Events are listed by city, day, type then alphabetically by name. Submit listings at least fourteen days before publication to clubsglasgoWhotmail.com. Glasgow listings are compiled by Sandra Marron.

Glasgow Thursdays

Club

I Alternative Nation .II HIIIIIIIIIII

llpIII {IIIII H ILZI “Ix-kl} Run h} Iun lll.llll\l;l}\ nl IhI- (iIIIxanI .IlI \kt'llL'. DJ HIIII} .IIIIl llIll\L'_\ KIII‘II-I. IhIx llt'“ \II-I‘kl} Iluh Ix III-InII'Il In I'II'I‘IIhIIIgg IInIII IuIlIlI'IIII}: I'ch'II‘n .IIIIl xlI‘II/_\ t'nt’k Ingk In lInIIIII} lIIp hnp IIIIIl lL'llltlUlh IIII'IIIl

I The Beat Club .II lllt' III-.II (‘lIIlI

‘IpIII iIIIII I’I'II'I'x \III} \VI-I-kl} (inIIIl IIquII'. _‘._'l)UIl IlrIIIkx .IIIII gnnIl pI‘nplc l.I\I' IIIIIxII‘ \I'IIIII' and club \\ IIlI I‘nnIInp xIIInkIIIj; II'I‘IIIcI'. pIII}IIIg_' han In .I \\ IIlc l'illlij' nl IIquIt'III xI}lI-x II'nIII Int‘k In Ith'n 'l hI' Incux III'I'I' Ix \I'I') lllllL‘ll nII I'uxInIIII'I t‘III‘I‘ and hump II gnnIl lllllL‘I

I Black Tent .II \II'I"II'SII'II/}.

llpIII iIIIII LC. (I Hui l‘.l'l'Ul'\ IIIIIl Rnt‘k .-\I‘IInII l)Jx pl.I}III_«_' .III_\IhIIIg_' IInIII IIIIIII'. llUll\t' IIIIII II-I'hIIn and .Ill gI-III'I-x III

lwlu CC”.

I Bloc III ltlnI~ UpIII iIIIII. l'I‘cI'. l i Hm: .\ lIIII‘ lllj._'lll lUL‘III lIIInIl I‘\II‘II\II3_'IIII/.I. II'IIIIII'IIIg lI\L' \L'l\ II'nIII 'II'IIIpI'I'cIIlIII. :\ll't'iltl_\ NIIkI-Il .IIIIl 'l hI' KL‘llll} l.lL'l\lL‘\. RL‘NIIlClll I)Jx pIII} I'nI'k'II'I'nII IIIIIl llltllt‘. I Calling All Disco Kids III KIII'lInn. llpIII .iIuII. L11 lll'L't'lI \Vcckl). llcku‘} and lin .-\| III‘np lIIp hnp .IIIIl RIKB \\llllt' RIIII B and l2IIIIII \lt'lI'nIl pIII} cIIIxxII'x IIIIII IIIIIIIl nuI I‘IIxh pI'I/I'x III IhIx quIlI‘III IIIglII. SI‘nII \chII} pIII_\x hnuxI' III IlII' lnuIIggc. I Come Undone III XIIII-‘II‘SlI-II/I. IlpIII iillll. U. Ii Du: .-\lIcI‘IIIIIi\c (luh IIIgIII lnI' In\I'x III IL'IIIIII'I' IIghIx \Ihn \IIll II'IIw IhI'II~ IIIlIIhIIInIIx III IIII' IlnnI‘ IIIIIl Junk and tlilllt’t‘ Ihc IIIghI II\\II}.

I Cryotec III IhI' (‘IIIhnuxIfi llpIII iIIIII. £4 IL‘ZI. 2‘) .\'n\. l’lII}iIIg_' Ihc lII‘xI III [film and IIIIluxII‘IIIl. l‘I'I‘I' lII'lnI'c IIIIIlIIIghI.

I Dig! III l-uI‘} Murr} 'x. llpIII .iIuII. H IUI. \Vcckl}. I)J \IIII' pI'm IIlI'x _\nuI‘ Ii\ nl I'nt‘k. punk. IIII‘IIII and kuI.

I Freakmoves III (iIIngIm SI'hnnl nl .-\I‘I. llpIII \IIIII. U IUI. \Vcckl}. l'III'II~ llllt‘ lIIp hnp IIighI I'nI‘ Ihc \lllIlL‘l|l\. \\ IIlI |)Jx Dunn and \It‘c. L'I lill' (SSA quIlcnIx IIl'II‘I‘ IIIIIlIIIghI. lI'cc hcl'nrc. \VIIh guI'xIx J- /.UllL' and DJ SIIL‘L‘p ((I Dccl.

I Hi Fi III IIII' Bunker BIII'. ‘)pIII .iillll. ll'L'L‘. \Vcckl}. l)‘.l\L‘ SIIII‘IIIII' Illech up Iiu‘ llUlll'\ nl' Inp IInII'h InIlIc IIIIIl I‘nck.

I How’s Your Party? III lllL‘ SIIII ('luh. I lpIII .idlll. £3 lII'InI'I- IIIIIlIIIghI; [5 III'II'I'. \Vcckl}. .-\ III‘\\ 'l‘lIuI‘xIlII} IIIghI thIIIlig tlU\\ll IhI‘ Suhluc .IIIIl II xnuIIle jIIxI Ihc IhIIIg. lI'x IIII IIlInuI IlIc IlIIIIcIng. IInI IlIc manning! III'nuIIIl.

I The Juan Maclean, Shit Robot and Big Face III llIL‘ III-III (‘lulx

lllpIII .‘~IIIII. L‘Ihc. (I Du: |)J \Cl\ II'nIII [Hi-\‘x .IIIIIII MIIgchIII IIIIIl SIIII Rnhnl. plux II Inc xhnu lI'UIll (iIIngnII 'x nII II HI; l'dt'k‘.

I Loaded III BIIIIIlInn. lllpIII .iIIIII. £4 ILiI. \Vcckl}. l.Il' Rich \\llll \UlllL‘ IlIIIIIII llllt‘ RIKB. lilchI‘II~lIIIIIxc. lllllk .IIIIl xnul plux I'nck'II'I‘nll “NH RI\\\ .\1.

I Plastika III (‘IIIxxII‘ (iI‘IIIIIl. llpIII .iIllll. {-1 IUI. \Vcckl}. \I‘II IIIghI plII} III; II IIII\ Ul‘ L‘lL‘L‘lI‘U IlllIl hnuxc.

I Record Player: In 0|.ngan School nI' .-\rI. llpIII .‘IIIII. £3 I52 I. \Vcckl}. Skcxwd huI Ilccpl} IlIIIIcCIIhlc lInuxc .IIIIl Icchnn I‘I‘nIII Ihc l’lII} cu. DIIIIcc. IInIxc. IlclII‘IIIIII IIIIIl IlIgIIIIl Ilixcn IinlI I'cxIIchIIx HIleIpupp}. BIIIIinuI' Bni IIIIIl JIIckxIIII SIIIrx.

I The Roller Disco III ScII.

lIl.3IlpIII .igllll. {h IL'JI. \Vcckl}. Vex. 'IIx Iruc. .\ I'cIIl hnIIII Iidc I'nllcr Ilixcn Ix hiIIIIIg 0|;ngan cwr) 'l‘lIIII'xIlII} III SI‘II IIiglIIcluh. S\\CIII lIIuIle. loggingx. prIIIIlc\ III IlIc I‘L‘Iul) llnlkx. \Vlk‘CCL‘L‘L‘CCCL‘L‘CC.

I Shift III SnuIIdlIIqu. l lpIII ~1IIIII. {III Ifx‘. :9 NI“. \Vllll xpL‘CIIIl gllLNl Paul

34 THE LlST It) NI“. 3 '30:

A double bill of hip hop talent with a twist. They've christened this the ‘Extra

CheeSe' tour and are planning on playing anything and everything but current hip hop. J-Zone has seven full-length albums under his belt and has worked with everyone from Biz Markie to Danga Mouse. Add to this three-times Australian DMC Champion DJ Sheep and you have a unique night of quality scratching, leftfield tracks and old skool.

['I’I'Ir'ii .' .. .I‘Il 4,.. .I ' M.

RIII‘lI. “llnxc prII‘xI‘. l.IIIIII IllllllL'llt't'Il I\ I‘II‘I‘II'n II‘Il I'lI_\IhIIIx Illt' lII‘lpIIIg lI'IIII IhI' I'\n|IIIInII nI IIIIIIIIIIIII Icchnn III\\.IIle xIIlllL‘ xI'IInuxl} luII II'I‘I’IInI’}. \\ llll I'I‘xlIlI‘IIIx (iI‘III'IIII' l)IIIIII. l’hIIIkIII .IIIIl .lIIIIIII' RIIIIIIIgIr

I Skint III IhI- (‘IIIhnIIxIr l IpIII iIIIII Ill It'll. \M‘ckl), Iann. lIIIIk. punk.

(I'Iixxln Cl. I‘HL'lx. jJIIlll Illlkl lIIIl‘IlL‘HIL' lllllk‘x IInIII |)_l HIII} .\lnIII.

I Star.Dot.Star III IhI‘ Hull ('IIIlI

llpIII iIIIII. U \\t‘t'i\l) l)II\I- BIIIIIIIIIIanI pI‘IH IIlL‘x II llH‘l} \L‘lL‘L‘llHII Ill I'III‘k‘Il'IIIll \IIIh IInI'IhI‘I‘II xnul.

I Super Duper Thursdays III IlII- (iill'ilgL'. l lpIII .iIuII. £5 IUI. \\'I'ckl_\ llII' (iIII'IIgt'x pnpulIII‘ xIIIIlI'III llllell \IIIII (it‘l'l') l.}IIIIx. SchI-II \lnnIl} IIIIIl |),l .-\IIII}.

I Up The Racket III l‘llt‘\\.llL‘l. Ill.3llIIIII iIIIII. III-c lIclnI'I' lll illplll. L31 IUI III'IcI‘. \Vcckl}. l).l 'l'nIIxI pIII_\x IIIIlII'. xnul. HI‘IIpnp. I'Ut‘h and [Milk

I Wax On, Wax Off III Ihc l'|}III;.' Duck. lIlpIII iIIIII. L'Iht‘. \Vcckl}. \t'“ \\L'L'l\l_\ clchI‘n IIIghI III 'Ihc l~'|_\IIIg_' |)III'k I whitenoisefeedbacludistortion III Blnc. UpIII .iIuII. I'I'I‘I‘. (I Du: lIIIlII'. I'nt'k‘II'I‘nll. punk IIIIIl I'lI‘cII‘n. \\Illl lIw chx IInIII (iIIngIm IIIIIIiIx 'l llL' SInp XIIII‘Ix and \VI‘ \VI'I‘I' I’InIIIIchl .chpIIt‘kx.

I Zero Thursdays .II llnhn

‘).3IlpIII Iitllll. U. \Vcckl}. |).l .\'nI'IIkaI. InuIIIlIIIg lllL'llllk‘l nl lllL' llllell HuIII. pIII_\x I\\IxIcIl IIIIIk. IlII‘I} I'II‘I'II‘II .IIIIl IIIIIk_\ lInIIxc.

Glasgow Fridays

Club

Black Rabbit Whorehouse Presents Black Devil Disco Club III SII‘I'I'n. IlpIII iIIIII. l'I‘I'c " Doc ()pIIIIIn‘x BR“ Ix lIIIt‘k In han IIx kIII III gIIIch IlIII‘kIII‘xx. BIIII‘k |)I'\Il l)ngn (‘luh 'l'lIIx Ix .I luv pIII'I} huI )nu IIquI ll.l\L' II IIt'kI'I. lzIIIIIIl anIIIIIchpIIcIn<~I :JlllIlll.\'I‘lll l‘UI' lllUl'L‘ IlL‘lIIllx. I Canvas Club In .\I'III. lllpIII iIIIII. £5 Ill'L‘L'l, \Vt'k'lxl}. l.l\C l‘IIllle plle l).l .lIIC DcclIIIII pl.I_\III;_' I'IIIIk .IIIIl pIII‘I} I'lIIxxIt‘x, I Cathouse III we (‘IIIlInIIxI- lIl.3llIIIII .‘IIIII. £5 IL'JI. \Vcckl} RIIlIII; lIIgh nII IlIc III-u IIIcIIIl \\.I\c. IlIIx Ix IIIIC nI’ Ihc huxchI IIIghIx III Inxxn Rnt'k. grunge. IIIIlIc and II IIIleI nI lII'I-IIkhI-III Ilt‘l'\\\\ llll’L‘L‘ llIII‘l'x Ill (illegInk ‘\ [up \cnuc I'nI' I‘nckcI‘x IIIIIl IIIICI'IIIIIchIx I Children of the 805 III (‘IIIxng (iI'IIIIIl. llpIII RIIIII. t4, \Vcckl} .'\llUlllL'l‘ IrIp Ilmx II IIIIIIII-xIII lIIllL‘ IIx \\L' gn lIIIck In IhI‘ Nllx. lInI‘ Ihnxc nI )nu \Ihn IlIIlII'I gcl I‘IInugh III II Ihc IiI‘xI IIIIIc .II'nIIIIIl

I Choose Fridays .u l IIII \lIIII_\ 'x llpIII iIIIII L5 IL-lv \\I-I'kl\ (fl pIII}x .I IIII\ nI xIIIll In yI'I Inn III Ihc \II'I'kI‘IIIl

IIInnIl Cotton Cake Ill lllI‘ ( illeijW‘. \IlIIIIIl III \II IlpIII :Illll LIIIILM |)I'I’ \

IIIII' IIp nl IIII' IIIII'xI nll IhI' \\.lll I'lI'IIIn hnuxI' .IIIIl II'I‘IIIIn. II'IIIIIIIII: gIII'xI I).|x KIkI IHpIIIh (‘nIIIInlI .IIIIl kIIan. IlII‘ IIIIII'I Ullt' lI.I|I nI I’IIIIx I'II'I'IIII IlIIn I l.lll\k' ('anIIIIIl .IIIIl .I II'I'I'III szrIII-I’ In Ihc KIll

'l llL' I).| IIIlII'I

I Damaged Goods Ill \IIIVII‘x‘lI-J/I llpIII {IIIII U Hm l\\n IlnnIx nI I'\I'I‘_\IhIII;_' IIIIIjJIIIg.‘ IInIII pIIIIk InIk .IIIIl I‘.:}'~|L‘ In I'IIIxxII‘ xnul .IIIIl \wa \nIk IlIxI'n I Dannix III (‘IIlI llpIII Run in Lil» \\I*I‘k|} I).| \IIIx .IIIIl I).l .\l‘L‘|l.l plII} .I llll\ nI \lllt'IIll. lt’f.‘_‘._'.lt'. I.I§_{;‘.I. IIIIIII'IIhIIll. I<I\ H IIIIII lIIp lInp

I Dolly Mixture III IlII' l-I) III: l)qu IIIpIII \IIII. H ill \nx (‘clchLIIIIIjJ IlII' lllxl lIIIlIL‘\ Iil lik'k. [\Illlk. I'lL‘t'llII. \Hlll. IIIIlII' IIIIII pnp Spu‘ml I'III'xI /I‘t"\ \Illl (innx IlI\I'I,

I Dollymixtures III (iuIII ‘lpIII Run in «NI \\I'I'kl_\ \cu IIIgghI .II (iIIII: IIInI In hc IIII\I'Il up \\llll Hull} \ll\llllI" II'IIIuIIIIf: IIIIlII'. Int‘k. I'II'I'II'n .IIIIl pnp III lllL' lllIllll lllIllll llll\lL'\l h). I).|x IIIH} \lIlleuI IKIleIInII \ IpI'I ('IIIIII'InII ('IIII: I('.IIIIpuxI plux \II'I'kI} xpctml :III'xIx

I End of the Line Fridays .II IIII- (iIII‘IIgc llpIII i.IIII :5 IL II \M'ykl} (In; .IIIIl BI’IIIII pLI} pnp. I'lIIIII. I‘IIIxxItx .IIIIl .IIIIhI'IIIx III lllL' \lIIIII HIIll. leIIlI' \II‘nIII llllxl\Ill1UlllL'l llllelI nI (IIIIIch kIIIIInkc l p III Ihc -\IIII'. l)l\uI I).I‘.I' pIII}x lll\llL' IllllllL'lll\. \\llllL' III III (iI‘nIgI‘ HIM II' llll\L'\ up lIIp lInp. RIKH .IIIIl xnul IhI‘nuglInIII IhI' III;_‘hI

I Fear and Loathing in Glasvegas III KIII'lInII llpIII ‘IIIII t5 IIII-I-I \M-I-kl} \c“ I'I‘IIIII} lllgjlll III KIIIlInII ‘-‘.Illl lllIllL‘ .IIIIl Int'k t'IIIxxIt‘x. hIp hnp. KIWI .IIIIl llnllxc

I Flirtini Fridays III IInIII»

‘) illpIII ‘IIIII. LII \\I'I'klj.. 'JIIII l).I HI-xl‘ kngxIIII'Ix _\nIII \IcckI-IIII \‘.llll lllx II\‘.ll hI‘IIIIIl nI pIII‘I_\ IIIIII-x .IIIIl IlnnI IIllI-Ix

I Freq III Ihc Suh (’Iuh I lpIII \IIII L'lll ' Duh liI'nkcn thII In III-ch hnIIxI' IIIIIl I'm-IIIIIIIIg III lII-IucI-II IInIII lllL' l‘II-II Ll'L'u I‘hIx IIInIIIh‘x gucxlx IIII' (.’\llllxlll'L‘ lIIhI-I hnxx \lIkI- SlIIIIIIInII lnI‘nIIInI .IIIIl lnIlIl BnIlIIII‘ I'lchnI'. BuI'lIIII

I Friday Street .II HIIngIIIIIIx

lIIpIII ‘IIIII. :5. 3“ \III. ("lIIxng IIInIl xnuIIle. (IIIx px_\ph IIIIIl \nI'IlII-I‘II xnul III SgnIlIIIIIl‘x [‘lL‘llllL’l IIInIl gluh u IIlI I'cgulIII' l)_lx \lIkI'} ('nllIIIx and Paul \lnlln}. IIIIIl xpct’IIIl gucxl l).l (‘I'III;_'

\\ lenn

I Funhouse .II li.Illl_\ I IpIII <.IIII 9‘ 'Lll l” l’IIlll \I‘I‘Ill\'\ .lllIl \IplI.I \IIIIIII'II prII pxxIlI. pIIIIk. xnIIl .IIIIl III.I\IIIIIIIII InI k'II'Inll I Hell III ('l.IxxII (lIIIllIl llpIII RIIII 2‘ till ;II \n\ lIlllllli'llll‘x \III'I lllI‘ll lIIg'hI} xIIIII'xxlIIl IIIIIIII\I.I'I'II III'hIII. RIIIII .IIIIl IlIII'III lIIIIIfx \nII .IIInIlII'I Ill‘..'lll nl IlIII}. IIIIIk .IIIII IIIIIIIIII.I| lInIIxI' .IIIIl II'IhIIn I Horrorshow .II l llk'\\.ll\'l "pIII i.IIII 2.71 It; iI \\I‘I‘k|_\ lIII'\\.III'I ll\k‘\ IIx l.III' ll\k'll\k' In I'InIInux I'III'II \xIIlI llllx llI"-‘. IIIleII |I\I' lIIIIIle .IIIII ( 'I.III.' \III III I'M-I} \II'I-k

Ivy Birthday Weekender .II IlII- |\} ‘ipIII .‘,IIIII III-c ill \n\ (‘I'II'lIIIIIIIIg' .I IInII III ( ll.l\}‘ll\‘. I lIIlIl.IIIIl. \\llll \IIIIII-II I)I\IIII~. \l.Ixh .IIIII I )IIII' \I'I' pII'\ II'\\_ pIII'I' ii I Kinky Afro III lllk' \IIlI ( 'lIIh llpIII iIIIII LN ill \n\ I lI'IIIn .IIIIl II'glIIIn \\ uh .I lII'IIIIlI} xI'I\ lllf.‘ nl IlIIlIxII'p .IIIIl lIII'.Ikx nII lllk' xIIlI'. IInIII pr'I I.I| f,.'llL'\l\ \IIIIIIII I’IIIInII InIII' |I.I|I nI (iIIngnu ~x \nlI.III I. \ll \lIIlIH .IIIIl llII' KIIIkIInI'y I Mark Robb Presents .II \lIIi'i'lk' \IIII'x llpIII {Illll \\I'I-kl\ \ IIIn\I' In \IIIjgggII' \III} ‘x \xlIIlI' IhI'} xnII nIII I'\I'I}IlIIIIz' III lhc RI'I'III \nI l.ll ('lIIlI n\I'I lllt' xIIIIInII‘I l’l.I_\IIIj,' I.I//. IIIIIk. xnul .IIIIl .len my lIIII'xI II'lI'IIxI'x IInIII IIIx III-u IIIlII'l \I.II|.I II'InIle I Mungo’s Hi Fi .II IIII- I il.l\‘_'H‘.‘. Sphnnlnl \II ‘IpIII {Inn 9.5 495: HI .\n\ RI'xIIlI'IIIx pl.I_\ Il.IIIII'lI.Ill. L'IIIIII' .IIIIl IlIIIIxII‘p InI )nIII plI'IIxIIII' .lunIlIlI'xIIlI' \nIIIIle).xII-III ng'I IhI- llllllllllx fJI'llljJ IInIIIIxIIIIIx I National Pop League .II \\I.I.leIIII- \ImIIIl (‘lIIlI \ 14pm ZIIIII 9,-1 W \n‘. l’an punk. (\II. IIIIlII- pnp. lllllL'lllllL'. ;__'nnIl pI'nplI‘. IIIIIItIIIjJ. III-IIle nII xII-I".I-x IIIIIl III IIInuIIIx. lk'lll\. l\l\\lllL'. lIIInlehIIkIIIj.v .IIIIl xIIIIlIIIj: I Old School In IIII- HIIII III illpIII iIIIII UI \Vcckl} llllL'\l nlIl xt’hnnl JIIHI IIIIIk IIIIIl xnul II'nIII (‘IIIIL' II III. I Pinup Nights In lllL‘ III-.II ('lIIII ‘)pIII ‘IIIII. L5 IL-lu \\L'L'k\l:v lllIllC. pIIIIk. xnul .IIIIl clu'IIn pnp \pu‘IIIl jguI‘xIx lllkllltlt' lltlkllL‘ .\l'_'H\ lhc l’lIIIIpInIIx. l’.".ll l’IlnI .IIIIl 'l llL' ll}pc I" l)I-II I Popshop III ;\li('3 I lpIII iIIIII U) ILJI. “Ix-kl} \cu llllell .II \H(‘2 \‘.llll l’IIIIl\ I.\l} l.IIchI \IV-L'll xpllllllll‘.’ Ihc lllkL'x-Hl l‘NHx. lighn IIIIIl Ihc lillllll}lllL‘ll and [ISO plux II Inc hIIIIIl III llllIlllllell L‘IIL'll ‘3. L'L‘ix I Pressure III Ihc \rthcx l‘lpIII <IIIII :3] i“ \n‘. \ IIInIIxIInux .IIIIl Irul} xIIII'-