Comedy l|(,illl(}(,

Wednesday 29 (ilél‘,(l()‘.’.’

The Reverend Obadiah Steppenwolfe Ill Charity Appeal lhr' \l.ind Hi \\iui(ll.lll(l\ kiwi liki‘ii ruin (.ll55 up”. in ii<i lllk'l(' .llll-l H“ i ll.llll:. lll llll\ ncv. iiiuiilh|\ \him lllllll lhv h.iid Lillxiiij: (‘\.lllf.‘('ll‘~l \thii l\ \uic lll icln'u' lhr' iiinnnluin nl llllll‘.‘.('('l\ llll\ lllUlllll lnii_\ (Liilvi lillll\ lhi' lx’vxi'iviid Hll ll|\ (Ullllej- \lll‘dth‘

liliiibiiigli

The Comedy Cave \n lml

l (l\‘..ll(l\. \lihlU \llk'x'l. “WNW

55.? i 15 ‘lliiii li l’.iu| l’iin' llk‘.l(llll|('\ llll\ iiijghl nl UHHk‘tl} \.l\(‘ \.l|k'l\ \kllll \iiiiimil lllllll ('hiix lh'iidciwii. ldllllL' .\llih'l\llll. ldil Sulde .ind Inhii (l'liiix'ii

The Stand lmprov llii- Sidiid. 5 Mill. l’ldu‘. 55X 7.‘ 7.‘ ‘lpin Li (L ii lhi‘ \ldiid |’|.i_\.('i\ ("\lilun' lhv llllll('llll uncxplnrrd dcplln .iiid l‘lk'.l(llll\ ril \‘illll(’\l}. \xilh llk'lIl llHlll .i lmx t'ii't'uil lk'}‘lll.ll\ ll‘x .i lllllll \ldllil up .lll\('llllll(‘

Thursday 30

()uugow

Jongleurs Comedy Club liiiig'h'uu. l'( i(' Hiiildiiip. l\)(‘llllt‘\\ sin-pi. llx'7ll7 N7ll'7ll7 Hillll L7. (il.i\_gu\\ \ uriyiiidl h.ii'd lll.lll Rgi} iiiuiid .\l('.llll\ ('l.l\ kx lhc inlwx Ill lllt' (‘iiiiiixiin bl l’dlllx'l'x lx’uhiik .ind \‘lldllllllll‘ \lill)l('ll('l (it'llll Hin/ Krazy Kabaret Klub 'l'lic ll.i|i Hui. lbll \\(Hl(ll.lll(l\ l\)(l.l(l. fih‘l |537 Nlllll l'iu' 'l hc ll('\\ KKK ('niiivd} lllj._'lll lllU lt'l.lll\(' Hl lhc m ll \n'li kii‘kx Hll \\llll .l iiiyhl nl Illll\l\'. [lllx'll} .ind laughx llillll |)nnii;i ('iiiiiphcll. \ci'w \xundci' I).i\ id Sidkcx .ind liu-i.ii_\ \l.lll(l up lx’uhcil Kiiu\

The Thursday Show 'I ll(' Sidiid. iii \Vnmlldmh Rikul. “57” Mill (M55. “pm Hi lLSl “I'll l(l\('(l Stub l.l(‘HlllL‘llI lliiiu' Murlnn iiiliuiliit‘cx l;i\l .iiid Imm' ( imiidic lHllll l-nllici'gill. l’.iii| .\lc.'\'cil| and K(‘\lll Hi'idggm.

l (linbiiigli

The Edinburgh Edition 'l'lic lhim- 'l'iiiix \VInc \‘.iii|l\. 7 l I H;iiiii\cr \liwi. (WNW 55} H5. ‘lpin ('2. Phil (il.l\\\\('ll \l.iiid\ up .il llll\ \wckl) ncux .iiid ('niiicdx (llll/

Reg Anderson’s Comedy Night @ Acanthus .\\'.llllllll\. l7 \Vuwrlc} lh'idpc. 55b 3 ‘58 ‘lpiii l'icc. (hint-d} li‘niipcix .liw lln-iidii. lhll l)(‘\\dl. 'l‘niii \lt'Kx'ii/iv .ind lx’cg .'\ll(l('l\(lll hnc up lni' .i iiiyhl ul inkm .iiid i.i[\c\

The Thursday Show lllL' Siuiid. 5 Ynik l’|.iu'. 55K 7373, ‘lpiii. Hi ([5). lx’dpid liic ( il.i\\w):i.iii hml l'l'dlllle‘ Hinlc llllllHlllx‘xN (hint-(h ;l\'L‘\ Km Ill ll.i}t'\ .iiid in in Xiilhcildiid

The Snatch Social 'lhc l.l(|lll(l RHHlll. ‘lt‘ \llk‘llllld Slit‘x‘l. 3504.

Ill illpni i.iiii Ll iL'i 5lli. Scc 'l hu 3*.

l (llhllh

Phil Kay lulkiik lll\\ll ll.i|l. \chl lliidgc Slit-cl. lll {fl 5ilri.\.5ll. Spin. [8 it"). Sue Sdl .‘5

Glasgow

Jim Davidson l’.i\ lllUll l'htuilic. III lx’t'iil'icld ~Sliu‘l. “I l.\'~l(i “gillpni. Ill» RH. ll'x \‘Ulll('\l}. hul nul ;l\ mini) pvuplc knmx ll Sli‘ix'll) .ltlllll\ Hill}. Jongleurs Comedy Club .lniiglt'uix. l'(i(' Building. Rciili‘cu Slim-l. “Sill”! XVWW Npiii HI. Su- lhii ill.

The Stand llic Sidiid. H3 \\imrll.md\ anl. “37” (\(Nl (ill55,

’i lll if (EM. Sumn \liii'iixun hi‘iiigx Hl' llu‘ l.lll_‘_‘lll(‘l inducing: l.i|cnl\ nl'

nu l' illllkklldll John I-ilhci'gill. .iidcd .‘llxl .llu‘llk'xl h} .Inhn (illllklx. llruu‘

l l:llllll\'_\ .iiid K(‘\lll lhidggcx

78 THE LIST .

tosee

The pink house ' :

' fir], ihl

ll» v' ' " ' i i '

"H " it i. h {‘1‘ l

l); .7 " " '{iv " i‘ ' l "

‘( Ill y...‘ '. '0 lrv , . r M Thin.) "‘33)? lnf‘lrl“ 'w'H-‘iiizr-v l" /\'irl l lglll ll, .‘."‘*.:Y T iii .l“'

‘.'."’)’l') an mix!

He's a winner l“ x‘ v‘i M rm 0." .‘J'l'l 3W,- l;'i;‘,? "lit. f5” rm, l'Vllu “Karin: P will; ii .ixri lug? vii m' ’,r;iiii,r:lit.r;ri lr/wrvi in... .‘ili’:iiiir:ri'.'.liilrg IVA." (Lii'r , lilfdlfll)

He's a lost and lonely rebel \li'H. ()K. lllz’: ‘ml'lbl‘i ‘,l‘.’,\.',' liniiikr, 'ir; riiil Ill) l0 (ll Ilil; /\‘;‘»i"l\l‘i'\, Hxi'iiiiu ,1? lli.»

l rinrir; llllt» ‘.‘.'£l' .‘.»;n: «ma liiii" (“(‘llflll‘S. liiil llw'il“, ll?" ‘Aliiix'lii'il

«dwell. hr: min T'l": bI-xl ll‘mri :" it

One man and his dog l m iii» l r'iiiiv T ixriv.’ . i:' Mi- rw'

[i/(lgllé‘fL lli’,‘ iivriiiii‘;<‘:(i lliiil l illllil’llll‘i \.'.".~i:i'i "wt 7n" NWT, .‘J‘r T' " i'

lll\’|l£lll(lll min (I‘Jirl hike.” up

iiielybr} he (Mimi rwiiginir" llllll‘;i,‘ll ESiiiilra ll l’ni) \."'.'e-

l()l dolly men/bu? illiiiin l)()l‘ill{lfi()lll

; Sid/7d, [dinning/i, lire) ("8 3);). //r I On! H". firm A‘ ( )r‘i'

Edinburgh

Jongleurs Comedy Club .liillle(‘lll'\. ()iiiiii ('ciiliv. (ii‘u‘iixidc Plan". “35707 3”“le N | 5pm. LII (Huxxwyidn \\ llllllk'l\ll.l[l|lk‘l Hm (lukc hiiiigx Ill lhc l.iiig_‘h\ iiu'niiipdiiivd h_\ ('iiilix \\'.i|l\ci. lniiiici' .\ll\\lL‘ im'kci Sit-w llughm .iiid R l).l\l(l,

The Stand lhc Sldiid. 5 \iiik I’Liu'. 55X 1‘73. ‘lpiii L7 (UH (in-vii lxlc l('\l(lL'lll Km lll ll.i_\c\ \|.lll(l\ up ;llUll_‘._'\l(lL' \wll hi'cd liiiin} llldll \lilt‘x .lupp. l’uul \lchill .iiid llil\l('\\ \Kllll lhc lll(l\lt'\l .lilllL' .\l;it‘k;i_\. Sn" 5 men\ lui .\h|c\ him),

St Andrews

Linda Smith Live lluc l'lic.iirc. .\hhc} Sliu‘l. ill {H -l“5ll(l(), Hpni, Lli it‘ll l’upul.ii di'_\ huiiiuuicd Rdtllil l \\l'llL'l' .iiid ('(llllk'dldll l.iiid.i Siiiilh pci'lui'iiix .i Inc \ll\l\\ .il lhc Hwy.

Glasgow

Jim Davidson l’.i\ihun 'l‘hmlic. [3| Rt‘llllt‘hl SllL‘L'l. .5 i3 1340. 7.30pm. Llhfill. SL'L' l'l'l l

Jongleurs Comedy Club .luiiglcui‘x. l'(i(' lhiildiiig. chlimx Sllk'k'l. “NEH—i Nail-Hp. Nplll. Ll 5. SCL'

'l hu ill.

Madcap Comedy Club llic Smu- lidl’. l-lh' lllllldllkl SllL‘L‘l. “3 :IS‘).

8 “Wm £5 iHi l-niiiici' l'\' .iiid Rdillil picxciilci’ l)c\ \lt'l.(‘.lll lL'.llll\ up \\ llll (il.l\:_'(\\\ \\Hl'\l\lllllll \‘i\ (i\'(' and ((llllllt‘lk‘ Hill} liillllxt'l\ lni .i iiighl nl |.iug_'li\

The Stand [lillC Sldllil. 555 \Vilililldlltlx Rind. (ix—‘0 (lllll (M55 ‘lpin LIV Scc in 1. although Linc \ldt'hd} l.ikc\ mci' .l\ \‘Ulllpt'l’t'.

The Vault Comedy Club I’hc \‘.mli. lllll l’tllhilnlldux Riflhl. (i-l‘) (lllllq 0pm L'.\'. ('uiiicd} nigh! \\llll ('iHllt'Ll} ll}llll(lll\l l).i\c Shirt}. \xhn lL‘.l(l\ lll\ .lllkllL‘llt'L' iiilu ilic \xcii‘d \\lhl \uii‘ld ul lhc \uht'nnwinux \\llCl'C .iii}lliiiig turn happen .iiid ll'k‘qllcllll} (hK‘U

Edinburgh

The Stand 'l'lic Slaiid. 5 lurk Plucc. 558 7371‘lpiii. {5. Su‘ l'l'l l. hut \\llll huxl Siixun .\lUl'l‘l\Ull

Anagrammatically speaking Mwi W] m. mi. 2' r w i. mu: :2 .

,)(‘H,\'. '\.i\i.-' 'a.ii\l‘:f in“, nvh‘r‘

Airrlrio In Ur Face Comedy Club

l‘Ulll'\\.l_\\ 'ldwiii. lildpk \ll('(‘l. ll '.\‘ | .‘ lll~17i< Nlllll Hi i !_5i \(‘Ulllil nl .\iidii('\ iiiuiilhl} (unit-d} lllj_'lll \‘.llll liiughx llHlll l\)lllllllL' lliidgcx l\|l\l\ \hnx. \cil \lk'l'dlldllk' .ind l’.iiiiil

St AllleWS

Linda Smith Live lliic lllk‘dllt‘ -\hhr-_\ Sin-pi. (ll “1 »l"\llllll .\|‘lll l l i (UH. SUV l'll l

Glasgow

Disposable Theatre lllC \.iiili.

I I Ill l’nlhikxhdux Rum]. 1‘) (ll lll" Spin Ll Iii iniiiilhl} («numb iiiipim llllell luiliiiiiiy \ku'lchcx. f.‘dlll('\ .iiid \llllll lllk'le‘ lllllll lhc l)l\|‘il\.ll‘l(' lhcdlic ( hiriniii) lll‘lll‘k'. \\ hm \wn' lillllk'll} hmcd .ii lln' (Kipldin‘x l\’(‘\l iiii (ilk'dl \\('\l('lll l\'il.l(l

Michael Redmond’s Sunday Service lllk' \ldllil. 555 \\iiiiill.illil\ Rudd. iixfli (illll rill“ .\ liiliiii ilii 4. [Hill hm} ('nhii l\)dlll|lll(‘. (ilx‘g' \lL'llllell illlll (llllll lllwl \llt'lldL‘l lx’cdiiiiiiid |Hlll lunw lHl lhl\ lL‘lelldl ullci’iiiy ml Suiidd} llllell ('Hlllt‘kl}

The Universal Comedy Club

'I hc l‘niu-ixil. 5" 5‘) Sdut'hicliJII Linc. 0-10 023‘). ‘lpiii {h W5 L i .ilu-i \ll(l\\ [\ll'l} unbi llll\ nun (Him-d} L'lllll t'llll‘ llllell .il l'iii\ci\.i| HI‘L'll\ \‘.llll \xui'dpld} \xuiidci lh'x (lulu: lIlllllL'\\|Hlll\l (it'll'} (ii.iiil .iiid lll\ll lllllll_\ Lid} l'l.lll\'(‘\ llx'.ll_\ l‘iliiihiiiyh'x (iilhlllll lii’uiiluii lukt'x illl t‘iiiiipciiiij: (lllll(‘\ \\ll|l(' ldid hick RM; .l\l llic \hghl} Suliiiiix iii'm lih' .lll('l \hm'.

:Jlinn L'\. SCL' P.1llk'l

Edinburgh

Whose Lunch is it Anyway? llil- Sldiid. 5 lurk l’ldk'k'. 55% "2": 1pm l'l'L'L'. SCL' Sill] :0

Bruce’s Sunday Social Club 'I lit- Slilllkl. 5 \hrk l’|.it'c. 553 “2‘3 ‘5 Whirl {J lbil (finial) lull \lll(‘\ lupp .iiid \th l)('.ll lunn} iii.iii Inn} (flint-i inin \lit'hdcl Rulniund lur .i nigh! ml gigglcx Suiidd} \l_\lc. 8w 5 RL'.l\Hll\

lui' \lllL'\ lupp.

Monday 4

h \ll\i:\\]k\-.I

Dance, Monkey Boy, Dance lll(' \luid ‘11 \\«‘i‘\ll.ll‘.\l\ l\'i‘.ul H\ ‘ll Mill (\ll‘5 \ illpiii 1‘: \g“ \li‘l‘. _‘5

l (lii‘il‘niiiili Red Raw lhc \l.:iid,

\i‘lh l‘l.l\.'. “\ \ illiiiii {l li;'lil Illi‘lt' «Hind lll‘ lua'iiiiiqh Lily llh‘ll lll\l \lcl‘x iiin ilic \‘.i‘lhl nl ti‘lll\‘(l\ llllxh'l lhv 1'lllxl.lll(\'i‘l

\ i‘lll[‘\'l(' ( iicg' \h llllz'll .iiid ll\'.l\lllll('l Hill liiiiu'

Piranha Performance Poetry lli‘l\li‘i‘\l l.i‘.('iii. ‘l l|i~l\ii~.nl l<|'.l\l 5" 1” I‘ ‘li‘iii l’ii.iiili.i l’cilniiiidiiu' l’nuux l('llllll\ \\llll llll\ iiiuiilh|\ wix'ii llll\ lllt'lll liminl h_\ ihv llllllllldl‘h' ( I.l/ lh‘dlll .iiid Inn.ilh.iii |\’ \llllllh'dil

(ililriiii )‘.'.’

Red Raw Ihv \l.iiid. *1i\\iu~d|.iiid\ Ru‘hl ll.\ ‘ii lillll lilh‘ \ illl‘lll 2.‘ llCdilllllx'l liilI Ilium .iiid mini]in \uk l).l\ l(‘\ Liln' .i \ llll\ h ml i niiii'ih ll(“.‘.(i‘lll\'l\ lllli‘llt'll llicii [‘.l\('\

liliiiliiiigli

The Comedy Network Illi-

l’lk‘dMlllx (' ( flilkilx'l lidi (ill lll\‘ l'lx'dMllh i". li5ll .‘ i l" hpiii l5 5H:! i 5m ( lii‘ui\ l.l\(‘(l. pull.” lulliiijn l.lll_‘.‘lll('l iiivixlvi lx’uli Iln'iiiij.‘ \hdii-x d \l.i_-.'c \i iili li'lll lit-ll The Best of Scottish Comedy Iliv \l.iiid. 5 \nik I’liiu‘. 55h i‘.‘ ‘.‘ “pm Hi \ lL'.l\l ul |.iiij,'hlvi .l\ .i h.iiidlul bl [up .l\ Ix liniii lhc \uillixh \ unicdx \ in iiil .l\\(‘llll‘h'\ Ull lhc \l.l|l\l up \l.l‘.'('

Hairy Watt Comedy Club llic l'iiiiiii. llk‘llill \\.ill I iiiwixili. lx’iu.iiliiii_15l5Hi “pm {i ("imid [‘h'dM‘I Inc lli‘k'lldll. (iwiidic lilhk‘l Inni. (fliih'i .iiid luhii \(l‘ll \lilllil up lill .i ll(‘\‘. \(‘dMlll nl ll.llh\ (iiiiivdi ulh'iiii;'\

Wednesday 6

(3l21:5(j()W

Melting Pot lllx' \ldiid. iii \\(lilill.||h|\ Rinul lli\ 'll (lllll (ill55 ‘limi l5il.1i l p .ind UHIIIllj.‘ (niiicdi \\l|l\‘l\ llll(l\\ lhcii \llHll llimln' |l|('\('\ llllH lhc iiivlliiijg pill. ‘.\llll lhv v. lllll('l [min-d Hlll h} lhc .lllillk'llkk‘

l’-(l|lll)lll'()ll

Melting Pot llii- \mml. \ \iuk VIM» 555 if"? ‘liiiii (5 ilj li Sn- \\vd (i. (i|.i\j_'u\\

Thursday 7

GlélS(}()‘.”/

Jongleurs Comedy Club .luiigli'uix. l (i(' lhiildiiifg. l<('llll(‘\\ xiiugi~ iik’ii" .\"ii"li" \pii. i" .liinplviin ( \‘h‘lll.ll(‘\ ll\ .‘l\l hiillidd} \Kllll lhv l.iu;:h\ punidcd h} \Im Hinirdiiidii. |.iid lurpk \l.lll(l up K('\lll “dim. \ll\\l\‘ l‘dlllk‘l lll('|\l('l \lcw lhijghm .iiid dmdimii iiuilhciiivi lluiii (dilliill

The Thursday Show llii- mind. H4 \Viiiirll‘illrlx l\)(l.|il. (Hall (illll (ill55

3 illpiii i l_5i lunch talking hml lx’.i}iiiuiid \lcdiin llll('\ up lllk' (Ulllx'il‘. l.ll('lll\ nl \iilhnii} King. d.iik [urinal lllllllHll\l lvdd}. (’liiix llL'lll_\ .iiid llill lillltk'

Edinburgh

Big Word Performance Poetry 'lht' linii. ‘) lliiiilci Squiiit'. lllj._‘ll \liu'l. 33h ll‘Hl. ‘Ipiii L * iLZi \.iliiiii.il I’m-u} l)tl-\ \puidl llillll lhc lin \\Hl(l \‘l(‘\‘. lt'dlllllllL‘ lhc \inid l\\l\llllf_’ l.ll(‘lll\ nl (‘iinii \liiiii L'lldlllplilll \lillun H.i|j_'uiii. '\\h l)lt‘l\lll\illl. (il.i\;_'ii\-.\ Rdt'hcl lui} .iiid nigh-d \‘.l/;llil l’clci -\h'\.lll(l('l The Thursday Show ’I lic xiimd. 5 link l’ldLL'. 55H "3": ‘lpin 1L5i ()Ult'lx liic (Ulllpt'lk' l'miikic Hinlc kccpx lhc Iniijghx iulhiig lni _‘_'llL'\l\ (irch \lt'lliigh. lilllllL‘l iii.i;_'it*i.in ("llL"\ \l;ii\. «Mil l(l\L'l_\ in J“ Siilhcildiid .iiid t’lldlllL‘h'Hll Lilllllt (iicg (Rink