\L'lL'LllHll nl lllkill gili‘xlx

I Trouble .‘il lllL' ('cllgir ll.” ‘Ipm idlll l'iu' hclniu llpm. £3 ‘N £~1‘l‘l.illci \N'cckl} 'llii' llmI .l;i// l‘l.l\l'lllL'lll ix ichnin m ll \lllelll} (llllk‘ll'lll lnriiml .l\ lhc 'liniihlc gii}x lHllljJ lllL'll [ll/l iiillmlul (lgiiiu' xclu'linn h.u k lll'lllk' \ lriic lllll'llljJL'lll llllllll .\' h.ixx llk‘lH “nun liniii lllk' \I'llllllill lllcin (llHP\ h} lnr ll l).l \L'l I24 Scpi Iliiil ix .ix L'\[l.lll\l\k' ;l\ liix nwii pinilul‘linn wni'k \lux \ulglc} llll' pinlliiu'i l‘k'lllllll 'llniihlc l;i\niii‘ili' 'lliipp'i‘ and m h.uiilm.ill- nl lnxcph \lIilik. giii-xlx lllk' llilll)\\Illj.J \icck ll ()L‘ll

Chart & Party

I The BIG One! iil .\lnnrl 0pm ‘mni I'll-c lil'lnic llpiii; H ullci Iliu' In lllk'lllliI‘Hl. \Vm-kl} .-\ lilllléhllk' xlui'l In llll' wu'kcnil ;l\ inn \;l\l|ll In illl llinxl' pnp I‘liixxil'x llnm lllk' l;l\l liw (lu'mll'x. I Espionage .il laxpinnugc. 7pm him. l'll'l'. \Vk'k'l’xl}. SL'I‘ 'lillll.

I Office Party .‘ll (';i\cli(lixli/l)i\;i. -lpiii liiiii. l'l'L'L‘. \Vm'kl}, \lfllll nl :illcl wnik \lllllll‘\\ illlll chm-x} lIiii. Bucking: hiniii‘nx. j._'£lllll'\ iiiiil lllllll' In ku'p Ilic xliilml lllil\\l‘\ I'lllL‘l'lillllL‘Il Hillch lni pi‘v lilllllxi'd pili'licx (in will :ix gi hnx IIIL‘l'x up xL'l‘\ in').

I Potterrow Pleasure Dome ill l’nIICI’i‘nw Sliiilciil l'ninii. lllpm him. l'l'u' hclni'c milliiiglil; £3 ullcr. \VI-ckl}. l’np :iliil Ilziiiu' llll\ w illi Iluiiu- cnmpx. I'llll‘l'lllllilllk‘lll unil yl\L';l\\.'l_\\. l)ii'I) Sam‘th lelI‘\l nn lhc npcnin}: nighl I I7 Scpi.

I The Subway gil Siihwgi}. 7pm lziiii. £l. \Vcckl). Niin nii ll ('nwgzilc iiiinIiiIinii nl' cnniincrciul Iliiiiu‘ llllll (hurl hiIx wiIli llk' ()(lil inilic k‘lll\\lL‘.

Edinburgh Saturdays

Club

I Alternia ul ()piiini. h’pm 3am. l-lcc. \Vt't‘kl}. SI‘L‘ Hi

I Ascension Goth Club ;iI 'I‘m inl Rnw l'ninii. llHllpiii .laiiii. £5 (£3 lil)(i& R iiiciiihci‘x). 3 ()cl. .\lniilhl}. lii ;I\\(IL'l;llll)ll willi lilliiihiii'gli l'iii\ci'xil_\ 'x (ililli :Illll Rnck Sliclt'l} L‘IilllL‘x lliix chm-i} mix nl~ up-In (lillL' (lill'lxllL‘\\ ll‘llllll‘lllg :ill Ilic lgilcxl gnlli. i'nck illlll lllllll\ll'lill gi‘ciilx.

I Audio Tourism ill l’i\n lliii‘ ('luh. 0pm 3am. l'l'L'C. \Vcckl}. .-\ xL‘l'llile iillci'nuliw In CUIHL‘llllUllill iiighl cluhhiiig \\llll chunk}. l'iiiik} liniixc Ii'iu‘kx.

I Audio ill lici‘liii liici'liziiix.

ll). illpm illlll. Xml (lillL‘ 33 ()cl.

I breakitdown :iI llnncymnh. ll).3l)pm igiiii. £7 £|(). 35 Scp. .\lniilhl_\. Ynu :ixkul l'ni‘ iI illlll )nii'ic gnl il. Snniu iiiziinxlii) l'liiik l)'\'niil i‘clui‘iix illlt‘l' ii hiii‘ii xlni‘niing xcl :i lbw iiiniillix hiick l‘nr nini’c l'Iiiikul up. iiivlnilic Iu'linn. (‘licck hi‘cukilllnwiicniik lni‘ Iickcl Ilculx. inln illlll IIL‘\\ x.

I CC Blooms ill (‘(‘ lilnumx. lllflllpm 3am. l‘i‘cc. \Vcckl}. Scc 'l'hu. I Diggin’ Deeper ul Nichnl lidwurdx. lllplll 331m. £5 (£4 Iiiciiihcrx). 2 ()cl. 'l‘hc l)igl)ccp .'\ll\l;|l'\ rnck Ilic purl) w iIli Ilicii‘ cclcclic hi'cw nl l'Iiiik. hip hnp. i'cggiic. hculx. lliIH icx illlll ninrc. lii Ilic liic gii‘ciiu \w hmc lixc pcrlni'iiiziiicL‘x l'rniii i'nckcrx ()piil Sk} illlll Snlgirxlui'i' and hip linP l'l'niii (lllL‘ l).l l)cl';iull illlll .\l(’ Snlaii'u) c Siiiiiuriii :ilniigxillc l)i'

Aw kwiii‘ll'x cliill-nul L‘lllL‘lllll.

I Diggity ul Ilic lixliihlixliiiicnl.

lllpiii 3am. £7 (£5). chkh. l).l l-‘zih. ll'.il'l'_\ 5|). Rial and .\l(' lilnw gcl Ilnw ii “illi Ilicir hail xchcx. pl;i_\iiig \Kllll\l_\lL‘ Rrkll. hip linp and xlrccl xnul.

I The Egg :il \Vcc Rul Bur.

llpiii .‘nini. £4.50 (£3.50). \Vcckl}. Slill Ilic licxl iiii\ nl‘ iiidic. (illx gurqu iinrllicrii xnul. xkzi. 70x punk illlkl iicw \xziw _\nu'rc likcl} In xlziggcr :icrnxx. A well lmcd inxlilulinii Ilizil i'cl'lixcx In cliiiiigc.

I El Barrio :il lil Burrin. lllpiii 5:111]. Frcc. \Vcckh. Scc 'l'liu.

I Elektrasoul ill Ilic (‘cllur Bur. lllpiii 3am. £5. 25 Sup l'plil‘liiig. l'uiik} linuxc l'rnni .\l;irk Harper. Krix l.lli(l\;l_\

illlll (‘i'iiig Ruiiixgi} manning: lllL‘ ilcckx lnr Ihix liiiiiicli iiiglil.

I Fever ill lign. chi iluu- ll» (ii-I.

I Flaunt ill .\l;ixx;i. llpni him.

U) U“. 35 Scp. l'lil'llllgllll}. Mniicniciiii} ’x [)I'L‘\L‘lll Iliix iiiglil nl' liliiclcxx cluh L'lil\\lC\ Iligil nizuli' linuxc iiiuxic w llill iI ix InIlii). Willi 'lniiiiii} (lulln. Murcn Siiiilli illlll .lnii liilwurllx.

I Funkysensual ill l’n Nil Nu.

0pm .lzuii. l-‘iu' hclni'c I lpni; £5 ul’lcr. \\'cckl_\. Mzii'k ll p|;i_\x xwu-I lunk} liniixc lllll\lL‘ In Ihc l'll}lllllllk‘illl} iuliciiliii'niix.. I Give it Some! ill lhc linngn ('liih. llpiii izllll. £3 hclni'c iiiiiliiiglil; £(i MIN. 25 Sup. .\lniilli|}. l‘iiiik, xnul. iii/L l'ill'L‘ gi‘nnw illltl iii;i_\hc ll liii} hil nl rcgguc and ()(l\ liciil llll‘()\\ll in I'm gnnll nicgixurc :ill cnurlcx) nl l)JRulh ll.l\L'\(lL‘llCL‘\l. I Headspin ill Ilic liniign (‘lulm ll)..i()piii 3am. £8. ‘) ()cl. .\lnnlli|_\z 'l'hc hcxl in hip hnp. l’iiiik. xnul. linuxc guiil hrcaikhcul (IN w c \il} wclcnnic hiick In Ilic i‘cxillcnl I),l (ll\plil_\ Icuni l'culuring: .-\l|;ui. Ilic RL‘xlillélllCC ll);i\;i illlll ('nliii .\lill;u‘I llllll Slcxc Spin. (‘iil & pgixlc licrn l).l Ynilzi inilix llic llcuilxpin lcniii In iiizikc up l'ni‘ liix iin xhnw u lbw niniilhx huck. I Joy ;iI Ihc \k‘niic. l lpiii 3am. £(i hclnrc niiiliiiglil; £3 :illcr. 35 Scp. Mnlillil}. lip~ll'niil. Illl'l} lliillxc gl'nnu‘x nn llic muiii llnnr li'nni :\l;lll & \luggic Jn} giiiil BIL-II King: In wni'k _\nn up iiiln (I liiIhci‘ nii lllL‘ lllillll l'lnnr. l’lux ‘l’i'cnih \Vcnll} unil Sull) l"x chi-ck} mix nl’ xnul. liiiik unil churl iii llk‘ Ilnwiixlun‘x \llllL‘. .\'nlc Ilizil .ln_\ ix ii cluh l'ni' gii} pcnplc and llicir l'i‘icnilx.

I Luvely ill llic liquid Rnnm. .\'c.\l (lillk‘ l(i ()ul.

I Messenger Sound System at Ilic liniign ('Iiih. I lpm 3am. £7. 2 ()cl. linrliiiglill). Huxx nl him Cl-xllll'llng prnpnrliniix il\ lllL‘ iiiighl} \lL-xxciigcr Snunil S}\lclll hluxlx nui Ihc hcxl iii righlcnux rnnlx illlll duh rcgguc.

I Mingin’ ill the \L-iiuc. l lpiii .‘niiii. £5. 3 ()cl. Mniilhl). RL‘\l(lL‘lll\ llriuii l)L‘lllp\lL'l‘ illiil .-\l;iii .ln_\ lian Ihc Iixuail Mingin‘ lllilllllL‘\\. llllll} lilill\L‘ illlll l\\l\lL‘(l Irgincc l'nr u lrixk) iinil prcdnniingiiill} gii} crnwll. l’lclil) nl (lfllilx\ prnninx l‘rniii l lpni xn w cll wnrlh Iurniiig up curl} il\ lllL‘} llI(I\L' up Ihc mail In llicir llL‘\\ \ciiuc hiking nicr iill Ilil'L‘C llnnrx.

Funk D’Void guests at Breakitdown, Sat 25 Sep

I Mission Jnr :il Smdm 34.

7 ll)pni. £5. Wall}. (inIli. i'nck. piiiik illlll nl' L'I)lll'\L‘ :ill lllill nu lllL‘liIl xlull~ Iliul lliL‘ killx cruic xn much. Sn il' _\’Iill L‘\L'l' \Hlllle‘l'L'd wlicrc ull Ilinxc hluck claul _\nullix l'i'niii Ihc Inp nl'('nckhui'n Slim-I w cnl gil'lci‘ (lurk lnnk iin l‘ni‘llicr. 'I‘lic hcxl illlll nrigiiizil llllilL‘l' lXx niclul gzillicriiig iii Inwn.

I Mission ill Sliillin 24. llplii 3am. £5 (£4 mcmhcrx). chkl)’. Night nl' lllclill lllil)'llL‘lll. gnlli ran illlll llllil'L' l'rniii Ilic Ilzii'kxillc 2i l'L‘ill liiliiihui'gh inxlilulinii. Slill wilh il l()}ill liilllliilxt' illlll ill] npcn (llilil' pnlicy l‘nr ill]_\'lillk‘

w iIli 1! anC nl rnck uml lllL‘lill. 'l'liingx ill'L' £‘L‘l'lilllll_\’ 1i l'nnl (lnwn Mixxinii wzi} :ix llk‘ll' iicw Inp llnnr [)(lllL‘_V le‘kx iiiln gear willi Ihc llL‘ilVlL‘l‘ Ihuii Ihnu Vlild I35 Scpl unil Ihc (inlli l'lnni‘ (2 (M I.

0 Musotica ill lllL' Vciiuc.

ll).3l)pni 3am. £10 (£8 iiicnihcrxi. 3 “cl. l‘i‘cck lliiikci‘ l.ukc Slzilcr jninx lllL' lL‘L‘llllU cluh zix purl nl liix mix ulhum Iniii‘. llc'x xhnwii iix w lizil lic‘x zill ilhlilll (lcxlrnying llic (lznicc llnni' ill the likcx nl 'l‘ in llic l’ui'k llllll l’urc.

I Nite Flite ul Ihc Vanillx lcnlcr \ iu Nicnl liilwzirdxi. Ill.3l)piii lam. £4. 35 Scp. 'l‘niiighl'x pilnl ix (illL‘ nl'

J'

WE'RE MOVING HOME!

lel.‘ '10 on; lKXSwaINING (AKIN

SUNDAQ’ 26 SEPTEMBER

('IIII'X 'HIP 1A5! sl'Shfi d EVERY MST“)

.IIAIOII DIM THINGS All. mil!

r- I..- r la' ‘3"

l f.” Hi".

listings Clubs

l)ciiiiiiu'k’x linllcxl L'\|)i)l'l M}xlic .‘\1(' (Juicy llaillIniic Rccnnlx) luka )‘lill nn ll iliiil‘iic} riding Ihc Ilici‘mul L‘Iii‘i‘ciilx nl rcgguc illlil IlilllCt‘llilll. Sim pn'i'im;

I Opal Lounge ill ()pill l.niiii}:c. lllpni 3min. £5. chkl}; l);iw Slll‘lldl‘ll wilh liix mix nl' (lixL'n :iiiil l'uiiky liniixc Iruckx.

I Progression ill Ilic Liquid anii lllpiii 4ziiii. £7.50. 25 Scp. .‘xlnnlhly llllllil’lllllillt‘l)’ (Inc In album L‘UlllllllllllClll\ l)ccp l)ixli liuw llilll In pull nuI (but will rclui'n ill (1 lillCl' (laich hnwcwi‘ Ilic llilll'lll hirlliilai} will xcc u lull cniiiplcnicnl nl' l'L‘\l(lL‘lll zicIinii (Alan l)nhxnii. (iilV (ii'uiil. l)crck Marlin :iiiil Sluairl Jnliiixlnni l()llll'(l by \(illlL‘ nl Ihc great and gnnil nl lhc lncul xccnc: Burr) l‘cll. (‘ruig (ice and iiini‘c Ihc. Willi prc-cluh xcxxinn ill ('in (‘ul'c l‘rnni 8pm.

I Rewind ill Ilic quUHl Rnniii ll).3()pni 3am. £5. ‘) ()cl. Mniillil): 'l'lic l‘irc lxlziiul l)Jx will he nii liilllil l’nr xniiic Cillllp lli-NRU ilL‘lllm iii Ihc hzickrnniii liniiicd h) ncw hny iNR(i- 7H) whilc ()l(l xk’nnl (lixcn jnckx Mick ('nnl and Shuggy “€er (lixh nul Ilic hcxl in 70x and 80x pnplzixlic Iuncx in tho iiiuiiirnnni.

2'3 Sep» 7 Oct 2004 THE LIST 87