nl \IIIIIII IllllL' j._'.IlllIiIL'l\ .‘IIItl IIlL‘ll 5;.le \L'I lll I‘)»III\ \CV- \lll'Ik.

TWO .\Inn ‘1 8.11 l4 ()tI " illpuI. IIpIII Ix UpIII LIll.5ll L32 .InIII I.I;IIIIc (‘ \IIIIIII .IIIII .'\II(I} (lid). III JIIII ()IrIuIIuIIl'x .l‘v‘nlIII \HIIIIIII: Inn. .1 hIIlII.IIII PHI'II.I}.II nl [\HI Iil.Il'IICII hIII \I.IIIIII_-_' puh I.IllIIIIII'II\

Slava’s Snowshow Inc 1" S.” 2! Mel " illpIII I\\C(I I\ \II um I .illpIIII Lb Lln XII-Ming: IIIIIIIII} .lIlII pnIgimnt'} \'.lIIl \IlllllllllfJ \pct'ldt'lc .IIIII l.III1.I~lIt'.II IIIIIIjgcx. IIIl\ l\ IIII llllllll\I.lI\;lIlI} IIIIIIIIIC. I'nIIII-II} Ill.l\IL'I'PIL'L'L' IInl In llll\\.

I ORAN MOR

7 il 7i5(iI'cIII\\'I-\1cIII anl. i57u21lll. A Play, a Pie 8 a Pint: Hedy Lamarr and the Easter Rising l’IIIII Sgil ()t'l. IlllpIII. (Ill. In \IIt'IIIIcI .IillllL'\ I-nI‘II'x \IIHII [‘IJ}. it unIIIIIIIIxIIIg ()III I'.lIlll|.lll \HIIIIL'I lI'IIppt'II lll il I(l\L'IL‘\\ lll.llll;Ij..'L' In ;I \cI‘cI'II pHIIIICw. lL‘IIL'L'h HII Illx liglxl,

A Play, a Pie & a Pint: Goodbye Jimmy .\InII ‘l S.” H (M. IlllpIII {Ill :\I.’l\IIillI (iI;I_\ '\ pIII} IL'IIIIII'III}: .IIIIIIII). aka S.IIIIII. ilIlII Ill\ IIIICIIIpIx In I‘L'l\ll.lIIL‘ (inIl In \Inp IIIIIII;IIIII_\ (Ik'\IIll\III)J lecll.

A Play, a Pie 8. a Pint: Angels’ Wings .\InII In SIII 3| ()t'l. IlllpIII. LII). (imm- Ilgu‘Ich' plu} Innkx ilI IIIL' \\;l_\ \w nlII-II IIIIknnu IIIgI} IHllL'Il illItI .Illu'l IIII' II\L‘\ nl IIInxc III'nIIIIII ll\.

I PAISLEY ARTS CENTRE

Theatre

\\ lIn (Inth the I‘I‘llllLItllltN leuccn ILIIIt‘c .IIIII gnllci) Ixm‘tl [‘Cl'll‘lllldllx‘k‘ Scottish Ballet l‘lIu l.‘ 8.11 1-1 (It-I

" z11pm {II iL'IllI ‘\ ~IIpcIl‘ Illit‘rllp IInIII IIIC IIIt‘chxIIIgI} \M‘IIIICI'IUI \‘nIIIxII IIIIIICI It'dIIIIIIIg \MllIn It) II.lll\ \.III \Iducn. \\ IIII.IIII I-nryxlhc dIIkI .II'IleIt‘ IIIIct'lnI. \\l1lt'} Page -\ I‘Ic \hnu I.lII\ \HIII I’dgc \HII I.lI\L‘ pldt’c nII I‘ll Ill. (\pIII IlIIIIIIcII [\Itit't‘x'

I TRON THEATRE

hi I'Inngdlt'. 552 4211"

Something Wicked luc lu $.11 ll ()I'I 5pm in IUn I‘IIIcc \Nm IL‘IllllI IlUlllL' InI IIIL‘ll IIInlIII'I'x IIIIIL‘IJI .IIIII \IllllL' II‘IIIIIIIxt'IIIg; nII lnw IIIIII llI.lf_‘lL' III lIil\ pIIt'II Natl t‘nIIIcII} It} R.IIIIInIII .~\t't'nIIIpIIt‘c

Sure Shots: The Isle is Full of Noises Hm I: 8.11 In (M inni

Sun .\InIII Rpm .-\ \Illlll pl.I_\ It} IitIlliIilll'fJIl III.I}\\I‘I;III (IIIIIt'IIIII' (Ilnxu‘llill. pcrInI‘IIII‘II III the 1n_\cI [mm In IIlL‘ III.IIII C\L'IIIII“._‘ PI'III‘IIIMIIt'C

The Tempest IIIII l2 XII IX ( )I‘I IIInI SIIIII. .illpIII Ll-l it!» (“I IInII 'I‘IImII't' (‘nIIIIMIIn cult-Imam le 35III )L‘dl' \\ IIII SIIIIkI'\IIt'.III"\ )JI'L'JI Idlk‘ InIII.IIIu'. III'IIIIIIIIIIg \\lIIl lnw. t‘nIIlIIt‘l .IIIII IHI_‘_'I\CIIL'\\.

Lazybed Inc I” 841 II (M NpIII LN «UH III\ lllllIIlL‘l lIllllI\\ III'\ IIIII- .lllII Ill\ gII'llI'II'IIII l\ mpnll} I1\\Ill_‘_‘ [MIII'III'I- I‘lll .\IIIIIIn \IlII thII‘I gcl nIII nl I‘k'tI. IInI cwn \\Ilt‘ll I)L‘.lIIl pups l'HllllII InI‘ .I I‘IIJI .-\ lllt‘lthIl}\l(;lI I'I'IxIx \HIII \IIIgIIIg.

Mark Thompson's production of Shakespeare's problem play creates a lively and vigorously dramatic atmosphere in dealing with the

\L'“ Sun-I. xx? lulu. |ll. \\‘(‘. \\}\| Jason and The Argonauts SIII 7 ()t'l. SL'L‘ KIII\ Il\llllf_‘\.

TheMemhantofVenice

dunung gIIIII llU\t‘} III-IgIIhnIII'x, PI'C\CIIICII h} lnml t'nIIIdeI}. RlnIIII-x \\lIIl I’III'plc

I PAVILION THEATRE

|2| chliclil Slit-cl. 332 Infill» III. \\'(‘. \\'.v\|

Mourning Mrs Brown l’IIIIl Sui H “(173” Ill.l5pIII. [I5 L'|(I.5ll. 'IIII' \I'cnIIII IIIII‘I nl IlI‘cIIIIun ()'(‘;II'I'nI|\ IIIIIII‘InIIx Il‘l\Il CUIIIL'II} III \\IllL‘Il IIC play lIIc nIIII‘ugCnux .\Il\ III'nuII.

Mrs Brown Rides Again 'l‘uc l7 Sul 28 ()k'I. 7.31) lll.l5pIII. {l5 No.51). I'lliilI purl nl' Brcntlun ()'(‘;II'I'nII\ II‘IIng}.

I PLATFORM

'IVIIL' Iil'lIIgL‘. IIIIIII \VLNlL‘l'IlUllxc RHIIII. I'.;I\lL‘l'IIIIll\C. 37(1 ‘HI‘NI,

The Wolves in the Walls l-‘ri l.‘~ Iv Sui I4 ()CI. SCI“ KIII\ Ilfllllgx

The Bridge Fanfare SIII l4 ()c1. Scc KI\I\ lellllgx.

tale of Shylock, his pound of flesh and those unlikeable Christians. There are some strong performances from the cast. I Howl / gun/III. [III/IIIUIIIJII, (NIH Sat ’-1 Out

I RAMSHORN THEATRE

UN IIIgI‘uIII SII‘CCI. 553 341W. II’. \\'('. \\'.-\. \\'.-\.-\|

Beyond Therapy .\lnII 1) SIII l-l ()t‘l. 7.3llpm. L") 1U £51. SII'uIIIcIyIc 'I‘IIL‘IIII'I- (irnup prcwulx lIll\ IIIIIgIt‘II \wh nl‘ pmnnul mlx. IIIcrIIp}. IIIIIIIIg IIIIII durum. pcIIIIcII If} nIII- nl‘ lIlL‘ I'S'x lllU\l III'iIIIliI‘ L'UIIIIL‘ plu} \\ I‘IgIII'x ('lII‘IxInplII-I' I)III';III3_'.

I THE STUDIO

‘II SIIIIIIIIII‘RI‘I. 553 7578.

Zug-Zwang 8. Did I Call You? l'nIil 8:11 7' (let. 3pm. £5. I)nuhlc hill nl

t‘nIIIt-IIIpnI‘uI'} hnIIIIqIIc [lL'l‘IHl'lllilllL'LN .\I;II'IIII ()'(‘nIIIInI' IIIlkx uhnul lllUIIk‘l'll IIIIIchIIIIIII} ilIiII nllcrx )Jl'llllp thump} III /llL'-/lulllg'. and III Hui l (II/l In“ ' IIIII \IIII} lll\L‘\Ilg;lIL‘\ him IchIIInIngg} Iqu \IIIIpcII nuI‘ Iiwx. IIII'nIIgII IIIII‘I‘IIt‘IIw tuning and II \Ill\II nl I'I'II'n Illllll'hlil. I’III'I (l/(;/(1\g'(l\.,:lll)/l.

I TRAMWAY

\\'.'\I

To Come lin () Ik MI 7 ()(l. 8pm. L") «£5 l, The ScnIIIxII tIL‘I‘lII nl I);Ilil\Il PL‘l'IIH'IlKlllCC Ill‘ll\l. Mcuc IIIg_'\;Ir1\cII.

Edinburgh

I BRUNTON THEATRE

I.;III_\\wI| \VII}. \IIIxxclhurgII. NI5 33-10. II’. II. \\'('. \\'.-\|

How to Steal a Diamond Sui 7 (It-I. Tillpm. till i U151) £71. I‘l‘Ulll .-\lI'Ic;III llllllL‘\ In L‘UI IIII‘nIII (iluxgnu \t'IICIIIL'\ .lllII IIIc glIl/ nl IInIIII Slit-cl. lIil\ I\ II lIchl \Illl'} IIIKC IIn nIlIcr. lll\pll'L'II h} IIIIthIchIIc _\cI Iruc \InI‘Im.

Project Macbeth ’l’lIII l2 SIII H ()t‘l. 7,3(lpIII. L'Illfiu IL'JSII L'HI. A IIIIIIII IIIcIIIII :Ipprnuch In Ihc pIII} nl L'Ill'l'llpl IIIIIhIIinII h) [M XIIIInIIIII 'I'IIt-IIII'I- nl SCUIIAIIIII. t’l'L‘lIIL‘II \HIII IIlL‘ IIL'IP ()I \L'IlIIIII pupils and IL'IIL'III-I'x.

The Man who Planted Trees .\Inn In & 'I‘uc |7()c1. Scc KIle IIxIIIng.

Thursday 12 Friday 13

1.I'.n"-..'.!.i .II'.\, . ' .i.:'

BUQSy Malone Bugsy Malone

. “t 1--

Bugsy Malone

Monday 16

This grid includes theatre and dance performances at Glasgow and Edinburgh's main theatres. More information. including events at smaller venues. can be found in the listings above and over the page. Performances shown in brackets are free or reduced price previews.

Saturday 14 Sunday 15

15 Years, 2 Fingers 15 Years. 2 FIngers 15 Years. 2 Fingers 15 Years. 2 Fingers . 15 Years, 2 Fingers 15 Years, 2 Fingers 15 Years. 2 Fingers I 15 Years. 2 Fingers Arches

Tuesday 1 7

ll" . ‘,. II! “’1'.

' one Hr Before Sun One Hr 86'0"? 3”” Gilmorehill

Wednesday 18 Thursday 19

, Citizen's Thea“e

---- ~ w . King's Goodbye Jimmy Goodbye JImmy Goodbye Jimmy Angels' Wings Angels' Wings Angels' Wings Angels” Wings Oran "of Beyond Therapy Beyond Therapy Beyond Therapy see Classical Ramshom II... I». r; 2-» es. “INN-s Tramway Tempest/SWme Ternpest/SWIcked E Tempest/SWicked I seeAroundTown I Tempest/LazyBedi Tempest/Lazwa §TempestlLazyBed m -.;;'.’:.. I In ~ ~ - Brunton I GrumpyOldWomen JosephatTechCoaIJosephaITechCoatJosephaiTechCoatiJosephsiTechCoatI FWW I 1. my . -- ' Jam House ' mam l mane mane I { mthstoryBoysj TheHIstoryeoys lmwstoweoyslltm's '.. I i .I = Playhouse ,. dermmmg Immavml mu m , Theatre Workshop _ x f I JasmskgormtsIJaAldeGmerationl g l j I IN

5— ‘E O',’ 27/") THE LIST 85