www.|ist.co.uk/books

Events

Events are listed by date, then city. Submit listings at least ten days before publication to cate.simpson@list.co.uk. Listings are compiled by Cate Simpson.

Thursday 29

G asqo‘x/ Book Group \\.IIt-I\Innt-\.

1* lllt'

~.I.Int- n'. It}: ImntnIg IticanIIt-ti “}

HI MI: lt‘.lllL'l\ .n thy u'lllill"- \ I.:‘.nIII:I;\ l)IIIIt.III llInInwn 2|. Ill ~4qu .l :I'IInz‘IqIItzr‘. «In m.- .lll

Reading Group: Nothing but The Poem Smnnh I’m-In [1‘deer (II: lIInII‘d ll‘\k'.(>.1lll'll;'tllt‘.l<<_ 3““ II zlI \IIIII Rt'IIIan: lilk' l‘lk'\\lllk'\lll lt"IlL“I‘-.\llll\l\lll.Illtll1:-l\' .lllll unnlInIII Iglgmnj: nII 'IxttltgrnnnIl Lnnxx It'll-x. Inn ImtlIn: gIIIIIII it'll II} llllll' lt'lllhltlllt' llKll\L'\ nII Iht' nuttL-IK lL'\[‘Hll\t' lII lllt' lt'\l l Ill l‘l NILIH: .zlltl lllt‘lt' \lk‘ltlll\ plmw plInIIt' nI cIIMIl

Comics

JUSTIN GRAY

JIMMY pALIo‘r'rI & ADAM ARCHER FrIday the 13th

\‘Il'llllt'. \t'\‘.InII \ik'illll\. “In W” "W" It‘tL'IIIIIIIII -' \l‘l nI: nk i llt't' llnx IIInIIIlI lllt' :Innp uIll tll\\ll\\ l/Hllw II/ \II t [mm In. \l.:IIIII \llll\ lnI Wednesday 5 . . . . IIInIt'Ilt'I.II|\t.I|| Slt'IIlInIIHl 1| M“ ., i . “I *‘ EdII‘IbLII‘gn " " :3: Bridge Reading: Jackie Kay . ; ;., ._ ;_ Ellllllflll‘gll .\.IIInn;Il l mun} nl Stnllnntl. (mug- |\ ' ' ' 1 Crime Scene Edinburgh: 20 Years Hung-1‘34 {MS “pm III-t- lht- :mml ' ' SPURRIER & TAN of Rankin and Rebus \.IIInn.Il unnnng [Incl .llltl .IIIIlInI lt'Iltl\ lInIII lIcI l mun} nl Stnllantl. ( Must I\ HIM L'x‘. Inan lL'kl'lll tnllt'tIInn. [MIX/Is: \I'I: “In! .. _ (Ifi iS-l‘ \lnn l'll llI.IIII SIIIII. S.Il \I'lI I II I/ /’n. "H, lxnmIl t'\t-III\'~' nl\ nk In ' ' ' Silver surler: In Thy llldlll 5pm Hm] I; l.lll l'lt'k' hunk ' ' 3' ' Name N01 lx’t'llIM It‘t'llu' Hl lllt' L'lt'dl tlt‘lt't ll\t' Rt‘l‘lh . r I u ' 1 ‘.' :' .- .... .IIIIl lll\l ll;l\.lll\ III IxtllnlIIIIglI'x lllllll\_\ Thursday 6 . ; , . t'IIInIIml IIIItlt'le-ll} SIIII.Ilt'tl III llk' \t-I} f V , I l. H ' ' ' plum-uncu- l<.llll\|ll\\l1llt' IIIIIt'lInl IlIt' GIEI‘SHOW _ r ' I F lil\l Rt'l‘lh IIII\ t'l. KIIIIM (Hill ( 'quuw. lllt‘ sebfl’ Fantasy vomr Read'ng . M 0' I 2 v . : t'\lIIlIIIInII “.1thIlIt-tit-It‘lnplnt'nl nl llIt' Group “"lSN‘l'” l '1 MPH" \“WL ' ‘T' : . " ‘, ' a I 2 .' t'ImlnI .llltl lnx t'It'.IlInn. .ex \\ U“ .l\ llIIIl nl 3’15 ‘15“ '1‘." H” 37"”“l‘ 'H f““““ I I I I, . ,. z , . , .. . . lllt' t'le nl l.tlInl\nI.L'lI. llSt'll .I [IInIInIIt'IIl 3“” MS,” h.‘ '\l"” ( 4””)le (“H “'H , A. , I ,,, . . \'ll.ll.l\'lt'l III llIt' hnnkx. "” “"“m ‘IVL'H‘ 'I H I H V 2 z. Mists and Monsoons “Int-IV ' "" "' " ' " ' ' \llht'lllll. lull} Stank (‘lnxta 8 ' ~ ' :o If I ' :I " ' I: " I' " l..‘I\\IIIlI_.‘Ill\t‘l. 53‘) JUN] \lnn Sal GlaSgOVV I t; .I I. z I w, - I 2.3. I I. lH.IIII .‘plll. l lllll 3‘) HM. l'lt't‘. \H Graham Fulton, Bobby Christie _ . . ;. I,I I. .3, I , In t'xlnlnnnn l'UL'lISIII‘L‘ nII t'nIIIt'InlInIuI'} and Jim Ferguson gm.“ INC] Hm“, M v . ' l H H a H. \tI‘IIt-Ix nl \t'l‘lldlltl .llltl llIt' Intlmn \\'nrk\. ~l.\ Klll‘.‘ SII‘t'ct. 553 3|5l "pm, , VA I I, I ' 1 ' . ‘l'lk'm'u'm‘l "‘ ""“Il‘ ll“. h” .W‘m "m" l‘lt'k‘. .\n mcnInL' nl [Int-In In III.II‘l\ lllt‘ 3H ' ' r ' M: ' H v": H v ' lht' ngIlIlInn (ll.llltlltl tllltl l:;Il\I\l.III, Wu“ \mu. m“; mm. mm.“ PUNMIM ' ~' 2 "I ‘3 '2 ' z ' 'v ' The new Edmbu'gh_':"§t°ry 0‘ lhcn Imnphlt'l. Inn. r n/ liII/I/I/I lllt‘\ : " I 2, ‘A A" I ' °‘ I. : ' scouand m4“'l‘““”‘- M) NW“ “Ill lIt- IHIIIL'tl In (XInmlmn \xI‘IIt'I Sunth'u I . I .I ~ , -I I II. I ,II, I. ~ I. v HIItlgc. (I33 S323. (Ifillpln, l'lt'L'. Inunt‘h Miami. 1‘ llllell lnI Inn nt'n lInnkx lIIIlIlIxht'tl l\_\ ' 9 ' 'v H " ' ° I " 1' ° “" lutlIIIlIIIIggh l‘III\t'I\Il_\ l’It'xx ;l\ pgn'l nl Edinburgh :‘.I' I F I NV ' I'I: I'. II’ ' "‘I' lllt'll \t'I‘It‘x. l/ll' \I'II IzI/III/Img/I l/lenn . - . < M < . I I I Book Fair .\\\t'Inl\|\ l\’IIIIlH\. 54 (must , .. . ._ . , ~) ~)' ' 'I n/SInI/IIIIII. .-\|t'\ \\nnll. unlhnl nl I'M/II St N xxx “fig H" s ,Il .’I« . i" -- .‘ , n'. , r , I H v ' I’II I/mu/In,\//u1, 7S") IUVI gllltl \llt'lmt'l [UL h,“ H “m 'Pm' . I 1 1 ix lil'tnkll. .llllllIIl Hi “11' llIIH I" St III/11ml. Nullqlmn‘m HIM “TUH‘HMHSI MMLO. Hui“ ‘i r" . ' v “M [3/4 /V;*/_ “I” h. “mm! m “TIN “mm and punk lInIII InnIt- than JI tlt'gIlt'I'x. m , 3, .,, ,2 , , I , “,3 ., i . . Scott PIlngm Gets It lx’nggt'l‘ .\l.l\llll. l’lL‘ilSC hnnk III :uhunt'c, Monday -_ ;, ,,m; J: I Together I I~; '. I - I ' _. I ,I ; Edlnburgh ; .. . . . . . I I. .., ), Glasgow Reading Group: Round Table , h , I , , i I I, i , H , , , , Sensei Leigh Smith IIIII-III-n mm 80’th I’wm III'IIIH’}. 5 ('I'Ivhlmn ' " '1 1' 1 . . ' ‘t ' ': l-nI‘l Rt'lull Park. WU l’In\;III \ank. ".1 ('IIN'. (KIIH‘llf—‘d'k‘. as“ 357‘: (‘ NW“ ["1" :(w ' I v "v i ’1 (z, 1 30H). (IIIIII. her. the In;II'II;Il :II‘Ix cwt'l'l ‘l't'l‘k'lk‘dl -‘\” "”“"”'4" PW”) “Mimi! T" ' ' ' ' " ' "" 3’” "" \Ignx (UPILN (ll l]|\ hunk. .\,I,~HI,-,, pinup lllul L'Ilt‘tIlll'JthN llH‘l} tlL'l‘JlL' .Illtl {I . u. g ; n ' ' J I. ' Ir.‘ ,' II,:1v {J “,,,IIFL “Ind, IV”. I“. [mm-Mth ML. Ullt‘l'\ IIIt'InlIcn llIt' t‘lmnt'c In t'lInnxt' lhc , , , , . , I p, ,, N . , , \Inrx, PtK‘llh. l'Hl hnnklng; and Inuit tlk‘lilll\ . _ ' . . L ' cmgnl I'u't'plIanI \plnI'gIIk " i ' l H I EdInbLII‘gh mesda 1 1 12’ " . ":1 .H I :,I I ,;I.I, - . The Guid Crack Club \\'.I\t'rlc\ Bur. I y f" ' ‘o- H " " ' " ' " SI .\l;II'_\\ SII’t‘t‘l. 55“ IHSU. "fillpin. U. Edinbur h -‘. : “:Iz: '-’- "- "H H . :"f l't'I‘L'IIxJntl Rnnlnt'lcll lhcn' .\l;It‘—;I- . g I, I I ~ I . - I I I I .IyI I Sm}.m_ Chnstmas Ghost Tour at the / ' I' " ' I Library \tllltllltll l.ll‘l'.’ll'_\ nl Sunlluntl. ' ' ' 2' I' ' : f’ I " N MI:' I w (II-In-gc l\' BI‘Itlgc. (I23 3345. SlSpIn. .. ~ng ,I, ,I I I I II, l'I'cc. .InIII nlht‘I' lnmc \nul\ In tlL'l\L' IIIIn H; ,, I ,, , ,., ,, , ,g, ., , Edinburgh lllL' tltll'lxk'\l \lk‘l‘llh nl (icnrgc l\‘ Budge , ' 1‘ J I, Josef Hoflehner “mum! “Huh .~\ wuxnnul lnIII‘ \\ Ilh lulu nl' dark tlL'Ctl\ I I. ,- I ; ' 1 Bnnkxhnp. 42 44 (’nyllhurn Stu-cl. Sin “'1‘! Vl“‘¢'.\‘1~"'*”d°d I'l‘l‘”? WSW“ J I / “3",” I: y M ' l . I; i ii" I: i f I: "’1' (mm, guillplll. l'I‘t‘c. 'l‘lIc IIIlt'I‘ImIInnull} Him" ‘mVlIF I'mm‘l I Kined Adolf Hitler " ’I' ' “I I. ’1 ' 5‘ ‘1' I‘. ' ' " I‘cntmncd .-\II\II';IlI.In IlInIngmpIIt'I \l}jll\ _~_, , . ., ,_ , ' {III 3" my". Kr; " ':' I.‘ I:' 1 ' ' z'I " ' (“PICS Hl lll\ llL‘\\ l'L‘lllprt‘t‘llu‘. f in" w .... ‘I ,. v IJ ~I-;, (Ia/1‘ III . ,, (If:l’{ ,g’ 1,. (“h (“In (I [HUI "'1.’ " <: ' 2"} C :17, C 32",” / .‘.?1‘,"‘:‘: ' ‘: ' Ix’” V "if! '1" ' ’1’ m Poetry Pamphlet Party and Fair m , I ;- - ;; II 1- I ~ , II: I I; H z 1' 11,9. : U. \.IlInn;I| l.IhI';II'_\ nl St'ntluntl. (it'nI‘gc l\' , . , . .. I, I ,,, II. I I I I Edinbur h Budge. (I23 “45. (I..‘~leIII. l'I'cc. “Inc. V in , . ' y‘ . I u H H i; I": ,1” I Reading roup: New Books SmInxh “WW P'LW l'k‘mlm?‘ HIM '“l‘ *" PW”) h " ' . ' ' , ' .' H": j w ' H' I / l’ncll'} l.ll‘l';ll‘\. 5 (‘I‘Ichlnn'x ('lmc. l‘d'F‘l‘hC”HIM I“ l‘UWh-N' “"41" I k ' ' “I ' I "L F n ' o‘ ' f’ '9' O‘ (';IIInII;_';IIt‘. 53" SSW». 0.30 .S'pln. £5 IUI. “WM” “I‘Illl‘ I“ WWI» ' , - 2 ' ' 51“! ' " ‘:"/71'_-"} ‘l‘hIx Innnlh. IIhI'.II‘I.In .lullc .lnhnxtnnc Storytelling café: The Night ' I'- ' ' " " E '— " ' I’z' ' " ' E .’ plykx (iI/I XIIIng I“ 10h” [gm-mu“ 1m Before Christmas St'nIIIxh SInI‘HcllIng r3) , . 5 , . . , . ., , , ,, tll\t'll\\lUll. l'VUl‘ honking and mum: dcmllx (‘L'llll‘tfl 4,: ~15 lllgll Sll’t‘cl. 55“ “5-9, ' H " ' ' ' Id " plant hhnnc my cum] "pm. (3. ('lll'hlllhh \InI'}lcllIIIg. Inung 3’7 ' 1 "I ' ~I ‘1 v 5'1"", 7" I-L-u-plmmu WIN-gut Illltl \nng In .I I'cl.I\ctl Ctllt' .IIInmplIt-I‘c. ' 'I _ I " .' ' x > ' C- we; lL'tl h) \ltll‘}lL‘llCl‘ .-\ntl_\ lltllllL‘l'. j I - ; I I ' yahig‘. I g 9 Tuesday 4 3%: Ali Smith 'l‘hc l.IqIIId RnnIn. Up , . g, ,, , ., , ,, r, \Ictnrm Sum. :35 25(xl. “fillpm. L" _ f . "I " H ’0 EdlnbLlrgh IUII ‘l'hc .l\\tll'tl'\\ IIIIIIng unlhnr I‘mtlx ' I, ' I' {"3" '7 H ’3 J Beyond the Sun: Scotland’s trnm hcr l.llL‘\l hunk. IIIIII ImI/ (I‘m'x .mtl " / II 2/2 ’3 L I 9:61 Favourite Paintings \ulinnul (idliL‘l‘) tll\CU\\C\ Ihc nnmgdl Influcnt'cx nn th' ' 1 ; ' A 1' I :3 ,9; J nl~ Scnllantl: ll;I\\lhnrntlcn It‘t‘luI‘C \xI‘nIng. Shc \\ Ill he InInctl h} l..-\l . I I I I. I, m C , I 'l'lIcatI‘cfl‘hc .\lnuntl.h3~1 (I300. 12.45pm. uhnw Inum‘ t'nInl‘Incx Huxthnnnal L , ,, I , ,v ' r L A” , ‘, r m , r H l-I‘cc. l.c\lc_\ Duncan. pncu'} ctlIInI' nl HII Scnllhh l'nlk nnmt' \Kllll gnnIcnIpnIun "l' H ' “'1 '1 f6 “d HI'I'II/II. I‘mtlx ;lll\l xpmkx uhnul llk‘ lcn \nuntlx. 'l‘It'kch thllldl‘lC II‘nIn ' 7" i ":13 'izi .. I C '35: 5;, ’, 1: 3;,"’,'::‘. ’, pncmx l€tl\\III \lnrgan \\;l\ Impnul In \\}.[L-r\[unc\‘ \\'L-\[ [my my." I 3:»; I I. 5, ‘I 3,4,3: ,,,/3,: Ni.

2 'f;-':. QCC'THE LIST 31