Visual Art

I NATIONAL GALLERY OF MODERN ART

75 iiclioid Roud. (CI (CM) i).iii_\

liluin Spin:

Robert Mapplethorpe 0.000 l'nui Sun 5 No» «Hi 'i iic iirxi c\luhiiion lll Scoilund dc\olcd cniiicl} io ihc nolorioux hud ho} oi pliolociupli} 'l iic xliou. cnconipuxxcx ilic lull rungc oi iux ocuu‘c iroin ilic during: inuic und icinulc nudcx ioi \xliicii iic ix inoxi luiliolix lo poi‘iiuiix oi \cu Yoi'k'x ui'ilxix und liliu xiurx. plux iiix hcuuiiiui lllilijJL'S oi ilouc-rx

Rocky Mountains and Tired Indians (1965) Mon i(l ()cl.

IZ‘JS llSpin. l'rcc. l.uurcn Righ} L'l\t‘\ u lulk on iliix puiniing h} l)u\id Hockiic},

I NATIONAL PORTRAIT GALLERY

I ()uccn Sircci. (ill (Gilli. .\iou \Vcd & i'ri Sun liluni Spinfl'liu liiuni 7pm. Being There: Harry Benson’s Fifty Years of Photojournalism 00000 l'nlil Sun 7 Jun. (H. undcr L'le ii'cci. ('clchril) poriruiix und hicuking llL'\\\ piciurcx iroin llic curch oi inilucnliul prcxx plioiogruplici' ilui'r} llcnxon.

The Face of Craft: Portraying Scotland’s Makers l'niil Sun :x' ()cii i’lioiogruplix oi inodcrn Scoiiixli cruii niukcrx. ihcir cm ironnicni und ilic ohicclx lilL'} crcuic. h} Sliunnon 'l‘oiix. lASi (Iii/\N(Li if) Si i.

Portrait Miniatures from Scottish Private Collections l'niil Sun 2‘) Oct. llixplu} oi" rurc nuniuiurc puiniingx including: xonic prm lilll\i_\ unxccn picccx hclonging io ilic l)ukc oi ilucclcucii.

I STILLS

23 ('ockhurn Sircci. ()3: (ililil. i)iili_\ Iluiii ()Pill.

Tracey Moffat: Adventures .000 l'niil Sun 2‘) ()ci. Kiixch. coniic-xirip xi} lc phoiogrupiix h} iliix :\iixiruliun uriixi. \ilioxc durkl) unihiguoux nurruiixcx dcul \\ iili i\\uc\ oi gciidci‘. ciliiiicii}. po“ cr und \‘iolciici'. ilcr \ idco uork Low ix u xcricx oi' xccncx iroin Holl)\\ood inclodruinux. i'ocuxing on icniinixin und xc\uulii_\'.

I TALBOT RICE GALLERY l'niwrxii)‘ oi iidinhurgh. Souih Bridgc. (50 23“). inc Sui Iiiuni 5pm.

Henry Raeburn and his Printmakers Sui H ()cl Sui ‘) l)cc. l'i‘cc. 'l'o inurk ihc 3501i) uiiiiiwrxur} oi liix hirili in lidinhurgh. iiiix cxhihiiion includcx 3-1 prinix inxpircd h} Ruchurn'x oil poriruiiurc. h} uriixix xucli ux \\'illi;iiii Wulkcr. ('liurlcx ’l'urncr. .lolin Bcugo und \Villiuni Shurp. NEW SHORE

I WESTON LINK

iluuihorndcn lcciui‘c 'l‘hcuirc. \uiionul (iullL‘i'_\. ihc Mound. (32-1 (i500.

The Art of Fieldwork 'l‘uc l7 ()cl. l2.-15x l..‘\(lpm. i-‘rcc. Kcnn} Munro und (icorgc \Vyllic diSL‘llSS llic‘il' \\oi'i\ und colluhorulionx. uccoinpunicd h) clipx i'roni Murru} (irigor‘x iilin uhoui \V} llic. David Wilkie: From Cults to Constantinople Hi (i ()ci.

l2.-15~ 1.3(ll‘m. i'i‘cc. .-\lixu 'l'urncr lookx ui how iru\ci inilucnccd ihc lii'c und work oi‘ Scoiiixli puinicr. Sir l)u\ id \Vilkic.

Private Galleries

I CORN EXCHANGE GALLERY (‘onsiiiuiion Sirccl. Sol 7.xiiil. \Vcd Sui

I lum 4.30pm. i‘l'L‘C.

Confection: Sue Spark Thu 5

Oct Thu lo .\'o\. l-rcc. i’uiniingx cxploring lhc noiion oi' liixioricul pcrxpccin c. iixing iigurcx horroxxcd i'roin Buroquc liniholog}. xpoix oi. colour und dccoruiiw cinhcllixluncnix rcininixccni oi' rococo dccoi'uiion. NEW SHONE:

I DUNDAS STREET GALLERY (mu Dundux Sircci. SSS 0363. [Hum (1pm. Secrets of Venice i-‘ri h Sui l4 ()ci. Frcc. .\'c‘\\ collcciion by Jumic Priinroxc oi‘ uimoxphcric oil.x. \\';iicrc‘oloiirx und

94 THE LIST 5—H? QC! 2006

Killing lime

split between different media, with figures leap

I Dir/limo (Jr ll‘i'H/lli'XV/H‘. Air, Minnie»),

lndiun inkx. cupiuring ilic \ i\ id plu} oi liglii und colour onio \cnicc'x uuicmuy. Ni \".’ Si ii )\.'.’.

I I2

34 :\hcrcroinh} l’lucc. 55S 0S7) .\ion i’ri illuin opni; Sui liiuin Jinn. 4x4 l'niil Sui H (M. l’oiu' \wi'kx h) lour urlixix: Houurd Hodgkin. l’cici' Blukc. i’uirick ('uuliicld und Rob)” l)cnn_\. lASi CHANCE TO Si'i.

I INGLEBY GALLERY

(i ('urlion ’l'crrucc. 550 444 I. ‘l‘uc Sui liluni ~Spin.

Anna Barriball l'niil Sui 2S ()ci. l'rcc. .\'c\\ uorkx iroin ilic conicniporur} urlixi.

I SALA CAFE BAR

(ill Brougliion Slrcci. 47S WW). 'l'uc Sun lluin Ilpni.

1GIG Photography Exhibition 'l'uc iil ()L‘l Still iii “CC. I‘it‘iL‘L'Ilk‘ C\illhllill|l oi' iinugcx ironi locul xnuppcrx' collcciix c

l(il(i. NH’.’ Si iUW.

Artist Spaces

I THE EMBASSY

7o liuxi (‘i‘oxxc‘giiixc‘\\;i}. (m7 ZSiiS.

Iilll Sun noon opin.

Annual Members’ Show l'niil Sun S ()ci. ii\liihiiion oi \\oi‘k h} nicinhcrx oi' ilic iiinhuxx} collccinc. LAST CHAN“ TO SEE.

I RED DOOR GALLERY

4: \icioriu Sircci. 47" 3255. Mon Sui l2..‘~(l 5.30pm; Sun noon 5pm.

Gregor Louden l~ri I3 Hi 3" ()cl. Dir/1'! ('omi' I'lii'n/ m (I ()m' l/oru' lx’iii (' ix un c\uniinuiion oi' iidinhurgii und ull ii cncoinpuxxcx: iocul inhuhiiunix. \xinding xirccix. iourixlx und xuh-ciiliurcx. NE SHO‘IL

I TOTAL KUNST @ FOREST

_‘~ Bl‘ixli‘ i’lucc. 220 45%: noon liipin Show Face Sui " Sun 2‘) ()ci. ii'cc. .-\n c\iiihiiion h} Riixxcli l)cinpxicr'x illuxiruiionx und puiniingx. ccnircd on

‘3 115:?

.. ’1'.‘ fir a I i Lg-fitv .1

iniiinuic uiid iniricuic poriiuiix. Vii Si “JR-h

I WASPS STUDIOS

i’ulrioiliull Siiidiox.—1.S' iluinilion l’lucc. .Slik‘kiil‘idgc'. 335 lJX‘l.

Group Exhibition Sui Sui 14 ()cl. lluin 5pm. \cu \Miik io coincidc \\ iiii llic \\'.4\Si’S ()pcn Sludiox cwni Ni 8i ii l\.'.’.

Outside the Cities

I THE CHANGING ROOM

35 (‘ruui'ord .'\rcudc. King Slrcci. Siirling. Word Order 0... l’niil Sui II (M. noon 5pm. i'ic'c‘. i:\iiihiiioii cwloring iiic inxpirulionul linkx hciuccn pocii'} und

\ ixuul .iri io coincidc \\llii llic cil} 'x ncu iiicrur} lcxii\ul. ()il ilic i’ugc. Scc i'c\ic\\. pugc ill):

I COVE PARK

i’cuion Hill. “1430 SSHIZV

Simon Starling: Autoxylopyrocycloboros l‘nul in 2" Oct. noon 4pm. 'l'lic iier lll u ncu progruinnic oi coinnuxxionx. Ilil‘llL‘l I’i'i/c \xinnci‘ Siurling‘x prolcci liux iix l'iiiih hoiii in ilic pionccring dc\clopincni oi xicunihoul icclinolog} on ihc ('l}dc und Ill lilL‘ iii‘iwilllig.‘ [il'c'SL‘liL‘L‘ iii lilc' lillc‘ic'dl' xuhinurincx huxcd .ii ncigiihouring ('oulpori uud l'uxlunc. \ixiiorx io ('oxc Pdl'k \\ iii i‘c' .ii‘iL‘ [U \L‘L‘ lilc‘ [WHICH-S dcxclopincni c\ci'} l'ridu} uiicrnoon. iollouing ihc xul\u:_'in:_' oi iiic Zilli long. clinkcr-hinli noodcn cruii uiicr iix cniropic \o}u:_'c on ilic \xuicrx oi l.ocii iuillg

Peaton House Group Show Preview \Vcd l 1 Sun 33 Oct. noon 5pm i-rcct .v\n indcpcndcni c\hihiiion xiiuuicd in uiid uround ilic ouihuildingx ui i’cuion Houxc. ncur ('o\ c i’urk. curuicd h} Suru Burkcr. to bring iogcihcr ii\c umxix i'roin ('o\c i’urk und ouiu uh. 'l‘hcrc ix u xpcciul hux ironi Ihc (‘(..-\ iii (iiuSgim on ()ci i'or iiioxc

A theatrical collaboration between artist Graham Fagan and theatre director Graham Eatough, drawing on a rich seam of seminal modern plays. Time, narrative and agency are ing from screen to stage and back again.

\xlio \xunl u [lii‘\ii‘\\ look .il ilic c\iii|\iiion l’lcuxc cinuil Suiu iluikci ioi inoic inioiniuiion on xuiuhuikcil i(I )uiioo Uilll

I DICK INSTITUTE MUSEUM AND ART GALLERY iiillii‘diik i-\\cnuc. “ISM ‘51 Hi lluni 5pm

Port Glasgow l'nnl Sui 2| (iii im' lnicrnuiioimll} uccluinicd .uiixi \iqu \m lilc‘ \iio\|.x liii‘ it'\llii\ oi iii\ i’oil (iluxgou rcxidcnc} .ind public .ui Pilllt'ti. .iiilllfJSIdi' .i ncu iilin (‘loxcd public iiolidu}x

inc Sui

I DUNDEE CONTEMPORARY ARTS

\L'lilc‘l'fiiiic'. iii :32 WNW“) Iiii'. \\cd. in S Sui Iii. iiiuin 5 Winn. l illl Iiiiiluin S. ziipin; Sun noon 5 Winn Killing Time 000.. l‘nnl Sun S \o\ \n L‘\[lc'l‘lllic'ill.ii colluhoruiion hcluccn .u'iixix (iruiiuni I‘ugcu .uid (iiuiiuiu izuiougii. ilnx c\iiihiuou ix u iuxion oi pcriorniuiicc. xculpiuic. inxiulluiion .nid L'\L'Ili.

Olle ESSVIk \\L'li ii “(1. iiiilli. i'iL'i‘

'l iic uriixi \kiii iqu uhoui iiic \xoikx iii' crcuicd lill' ilic lxiunhul ilicnnulc ill 2H“R und nc‘u picccx ioi l’ci‘iii ('onccii iluil'x liiliic'SilHid iii'lSIliiL'L'. L'lllilic’d Sill] (lock und \Vlicn Rohcri .\ici \Vollguiig,

I GENERATOR PROJECTS

33 35 Mid \\"\nd lnduxiriul itxluic. ill WI 33598. Iiili Sun noon 5pm. Generator Projects l'nul he :i (iii l'rcc. .’\ \uricd c\hihiiion iroin ilic llundcc ui'iixl-rliii iii‘jJAilllSiillUll,

For The North l‘niil Sun 15 (lci. i‘rcc ('o-cuiuicd h} \iii} 'lodinun und liic (icncruloi' coininiiicc. 'l'or iiic Norih' hringx liich'liiL'r u xcicciion oi l.ccdx-huxcd uriixix ior un cxliihiiion oi work ill iiic (icncruior gullcr} xpucc ux V-L‘ii ux ollxiic proiccix. 'l‘lic prc\ icu on iiic 23nd Scpicnihcr mil hc ioiiimcd h} un Ai’llzk cwni ul iiic ('ii} i'unciion Sinic lli\iii\ my in c pcriorinuncc oi '.-\ll iluill An' h} Lukc l)ro/d & And} Moorc.