Bombon el Perro II ~00. II I, SnI‘IIII. :\I‘;_'eIIIIIIII. 34H I ll l“.lll \ I"

\VIIIleI‘ I)nIIIIIIn. UNIIIIII III Ihe InIIeII I.l"-l In I’IIlIIgnIIIII. II 53 )I‘III' nIII IIIeeIIIIIIII. IIIIIII VillegIIx. IIIIx IIIII'II IIIIIex \\ hen he lnxex lIIx Inh. Ihx lnI'IIIIIex IIII'n \IheII he I‘epIIIIx .I I .II IIIIII I‘eeen ex pII) IIIeIII III the xh.Ipe nl II hnIIIIII IIIIIIIeIl IlnIIIlInII. l'nr JIIIIII. IIIIx Ix III III'\l \IL‘p lII\\IIl'II\ It t‘IIl‘t‘I‘l' in II III); L'\IIII‘IIHI ('hIII‘IIIIIIg rnIIII IIIn\ Ie lInIII Ihe IIIIeeInI' nI I/I\IIII'III\ .lI/IIIIIIIII ('IIIIII’II. I'Il/II/nmjh Braveheart I ISI .00 I.\II-I (Ill\~~I‘Il, I‘S. I‘l‘l5I .\Ie| (iIlIxnII. I’IIII‘I k .\II (inIIhIIII SanIIe .\IIII'ee.III I77IIIIII .\Ie| (iIlIxnII'x InIIg IIIIII lIlnnII} III \‘Hlllll nl llIe IIle nl SenllIxh \\.II‘I‘InI' IIeI'n \VIIIIIIIII \VIIIIIII'e IInIlex xnIIIe l't'lllIll'I'xIII‘Ik' IIIIIIIe xeeIIex .l'l I gI‘eIIl peIInIIIIIIIIeex Annmg In eIIleI'IIIIII Ul' .I \\ IIIeI xI IIIe IIIIIII the IIInI'e IIIeIIIIe RII/I II’III, III'IIII III'III'I'x SenlIIxh pIIxxInII Ix leIIIpeI'eII II} II ten Ilnllpxnnd InnIIIeIIIx InIIehex nI erIlIIIIeIIIIIIII} IIIIII ‘IIIIIIIIIIlIe' IIIxInI'II‘III IIIIIeeuI'III}. NewIIlIelexx. II'x II line. lull IIIIIIIIIeIl .IlIeIIIpl In Lip min the prIII IIIIIl III‘I‘x SI‘IIIIIIIIII'x IIlenr_\ IIIIII heInex

SI nlmeIn XI I'I'I III/Ie RUN/ll. I‘I/IIl/HH .;/I Breakfast at Tiffany’s I HI 0000 (Blake I"II\\IIIIIx. I'S. I‘lhl I .'\lltllL‘_\ IIeplIIII'II. (ienI'ge I’eppIII‘II. I’IIlI'IeIII \I'III BIIIIII} I‘lIerI. XIII‘IIe) Rnnne). II‘NIIIIII ‘Ilnu Iln I lnnk‘.” il\Ix\ nI‘IgIIIIII \\.lll IIepl\”" III lIIe I'nle nl' IInIIIeI'IIne xehI/nphIenIe Ilnllx (iIIlIgIIII). ‘\‘eI"\ gnnIl. I IIIIIxI xII} I‘III IIIIIII/eII.' I'epIIex I’eppIIIIl III llIe I‘nle nl l‘I'IIxIrIIleII \II‘IleI IIIIII pull “me ;_'Ig_'nln I’m | \III'IIIk III IIle IIII.IpI.IIInII II'nIII lhe nmel l\_\ 'I'IIIIIIIIII ( "IIpnIe. IIIC IenIIIe Il.'pIIIIIII IIIIx IIeer‘ IIIIIIIe IIeIIIanx Innk xn gnnII. .IIIII \NIIIIL' the Illlll III.I_\ II.I\e IIIIIIIeInIIx I‘eIleeIIIIIIg; IeIIIIII‘ex (IInl leIle lhe e‘uprI I' eIIIeIIIIIIngIIIplI} II} I'I‘IIn/ I- Name and IlIe quIIgIIIg \llllllIIIIIII Ix II} III-III} .\I.IIIeInII. I' Ix xhe uhn I‘eIIIIIIIIx IexpnIIxIlIIe I'nI' IIIIIkIII; xIIeh II \\ ell ln\eIIelIIxx1e (III III«. I'I/III/IIIIg/I

Brief EncounterII’IiI .000 IIIIIYI I I eIIII. I'K. I‘l-HI (’elIII JnIIIIxnII. 'I'I'e' nI IIII\\.IIII. SIIIIIIL') IIIIIIII\\II}. XIIIIIIII SIIII upper lex and eIIInIInIIIIII} ehIIIgeIl III‘IIxhsx nl the IIIIIIle me .Ill IIIIII Jnhnxnn .lllil IIIMIIIII \\ III .III«»\\ lheIIIxelx ex .Ix IIIeII e ‘IIIII IIIIII'IIIII ‘IIll'IIII' IlnexII‘l IIe\eIHP lllllI’Il hL')HIlkI llll\pUIxL‘ll lnngIIng III II I‘IIIIIIIIx xIIIIInII l’Hl' xnIIIe, llIe IeIII'x \\ I|| xlIII IIn» InI‘ nIlII-I'x. lhe IIII;‘I\ llIg.‘ lllI‘IIIIIl\ Ix e\IpreIIIlIII3_' (men [he I'IgIIIIlI III IIIIx l'IIgIleI I'nIIIIIIIee. lIIe RIII‘IIIIIIIIIIIIII‘ xnuIIIIII‘IIek Ix IIIIIIIIIIIgI) xueet ('I'/I I’I/III/nu'u/I

BrigadoonIl’mOO I\III I-IIII .\IIIIIIe||I. I'S. I‘)51I('IeIIe K II}. ('}II ('IIIIIIxxe. \IIII InhnxnII IHMIIIII. I’xm \. '1 IIII \IIeIIlInII III SenIlIIIIII IIIxemeI II xlI-ep}

\ IIIIIge lIIIIl enIIIex IIII\e nIII'e e\eI_\ IIIIIIIIII l _\eIII‘x. RIIIIIeI' IIIII .IIIII lllllll\nl\ In; \IIIIIIelII IIIIIxIeIII. expeeIIIll} III enIIIpIII'IxnII \\ IllI lIIx nlIIeI Sllx unrk. \xIIh Ihe lllluilhlll In; (Illl-I IIIIIIIleIIlInIIIIlI} IIIIIIIInIIxI Senlx IIIII'kgInIIIIII lIIe IIIIIIII pI‘nIIIeIII See eIIplInII (ilIngnII I’ll”! III/ll IIIII’. (IlIMQIJH.

* Charlie and the Chocolate FactoryIi’( i) .000 I'l'im BIIIIIIII l'S/I'K. ZINH) .IUIHHI} I)epp. I'IeIlIIIe IIIglIIIInIe. I).I' III Kell}. IIeIeIIII Iinnh --=I

Brigade

Check out this beautiful new print of Vincente Minnelli’s classic 1954 fa American hunters, a mythically quaint Scottish island village and a love so strong. Screening

as part of PIpIng Live! (www.pipingfestiva|.co.uk).

I If],

II ‘7 \. '.'I‘. I.l\I"' II‘IIIIII Ii\eeIleIIl IIIIII IIIIIIIIIII IIIIIIp‘.IlInII n: Ix'nIIIII I).I|Il'x I‘IIIxxIe I‘HII IInnL III/IIIIe .IIIII IIeIIIIlIlIII In IUHlx III. IIle Ix IlIIIInII .II the lnp nl IIIx gIIIIIe.

(II'HI 'II/ II II Ii\I'

The Cheviot, the Stag and the Black, Black Oil ~I’( II I InlIII .\Ie('II'IIlh. I'K. l‘)” i) .IIIIIII Ilell '\le\ \nIlnII. IlIII I).ll\"\vlll, I II/III‘ III .\I.II | enIIIIII. I)II\III

\IIIII enIIIIII, I)I~|III.I \IIIII eIIIIIIII. .'\I;lll Rnxx. IINIIIIIII l'lIl‘i II'I IIIII nl \II ( iIIIIlI‘x IIIIIexlnIIe 'IeIIIIIII IIIII‘Q [III /. .\ l \ IIII.IIIII. .lI‘UllI \InlIle‘ IIle-~'§ I'I‘lll IIIe IIIyIIIIIIIII

(‘IeIIIIIn ex III [IV \n'III \I-.I nII IInnIII. II \\'.|\ IlIe lIle IIII .ll’.‘ \I‘-\\\ eer In lnIII Sk‘lllldlltl\ III;_‘lI|.nI.lx .llIII IxIIInIIx. .IIIII pIn\ IIIeII II IIInIIeI ul IIIIIII .Il pnlIIII .Il IIIe.IIIe \‘.IlI\ II .\Ie(iI‘IIlII IIIIII nlIIeI x .IIe xIIII eIIIpln_\ lllj.‘ IIIIII IIe\eIanng_' II) _\e.IIx IIIIeI II/II'III’HH' III/II/IIII‘g/I. Consequences of Love I ISI 0.. II’IInln SnIII-IIIIIIn. IIIII .JHH-II Inn}

Sen IIIn. ()lI\ I.I .\l.I3_'II.InI. .'\\Ill.lll(l (iIIIIIIIIIII. IINIIIIIII I‘IIIII xell enIIxI InIle) IIII‘eeleII. IIIIIer} e\leeI:lI.Il IlIIIIIeI IInIII IIIIIIIIII IIIIIIIIIIIkI-I SIIIII-IIIIIIII 'l III.I ISeIxIIInI. II\ex .IIInII} IIInIIxI_\ III .I link I. play HI“: eIII'IIx. \IIIII'IIIII; nIhI'Ix .IIIII IIIIIII; III-Iner} nl xIIIlt’IIxex I’nIIIIII'IIII; IIIIIIInIIx nl IInIIIII‘x. 8|an Ix. IIIe III_\xIII\ lIegiIIx In IIIII'II\eI.

I‘e\ eIIIIIIg; IIIx IxnIIIII-II \’\l\l\'ll\ e IzllIeIeIIl IHII IIIIIIIII‘ ('IIIIII l‘. /I/III/IIII;'/I

Cowboy Be~80p I I 3 r\ I 0.0

ISIIIIIII'IIIIn \\.Il.III.IlIe IIIpIIII. MN) {I \nIeex nl

Wednesdays. 2 cinema tickets for the price of 1. Any film. any time. every Wednesday at cinemas nationwide. Orange customers text

CL)"UI’()"S$101).)

I/.I .IIIII'. II' III!) 5-» Wed lOAI/g ()ll/V).

KnIelII YIIIIIIIIIeI'II. IleIIII IiIIIIIngIeII. I’IIxIIn IxIII/IIkII. MegIIIIII IIII}.IxIIIlIIII'II. \VeIIIlee lee. _\IelIxxII (‘IIIII'Iex llnIIIIII. IiIIerI nII .I eIIIxxIe .lIIpIIIIexe enIIIIe IIIIII \\;l\ IIIIeI' IIIIIIle min .I panIIIII' IV er'Iex. llIIx JIIpIIIIexe IIIIIIIIe Ill'l'l\ ex m er IIeI‘e \\ Ilh IIeIII'l} I‘eeIIIIIIIIeIIIlIIIInIIx I'I'nIII genre IIIIIx. \Vhen II tanker II'IIek Ix hlnu II up III the IIIIIIIIIe nl II IIIIx} xlI‘eel. IIIIII .I IIeIIIII} \ II'III IIIIeelInII Ix I'eIeIIerI. Spike Splegel IIIIII IIIx Iiehnp ere“ are the nIII} penple u IIn eIIII IIIIII IIIe eIIIpI'Il. .\IIIII§_'II IIIIIIIIIexx. (i/Inemi II/nI IIIII'UIII', (I/IHQIHI.

Crash I IS) II’IIIII IIIIgng. I'SK IeI'IIIIIII}. 3004) SIIIIIII‘II Ilullnek. I)nII ('heIIIIle. \IIIII I)Il|nn. .It‘llllllt‘l' szpanIn. lliIIIIII. :\ eIII' IIeeIIIeIII III'IIng Ingelher II gI'nIIp nt xII‘IIIIgeI‘x III l.nx :\II3_'e|ex. lIIIpI'exxI\ e pnleIIIIeIII III'IIIIIII III\I‘xlIg_'IIlIIIg_' I'IIeIxIII III IIInIIeI'II IIII} I.:\.

View 1e“ x Ulll}. Rex IexerI IIL'\I IxxIIe (-IIII'HUI'III II’I'IIII‘I'II ,S'II‘I'I'I. (ilmgun. (i/IIIQIIII .' (Inennr/I/ Iz'I/III/IIIrq/I. IzI/III/IIII'g/I. Dark WaterI 15) 00. I\\'.IIII~I- SIIllex. I'S. ZIIIISI .IL'lllllIL‘l‘ ( ‘IIIIIII‘II}. :\I'Iel ('IIIIIe. I’ele I’nxllellI\\IIIle. 'l'IIII Rnlh. I)nII3:I'II} Senll. HISIIIIII. l'S \eI'xInII nl IIIIIen

\IIkIIIII'x ,IIIpIIIIexe nI‘IgIIIIII. I-,\eIle IIIII) |I.I\ e

IIL‘L‘n IIIII\ eII In RIIIIxI‘H‘Il I\I;lll(I 1!] Ne“ YnI'k. but [he have pI'eIIIIxe Ix the xIIIIIe: II xIIIgle \H‘lllun. I)IIh|III I('nIIIIel|} I. yum}; IIIIIIgIIIeI~ III In“. mm ex InIn II \\ el IIpIII'IIIIeIIl hIIIIIIIIIg \IIlh II IIIIIg} 1111. III SIIIIex‘ erII'eII In IIIIII xnIIIe IIIeIIl In the \Hllt‘l' l|IIII plnl he en ex I)IIh|III II heeled up IIIIeIxxlnI'}. She Ix

.3) ._ ntasy musical about

_‘_‘Ulll“_‘ Ihnugh II IIIexx_\ IlIxnI‘ee IIIIII L‘IIIPIU}\ lIIe er'\ Ieex nI IIII IIgIIIIIeII lII\\}eI‘ I Rnlh). She .len IIIIx IIII llllIl'll\l\\IIl‘Ill} IIIIIIIlnI'Il IIIIII IIIII'eIIIIhle IIIIIIIIIIIg: xIIpeI'\ IxnI‘. Allhnugh lhexe xeennIIIII') ehIII'IIeIeI'x IIII\ e xnIIIe IIIleI'exl. the IIIn\ Ie xlIII I;ll‘}_‘L‘I_\ xIIIII'ex II lIIlIII IIIm \\lllllllt'(ll’l}1lll;ll. IIIIIIIel). llIe hexl pIII‘l Ix III the IIIIIIIII plnl I'eerIIIIIg If) lllllllllL'\. (IIIII‘I'II/ II'II’IHI.

>l= Dear WendyI ISI 00.. I'I‘IIIImIIx \‘IIIIeI‘IIeI'e. I)eIIIIIIII'k/l"I'IIIIee/( ieI‘IIIIIII} /l 'Ix'. ZUUSI .IIIIIIIe Ilell. Bill I’IIIIIIIIIII. \IIeIIIIeI '\llf_'.ll‘.lliU. I)IIIIxn (inI'IInII. .\'n\eIlII \I‘IxIIII. IIISIIIIII. See leIIIIII'e. page (I IIIIII I'e\ 1C“. page 2-1. (i/uwun l'l/HI l/II'IIII‘I'. (i/leunu.‘ ('IIIIII’II. III/II/IIII'u/I.

The Descenti Im 00.. I.\'eII \IJHIMII. I'K. IIIIISI \III'II .IIInL‘ \IIIIIIC. .-\|e\ ReIII. SIIIIIIIIII .\IIIeIlnIIIIIII. 07mm. 'I‘hIx ehlekx \\ IIII pIekx pnlhnlIIIg hnI‘I'nI‘ IIIIII II'nIII IIIe IIII'eelnI nl [his .VII/IIII'I'I Ix II gI'IIII lI'eIIl. XI’II'I II'I/ I‘I’II'IHI’.

Save Money

see page 54 for details

orange”

R. I .“ THE LIST 27