Eternal Sunshine of the Spotless Mind I I‘I ..... I \IItIlL‘I (inIhII). I'S. 3IXl-1I KalI’ \Vlll‘IL’l, JIIIl (alt). IIIlIlI \\IIIIInxnII. KIIxIIII I)IIIIxI III\IIIIII (ILIIIII‘ KaIIlIIIan'x xIxnIIII I'IIIIaINIIallIIll \IIIII IIIII'tII‘I \IIIIII-I (inIMII) IaIlI'I l/IIIIIIIII \III'Im I Ix IIIx hcxl IIIIII )I'l Ilkc III III: III/III IIIx/IIIIII II. [Jr/nIII ,SIIIIIIIIIII Ix a \IIIIIII IIIIaIJInaIIxI' IIIIIIII nI laIIIax} 'IIIIx l'IIIII‘x fJIIlrltllhI} IIaIIII} UIIILL'II xI'I-x ('.IIII-_\ 'x InII-InI‘II Inxcr. InI-I BaI'IxII. haunj: IIII- paIIIlIII lllClllIIl'lL'\ nl IIIx I'\»yIrIlIII-IIII xIllgIIaII} I'I-IIImI-II SIIcK (‘II'IIII'IIIIIII' KI'III‘/)IIxIII I\\ IancI I. a Inwahl} \IIIII. IIIIpI'IIInIIx yIII uhn. an IIII'rI'axIngI} IIIIxI'IaIIII' IIaI'Ixh III\U'\CI\. haII Ihc prnI'cIIIII‘I- Pt'l'IIIl'lllI‘II IIpnII IIL‘l alII'r th' _L‘III IInIcII \IIIII lIlI‘ll II'IaIInIIxIIIp .IIIII I'IIIII'II II ()\L'I IIII' I'UIll\I' III .I High! IIlI' xlaIl I\I.IIII RIIlaIIn. Mum and \VIIIIIIIxnIII nl a IInII III'xI‘IIIII IIII‘IIII‘aI laI'IIII}. I.aI‘IIIIa IIII nIIlIII-IalI' IiaI'Ixh'x IIII'IIIIIIII'x. IIIII \xhcn lIaIIxII IIIIII\ hIIIIxI'Il xI'IIII I‘IIan InIIx. IlL' III'I'IIII'x III" \IaIIIx In lI‘I.llll IIIx lllI'lllIlllI‘\ I IIahII' In lull} \Iakc In II.III IIII' [IInI'I-IIIIII'. a IIa/I Ia! and lllHll\I‘ I‘IIaxI‘ IIllUleJIl Ihc IIaIII'III‘x xIIhInIIxI‘IIIIIx III'yIIIx. \IIIII IIaIIxII ;IIII'III]IIIII_~; In IIIIII' (‘II'IIII-IIIIIII' III III-cpl} I‘I'pII-xxI'II lllL'IllHllI'\. plaI‘I'x IIII' lacuna II'I'IIII-x \InIIIII llL‘\L'l IIIIIIk III pInhIIIj: II'x an IIIIIIaIJI'nIIxI) III'IIII'IIII‘II IIIII'. IIIII IIIIIII'II)III§: IIIIx II‘I'I'Il'II‘ Illl‘ aII' xnIIII' xI'I‘InIIx IllI'IllPIl}\l(IlI IIIII'xIInIIx .IIIIIIII hIIIIIan II'IaIIIIIIxIIIpx ('aII lnxc I'IIIIIII'I-" ll IInI. uax II \IIII‘III II In IIII' lII'xI pIaI‘I‘ ( iI'IIIIIx IleIII/Iurc/I I‘ll/ll (I'm/II. [din/Hugh

Etre Et Avoir (To Be and to Have): Parent 8. Baby Screening III 0000 INII'nIax I’IIIIIIII'I’I. l‘I'aIII‘I'. JINL‘I (Icnrgc I,an'/. Ill-IIIIIII. I’IIIIIIII'I‘I'x IIIII‘IIIIII‘IIIaI‘II‘x .II'I' III-II rccngnIxI-II lnI' InanagIII}; In I-IIIIaI IIII' cnInIInIIaI III'pIII IIUI'IHIIII} pI‘nIIIII‘cII IhI‘nIIgII gI‘I'aI III'IIIIII. anII IIIIx lIIIII Ix I'IIIIxIIII'I'I'II hIx lllIle xIII‘I‘I'xxIIII In IIaII'. II;I\ In; [II‘I'IIIII'I’I‘II aI liII'I'. III III' and III I/IIII' IInI‘IInII‘IIIx IIIII‘ )I‘aI' aI (iI'III‘gI- l.I‘[II'/'x nIII-InnIn xI‘IInnI IInuxI' III IIII' II'IIInIc IIaII'} laI‘IIIIIIg I'I'ginn nl' Ann-Ignc. (irIIII'I'nIII: (i/IIIIIIIII.

Facing Window (La Finestra Di Fronte) I ISI .. II‘I'I‘IaII ()IIII'II‘II. IIaI}. ZINHI Ranul Ilma. .\laxxInIn (iII'nIII. (IImanna MCI/nginrnn. l'IIIIppn NIgIII. SI‘I'I'a YIIIIIaI. IIIIIIIIIII. SI'I' I'I'\II'\\. pagc 2‘). (i/Irwnu I'I/m I‘III'IIIII'. (i/Irwnu. Fahrenheit 9/1 1 I ISI 0... IXIII-hacl NIIIIII'I‘. I'S. JINHI XIII‘IIIII‘I \IIIIII’I‘. (II‘IIl‘gI‘ \V IlIIxII. I)IIIIa|II RIIIIleI'IIL I.Ila I.IpxI‘nIIIhc. IZZIIIIII. .-\nnIhI'I' pnIIIII‘alI} I‘harchI IInI‘IIIIII‘nIaI'} Il‘Illll ()xcar \\IllllL‘l .\lnnI'I'. IIIIx IllllI' Ialang aIIII aI IIIL' IlIIxII aIIIIIIIIIxIraIInII. MIIIII'I‘ \I‘lx lII I‘I'I‘I‘I‘IIII‘ lIII‘ I'\ I'Ile IIIIIl II;I\ I‘ led IIx lI'nIII IIII' IINNI pI'I'xIIIcIIIIaI CICCIIUII In IIII' hInnII} nI‘I'IIpaIInII nl Iraq I'IIIII'I'Il/lt’ll ‘l/ll Ina) IInI haw IhI' ahIIII) In thlI gnwrnmcnlx IIIII II‘x xIIII an IIII‘I‘I'IIIIII) pIm I'I'l'ul. pr'I‘IaI \UIL'C nl nppanIIIIn aIIIl pI‘nII‘xI. II \\ III alxn prm L‘ In by Ihc IIIgIII‘xI grnxxlng IlnI‘IInII‘IIIaI') nl all law III .-\IIII'I'II‘a. \\ IIhnIII a IInIIhI, ('(I'I' I’III'UII'IIII. (i/IIIIIIIII, (i/IIwIIII .' ('IIIIII'II. I'fIlI'IIIIurI'lI.

Father (Apa) I 15) 0... (Huh S/ahn. Hangar}. IIIIIIII Andrax BalIIII. \lIklnx (iahnI‘. KIarI 'I‘nIIIa). |)anI IiI‘IlI'Iy. KaII thnnl. ‘lXIIIIII. S/ahn'x IIL'I‘llI IIIIII Ix an axInIIIIIIIIIg laIIIax) I‘I'IIIIIIIch-III'I' nl IIIx I'aIIII-I'. S/ahn

IIL'\IIIL" IIIx lug-IIIng nl Icng'I aIIII IICI‘IL'\\II‘I‘. IIIrIIIIglI a \lllll‘IL' IaIc III a }Illlll; I‘n} \IIIn llll.lj_'lllL'\ th laIIIcI III Iw jJII'aIcI IIIIII III'III'I IIl.IlI h;- Ix IIIIx unIIIII-IIIII IIIII'. xInngwII IIII' I)III'IInI'x I’II/c III ('aIIIII'x III I‘HI" .IIIII IIIC (iIaIIII I’II\ III \Iannxx III IIII' \IlllL‘ xI-‘II l’arl nl IIIc \laI‘n II-IInxpcIIIxI' /I.'IIII'I~;I\I Ia/III/IIIIIIII

Father and Son II’III \III'II Inng. IInIIg Knng. I‘IXI \IINgnI ('III‘IIIIg. IIIIII; (IIn. SIII'II IIII ‘NIIIIIII -\III-II I nug'x Il_‘_'III III'aIII-II .IIIInhIngrapII} nI IIIx _\nIIII;_' IIII‘ gInmnf; up III a xIIIaII Inu II III'aI IIIIllf: Knnf; I'.l\\III.lIUII II} Ihc magic nl L'lllI‘IIld. III' IIII‘aIIIx nI \IK'IIIIII: lIIIIIx. agaIIIxI IIIL' \\I\IIC\ nl IIIx .IIIIIInIIIaIIaII IaIIII'I. \xhn \\;Illl\ IIIIII In IIInnxc a MIDI! IIIaI'III'aI UIIII\L' III IIlI' IIIIII/InIIII l.I."II:lI:II.:I': A Few Good Men I I<I oo III’IIII RI'IIIL‘I. I \. I‘I‘L‘I InIII ('IIIIxIa .IaIII \lI'IlIIIxIIII. I)I'Illl \lnnIc. lx'I'IlI-I \IIIIII-IIaIIII

I IHIIIIII .\a\} I.I\\}I'l‘\ (‘IIIIxI' .IIIII \InnII' .III' I'aIII'II upnn In \Ik'ICIIII Iun xIprI'I‘II-II IIIIIIIII'II'Ix. I‘III ax IIII- I'axc III‘\I'Inpx. lI III‘I'IIIIII'x I'II'aI IIIaI IIII‘ll xIIlII‘IInI l'II-Ikk'I\ I\II'IIIIIxnII .lIlII \IIIIII'IIaIIIII III.I_\ haw IIaIl .I InII' lll IlIc allaII (XIII. \agnI'I} h} xII'IIIaI IlllIll.ll'} lugal IIl.llll.I (II-nun. la/III/ImulI

A Film About Love ISI 00.. lenan S/ahn. IIIIIIg:.II). I‘VIII ,IllIIlI IIaIax/. \IIIIIax II.IIIIII.I1IIII kI-II'IIII'II IIIIIIIII \'/.IIIn’x IIlllII lI'aIIIII‘ IIIIII IIIL' IIlI'InII; I’I‘IaIInIIthp I‘I'I\\I'I'II a man and .I \InIIIan I’IIljJIMIIl .IIIII lelIlllllIJII} II’a_I_'II' III\\I'I'IIUII nI IIII- pthI‘III' InI-x \II' Inc I’aII III IIII' S/aIIII I‘I‘lI'npr'I‘IHI‘ /I/III/IIIII\I. II/Ill/Illl’g’ll

Garfield II’( iI .. II’I‘II'I III‘\\III. I S. ZINl-II liI'I'I'IIIII \II')I‘I'. JI'IIIIIII'I' Inw III'\\III. SII'IIIII'II 'I'nhnlnuxk}. IIIII .\lIIIIa_\ IxnlII'I HIIIIIII. anc} IIlllllI‘ .Ixx \I‘I‘xInII nl IIlI‘ pnpnlar xII'Ip and 'I'\' I‘aI'InnII \nI hall ax IIaII ax _\nII Ina} xIprI'I'I. IlInIIggh \lIII‘Ia} Ix \xaxIcII (iI'III'III/ r‘I'lI’IIII'.

La Haine I l.\'I .... I.\IaIIhII‘II K;|\\Il\lI/. I'I'aIII‘I'. I‘NSI VIIII‘I'III (‘.IxxI'I. IIllI‘I‘lI KIIIIIIIII‘. SaIII 'I'aghIIIanIII .\5IIIIII 'I IIIx I‘Ilg). black and \IIIIII' pnIIIaII nl I'.II*I.II II'IIxInII aIIII IIIIIII‘I' hI'IIIaIII} nII a run IIII\\ll I‘xIaII' nIIIxIIIc I’aI‘Ix \\IIll I\\I~III}xIIIIII‘IIIIIIg: K;Ix\II\ll/ IIII' I)II‘I‘I'IHI.\ I’l'l/I‘ III IIlI‘ III‘IS ('annI'x I’IIIII I‘C\II\.II 'I‘III'I'I‘ I-IIIIIII'aII} IIII\I'II IaIIx I'IIIIII‘ up .I§_'aIIIxI IIII' cnpx nIII-II HIII' nl IIII'II' p;le Ix hnprIalIxI'II .Il'II'I~ .I I‘aIII. l'IggcnI. I‘nIIIpcllIng IIIlllllltlIIIlljJ IhaI'x ax [‘llllt‘Il} ax a I‘IU“ III IIII' III‘IIII. ("I '.I. (i/IIIQIIII.

Happily Ever After I l 'I I.»\IIIhnII} BCII. IiII\\aI'II IIcII. III'III'I- \\' SIIIIIII. l'S. ZINL‘I \IIII‘I'x nl \VIII SIIIIIII. \than (inldhcrg. “I‘ll/CI \VaxIIIIIgInII aIIII InnII'. IIIllllll. SI'II'I'IIIIII nl' .»\lI‘nI‘I'IIIrII' aIIIIIIaII'II laII'}IaII‘x. xIIIIahlI‘ l'nI' hlg aIIII IIIIII' IIIle aIIIII‘ I’I'I'xI'IIII'II ax paI'I nl Ihc Black lIIxInI‘} .\IIIIII|I, III/IIIIII‘I’IIIHIIIS. (i/munn.

Harry Potter and the Prisoner of Azkaban II’( II ... I.'\IIIUII\U (IllIII'UII.

I'S. ZINHI Danlcl RaIII'IIllI'. RII‘IIaI'II (II‘Il'l'IIIIx.

I’aIII I5I'I‘I'Ix. I"IIIII.I Shau. (Ear) ()IIIIIIaII. IJIIIIIII, II Ix Ihc xIIIIIIIIcI‘ lenI'I‘ “any ‘x IIIIrII )I'ar aI llngxmrlx and III- hax hcaI'II IhaI II Ix SII'IIIx Black I( Ear} ()IIIIIIaIII. a I'I'III‘gaIIc \II/aI'Il. Ix IhI' l’I'IxnIII'I' IIl :\/I\IIIT.III. \VIIaI Ilarr} IlnI‘xII'I xuxpch Ix IhaI Black hax I‘xcapcIl aIIII Ix I‘nInIIIg alII'I' IIIIII. li\pcI‘IaIInIIx arc I'IIIIIIg hIgII lnI' Hum I’IIIII'r

II". .“ I,” . m"“"l‘”’"m

:z/

Between heaven and hell there is the Layer Cake

I'. \\ III] .I III'\\ IIIII'IIIII III ("IIaInII I III llama [INN/III III. .lIIII a IIaIIII'I. IIInII' \I‘IIII‘II'\ hnnk In .lII.l[‘I IIII'II‘ Ix I‘llI'lIL'II \IIIIIx IIIIIIInIII. xIII'I‘IaI IIIaI I‘llI'I Ix .llIII .IIIIII'aIIInf I‘I'III‘Illl.lIlII'\ In IIIx-[I xIIII IIaIIIII‘II III IIII‘ Il.lIlIIl|\I' IIIII II.Ill}.\ nu“ .lII\I‘IIIl|II' Ix .IIxn [\nIIIII'InIIx .IIIII anInIIjs. II';'III.II I'II.'.'I I xI‘II‘I'IIIIIIII'I \II'xI‘II KIIIxI'x' I'I'lllll\lll_‘_‘. IaIIIhIIIIg. xII'III‘IIIIaII} IIII‘nIII'II-III xI’IIIII. III \thI'h I'IIaIaI‘II'Ix .IppI'aI .IIIII IIIxappI'aI .IIIII [IlnI IIII'IIx .III' III-\I'I II'aIIxI'II. IIn-[Ix IIII- IInnI IIIIIII} (IU‘k'tI nII IIIIx pmaII' I IIIII \. II I 1. II

II II Il\I

Hayflower and Quiltshoe II .II\.IIx.I RaxIInIII. I‘lllI.lllII. .‘INIII Kahlua |a\I. IIIIIa KIIaIIII'IIIn. .\IIIIIIa SIIIIInIII'II '7_‘IIIIII IIa}lIn\IcI .IIIII ()IIIIIxIInI' .III- \I\II‘I\. IIIII \xIII'n lIlI' IIIIII‘I III lIII‘ l\\II. IIIl_\IIII\\ I'I. Ilax III \lall xI'IlIIIII \III' \\IIIlIII‘Ix \kIIIII IlI‘I IlIlII' xlxlI'I \klII IIn \xIIhnIII III-I \\ IIn \xIII cal .III IIIan' pnIaInI'x lllIllll I‘nnIIx I~\I'I)II.I} I)I‘III_'IIllIII l-IIIIIIxII lIIIII, I’aII nl IIlC I)IxI‘n\I'Ix ('IIIIIIII-II'x I'I'xII\aI. I'll/ll/II'IIH'. la/III/ImglI

Hellboy I l2;\I O... I( IlllIII‘llllH III-I ham. [8. JIM-II Rnn I’I-IlInaII. .Inhn IIllll. SI-IIIIa IIIaII'. IIZIIIIII. \lI-xu‘an IInI'InI IIIIII .llllI‘lll (IIIIIII'I’IIIII III'I 'InI‘n'x IahnIII nl In\I' .IIIapIaIInII nl \IIkI' \llgnnla‘x I'IIII hnIInI I'nInIc III-IIwa nn I'xI‘I') II'xI-I. I'lI'\l .IIIII lIII‘I‘lllIle. ll I'I'lllalllx Il‘llI‘ III lIII' xpllll IIl .\Il‘L‘llUItl\ IIprIII'II xIIIpx. \IIIII'II .IIL‘ llI'Il \IIIII pulp III'llIlll xIIpI'I'IIaIIII'aI IInI'IIx pnI'IIx. \IIxI'I‘IaI‘IIIIIg; nIII' IlllI'l\ \ll'.ll_‘._'IlI nIII nl III-II'I‘IIw IIn\I'Ix .IIIII IIII‘ IIaIk \ IxIIaI xl) Illlj.‘ nl (icrIIIaII l-.\pII'xxInIIIxI I'IIII‘IIIa I)l'.l\\lll_L' nII IIII'I'I' nl \lIgIInIa'x gI'apIIII‘ IlII\t'I\. IIIC lIIIII IIIIInIIIII‘I'x IIII' I'I'II \lellIlL'II. hnIII \Il.l\\ll III'IIIIIII xIIpI'I'III'In. IIIL' .\'.I/I \ IlIaIIIx IL'IIII II) RaprIIIII Ihc IIIaII IIInIIIII lllIIleI'IIIll. \IIIII IalII'II lnI‘III Ihc III-II xpaun III lIlL' l'IIIaI II.I}x nI \\nIlIl \\aI' II. and IIIx :\IllI'l'|\'.’Ill IIhI-IaInI’x. \xhn IIIxIaII IIII- hcaxI-IIIaII III .I xI'I'I'I'InI-

P'II\I'llllIlI'llI .IZ'I'III \ Mann-II IIII' llIIIcaII InI I’aIaIInIIIIaI Ix'cxI'aII II .lIIII Ill-II'IIxI‘ IIII-II- IIIIIII'II In nIIIcI lII'aIIx nI ll.IIIllI‘ III IIII’ I‘I.'\I‘III II.I\. III'IIIIII\ Ilt'III\ IIII' InIII'x nl xxII .Ix '.I.cII .Ix IIII' llllII‘l IIcIIInIIx \IIIIIIIC IaxxI'II I'IaIII Ix'nII I’I'IIIIIaII Ix [II'IlI'II .Ix III'IIIInx. IIIIII:'III-.' IIIxI IIII' II~.'III .IIIInIIIII nl IInII\ In IIII' II'I'I' II, I-. II. I( I’(¢[\l

0 Hero l.‘ \ I .... I\IIIInII /Il.lll‘.'. (Inna. IINHI II'I I |. InII\ II‘IIll‘.’ \I.I:'~.'II~ ("III-IIIIy ‘l‘lIIIIII \I'I' II'\ II‘II.~ [Iaz'I‘ .‘\ III III I.." II /lII\(

Himalaya II’III .00 II III \..III.

I I.IIIII' \\\II/I‘II.IIIII I I\ \I-IIaI. .‘INNII IIIlII‘Il

I IIIIIIIIll|‘_ (iIIII'nn Ixxap. I IIaIIIIa Ix.IIIII III'I' IllIIIIIII III IIII‘ III~._'II IIInIIIIIaIIIx nl IIII' IIIIII.II.l_\.l\..l'-lII.l1'I'I‘II'[I.llI'\IIll IIlI' .Illllll.II wk I.Il.I\.Ill In lll.llIxI'I IInuI‘wI. IIII- \I'llllt' \IIII'IIJIII II.Ix III'I'II IxIIIt'II .IIIII IIII‘ nIII I Ian III'aII II'III\I'\ In II‘IanIIxI‘ IIII' IInI III-.IIII‘II I‘\.Illll.l .Ix IIIx xIII'II'xxnI \ \xnIIIn lll\l_‘.'Ill IIIIn IIII' II\I'\ nl .l II.IIIl_\ III-IIIIII- IIII' IaIIIIxIaIII- Ix IIII‘.IIIII.IIIIII_I:I_\ xIInI_ .IIIII IIII' .IIII'IIIInII In InI aI III'IaII lI‘I'Ix .lllIIlI'llIlI IIII' [IInI hax II'xx I'nIIIz' lnI II. III'IIIj: .II III'aII .I I.IIII_\ haIIIIIIjM-II xInI_\

IlaII IlI'lI In IIII' IIIIHIII‘ II.I\III;' In I‘IIHI' III' .x \IIIIIII} IIl lIII‘ I‘Inull (II/III II. /I."II:/IIII:'/I Home on the Range II I oo

I'lllll. InIIII \aIIlnIII. I \. .‘IIII-II \IIWI' IIIIxII'IIII. IIIIII |)CII\II. (i\\ lIaIII'}. Ix’an-aIIIII-

IlaII "IIIIIIII Ix’IIIIInIIII'II In III' l)IxIII'} 'x Illl.II

|\\I|I

hanII IIl.I\\ll \IIIIIIUII. IIn/III IIII 1/]: Human Ix .I ll.IIIllIIIll.II l.III' III lIlI' IIIII \\I'xl III.II IIIIIII‘Ikx IIIL' .III\I'IIIIIII-x nl IIIII'I- llll\lll.IIIIlI‘II "IInxnII' IInIIIII) IIIIIIII-Ix‘. \lapyu- IIIaII I. \lIx I.IIIII\‘..I_\ II)I'III‘III .IIIII (iIaII- I II‘llllIII‘l IIII} I. \‘.IIII xI'I nIII In Hm I IIII\\II .I IaIIII' lll\III'l. IIIIII'II \HlllI‘ II'\\.IIII IIInIII'x .lIlII xaw IIII'II I.Illll IInIII lIIlL'IIIIxIIII‘ I Ikk'III‘Ik', ll III'pr‘IIIlI‘I} IIIlII. .IIIIIIIaIInII \ I.IIlI\ IIII‘JL'II' xI'IIII nll Ina \I-l\\I\ fJI‘lIlI' “III III! III \lI I l/II‘l/I \ /.I/IrI/IIII::/I lI/lll/llllifll

lEHONPL

“wonderny atmospheric, starkly beautiful " ‘k at i

“Beautifully shot Film of the Month”

Dazed and (onfused

“Make that a large one"

Total Film

“Ravishingly beautiful " > Variety

" WINNER

E acnomv awnno awmumo star 29:: ..

"15’ '4’ THE LIST 37