I Darkroom Dubs ut Suh (‘luh. l lpm- 3un). £9 (£7). l3 Aug. Mutillil). Silicun Suul und Bcn \Vutt urc un hund tu kccp _\uu hul/in' ull night lung. lluuxc \iu tcch hcutx und u duh \l_\ lc ull in thc mix. I Fresh ut lhc l’ulu l.uungc. l Ipin 3utn. £5. \Vcckl). .\licl)cllc und And} urc in clturgc ul' lhc niuxicul duticx ut thix dcliciuux. gu}/mi.\cd \lcrchunt (‘it_\ cluh. .\luxt uhu cntcr cutnc uut xtniling. I Fridays at Wigwam ul \Viguuni. l lpiu 3uni. £(i (£5). \Vcckl). (iruhuin l‘crguxun und Jl’ plu) ing lhc lull huunu ul' purl) tuncx in thc cit} ’x l'rcn/icd guud tirnc gulx und l)t)}\. I Funhouse ul Burll}. l lpin 3um. £u. \Vcckl}. A night ul~ clucd-up punk und c‘ttlllztl‘liL‘ indie pop nunxctixc. llix pugU—tt- gugu \\ ill) Rudiu l'x Vic (iulltmu) und .\lr l’uul .\'ccdlcx. I Old School Funk ul llic Bull. lllpnt 3un). £(i. \Vcckl}. (iurdic. luck. (‘ruig und l)cc plu) uld xchuul jul/ und l-lllll'x L'ltixxic'x. I Pukka Funk ut thc 'l‘unncl. llpin 3un). £5 (£3). \Vcckl). Bringing tugctltcr thrcc ul' (il;l\gt)\\ 'x hcxt-knuu n l)Jx. Krix chgztn. luin ‘Suntux‘ 'l'liuntxun und AJ. li\pcct hig \ ihcx. cux thix unc‘x hccn huilcd ux Scutlund'x unxucr tu llcd Kundi. I Repressed ut Bur Bluc. 0pm 3uni. £3. l3 Aug. .\lunthl_\. (ict rcud) l'ur xumc xuul. _iu//. lunk und .\'Y gurugc li'mt) thc \cr} xinuuth l)unuld Stc\cnxun und lil‘lc‘lltlx I Rockit ut Buinhuu. llptn 3utn. £7 (£5). \Vcclxl). ()nc l't)t)lll linttxc. unc room will und l‘unk und xunic chill-uut in thc luungc. An ininicnxcl) pupulur night. (icul‘l' .\l. Juniur (‘unipux und .\lu\ l‘L‘\itlL‘. I Vandal ut thc Liquid l.uungc.l()pin 3uin. l‘rcc hcl'urc l lpn). £5 ul‘lct'. \Vcclxl}. l)Jx .\luxl) ul Bcul l()() lutnc und (iiunni ul llupiic gi\ c l‘ridu} nights u guud kick tip thc huckxidc. A luriniduhlc duu \\ ith lurntiduhlc tuxtcx. We Love Summer ul tlic 'l‘unncl. llpin 3uni. £5 (£3). l3 Aug (ml). ('1 Muckintuxh. _\c.x lic ul tlic xcniinul liuuxc truck ‘l’uinp up lhc \'ulumc‘ iuinx luin und Al in)" u xcurching night ul' duncc intixic gcinx.

Glasgow Saturdays

Club

I A802 Saturdays ut AB('3.

llpui 3uin. £7 (£5). \\'cckl_\. l)J (icr‘t‘) l._\unx ix )tllll' tnun un Suturdu}x \\ ith c\cr_\thing lruni dixcu tu indic.

A Boa Da Noit ul (‘urnhul Artx ('cntrc. 9.30pm 3um. £5. l3 Aug. Munihl}. 'lrunxlutcd ux ‘A (iuud Night ()ut'. thix ncu Bru/iliun \cnlut'c prutnixcx jtrxt tliut \\ ith l)Jx p|u_\ ing lhc hcxt in Bru/iliun hcutx plux u Suinhu und l‘urru L'lilSS \\ ill) (‘itt‘ltix

I Audio ut Bur Bluc. 9pm 3un). l‘rcc hclurc l3pni. \Vcckl). ()nc ul' (iluxguu 'x grcut unuxuul gullicringx. l)uncc lu liuuxc. clcctru und ilic udd cutncd} thcnic tunc thruun in l'ur guud mcuxurc. Aiuu und litmi rcxidc.

I Discojuice ui Bluu Buxcincnt.

lllpin 3uin. l-rcc £5. \Vcckl}. 'l'lic l.ud} Sliuc l) (Suulxu/Suuliuin) gctx _\uu tu huugic (in duun \\ itl) lict‘ llll\ ul' l.utit). xuul. \ttl\u tilitl l'llliixL‘ll up tlixct) groin US. I Divine ul (iluxguu Scliuul ul Art. l()pnt 3uin. £3.5(l £(i. chkl}. l)ccp l'unk. ()llS und 7(lx gi'uuxcx und u lt)}tll cruu d gu intu lhc llll\ ul thix \ct‘} lung running (iluxguu rcxidcntx' night.

I Haptic ul tlic liquid l.uungc.

llpni 3uin. £8 (£5). l3 Aug. .\lunthl_\. lluuxc und tcclinu l'runi (iiunni und ('ulin. A grcut night in u grcut xpucc.

I Homecookin’ ui lhc Suciul.

ltlpn) 3uin. £5. \Vcclxl}. l)Jx Stcuurt .\lc(’ullun) und Juc lligginx kccp lhc inuxic juininin‘ und thc duncc l‘luur Junipin’ ull night lung. Rth truckx tiii\ctl \\ ill) llic udtl cluxxic und uld-xkuul l'uxuuritcx. .luxt much uut l'ur ltmlliztll plu)crx.

I Homegrown ut Bumhuu.

lt).3()pin 3uin. £3 (£0). \Vcckl}. Stc\ic

Sulc plu'u u lunk). xuull'ul huuxc xct “ith .\ligucl plu_\ing R&B und l)uniinic .\lurtin xuppl}ing lhc lunk' und jun. lDlOteque ut Burll). l().3()pin 3um. l’rcc £4. l3 Aug. Munihly. Brund ncu night ul Burll) xu gct idiutic und .xci'cw )uur hruinx ul'l' tu u night ul' uurul gt)t)tlllL‘\\ L‘tilll‘lcx} til. lllL‘ dinuxuurl)cuthpcnguin hu) DJx und lhc ’l'igcrx un V'uxclinc girl l)Jx. .\lu.xic rungcx l'ruin .\l('5. l’uhlic linciny und Kid (>06 tu l)zt\‘itl Btm ic. Mixs Kittcn untl 'l‘urhuncgru. I Mekanik present Next Generation ut lhc Archcx. l lpm 3uin. £5. l3 Aug. Munthl). 'l‘hc l)t))\ ut Mckunik hclic\ c in nurturing I)J tulcnt und putting tlicin un thc niup. 'l'hix night ducx cxuctl) thut. llcur urtixtx l'ruin thc l'nit. Inncr ('it} Acid und ulxu tltc lirxl hlh \cl lil’tllll Mckunilx‘x t'c‘sitlcnlx .\'cil ('unnull} und Richic .\luhh.x.

Mish Mash ut lhc Rixcrxidc ('luh. l3pin 3uin. £|().l3 Aug. Munthl). ’l‘hc) 'rc huck ul'tcr u liiutitx ul‘ l33l du_\x. ()xcur und [)c\ in urc ut )uur \L‘l'VlL‘L' uncc uguin tu tukc yuu un u juurnc) thruugh mun} muxicul xt_\ lcx \\ ith .\l(' \urdin tclling it likc it ix. I Mungo’s Hi Fi Vs Messenger Sound System ut lhc Archcx. l()pn) 3uin. £5. l3 Aug unl_\. liuxt cuuxl nicctx \\'cxt in u ruutx und rcgguc huttlc \xurth) ul‘ u tncntiun in tlic hixtur) huukx It) curtic. 'llllix \\ ill lk‘ tlttnc‘c‘littll til ilx llllL‘\l. I Radio Magnetic Pirate Ship ut 'l'hc Rixcr ('l}dc. 8pm 13pm. £l3. l3 Aug (ml). Bc cntcrtuincd un lhc high xcux h) Rudiu .\lugnctic l)J.x und up und cuming hut nc“ hund Stuccqu Sct. Scc prcx icu pugc I3. I Red and Gold Room ut ('umux. l()pin 3utn. £7. \\'cckl_\. Bill) .\lilligun inunx thc dcckx ut ihix linc night ul l.utin liuuxc. ll" )utir lil‘c nccdx xpicing up. luuk nu l'urthcr. I Session ut lhc Suundhuux. llpm 4uin. £|() (£8). l3 Aug. .\lunthl_\. A xpcciul l’lu}titnc Buukingx l.uunch l’urt) thix inuntl) ut Scxxiun. chidcntx Scrgiu lincidc und Jutncx (iru) \\ ill hc plu} ing lhcir lutcxt cullcctiunx ul' hut llL‘“ tuncx. prm idng at rcul tnixh-inuxl) ul chunk). dccp liuuxc. tccli-huuxc. lunk)‘ und pcrcuxxnc tcchnu. Atnncxiu. Juniic Ruinugc und l’uul .\'i.xhct urc in Ruuni 3. I Subculture ut thc Suh ('luh. l lpni 4uni. £ l 3. \Vcckl}. 'l'hc liurdcxt \iurking rcxidcntx in tlic lund. llurri und l)unicnic du \\ hut thc_\ liu\ c hccn duing hcxt l'ur‘ l l )curx. 1)] ('ulcltc ul' ull lic‘lllttlc‘ l)J L‘t)llL‘L'li\ c Supcrjunc lllilixL‘S licr Scuttixh dchut un l3 Aug. \'ucul lit)ll\c‘-l;t\lic. I Winchester Club ul 'l‘hc \Vuudxidc Suciul. 9pm 3utn. £4. 13 Aug. Mutillil}. l‘culuring lix c hundx. Slxclctun Buh und \Vinlcrgrccn plux \\'ii)clicxtci' l)Jx plu} ing uintliing (ruin indic. ruck. pup und xuul tu clcctrunicu und xku.

Glasgow Sundays

Club

I Brazilia ut ('luh l.i\ ing. 9pm 3uin. l-rcc. chkl). A ncu hur tliut turnx intu u cluh. in thc (‘urncr ul' .\lundclu Squurc nil Bucliunun Strccl. lt’x l)J uciiun und li\c pcrcuxxiun ull lhc \\u_\. \xitli (uhiquituux) i‘cxidcnt 'I'il'l' l’cuchcx und u liuxi ul' unincntiunuhlc uthcrx.

I Disco Badger ul Bumhuu.

llpm 3unt. £(i. \Vcckl}. l)uniinic .\lurlin und Kuxh kccp tlic Sundu} thrung xuiixlicd in thc \cnuc \\llt)\L‘ inurriugc ul Rth und liuuxc hux hccn un unquulilicd

I Domingo Loco ut MAS. l lpn) 3uni. £5. \Vcckl). Krix chgun und l)u\ c Scull}. in uxxuciutiun \\llll l.c\cl ()nc Rccurdx. tukc thc cdgc ul'l' thut Suturdu) night xcxxiun \\ ith u \xhulc huxt ul‘ tup nuntc gucxl l)_lx. Yuu ncxcr knuu \\llt) )uu might xcc.

Emergency Disco All-Dayer ut lhc l'ni\crxul. lpni llpnt. l‘rcc. l4 Aug util}. \tht u l'rcukin' guud plun. lnxpircd h} tlic luntuux l.ul'l purlicx. Andrcu Buck. .\'ci| ('unnull). Burix Atlux und

Subculture continue their season of OM record showcases with the Scottish debut of DJ Collette. A classically trained opera singer, she sings live over her sets and tracks, bringing a totally new dimension to the world of Chicago house. ‘lt’s very impromptu when I write a song over a record,’ she explains. ‘You just feel it and you react to it.’ Sal l3 Aug. Subculture (ll {/20 Sul) C/ul). Glasgow.

Sidcu indcr ulung \\ ith thc All-(iirl l)J 'lttg-lcttlli l\L‘L‘p )mi huugicing lt) tllSL’t) und clcctru-lunk ull du} lung. Blixxl

I Free Sundays ul llic t'nixcrxul.

l lpm 3uin. l'rcc. \Vcckl). llip hup. l'unk. xuul. rcgguc. huuxc und _iu// ull in thix grcut \cnuc juxt hchind Suuchichull Strccl.

I Good Vibrations Soundsystem ul lhc Liquid l.uungc. llpnt 3um. £5 (£4). \Vcckl}. A Sundu) night xhindig l‘runi thc pcuplc ut (’urhun Rccurdx und l‘ixc3llliuxt Rccurdx. 'l‘uking lhc xpirii ul' liuuxc inuxic und huuxc purticx und cuukin' it up rcul uicc. “ith uddcd ruck. hrcukx. rcgguc und R&B.

I Optimo (Espacio) ul llic Suh ('luh. llpnt 3uin. £5 £S. \Vcckl}. l-.\cr) Sundu} \\ itli Jl) l“ itcli und .l(i \Vilkcx. 0)) l4 Aug \\ c urc in l'ur u trcul ux l)J/l’l't)tltlL‘L‘l‘ l’l;t\llqllL‘ tlL‘ RL‘H‘ ((iigtilt) Rccurdx/Mctttul (irum c) gucx licud tu licutl \\illi (iluxgtm ’x ligu Spuxluclit‘ixl (SPc/iul Mutcriul/Stull' Rccurdx). ('utcl) tlicin li\c rcini\ing cuch utlicrx truckx including l’luxtiquc dc Rc\c\ ()ptitnu lilal} liSl L'l;t\\it‘\ ‘RUtlL‘U \lc‘c‘llttllic' ttiltl ‘l)t)li'l BC Ali'uitl'.

I The Priory ut Buinhuu. l lpin 3uin. £5. \Vcckl}. ’l‘liix cluh'x xuuicthing ul' u inixnurncr. l'nlcxx ul' cuurxc duncing ull night tu l'unk) huuxc und Rth ix hu\\ _\t)tl tlL‘lt)\. (illll. l.i\;t l.illlc\\t)t)tl. l.L‘L' \Vuixun und Richurd l.c\ inxun urc thc ll()\l\.

Glasgow Mondays

Club

I Burn ut thc Bull. l lpni 3uni. £5 (“'00 £5). \VL‘L‘lxl}. ll\ lllL‘ L‘l;t\\it‘ liiglil l'ur thuxc “urking in thc liccnxing trudc. Burn udniitx ihuxc \\ illl u pu) -xlip l'ui‘ uhxululcl) licc huu. \xliich ix nich

Glasgow Tuesdays

Club

I Camouflage ul lhc Liquid l.uuugc.

l lpn) 3uin. £3. \Vcckl). A ncxx ucckl) tliut uiinx tu put thc quulit} huck intu xludcnt cluhhing \xhilc kccping thc drinkx priccx luu. l.i\c\\ irc urc tlic inuxicul rcprcxcntutiwx plu_\ing thc lincxt hip hup. clcciru. tcclinu. liuuxc. drum & huxx und hrcukhcut.

I Discoteque ut Bumhuu.

lllpiu 3un). l’rcc £4. \Vcckl). 'l‘lic inuin l'tmlll ix ti \lL‘L‘L‘tl l'()l' \llltlc‘lll L'lilSSlCS with (‘J (W il. )tiu litttlc‘} \UlllC guud ultl luxhiuncd l'unk und xuul thcn Ruhin ix un liund in thc luungc.

I Fluff on the Needle ut (‘luh\'l)uh. lllpni 3uin. £3 (£3). \Vcckl}. liunk. xuul. huuxc und dixcu uccuinpunicd h_\ |i\c inxtruincntulx \xitli .\lurk_\ .\lurk und l‘ricndx. l.Ul\ Ul' tlt'itllxx pi'tHan ltit) ttl tliix ncu \cnuc.

I Fool’s Gold ui (i3. llpnt 3un). Ulk‘. \Vcckl}. :\ LlL‘tliL‘ulL‘tl lliglll til lllillC ruck li‘Ulll .\lr l’util (iurniun und l'ricndx. lt'x u pupulur trqu thruugh thc rich xcu ul' indcpcndcnt ntuxic l'run) Brituin und uhruud mcr lhc l;th 3U )curx.

I Killer Kitsch ut lhc Bull ('luh. llpm 3utn. £4 (£3). \Vcckl}. A uniquc l’uur—dcck xct up. puunding clcctru cluxh lttncs tilitl lxllSt‘ll c‘l;t\\ic'\. l'.\[)L‘L‘l it) xcc li\ c hundx und pcrl‘urniuncc thruughuut lhc xuiniucr including xctx h_\ lhcir muntlil} rcxidcnt huud tlic .\licrux|utx. I I&lSounds ut Bur Bluc. ()pn) 3uni. i'il-L‘L‘. \VCL'ixl}. Rt)t)l\. l'tk‘lx. I‘L‘ggtlt‘ it) ;t duh xt_\ lcc \\ illl And} 'l‘u} lur und l’uulic.

Glasgow Wednesdays

Club

I Allure ut tlic 'l‘unncl. | l.3()pin 3unt. £3. \Vcckl}. (Eu) night \\illt tlic _\uung und \cr) tulcntcd l).l l)urrcn Yuung dixputching xuinc xupcrh tunugc.

I Club Living ut ('luh l.i\ing.

Willi 3uin. £thc. \Vcckl}. Kid Slcu/) xpinx up thc Rtklk hip hup und hundhug huuxc.

I Hooky ut thc liquid l.uungc.

llpn) 3uin. £3 (£4). Anuthcr grcut night ut ihc l.uungc. chidcntx l’x} chu l) (Kritninul Rccurdx). Kcnn} l) (Burgu). Stcuurt (Rudiu Mugnctic) und l)u\ c it)“ crx (Su\ und cl'l'cctx) llll\ ll up l)lY xt_\lc.

I South Side Boogie ut llic Shcd.

l lpn) 3uin. £3. \Vcckl}. l’uul 'l’cc \Vcc' \Vclxl) plu)x tlic \cr_\ hcxt Ill cluxxic xuul. lunk und dixcu grumcx.

I Tipsy ut .\lAS. llpin 3uin, £4 (£3). \Vcckl). l).l (‘ut/. lll)ll\ und Stutux xcrutch up thc lincxt tuncx thix xidc M u .\lunl)uttun hluclx purl} circu S3.

i.“ /\tlxl .‘l.‘\‘: