Classified

Personal

CLUBS & ACTIVITIES I CHATLINES I INTRODUCTIONS LOVELINE I I SAW YOU I PERSONAL ADVERTS

I Saw You cont. 5 ,

VI Saw You III II \IIIIL'lleIIl

| \IIIII, \I.IIIIIIIII§: up In IlIL' IIIII. IIII'.III_'_' .I jJHHII IIllIL‘ \klIII _\Hlll IIIIIIL'5 I “L‘s-15

V I Saw You .II \II SI’IIIII III I IIIIIIIIIIulI IggIIw _\nII III_\ llL'L' IImII'I ill II III nI yI'III-Inql} I \kHIIIlI'IL‘tl IIH\\ \nII I'IIL'. l'I'5H_‘./-1‘I '

9| Saw You l).IlI_\ RnIIII .IIInIII IIIIIIII I'IIIIII} (IIII .'\llj_'. InII IIIII. llillb IIIIII’. (IL'IIIIII IIIIIII. IInl lk'j;\ .\IL' |Il\I IIIIIIIII \IIIIkI'II IIIIn II IIIIIIII pml IIHIIKIIIL‘ III _\nII. “IIIII III gII IIIII ' I'IISIIJ/SII

VI Saw You nIII‘ L'_\L'\ Incl H\L'l InIII IIIII'LI'I nl IIIIIII Ilnnpx. I..\I I \IInwaI _\nII III} g'III/I'II Inn-v. \w I‘IInxc II [III II'I‘I [IIIM'IIII'III \I'wl‘ IIIII II;I\L' IIIIII IIIII IIIIIc. IIIIII‘} ll K

I ',/5IIj/5. I

V I Saw You .Il IIIL' IIIII' Ill I’IIIIIL'I IIL'\I In \IIIllL'UIIL' \\lllI IIHIIxL'Il IlIxL‘ IIII'} lII\L' _\Hll \IHN) IIIIII'II' II \\.'I\ IIIL' \ \ \ I'/5()3/53 V I Saw You k'\IIL'IIIL'I) L'IIIL' \IIHII IIIIIII'II II-II IIL'iItl \xnI'kIng Ill SIIIIIIIII‘kx ISInchIII‘IIIch .\II': \II;I\L'(I III‘IIIII'II gII} \IIIn'x I‘L'L‘ll Illllllxlllg \\..\\I IIIII lllllt‘ll L‘IIIIL'C Ik I'IIIIII; Inn IIIIIII_\ I’IIIIIIIIx \IIII‘c III'\I IInIIcIIIg _\Ulli (inc IIIL‘ II \llIIlII III-InI‘I' Ill} L‘IIIIL'III IIIIIIIL‘I-II \IIIIIIIIg IL‘\IIII\ III \nIIII-IIIIIIg II;I\I} '7 l'/5ll2/53

V I Saw You \IIIIIIg Ill IIIc IIIIwIIIt'III \\ IIII II III'IIIk InnkIIIg I‘IIIL'. IIInIIgIII I In III}\cII': ".It'xIIx (‘III‘IxL \IIIIII II IIL‘IIIIII" I'/5II_‘/5.I

V I Saw You Richard on Ihc l'lj_‘, l)ltl _\UII lnxc III_\ IIIIIIIIM‘I"? IIHIIL' III \L'L' _\Ull \IIUII. L'illLl \\;III In _L‘n nII IIIIII IIxIIIIIg II'III... III/SIIJ/SS

V I Saw You IInnkIIIg: IlIgIIIx In \‘IIIIIL‘ nul In llIL' .'\III\ \\ IIII IIIc IIIIIIII \Ic \lIUlIltl IIIIw II I‘nIIpIc nl Ill'llllx\ III IIIL‘ Blhll I‘nI' nIII IIIIIL‘\ \IIIxc'.’ \\\ I'/5(I2/5(I 0 I Saw You III IIIL' I-IIIIIIInIIw. \u‘l ilN II \wl IIIIIIg. IInpc )nIII' IL‘\II\iIl gnu \wll. SIIIIII‘I I'.«”5(I2/57

V I Saw You nII III\I I'IIgIII IInIII (iIIN III 5III .‘\ll:_‘ll\I IIIIII \\;I\ \IIIIIIL'II. InIII' \cIIl \\;l\ I3I). IIIIIIL‘ I‘Inw II}. IlIm IIIInIII \\ c \IIIII'L‘ IIII IIIIWIIIIII'L‘. IIIIL‘I III‘I'IIIIIle’ I'/5(I2/5.\‘

V I Saw You InIIIIhIII'gII yup III IIIII‘I'II 3/-IIII Aug ....IInII'I own knnu _\nIII' IIIIIIIc. I‘III IIInIIgIII “RIG \\;1\ II \IIIIII'.’ YnII kIIIm \\IIn )Ull .II'L' * IIIIII \\IIU I .IIII. I'III \III'L‘II I'/5()2/5U

V I Saw You _\nII \;l\\ IIIL‘ III/0.34” lll IIIL‘ 'l'l‘nll I IIIIM‘. I chI nIII' I‘ll) (HI I 3/(I3 In ~\‘\\II/cI'|IIIIII : IIIIIII. I IIIIwII'I III‘III'II IIL‘\\\ I'I'nIII _\nII \Incc IIIcII IIIII I cnmc IIIII'Ix III/IIX/IH In :‘I’IIX‘II-I, IIUPL‘ III \CL‘ )0“ .IgIIIII IiS.\IIi. Ii/5II2/(III

V I Saw You \\'cIIII_\ + y\lIlIlL‘ III I’IIIIIcI nI' I’np RULII. ()II IInI II \\;I\ "IIII‘ \IIch'. (‘ I' IIIL‘I‘C \IIIHI. \ I'I/SIII/(Il

V I Saw You \xnI‘kIIIg III SI'IIIIII I‘llI _\UII II\L‘LI In \uII‘k III \ II'gIII. ’I'IIIIIk }IIII III'c IInI. .II\\.I_\\ II;l\L‘. ;Il\\;l\\ \xill. I'I'SIIII’II—I .

VI Saw You III [in I.I\I giIII'I}. I'IIIIgI'IIIIIIIIIInIIx nII n\\ II- IIIg IIIc IIImI IIIIIII/IIIg \IInm I'w cwI \‘CII. (‘IIII _\nII \clI IIICIII In IIIL‘ \III I' M} \ IV”5II2’(I5

46 THE LIST‘ .'

' .. ., ;‘ '5. a gig” . -' 532' 1'; Ii

'I‘» ._,_. 4!

V I Saw You I‘L'IIIIIII IIIL' IIIII' III I’IIIIIL'I ()III. nII' I \IIIIII _\nIII (“\NI‘II} lNH)[\H‘ [WIND/(WI

I9 I Saw You III .-\II' III IIIL‘ ('nI‘II Ipu'IIIIIIgI'. \Ic \IIHI'I IIIIII'I'II gII) \IL‘III‘IIIg: gI'I'cII \IIII'I, YnII le'L‘} IIIIIIpcr \II'III'IIIg 3:11}. We I‘IIIIgIII I‘IIL‘II nIIIt'I”\ nu- \m L'ILII IIlllL‘\ IIIII IIIIIII'I \[X‘IIIx. l'iIIIL'} II III'IIIk \nIIIcIIIIIn’ IND/(I7

V I Saw You IIIIII _\nIII' I'cII + \klllIL‘ \II‘Ipc} 'I'rxlIII‘I III I’IIIIII'I ()III IIL'IIIII SIIII IIIIIIk _\nII IIIIw II III‘IIIIIIIIII \IIIIII-I SIIIIIIII' I'III Inn \ll_\ In \;l_\ IIII \ I'/5II3/(I.\’

IE‘IIIIIII’ Sewks

IIIIIII.‘

* BORED pretty girl \cckx IIII iIIII'iIL‘II\L‘ gu} I'nr gnnII cIIIle IL I'IIII lllglllx nIII. ('IIII IIIL‘ nII (MINI 75I III45 IIIIII cnlcr 403 I XIII)

ATTRACTIVE grown woman, JII'x. tall. dark. \Iim IL chIIIIIII‘. Iilwx In IIIIIIk IL Inu‘x IllC \L‘II. Innking IIII' IllL' I'L‘ul I'cIIIIInIIxhip. ('IIII Inc nII (I‘)(I(I 7.5l III-1.5 IIIILI L‘IIIL‘I' JIIZIIHIIII

PETITE blonde, 43, likes IIIIIII} IIIIIng. InnkiIIg l‘nI‘ IIII iIIIcrL‘xIIIIg IIIIIIc. In IIIIw IIIII IL lL‘lxlII'L‘ IIIIIL‘ \IIIII. I’II'c/IiIIIIIIIIIrgII III'cIIs. ('IIII Inc nII (Min 75I ()I45 IIIIII cnlcr 4(Il‘).\'()‘)

CREATIVE female, 35, 5'6. ilIII'iIL‘Il\L‘. \\ IlII pnxilixc nllllnnk. |n\ cx \pm‘lx Ik \\'cxl l'illtl \L'L'IIL'. \L‘L'I'\\ lll\L‘-IIIIIILICLI. IIIIIIII-III»I‘III'III chIIIcnIIIII. 35- 45. IUI' I'I'Icntlxhip. IIIII)IIc IIIUI'L‘. ('IIII IIIL‘ nII (Min 75I III~I5 IIIIII L‘llIL‘l' JIII7NII‘)

' EDINBURGH woman, young-looking, .52. \L‘L‘k\ IIIIIIc In \IIIII‘L‘ clnxcncxx. cnIIwerIIInII. IIIIIgIIIcr. cnIIcc IL t‘Ilec. (’IIII Inc nn (who 75I III~IS uml L‘llICl‘ JIII SXII‘)

BLUE eyed female, 5") \\ IIII \lIUllltIL‘l' IcngIII Imm II IIIIII' IL IIIcIIiuIII IIIIIIII. Iikcx puln. music. cIIIcIIIII IL dining nIII. \\'|.'I'.\I IIIIIIc \\ IIII \IIIIIIIII‘ IIIIL‘I‘L‘\I\ I'UI‘ pthllilc rcIIIIInIIxhip. (’IIII lIlL‘ nII (Min 7.50 3557 IIIIII cnIcr ll774l3(l ‘3‘“ GLASGOW professional female, 27. Mum nl' UIIL‘. cnlIur-Icnglh I'cd IIIIII'. III‘n“ II C) IncrIIgc IInII}. likes gning nIII IL Inning I‘IIII.

affirm?

“" Way .749.

0,196 747

('IIII IIIL' nII (MINI 750 3557 IIIIII

L‘IIIL‘I' III(IH(II)‘)

HELENSBURGH female, 24, seeks gI’IIIIIIII‘. I‘III‘IIIg IL I'I'IIIIIIII‘ IIIIIII \\ IIII (iS( )l I. I'nI~ IIII\\IIVIL‘ I'clIIIInIleIIp. ('IIII lllL' nII (MINI 750 3557 IIIIII I'IIch‘ I I77: I 30

- BUBBLY big, single

IIIIIIII. III“ (II Inc. Iikcx nIII Illlll\. \\;III\\. I'cIIIIIIIg IL IIIUI'L‘. SUI-Rx \IIIIIIIII‘ IIIIIII‘. InI‘ Illll. IIIIpp} IIIIIL‘\. IIIII}IIc IIIUI'L‘. (‘IIII lllL‘ nII (MINI 756 3557 IIIIII L‘lllL‘l‘ HIV-123 * HONEST caring Jedburgh IL-IIIIIIc. IIIcIIIIIIII IIIIIIII. 5'4. I'CII/IIInIIIIc IIIIII'. Iikcx (»()\/7()\ lIllI\IL'. IIIIIIcIIIg IL L‘iIIcIIIII. \\'l.‘l'.\l IIIiIlL‘. Inr I'I‘IcIIlehip nr IIIII_\ IIc I‘cIIIIInIIxIIIp III IIIc IIIIIIII‘. ('IIII IIIL‘ nII (Min 75(I 3557 IIIIII cnlcr I3837235

EAST-KILBRIDE female, 47, ll/\. wry L‘il\_\ - gning. Inn-x Iil'c. \\'I.'I‘.\I curing. kind IIIIIIc I‘nr cnIIIpIIII} & In \IIIII‘c gnnd limes \IIIII. ('IIII um um (NW) 756 3557 IIIIII L‘IIIL‘I‘ INXXSZZS

JENNIFER 5'7, dark IIIIII‘. IIIII‘k cym. SIIIII IIIIIIII. I.II\c\ kccping III. III‘II IIIg. L‘ill'\. \\;III\\. L‘IIIL‘IIIII. days nIII. reading. (‘IIII IIIL‘ uh ()‘)()(I 756 3557 IIIIII cnlcr $790225 34YR OLD, enjoy music, gnIIIg nuI. \III}iIIg III & \IIIIcIIIIIg I)\'I)'\. llUllL‘xl, curing & rcIiIIIIIc. ('IIII Inc uh ()()()(I 7.56 3557 IIIIII cnlcr l7h30435

SLIM blonde, bubbly, IL‘IIIIIIL‘. 3‘). 5'7. cnjnp \UL‘IiIII\Illg IL I'nnIIIIIII. \\'I.'I'.\I gcnuinc gII} In IIIIw gnnd limos \IIIII. ('IIII IIIL‘ nII (NW) 750 3557 IIIIII cnlcr I7(I33-IZ5 CHEERFUL, bubbly 29yr old, 5'5. \lllil. III'ImII IIIIII'. curing. gcnuinc IIIIIuI‘c. IIIII'IIcIIw. I'IIII Iming. Inwx kIII'IInkc. \\'I,’I‘.\I IIIIIII “IIII \'(}S()II InI' Illll IL l‘L‘lilIIUlhlIIp. (’IIII lIlL‘ nII (I‘)()(I 75(I 3557 IIIIII cnlcr I87H3225

BLUE-EYED 47yr old I'L‘tl-llL‘iltl. Iikcx \IIIIkIIIg. \uIIIIIIIIIIg. tll‘I\L‘\ mil 8: quicl pubs. \cr) huhhl}. cnjnp IIIL‘. ('IIII IIIL‘ nII (won 756 3557 IIIIII cnlcr l7(I38-IZ5 3“ LYNNE 35yr old \ncIIII \xnrkcr. 5'7. \lllil IIIIIIII. IIInIIIIc IIIIII‘. III'Im II c_\ m. l)i\nrccd. Iinjny \iIIgIIIg. drink» CIIIIIIg nuI. (ESOII. \\'I.'I’.\I ucll cduculcd & lIUI-IUII-\\ llLl IIIIIII! ('IIII llIL‘ nII (I‘)(I(I 75(I 3.5.57 IIIIII cnIcr I32(I3-13I

CHEAP CHAIIWI

HUNDREDS OF UK GIRLS ON LINE 24 HOURS/DAY \ e: 0

em '

CHOOSE YOUR GIRL AND CONNECT IN SECONDS - / LIVE I-a-I AT ONLY 60p/MINI

03963533374

CHEAP i GAY CHAT:

0

_V In IdealPartner

because relationships are all about compatibility

UK's Busiest Cay Service!

Quick Date Specialist Categories

Looking for a partner, a lover, new friends? Looking for a new approach to dating and introductions?

Looking for a friendly, safe and interesting service?

Free Registration www.idealpartner.net

SWITCHBOARD

Advice on Sexual Health & HIV/AIDS and all matters relating to the Gay and Lesbian Community

(HELPLINEQ

SWITCHBOARD LESBIAN LINE 0131 556 4049 0131 557 0751 7.30pm-10pm 7.30pm-10pm

Every Night Monday & Thursday

Calls may be monitored for training purposes.

A ScoItIsh Charity No. SCO 03403. Registered as a Company LImIted by Guarantee No, 16449

CONFIDENTIAL

Information 0 Education 0 Support