I The Vagabonds 'l ilt‘ \cnlla.

ll3 ll4 \liicixuc'ii Siict-I. 553 MIN] Upiii l‘icc I’npiilai L'II\L'I\.

I Acoustic Night 'I IlL' Hail Hal. IIiIl \\nndl.‘iiid\ Rnad. ;53 WOW) .\piii I'It't' .\II'iL'Illilit' \L'\\Illll lnI intai

I Jam Session Samuel Iiim

(i3 “l \llilMIdiL' Rnad. 43* lllll",

S. lelll. I'Icc. Hmch h) lndcpcndcncc. I Live Music Sniindch. Sniindhaiix. 4" H}dc l’aik Slit-cl. 33| 4n5‘). S. leiii. L45”. \VL'L'H} \Ilim cau‘ HI iiic'iii hands. I Live Music .\lt'(‘hiiill\. 40 High Slit-cl. 553 31‘5.‘).Nlpni.l‘iu'. \cu hanle llljJill.

Edinburgh

I Full Moon Open Mic Hannci'iiian's. \iddi'} SII‘L'L'I. 55h §354. Spin. l'icc. Open mic lni' ainnnr ll’IIlll [lllt'I\ In hands In \nln \lllfJL'l'\. I'll” hack lint- Igiiilai'. ha“ Illll|l\. Iil'lllll\. iiiics L‘lL'I pi'nx lIIt'II lill\ ninnIh .‘ilxn It'illlll't'\ liink} \lll'i inch-ix \li};ig_'i IIIHIIjJHIIL‘ IIIL' I'iIIl‘LN IIIIII IZIL'L‘II'II. ll )0“ “Hill In hunk a \lnI call I'l'll/ nii (Iv/Yin I75 74‘).

I No Minutes of Hate and WMD 'l'ht' (‘aiinnx' (iaiI. 333 ('annngalc. 55h 44M. Spin. U. Hun} inck and lllIIlL' \\ iIh aiinilicr ihnpcliill} Ill): nanir Scnilixhi acI \llii Ihc.

Glasgow

I The Star 69 and Barbarossa King: Illl‘\ \Vah \Vah HiiI. 373a SI Vina-iii SII'I'I'I. 33| 537‘). H.3(liiiii. L550. l.ncal inclnd) nici'chaiiix.

I The Bled, Reuben and Cry for Silence Halli}. 3N) (Inlt' SII'L‘CI. (LS-N) UH? (NW). Splll.

I D-ran D-ran Iilt‘ I't‘l'l'}. 43 (Ink l’lacc. (INNS 35 5| l. Spin. till. Il'llllllt‘ In Ilinxc \C“ Rmnanlic pnp IIII‘l\.

I The Mooney Suzuki \ic'c'n‘SIca/y 43l Sauchichall Slit-cl. 333 0037. ‘lpin. U». SIi‘iiIIing l'S garage l'HCixL'H \\ ilil II ill”) L'IIL‘I'gI\CtI [IL‘I'l'nI'IIIL‘I'x :\Ild L'UUI \hIIdC\.

I Kieran Docherty and Das Contras x\cnii\lic .»\I'I';iir. 'l‘i-un 'l'licaIi‘c. 'l'i‘nngalc. 553 4307. Spin. £8. The .-\cnii\Iic .v\l'l'aii‘ kicks nl'l' ils aIiIiiinn waxnn \\ iIh a pci‘l'ni'inancc h} lncal ('cllic \nngui‘ilt‘i' Kieran Dnchcrl}.

I Josephine Iil‘llIl\\\iL‘i\ lluicl. Bi'iinxu ick Sli‘ccl. ‘lpin. l'iu‘. Angular indie \I)l'l\ .lnxcphiiic lend their \llppnl‘l In Ilic l.n\c .\Ill\lL'. Halt- Racism came. I Viva Stereo, My Latest Novel and White Label The ISIh .\'uIc (‘alti 50 I)” King SIi'ch. 555 MRS. ‘lpin. £3. 'lniilcd pnp \niind\ l'i‘nni niii nl~ IIIL‘ it‘lllit‘ld.

I Opal Sky Slc‘i‘cn. Kchinliaiigh SIi'ch. 57h 5Ill.\'. Spin. [3.

I Insomnia Rnckcrx. l4 Midland SII'L‘cI. 33l (I730. Spin. l’i'cc. l’nlicc/Siing L‘n\ L‘I'\.

I Anavris, Blueprint, The Hillcoats and The Pedestrians l‘lii‘} Murry. Uh .\la\\\cll Sli'ch. 33| 05] l. 8.30pm. [4. including L‘llll‘} In pan~gig cliih. Bill nl~ iipcnining lncal indic- hands.

I Abba Magic (iI'n\\L‘IlnI' IIUICI. (ii‘nanni‘ 'l'ci‘i'acc Inl'l' B} i‘cx Rnad l. 'l'ickcI IIIl‘n: U51 4(iIi‘)/5(i3 Ill5‘). 7pm. [35. including Inuizcnui‘xc dinner. l5iindi‘aixing \hnu l‘ni' SI Margai‘ci'x IIIHpic‘L‘.

I Abba Tribute Bniii‘hnn SIi'ch. HIS (icni'gc Sli‘ccl. 553 Ill4l. "pin. £5 IU3.5.U \\ iIh dinncri. 'l‘i'ihulc In Sucdcn'x linch mpnri.

I The Fusion Experience IIIL‘ Bulll'liih. l43 Bth lane. 348 1"”. 8pm. Free hcl'ni‘c lIl..‘~Ilpin; L5 al‘Icr. \Vcckl} ia/x} Inungc \cI in Ihc lnxxci‘ bar.

I Chief The Hall Bar. lhll \Vnndlanth Rnad. 353 9000. 0pm. live.

I Independence Samuel I)U\\ 'x. (\7 7| \Illhd‘dit‘ Rnad. 435 UH)“. S..‘\Ilpiii. Free.

I Frank O’Hagan llit- \cwlla. II: II: \likh'.‘.L‘ii \llc‘c'l. 553 VA] "l‘lll Ii't'k' ('nxt'ix nl l)} laii. liik' Hand. ('Iccdt‘iitc

I Live Music (iiaiid Illt- I lpi}. l’aixii‘} Rind Iiiii. ~13" <1‘NI lllL'llli‘c'lH (‘niiiiII.\

lllpiii 1; it;

Edinburgh

I Grandmaster Flash llit- I ltllllxi Rnniii. ‘lt \ itIni‘ia \Iict'l. 335 35M —l‘lll Ll3 \\ idcl} It'saidcd .i\ Ihc nian uhn iiiwiiicd hip hnp. Ihc Hinii\ legend drinnnxli'alt‘x Ihc \llliullil \lII iip \ixlii\ lhal hpr hip hnp i‘L‘cHlllt' .iii ail Iniiii

I Violet Hill and Maya29 (Lilian-i \ililallt‘. VI :5 Hiall \llL'CI. 33H (Ii—5‘I

" 5”]‘lll L ‘. Rnt'k iiighl \inh an .itniiint \L'I nii Ihc t'.IlIi\ Iiniii \l.i}a3‘l

I X-Tigers, Driverdown and Private Jackson Iilk' (“.iniinx' (iall. 333(‘aiiniigalc.550143].\pni. L V liin nl ladiiihiii‘gh laxniii‘ich pin\ idi' lilk' Iiiialii} lllIilL'.

Glasgow

0 PJ Harvey .lllti Knife and Fork (‘ai'liiig .-\cadciii\. l3l l'.g_'|iiiinii Slim. (I‘Nl5 (ill) 59‘)” l'lS-ll "HI :Illlll "pm, {3H, ()wr’ l4x \Illl“. IICI lalcxl .ilhiiin l 11 Hull l/I'r hax i'u'riwd .l lt'lllleL' Ihiiinhx up like no L'\[‘L'\'IC\I her In [alt- Ihi- nhx Iillh ci‘nmlplcaxing pth. InnLing pirII} Ill )t'th [ht-w day and \\L‘.Il'lllj_‘ hci’ lellldl iII\\\illll:_' and gllllk‘l‘ll'il“ linj: .l\ t'\ci'

I Uncle John 8. Whitelock, Alleschwindel and The Rebel Kin; 'Illl'\ \Vah \\'ah lliiI. 333a SI \‘iiit'ciil Sli‘ccl. 33| 53“). 8.30pm. L5. (ii;l\j_‘n\\ \ lincxl. [‘Il\\li‘i_\ niil}. mpnnciitx nl \naiiip} garage i‘illL‘\ i’nt‘k

I Marciano, Hush and The Immersed 'l'hc l‘ci‘i‘}. 43 (lulu l’lacc. (INNS 3(i5 5| l. Spin. L5. \cu hand \hnncaxt'.

I Soul Circus, The Merchants, Stash and Chief Haiti}. 3N) (‘|_\dc Sli'ccl, “Sail UH- (NW). Spin,

I Park Attack and Hex Sit-run. Kchinhaiigh Slim-I. 5‘0 5lllS. Spin. [4. S)nihiiiial\c lll\ll‘lllllt‘lll;lil\l\ l’ai‘k .\IIacl\ launch Ihcii' 'l.a\I |)i'np aI llidcniil' 121’.

I Abba Tribute Bniii'hnn SIi‘ch. lll.\' (icni'gc Sli'ccl. 553 NH]. ,"piii. L5 itl3.5ll “llil IilllllL‘l'l. Il'li‘lllt‘ In Sncdcih llllt‘\l L‘\|Ml‘l.

I Jamie Barnes & Cochise .\lacSnrlc_\\. 43 Jamaica SIi'ch. 34S 85M. (ipin. l’i'cc. Rexidciic) lni' lill\ hliit‘x \L‘IL‘i'an.

I Scatter 'l'chai ()\na. 43 ()Iagn Lane. 35" 4534. Spin. £3. .|a// iinprm cnxciiihlc. I Spook .\lc('|iiii||\. 40 High SIi'ch. 553 3H5. Illpiii. l‘i‘cc.

I Grant Campbell lit-anwcnc. II) Skining SIi'ch. (i.‘~3 SIM). 8.30pm. lice laid hack hackgi'niiiid \Ulllld\.

I Life & SOUI Sainlicl |)n\\\. I)" "I \llihddic‘ RUIId. ~13.“ Hill“. Killplll. I'ICC. I Open Stage ‘l‘hc Hall Bar. Inn \Vnndlaiidx Rnad. 353 0900. 0pm. l‘i'cc. \Vcckl} \cmnn l'nr lncal lllll\|L’l;lll\. iinu running all iiighI.

I Open Mic Bl'llll\\\lL‘i\ (‘cllai'x 33‘) Saiichichall Sli'ccl. 331 |.\’3ll. 4pin. l-i‘cc. \VL‘L‘H} \L‘\\iIIII.

I ln the Red Rnckcrx. l4 Midland SIi‘ch. 33l (V30. 5piii. l’i‘cc. Rnck and l‘illL‘\ CI“ Ch.

I LIVE MUSIC RUChCI\. i4 Midland Sli'ccl. 33! “"30. ‘Ullpni. l'i‘cc.

I Live Music Niel-‘ii'Slt-Ii/y. 421 Saiichichall SIi‘ch. 533 UN". ‘lpni. £3. Burning: II;I:_‘:_‘l\ Rccni'dx iiighI. \\llil liiic- iip ln he cniilii'iiicd.

I Live Music Grand Ole ()pi'}. l’aixlc} Rnad In“. 43‘) 5390. "Millpni. 14 lb: lllL‘llli‘L‘l'H. ('nuiiii').

Checkout‘thy _ . ; ._

MANCI GRIFFITH ~

N ORCHESTRA

Glasgo oya 5 Concert Hall

Tuesday 26th October Ticket Hotline: 0870 903 31.1.1.

SOLO ACOUSTIC

Glasgow Royal Concert Hall zfiififiber & 28th October

57/3 9;: 3.4.4.4 if 7 7 <i ie/ihiaiE/rhafs aCOMC‘I’ic

; Edinburgh Queens Hall . Sun Blst October 0131553 2019

Nick Cave The Bad Seeds

THE ABATTOIR BLUES TOUR

plus Special Guests

, . 3‘: J (frv' 1' . o I .I ‘5 § Q a

GLASGOW ACADEMY

FRIDAY 3 - 1». 6Tl-F.R

5TH NOVEMBER Ticket Hotline: 0870 903 3444

an evening with I

' in, Scott

Glasgow Barrowlands Friday 26th November Hotline 0870 903 3444

' ' ' —1‘ANNNCED .

plus Special Guests

Glasgow Royal Concert Hall

Fri 3rd December 2004 0141 353 8000 0780 903 3444

~1 THE LIST 33

l l