Kids listings

Glasgow

Theatre 6’, Dance;

Sing and Dance in Time and Space with Mr Boom! \il 2< Sup. ipiii 95 it: 5‘! L ii (‘iti/ciis‘ 'I Iimtic.

I I‘) (iiilIiiiI\ SIIL'CI.‘1:UII”32 .-\ll .lIIk'lllllHll iii lllll\I\.’lI. IIIIt'liltIHt‘ liiii \‘.lIIi iiitt'igalatlit uric ll|.ill I‘IIIIkI. \Ii Ilimiii Utter Nonsense \im 3!» Sup.

3 ijiiii Li ILJI, 'Iiuii IIimIic. (it Iiiilijgiilt'. 002-130“ IiIlIt‘Iwiml II IICdIIC It'lllilh \‘-lIIl lllHlL‘ I.iiil.i\iit;iI cliililspla} Ilillll Illlli Illlll IlllIM'l .lIliI Lilt'x n1 I)nii}:it' IIlL' Dangerous Iliit‘k. IIuiuu' IIiL‘ II.lll(I\HlllL' \Iiiy .iiiiI Supt-i Siiiit'i St't’it‘t Slur} \klIIl lIicIi ll\ll;lI tiiiit'iit’linii til [iiijijit-ix. .iiiiiimliuii. lllll\lt. IIIlll .iniI \liii}lt-Iliii;_'.

Voyager Princess 1 Illl iii Sup. 2pm 1\' 7pm. till 1 Hi (ilIlllHlL'IllII (ill. ‘) I'iiiwixil} .-\\L'llllL'. Hll 5522. \Iiisit'al llimlic [llL'\L‘lll;lIlllll Iill apt-x l5+ gilmiil IIIt' tillL‘\I in i‘ciiiiilt' ;i Iit'dllllIllI [il'lllt‘t'\\ \KllIl Ilt'l I(l\L'I. I’t'i'liiiiiit'il Ii} (luil/Iiliiiil ilt'Illl\ .‘lli(I iiiiixit'iiiiix Il'Ulli nun“ Iziii'iipt'.

Utter Nonsense Sui 2 (it-i. 2pm. USU it ifilli. Scullixli Musk 1k I’uppcl 'I lit-.iii’t' (rum: 3 Ill Ilalcurrt'x x\\t'llllt'. Kch iiiiI;iIc. H‘l M85. Sec uhmc,

Books;

Patricia Bascom Sui 3 ()t'l. 2pm. Iliii'ilcix Hunks. ‘lx Iiiit'liuiiuii Sli't'cl. .73: 1“(Ill I.IllIII(II HI lir\\ [Ill/11' /\’(‘\rll(' ;iiilliui I’;ilrici;i Iluxt‘uiii's Illll iicu hunk IUI _\1lllllf_'t‘lI\ltI\.

Edinburgh

Activities and Fun

Tiny Music Makers Sui 3 ()t'l. Ill. illuiii. I I.I5;iiii & I..i(lpiii. H it‘ll. \iii'lli IciIiiiIiiirin .'\ri\ (‘ciili‘tz Iii I’t'iiii)\\t-|I (hurl. SIS IISI. .\ l'iiii \L'\\I1lll iil lllll\lL' making: I|l\i)I\ inf:

STANDARD LIFE

2.1mm. piippctx. lIl}lllL'\ .ziiti iiinxciiiciii In iiiiixit Ill zlltiiii H I: IliilllIIi\.

I I I;.lIIl I ‘_\c.ii\. I illpiii i S}\'.il\ ('IiiItIit-ii Illll\I Ix' .ictniiiimiiictl It} .i [\llk'lII HI \.1It'I LI <H Ii'l iiiciiitx-ix iii III‘C (iiian \leJIII‘lllll \tIit'iiit'

First Impressions: An Introduction to Art History \.il 2 (lti. I I.iiii tk Ipiii UHL-li \HIIII IiIlllI‘llljJIl .\ll\ (critic. Iii I’;'llli.\\‘.t'II (It'llll. §I< 3I<I I.1I\k'.l IiuiI. .iI IIIC piiiiiiliw illllelh ml .iil .lIIiI iIt-tumic tum «mu \.I\L' I I.iiii \KllIh\Illl[‘ lni .ijgt-x * Ipiii IHl I.‘ )mi llItI\ Ll ‘ll ini lllL‘lllI‘L‘l\ nl IIIk' (ll‘lHI \t‘lfQIlI‘UlII\ \t'IlClllL'

Freestyle and Beginners Breakdance mi 2 (xi. I I..m .\

l {(ipiii Li iLZi \llIIII IliIlllI‘llljJIl \lI\ ('t'iitit'. I ii I’t'iiii} \\ cII ( hurt. I I 5 I | 4 I II )nii‘i'c lllIH Iiip Imp. Ilk't'\I_\ lc .lIItI Iiimkiluiit'c. iniii IIll\ Illll 11.1w .iiiiicil .il I‘lllIkIlllfJ t‘niilitIt-iit'c .llIiI iii.iI\c iIic iiimi iii )niii I.lIt'III\. II;iiii II _\L'.ll llItI\. I. illpiii. Ilium t] *H Iill lllL‘lllIk'h nl lIic (illiltI \t'iniIiiiiii \t'Iit'iiit' St't' [\lIIt‘I National Gallery Art Cart Sun In Scp. 2 4pm. I'l't't' \uiiniiul (LiIIt-i} ml Scotland. 'I'Iit' \Iiiiiiiil. (ill (illlll IIic .\lI (Kiri \inI Iw ImiiIuI \\ ilIi ;i \;ii'icl_\ UI .iil |liilIL'l'l§lI\ uriiI ItIL';l\ in mplnit- IIIL' t'iiIIccliiiiix IIilHlljJIl Illll t‘itill} .it‘ti\ lllt'\ Doodles and Tales Sun 3h Sq».

3 4pm. I'i‘cc, I)L';ll] (Igillci). "i IicIluitI Rimd. (ii-I (illlll, .\;:m 5 ‘l and I;IlIIlIIL‘\. .'\l‘ll\l .liiligiiigi (Kirk's .iiiil xiiii}chIci\ .IuiI} I’;ilt'i\iiii illItI St'iigu \Iiiiiin help in Mill}; lIic [xiiiiliiigx ;iiiiI \t‘iilpliii't'x. Imlli iiixiilc illItI UllIHtIC IIlL‘ gallci‘}. in IIIL' \\lIIl Iiilx iil liiii ;icli\iiic\. \Ict't Ii} \iiltuiii lll lIic illillll Iigill iii the I)t';iii (iiillci), Everyone’s a Poet Mun -l (M. lllgiiii 5pm. I'l'L‘L'. National (iilIICl') ml Scotland. 1 hr \Iiiiiiiil. (ill (illlll. ('i'culc )(llll'1l\\ll piit‘iii Iigixcd (ill UllL' iil lIlL' puinliiigx in [he gullt‘i’} in t'cIt'Iiialc \;iliiiii;i| I’m-1r) I);i_\. Ages 8+.

0/3} «WE/J Classic Concerts

The Standard Life Series Children's Classic Concerts

GLASGOW - Saturday 9th October 2004 3.00pm EDINBURGH - Sunday 10th October 2004 3.00pm

MOVIEMA

GUIDC O I O flag-1.45.: «A's. 5

Nominate your favourite film music at Children’s Classic Concerts’ answer to the Oscars! Tuxedos and designer dresses optional.

Glasgow Royal Concert Hall Box Office 0141 353 8000

Usher Hall, Edinburgh Box Office 0131 228 1155

III L'sllorald I

98 THE LIST 814‘» ‘CC‘. .1

Share Your Favourite Poems! IIlli i ltt I: J; I 1“pm I “ohm I rink. II.v.\\iIi«~iiitIcii I .x'iiiic IIIt'IiIIC. \.iti~~ii.«.i (LiIIc-i}. IIic \Ii‘IIIhI. \gcx \- (‘clql‘iatg \.lIIi‘II.tI I’m-ti} Iii} lit bringing IIIC \III‘IK'\I HI IiH‘xI

.aInii: _\«iiii lunurrtc l‘ilt'ili i‘lI

Iritxtil'fi: :iiiti Dttlit‘t?

Huff Puff and Away \\t~tl h .\ llm (hi. I illpiii IIiii iii.it Ill.iiiii 1*

.11 RH. \uiiIi I \IlllI‘llleIl \lI\( t'l‘. I<.lI’CIIII}\\CII(I1‘IIII. ‘I‘ .‘I‘I \li iiii.ij;iii.ili\c .iiitI l‘I.i_\IIII \Iim‘. twin-t i.iII} IUI ; (‘ .\'\'ilI HIiI\ Iit' \\‘.t'[‘I HII _\i‘lll ICCI .1II\I\[‘IIIII|‘IIII\I lllIi'.illl.if.‘lt.iI IIi‘.1IlII_‘,‘ \\1lII\I IIIIk'kI \‘~IIII Ilill\l\.iI \Ii‘I}I\‘IIIII‘.' .lIIiI

\[k'II\

Outside the Cities

Acirxities aiiitl Iuri

Children’s Folk Workshop \ii 3* \cp. I I.llll Ipiii I It'k' ("niiiilcxx \niilIi ("critic ('uiiiilt'xx ( ‘icsu'iit. IluiiIxii. (‘iiiiit' .iIuiifg JIItI II.l\t' .i gm .ii [In lllf.‘ lllll\|\.iI lll\lll|lllt'lll\ Il )iiii‘w put _\niii nun I‘llllj: II .ilniig: I’.iil ml iIit- lid/11.31 i: /i’« \I Him/viii Iriii/iliuiim' I/irm ll xiii“. \\\\\\ iIIIiII \IllllIMl iii; llI\

Theatre Eili(I Dance

Annie l'iiliI 8.11 3* Stir. ' illjiiii mm mm 3. illpiiii. \ iII.i;_'c IIlk‘.lIIk'. \I.l\\\\'II I)l’l\\'. I'.;i\l KIII‘IHIV. III “0 Jihlili‘l I:\p|mi\c (.IIIItIIL'II.\ IIlk‘JIH‘ jiim ItIk‘ .i Illll IiIIk'tI cwiiiiig: .l\ llic_\ lL' It'll IIic \liii} iii [moi UlleJll .\lllIlL‘. it‘plclt' \\|IIl ;iII lIlL‘ t'I;i\\lc' \Ullgx

Singing Kettle - Deep Sea Adventures Sui 35 «k Sun In Sup. lliNlll t\ ipiii. LN il;iiiiiI_\ {Ti (Luci) 'I'Iimli'c. (Kii'i‘it‘k Slit-cl. \} l. llll‘ll

’5"; 4i

"xii/T) IJMIVi/t

“I 1:): I31\‘ I\\‘I‘.Ic:\ Iicm‘. \iimn :‘ttw \Ic'j‘II‘w wt His ‘13: wzt'c :z':\.;:'u...'u' \iiigziis 71:11

Magic Bob \.;1 .‘ l L: II.:::~ 11d; I.:I'\:ii. Imus: II.:IL \\.‘\'. itiiic; I.1II\ITI\ “1:71 *l'li\‘i' ‘- ti‘III\ gu-r.:it:t‘trl.;tiii;' ;‘~"‘ g‘.\':.\ .1II\I List Illi‘\‘.!i,"II\I\\\‘.1IIII‘I\'[,T\ i~tt31..::tc\tn ii‘lii Ill Ililiii \u'.l.::iii \ lu'.‘ \ “aitizc‘ \ iii.i:':\ j‘t'IIi‘IIIlt'I

The White Cat \iz .‘ i L: 31 Mar. 1* IL I“ l.;iiirI}' IIIIIItIx'C I\'\'t‘ I.:\ \illlult‘ IIIIII\I\‘C, HI W.‘ ,‘.‘ t‘ i" I.tI‘I\‘I'.‘-i\ I.) Iquiiicl i‘lllj‘.il‘.\ (Ii; \Il‘I_\ wt .: '.‘-IIlI\' \.II \inim' tinj‘lu'. II.:\\”1IIIII\IIII It‘l‘t'ltihwi‘lh Tam O’Shanter \.il .‘ i m Lfiit‘i litre Ilium; \I\I\‘\ \iitx'i \I \leII\‘\\\ HI “1 1‘1"“ \tnilaiiii \ llli‘\l I.lllli‘ll\ §_'Iiw\l \Ii'l\ iv twliI \KlIIl Ii\t~ Illll\l\ .lIliI Inlx ml Illll I\_\ \ll\I\ ()iiiiinii .lIIiI \\t\' \Ii‘||\‘\ IIic.ilic \ Ii.iiiiiliii}.' l‘t‘lIitllllJIltt‘ lui \‘\t‘i\i‘II\‘

The Story of the Little Gentlemen lut- ~ i it i. Iliiiiiltx~ Ix’cii. I.i\ \tiii.:ic IIIIIIiIt't' HI W. .‘.‘ IIit'l .IIIit‘Ililt‘ \\ Iict'lx IIIx‘AIIt' ('niiiimm I‘llll',‘ I .lI\ I III. Iiinxxiici .\

“Him

“'j‘lli in

Iillll.i\ \i'll Iiiuiiisxciik Inniiiiitiil

lllil\lllf_' .iiiiI Illllll'\ \lnix .II‘i‘IlI IIIi' [Milky ml IIIk'II\I\IIII‘ in IlIt‘ \z'c~ .lIIiI I.lIlI|II\‘\

Tam O’Shanter \\.-11 mm 95 I)lIII1I\'\' I\’t'i\. I.r\ \\|ll.llk'. Iliiiiiitu- ill {\f ,‘_‘ M {ii \m» Alum-

‘III‘III

I3()()I\:»

Telling Tales \.1I _‘\ \t-jx l 1.1m e I .ltIlIII\ lI_I Rll \IIIIKIIt'IIl IliiiiiIct' Ix’t'ji I.l\ Squaw. I)lllliIt'k‘, lll W.‘ .‘.‘ i‘ ill \IL‘IIIIM‘I\ HI llic I)lllliI\‘\‘ Ix’t'iuwiiiji.riix It‘II i.lI\‘\ HIiI .llliI Il\‘\\ Iii I\I\I\ «II'VlI \

FREESTYLE AND BEGINNERS’ BREAKDANCE CLASSES North Edinburgh Arts Centre, Sat 2, Sat 16 Oct. Sat 6 Nov. Sat 11 Dec. Sat

15 Jan.

Calling all mini b-boys and girls: if you’ve always fancied the idea of spinning around like a nutter on a bit of lino then now’s your chance to

learn the basic technical know how.

Aside from getting to learn a dance form with a great deal more street cred than most, the emphasis at these classes at North Edinburgh Arts Centre is on confidence building and learning rhythm. Workshop tutor Sammi Okoo reckons once you‘ve got that, any type of dance is easy to learn. ‘Lots of kids have a secret talent for dance,’ he explains. ‘lt’s just a matter of bringing them out of their shells. I try to get them to relax, not to hold back and to generally just go for it. After about half an hour they totally forget themselves because they‘re too busy having a great time.‘

The music is hip hop and R&B orientated with the occasional salsa beat thrown in although, according to Sammi, the genre doesn’t matter. ‘lt’s irrelevant what the music is, the only important thing is that it gets the kids

moving’.

It’s a beginners’ class, so you shouldn't expect to come out of your first session throwing shapes and ready to show those guys from the Bronx how it’s done. But you will build skills and develop the confidence to learn more. Classes start at 11am for 7—11-year-olds and 1.30pm for those aged 12 plus. Baggy trousers and sideways baseball caps will not be provided - just show up in comfortable clothes and get ready to battle with your new

found crew. (Morag Bruce)