Film

In the Shadow of the Moon II

C... ‘l).l\l(l SInqunJ K. 3000» Han AIIlIHI. \laII “can. lugcnc ('cIHaII llNIHIHI 'lhIx cxhllaraIIIIL' llfllhll-lllmlt' IlmIIHIcHIar} .‘Ihnul Ihc \IIIL'rItaII lunar prugraHIHII' u! my Mum and ~llx \Pllkt'\ lllL'L'lllL'l lauIIIaIIII; llll\L't'll .lltllHk' lImIagc \uIIh llIlL'l‘-lk".\\ th HIan ml lllt' \lll‘.l\lllf,_' .hllllllalllx I\I-Il '\llll\llIIll;_' L'\LL'[‘lL‘(ll “K a pulsnanl IL'HIIIIIlI'I IhaI \HIu' Ihc la\l IIIIIaI l.lll\l|llL' III I‘VE. HIaIIkIIId lIa\ llllllL‘Il le l.ll‘Hlll\ IImaIle III .I hIIHIhl} \cll \lk'\llll\ll\L‘ IHaHHL'I l'l/llI/lnllu. lJ/lII/WIL'II

Into the Wild I l<l C... ISI'aH l’I'IIII. l'S. I‘Nl-‘I \lillLlJ Ha} ll.ll\lt'll. \VIllIaIII llllll. l'lllllt' llll\Lll HHIIIIII Ruhml '\L'l llL'L'ulII'I'lIHj.’ .IIlaplalIIIH IIl .lHlIH KI.Il\.IIII‘I\ llHll llL’llHll hunk almuI Ihc unanIIlIIIaI} cxpcncnuw nl )nIIIIj: ~\HII-IItaII cullcgc gIaIluaIc .lllil wild} Illupuul ('hnxlI-phci Md ‘aHIllI-\\ IllIIth. \xhn II‘aIchI lll\ prIHII-ynl lIIIIHI' lHl a My Ull Ihc I‘IIaIl l’L'HIIK puI'IIaII nl \ld ‘aHIllI-xx' ll.I\Cl\ l\ a PHClIL aIIIl lilllldllllthk'tl IIIII'. hcauIIlull} phulnyIaphul h} l'lL'llL'll t'IIII-IIIaIIIgIaphI'I larIL‘ (iaIIIII'I .IHIl unxpnnlmg ax a \L'llk'\ ml laigcl} lIlc alllI‘HIIH; L'llL‘Hlllllt'l'\ \\llll IIalIIIc .‘IHII lcllmx ll;l\(‘llt'l\ \I'lu II I/ fill (IH'

It’s a Wonderful Life «I’m 000. Il'rank ('apra. l'S'. Ill-Mn JaIHI-x SIcuaI‘I. l)nIIIIa Rcul. llcnr} 'I'I'awrx. ’l'lIIIIIIax Muchcll IZ‘HHHI, Small-[mm ho} Slcuarl l'lllh IHIII lllldllk‘ldl IlIll‘It‘ulIu'x and l\ on lllL' hunk (ll \lllt‘lilk‘ uth an cldcrl§ angel (lk'\L'L'll(l\ In L'JIl'lll in \llim llllll all llk' pnml lll\ lIlc hax Ilnnc lnr Ihmc .‘II‘IIIIHIl IIIIII All'llt‘UPQIl ('apI'a \cIIIIIIIcIIIalII} \\ IIh a \IIpcI‘hl} Ilclalchl lanIax} Hank-\er and mu- nl Slcuarl'x HImI lmahlc pcrlnIIII.IIIcc\ ()III' In \xarm cwn Ihc IIImI glaual hcaI'I

SI IIIquII SI I‘I’I'IIIIIu RIM/II. IzI/III/IIII'u/I,

It’s a Gift (LI 0... INIII'HIaH /. Mulcml. l'S. l‘H-ll \\'(' l‘IcIle. KaIlIlI-vn llmxanl. .lcan ancrnl. 73mm. l'lt‘l(l\ \l;ll\ ax a hrnpu‘kcd Ne“ Jcrw} gI'IM'I uhu lll;Il\L‘\ plam In mow in ('alIluI'IIIa III gum urangcm (lL'\PllL‘ Ihc l'L‘\I\l;lllCL‘ ul lll\ uwrhcarlng \xIlc. halal hul lunn). IzI/In/Iuru/I I'll/ll (I'm/II. Ill/INI’HI'QIL Jacquot de Nantes Il’( ll .00. (Agm'x Vanla. l'I‘chc. I‘Nl I llrIgIIIc Ilc \'Il|cpm\. l)amc| l)IIhlcl. l’hIlepc Mama

I lh'ImII. l)ll'L‘t‘lUl' Jacqum Dun} made lhc (Illx' clawlt‘x Ill/(I and l.('\ l’urII/I/Ium I/I' ('III'I'IIIIIII'u; th‘c \\ c \cc Ihc lIlc hchInIl Ihc cclluliml Imang III a llcliunallxcd Ilnculncnlar) ham] Ull lll\ carl} lIlc. llllllk'll h} lll\ \ulc .-\g_'nc\ Varda. :\n llll\L'lllllllL‘lll;ll acmunl ul a crcamc IalcnI and an cmcamc portrait nl hix lllllt'\. Part III l)cm_\ wamn

/."’.‘I’II."I (I ll.’l:'l"Il\l law", 4’.’

James and The Giant Peach I

.... llI‘IIrj. \‘lztl. l \ I‘M“ l’.-.;. lI'IIj. \llxlll \.:l.:ll\li‘l‘. \zt' ( .:;1.-.-. H‘lllIlll ll-IH‘. Ila" IlIIIuInI ~I III /I‘ I"

In: \I.'I:,'I'a.h [I'I ‘wn ( I I, \I'Tl I \ ‘.'.|'ll«l\‘llllll~ \Illwllflal .Hng‘ui'l '1. wt lx’~.:.‘. llahl \ llllltll lmul rum-l l .IIIIl l.Ill\ llII' \II~I\ l‘II' ZII' 'YII‘ Ira-‘1 " lIIII lllll\'\ ‘J-llll \lwl‘ llll'll'l :‘ .g‘pc' lllllh IIIIIII‘. .lllxl uan. 171?. \IIIIcal aIIIl ‘»‘.llllll\l\.:l '.I\I~II l, /. n [Inn/I. (I I.‘\"II.'

The Jane Austen Book Club i,‘ \ .C. ~lx’uhIII \‘.‘.l\\'l\l l N W l 1:;In. lllIIIII. \laIIa llI'lln. l \llllt‘ lx’alxIaxI- \\ lIIlI~ llll\ llll". I; almat IlI; 1.:

lmc ll\k'\ ml a( alIlnIIIIaII In L'll‘lll‘ l\ a\

:llll

l'l*HIIII HQ} If \NIall} haIIal ax .III qI‘IwIlu ml I). \w l/I'!l\Il1/.I\.lllk'lk' \.Ill\’l‘.li“\.ll‘l:. ll.:\ll:. IIIIalII} Inlhc \1'IIP“I‘L'l.lI‘ll'llllh" llII~ \llll klvul \MIIIII'II IIIIj.'lII \I'I' IlIc .Illlllt‘l \ IaIIwII .I\IIHll1lIlL‘ llll'lx‘lllalllHlllalZlh all ht I;~ lhmlx hIII \kllll a \lll‘\l.lllll.ll lt'lllJlk' k'll\L'llll‘lL' all Hi) \I‘llf,'. llll\ l\ III-IlIIII-g llla‘ .5 wpp} .I\ llll\ _\I-aI\ IvIlIcI \ll\l\'ll\.l\llll1

Iii ( wrung III/II \I [I .’I I: ’i The Killing of John Lennon 1‘ C... ‘\ll\llk'\\ l’IIlIlIIIquII l l\l \ ltlll.l\ llallc lug \l‘l‘alc_ \IIlIa l)l1l\l.I‘-‘-\l.‘~ ll~lIIIIII \k'k' II'HI'u. [‘ar.‘ 2.‘ \I II KM 31 (Kilémetro 31) 1‘ O... IRIgIIhI-IIII ( 'adanula. \lmm- \pam. .THIIIII llIaIIa l'u\. \IlIIa ('ullailu. lx’aIIl \chI.lI-/ llHIIIIH \I-I' \lw l\)\'l\'.l\\'\l. IIajsc 1% SI /I‘« III/ II [((1\( Hum III /’II The Last Mimzy M h .0. Shaw. l'.\. IIIII'W lucl} l\’l\ll.ll\l\llll. 'lIIIIIIIh} llIIIIIIII. l<aIIIII \\ IlwII ('lIle ()'\I~Il.‘l-1IIIIII .\ thIhI'I .lllil \l\lk‘l IlmI-lup \[wual [\quch .IIII'I Ihc) llllll a Hum-Hum

ll\)|'l‘\'ll

lm\ Hi In.“ Sunn lllc} IIIIIl lllt'lll\L‘l\I'\ \ll.l:_':..'k'kl IHIII a \ll.lllj_'\‘ aIIIl II~IIII}III;.' \uIIlIl .\lm\c awIagI‘ \‘lIIlIlIcII'x .!\l\\‘llllll\‘ \\ lllt h kch IlIIIng IIII‘I'I} IIIuIIIquIh .IIIIl mM \.4. l.(/Ill/lllI'L'/l ()I I IIII. /.I/III/IIIIg/I Leon I 1M 0... II III llmwn. l l.lll\\‘. l‘lll‘ll ,lL'Jll chn. \aIlIalIv l’uIIHIaII. ( |.ll\ ()lIlllldll l lllHIHI \\ llL'll lll\ III-IlelmIII‘x laIIII|_\ l\ “Ipul Hill h_\ \llll‘h\'\l tnpx I‘ll a hunglul tllll:_'\ huxl. Iu- \HUl hIIHIaII l min llll\l\ hIHm'll IImkIII; .lllL'l Ihc wlc \lll\l\Hl Iuclw )cal nlIl \laIlIIIIlc Int llcwaI'x lll\l llllll III langhxh l\. llk'\k'llll\'l\'\\. a l'Icngh llllll Ill lL'l'lll\ III \l} lc. mlIIIIIg; .lllil ll\ l‘lllklllt'\\ In \lul'} .lll\l IlIcIIII~ lI'\ guml In \cv lhal lhc IlIII-t‘lm hax llll.lll_\ gul mm lllk‘ all \l} lL"lll"\'lllllL'lll I‘lklat'lc (IIIMII IIIII

(i/IHQUH

www.|ist.co.uk/film

Win tickets to see Beowulf

Let the power of IMAX SD technong tam? t9 . I- all: . I a ~-

WIIIHIHg cast, InclIIdIHg Sll' Anthony Hours Away- s 5 »» ' .’ ' ' Of \x'IHHIHg send an emaIl IIIaIIer 'BEOVJULC‘ t; J‘s: H .— ' ' I :

Edmburgh. EHI ITE bi» HO later than Tm“ f‘m‘ v as»; ,-. L1. _ " w bInlI USUCil LISI rules apply. If \CLI‘ car“: at 'J‘a'. 0'}, . 5', I; In» 2. more. hear IIIOI'e. feel mere On the t IaI‘t

I\. )\ .‘ "V‘.‘11V‘; ~ ~y....c‘

Les Jeux Interdits (Forbidden ' - \ i‘ Games) 2% O... I I \ r I I; a i I I. The Manual of Love 2 (Manuale l‘ .. \~ D'Amore) \ I \ I \ I \ \ \'. P » I’ ." The Life and Death of Colonel Blimp I ..... \I I' -_ l'uml'x ll\ IL~I~1 \v |._~lel\'vn;‘l\ \" \‘- " - l" "~ I- ll" I. f ,, M A Massacre Foretold e .00. Mg.“ I \ I ll ll\ \l“ linip'uaw ll.'.\.::1\‘."' H '- Il' ‘[I -- II .\ .‘. :‘lo ‘1»... lI ( \l \\‘. III l. ~ III :‘ '\ H Ia '? I..II III.:\ l... . hp» ::._I I: I’ ,' I, \l.I_I::? WI” l'.;. Tl' "I l\.' I‘ I’m / II /w I, Meet the Robinsons 0.. Lions for Lambs " 0.. I<- \' \- ,- \ \ l\’\'.llwIIl l \ ,‘IIII \ly". VIM, l\' " \" l'. ll ll RullIIIIl l-lf‘(1121» \ra‘ (I .. ".‘II:II: \lilIIl.:l\:\ '.I'\\II'I~ :1 4.2:“ at: 'I: \'\‘ lll.‘ \lll'lltal! .‘ul'I'lfIleluHi'i‘ \ 'I'Iw: \\u"\ ,' l~' I~;> ., II .lllIl alle IlII~I.:'lI '.\.;I?': ..I, g‘:~:":.:k \ Ill llli'x'llt\ llll\l‘\‘;lli_.iI ' I ' I ' " lll.Il\ll|l\llIl'lll '.*.I!lII::.I:'..'I II 'I I’ \l.1l:\llI.IlL‘llll‘ \IIIIIIr ;\llI'I:‘,.:II :z I, m HI .I' ‘, l<\‘\lllllil,( Illlxfi. \III-I-II .IIIIi Mildred Pierce I'm 00.. \I (Lllllk'lxl aIg lllllxKl ll‘ IlIg ;‘IIIIHI \ II I l\ I.‘ l I v .-; I. . \Iaz‘v I'llz'lll\ 'll max .~:I,':t.aIl'. II Ia .:\ (at-w: /.. '~ I a I‘la} .IIIIl \leMIIIIII'Il III IlIc mum \ Ilnl. " \. ‘. .:"I ll IIaIIIIc n! lllC l‘lt'x'lilalli‘ll \I II I I ,I.I\III..:2 ‘lI ’2‘ » I Losers and Winners !\ 0.. ma v I\lIIl..:I'l l I‘x‘l.\’lll ltzlu l L (I; .‘II‘I'II ‘llIIIII:t \\.1ll\illl:I‘\‘? \-"I 7‘ III; I” .:I' w? .. \I ‘1' I29. lllll( lllllCM‘ awkwx \I.;*I':‘.I~I‘ i "I y:I.l\:I~II;.i :1 .: t: :' 2%: \I (I\'llll.lll IIIII‘IIH'I. III' P , .-‘ ‘ll I" ' v « 'i [Ilale w II \.:II 'I'\' :I}\ all 1." ( lIlI‘ \: m 'I ' t‘\l‘ll‘l.lllilll u! IlI_~ \lIH“. _IIIIII 'I I. III hulvwcn IlII' Ix'wplc II' IIIIII' \ 1..” 2' IIII II l‘ III II \' aux IlIllI'II'III lllllllI'\ \(I‘RlllI' l':\':':a \' /.'I I, / ; I (Ilaxjjwv. pIgwIIIaIIwII /‘ la Motel Hell " 0.. l. ' The Magic Flute II'(. 00. l\ i‘w' \ I'..~ I. l' I In ll\\'llll\'lllll|.lll.l1‘llI l l\ l i.Il|\\’ .‘II'~’~ l’.;tI.l I?» 'IIII' II IIII‘ 'l lIm'plI l\.II\\'l. \III} ( .Il\~‘ll lx’cqu l’:;\' I \l I II I‘MIIIII \Ix' Inn-xx. IIaJI ll (:I .. I. I .IIII II.‘ I I Axum. \zm: II Mountain Patrol 1‘ .000 /./II:/I.II.j/I (ham ll':! .‘. H II l\~' "I" lll‘l‘lllI The Magic Lantern Short Film /II..v.-v I I; I); I |.IIE «my: M Night \II I‘M'IIIIIp‘ ml l1\"\‘. \I'Iule "I‘. TuII..:lp “II IiI.I::I.: .."-»III lll‘ 'I.:' IlIImlqu l|l\lll\llll:' I‘ll‘l'uk'llll‘f IIIIlI'IIJIIIlI :II ."91IIII': '}‘l H '3. II III“ IIIIII \YI (‘ Int. '1' l’.I' " lla‘ ;.I!IIlIL'II .w{ l\ llIIwII l: III llliil‘h' .Itlli“. I_‘, I. :al IIleI-‘IIIIa-u- I .1», I.' Mr Magorium’s Wonder Emporium l /.:Il1llfzit \ 7"“ ‘\.l.:l.c l’III'IIIaII /a_l\ \lll l'I. llwfl'II ‘IZIIIII. \lnl. \l.:lI-IIIJ. l'-" :..z' IrI .I.‘.l '.‘..'.lul .lllxl :II I;: mar. \l' \laz'wII: ::I \ \\~~IIIl l I;' I' ’l \ll.:ll,'{\7 .::I :IIva' II ‘.; '. 'm '-' .r. " ’.‘-.IIIlIl liII: All II \lr \l IlIu .IuIc lw la? .: l.:I- ..'| “'llfl II \I'l'hWI‘H'l'lzflTIIE‘I'I'IJ l':_ lx’I".I_'.'-.qu III "' ll\ III II. II Nancy Drew MI 0 \-. :: ll\"llI7lJi' l \ l‘I'I' l III .. l'f N " lI lllllxl \l.:'. li'..z.'l. ".l ‘! ‘l‘lI: III lla 7. I;I l.:7. I? ". xII’V l\'tlll.1'_'\‘.‘llll,‘l.“." ll. llUllIllI,‘ 1.l!.'-' II‘\I:.;' w .3 .3 tllaill. [Ill l\~ llI Ilif. : h'. llll‘lllll,‘ llll“ 'I/I '- I" lqugwh' 'l'Iy; 'rl I-T 11'” h ‘; I‘IIIIIIII'MII ' I I)" llelw's. am? .a .Il’l III: / I‘ f. H /.' ’.".l/_' Naruto the Movie: Ninja Clash in the Land of Sno L.‘ COO qu.~..: “Lunar: l:;‘;:. .L'I‘IL ' l' '.!\’ I .3: "if l ' I! . , I ' \ \.1l.‘" II I I\ "P II." " m l’ I. ° 'l :\ .{ ‘., I: ( I I ' I' :I, I. z / ( II .I' / I,

48 THE LIST 29 NOx—‘IS De: CDC"