\I 1.15. 5.45.

x45.

(11111.

5.45 (1.45.

11‘-II)MI . 111111‘:1)11/\1.'.

The Boume Supremacy I I2.\.

11.111}: 1.111. 4.1111. 11.311. 0.1111. Catwoman I I 2.\ l

I).1II_\: 1.511. 4.1111. (1.511. I1.11111111115111- 511111.

A Cinderella Story 1 11111

H1111}: 1.15. 5.511. (1.15. 8.511. .v\|\11111.111111'1'S1111k S1111: 11111111111. Dodgeball: A True Underdog Story I 13.'\1 S111 1k 81111: (1.1111, Garfield I 111 '11

11.111}: 1.45. 4.1111. 11.15. .\I\U 111.111111'1' $.11 1k 81111: Home on the HangeII'I 5111 1k 81111: 11111111. I,ROb0I113:\I 111111): 13511. 5.15. King ArthurII2.-\1 111111}: .545. Spider-Man 2 I I2.-\1 11.111}: 11111111. 3.45. 5.45. 3.311. The Steptord Wives I I:.'\l 11.111}: 2.15. 4.511. 11.45. I1,1111. 13 Going on 30112.I\1

I).111_\: 1.15. 5.45. (1.15. 3.45. The inllage I 12.11

11.111}: 1.511. 4.111. 11311. I1,1111.

Showcase Cinema, Coathridge

81111“ (use 1.1'ix111‘1' 121111. 1.;111g1111111' 11111111. (‘11;11111'111321'. 111111 11111': 1113511454454. (‘(~ IIIIIILIIIg: 111231» 438111111. [1)]. Hi]. £5.25 11.4311111'1'111‘1'11111111. (‘111111/();\I’: £4.31); 8111111'1112 L4.'1‘uc;11111c111'1\: £3.75.

IHURSDAY 1:1 The Boume Supremacy I Um I 131111111.

1151111111.

(1.1111. 3,45.

3.115. 4.411. “.35. “.55. 111,111). 111,511. CatwomanII2.I\I 11.35.1111. 3.15. 4.511. ".311. 11.511.

Fahrenheit 9/11 1151 “.45. 111.25. GarfieldIl’1‘II 115511111. 335 4.55 ".111.

«1411,

Harry Potter and the Prisoner oi Azkaban 11’('II 11.15.1111. 3.15. 5.15.

Home on the Range 111 11.45.1111. 145. 5.45. 5.45.

I, Robot I 13.-\1 1131111111. 11.50.1111. 3.1111.

2.511. 4.411. 5.111. “.15. ".45. I1.511. 111,311.

KingArthurII2.-\I 1.15. 4.15. “.15. I1.2II. 111.115

New York Minute 11’1‘11 11111111111. Shrek211'1 11111111. 3.311. 5.1111. 7.35. I1.45.

Spider-Man2II2.-\I 11111111111. 2.1111. 4.45. ".511. .\.15. 11115.

The Steptord Wives I I::\1 5.311. “.511. 111.111.

13 Going on 30 I 13.-\1 1111111111. 1141111111.

1511.3211..3111_51111-15.

Thunderbirds II’1‘II 11 15.1111.

111 1111

_‘ III. 4 15. 115

Yu-Gi-Oh! the Movie: Pyramid 01 Light

11’(11 1111111111. 1111. 1311

The Boume Supremacy 12 \I

11.111\ 11 “1.1111. 3I15. 44H. 5 35. "55. 1111111 111 :11

\1\II 1.111' 111 .\ \11 13 :5.1111

Catwoman I2 \I

11.1111 5III. "4I1. III III

\I~I11.111'111.\ 5.11 13 4II.1111

A Cinderella Story II’I‘II

11.111} 11I1I111. 3311. 515. ~45. 111115 .\I\I‘ 1.111' I 11 1\ 5.11 13 111.1111

Fahrenheit 9/11 I I5I

11.111} ‘155

\IM‘ 1.111' I ll 1\ 5.11 13 311.1111

Garfield Il’(iI

I).1II_\ 1155.1111. 335. 4 5H. 5 III Harry Potter and the Prisoner oi Azkaban 11’(II

11.111} 11IlIl.1111. 31111

Home on the Range I1 I I).11I} 1145.1111. 345 1, Robot I 12.\I

11.1111 1131111111. 31”. \Ix1111111' I'I'11\ $.11 13 45.1111 King ArthurII2.\. I).1II_\’ 1.15. 415. 515. Shrek 2 III H.111}: 11111111. \151111111‘1‘1'11\ XIII Spider-Man 2 I 13.-\1 11.111): 111111.1111. 1.55. 4.45. The Stepiord Wives I I2.\.

4 55. "15.

111111

111.15

2.111 5.1111 “311 I1 :11, 11.45.

511 111311

111111}: 11.35.1111. 3.15. 4.311. ".115. 0.311. .\I\111;111'151‘11k 8.11: 11.55.

13 Going on 30 I I2.-\I

1);111_\: 1141111111. 355. 5.IIII. ".511. 0.55 .'\I\I1 1.111' 1'11 1\ 8.11: 131511111. Thunderbirds 1 1’1'. 1

I);111_\: 111511111. 31”. 4.55.

The VillageII2.-\1

I);111\: 111511111. 31111. 4.55. 5.115. ".15. 145'. 3.15. «1.511. 111.211.

.'\I\11 11111' 1’11 1& S111: 11.1111. 133511111.

Yu-Gi-Oh! the Movie: Pyramid of Light 11’(11 11.111}: 11.115.1111. 1.15. 5.511. 5.411.

Showcase Cinema, Paisley

(11‘11'1'111:\\1'11uc. 1’11111'111\ 1111\1111'xx Park. 11141 33711111 I. 11110: 11141 xx‘ 1111211. (‘1' 1111111111; 11141 xx? 11111 I. [1)]. III. £5.25 1L4.311 111'1‘111'1' (1111111. ('111111/I).r\1’: L431); Sludcnl: L4.’I‘IIL'1111111'111'1\: L575.

THURSDAY ‘19 The Boume Supremacy I I2.-\I 1 1.5111111.

2.II5. 4.411. 7.25. 7.55. 1111111. 111511. CatwomanII2.I\I 115511111. 3.15. 4.511. 7.211. I1.511.

GarfieldII’111 115511111. 3.35. 4.55. ".15. 0,411.

Harry Potter and the Prisoner of Azkaban 11’(11 13.511.

Home on the RangeII'I 11.45.1111. 145. 3.45. 5.45.

I, Robot I 13.-\1 1131111111. 1151111111. 3.1111.

3,311. 4.411. 5.111. ".15. ".45. 11.511. 111.211. King ArthurII2.I\1 4.15. ".1111. 0.211. 111.115. ShrekZII'I 11111111. 35“. 5.1111. ".111. I131).

SpartanII51 “.45. IIIIII. Spider-Man2I12.-\I 11111111111. 2.1111. 4.45. 5.1111. “.311. I1.45. 111.15.

The Stepiord Wives I I::\l “.55. I1.55.

13 Going on 30 I I:.'\i 1111111111. 11.411.1111. 1.5“. 2.211. 4.311. 5.1111. ".55. 10.1111.

ThunderbirdsIl’GI 11.45.1111. 215. 4.311. ".115.

Mo BrothersII’GI 11.55.1111. 2.111. 4.55. Yu-Gi-Oh! the Movie: Pyramid of Light I1’1‘II 1111111111. I.II1. 5.2I1. 5.311. FRIDAYQIITTHLJRSDAYQC

The Boume Supremacy I I:.'\1

I).111\: 1151111111. 3.115. 4.411. 7.35. ".55.

1111111. 111311.

.-\I\11 1111C 1'11 A; $111: Catwoman I I2.-\1 I);111}: 4.511. 5.311. 9.511. .-\I~111;11c 1'11 1& S111: 1311111111.

13.55.1111.

A Cinderella Story 1'11

11.111} 11I1I111. 355. 515, “.211 111115 \I\I11.11c111.\ 5.11 13 “1.1111

Garfield II‘III

11.111} 1155.1111. 35. 4 55, " III I1.III

\1\I11.11.'111.\ 5.11 13I15.1111 Home on the Range I1 I

11.1111 1135.1111. 125. 125. 5 ‘5 I, Robot I.‘ \I

11.111} 11 311.1111. 311“. \1\I11.11.-111.\ 5.11 13 KingArthurII_‘\I

.1 .111_

3.5.1111

15.11511

11.111} 115.415.31111. II1 III

II

11.111} 11III111. 3 111. 4 5”. 5H“. ‘1 ‘11 \I\111.111'1111\ .\.11 11111111112111 Spider-Man 2 I.‘ \I

11.1111 11I1I1.1111. 155. 415. 31”. 1I115 The Steptord Wives I 12 \I

I).III\ 515. ‘155

\1\II 1.11.“ 111 1\ 5.11 13 15.1111

13Going on 30112\I

11.111} 11411.1111. 3311. 5IIII. 5 1I1_ 1111111

\1\I11.111'|11.\ 5.11 13 311.1111 Thunderbirds 1’1 '11

11.111} 1145.1111. 315. 4 111 Mo Brothers II’I'II

11.111) 11 15.1111. 31”

The Village I 12 \I

11.111} 11 1.5.1111. 1145.1111. 31111. 3 111. .115 5115. " [5' ".15_ ,\ [5_ 11511. 111311

\1\111.111'I111\ 5.11 111111. 13 35.1111

Yu-Gi-Oh! The Movie: Pyramid of Light 11’(11 11.111} 1 III.

111111.1111. 1311 5 111

“CI Clydebank

('1\111' 1(1'321111141 ('1'1111'1'. (111111111111. 11.5"1111 111'3IIIII 1111 15351113511111.- 511111 ('111111: 1.11111. ()\I" L‘IIII. 5111111'11lx L4 “5 IUU5. .\11111 1'1111.1'11111'11111'5111111

11111115511511 I

The Boume Supremacy I I2.\I 1111.111. 5.1111. 5.45. 1145. x411, IIIII

CatwomanI12.\I III.5IIIIIII. 1211. =5I1. 11.511 0.111. GarfleIdII'1‘II 111.111.1111. 12.111. 24I1.

4.511. “.111.

Home on the Range Il'I 1111111111. 11111. 5.1111. 51111.

I, Robot I 1.3.'\1 11.45.1111. 13 ~15. 3 111. 3,311. 5.15. 11.15. "1111. 31111. I11111. I1 .15 KingArthurII2.I\1 1.111. 1.55. I1111

The Princess Diaries 111111 11111111111 Rabbit Proof Fence I 11.1 “.1111.

Shrek 2111 1141111111. 31111. 4 35

16 Years of Alcohol I 1x1 I1.2II. Spider-Man2I12.I\I II 111.1111. 2 III. 5.111. 3.111.

13 Going on 30112.-\I 1,111. 5,311. Thunderbirds I 11 11 1111111112171111111811/1/ 111’,

The Boume Supremacy I I2.\.

l)'.111\: 11111111 111111 \\'1'11 1\ 111111. 3 45. 5 511. (1311'. 5.15. (1111.

Catwoman I I :.'\1

H1111}: 1.15111111\\'1'111\ 111111. 1.45 111111 811111. (1.151k 3.45111111'1111'1.

.-\I\II'1‘111': 0.45,

A Cinderella Story I11 11

D1111}: 11.51111111Ik 3,1111111III\\'1-111k '111111. 4.311. ".1111, 11311,

Dodgeball: A True Underdog Story I 12.11 8.11 A; 51111: “.1111. 9.15.

Garfield W1 11

D1111}: 13.45 111111\\'1'111& 111111. 3.45.

4.45. (1.45111111SuI-S11111.

Home on the Range I 1‘ 1

111 1111': 111511111. 1.15

I, Robot I I:.'\1

I);111\: 13.15 It 115 111111 “1'11 1& 111111. 31111. 41111. 5.45. 11.45. 5.111. I1.111.

The Jungle Book 2 I I 'I

111 1111': 11111111111.

King Arthur I 12-11

\\'cc1111;1_\~: 5.45.

Muishe Shaadi Karogl 1P1 11 81111: 3.15.

.\11111: ‘).15.

Shrek 211'1

[)1111}: 1.311I11111 Wed 1& 111111. Spider-Man 2 I I::\1

H.111}: 51511101811111. (1.1.5. ‘).15 I11111 M11111.

5.111, (11111,

11141111111