Film

Showcase Cinema, Coatbfldge

II.IIIIIIIII7_'I' I.L'I5IIIL' ( Intro. I I-IIIIIIIII-g-q IIIIH(\ IIIIIIIJI‘I: 1”“I 3:" I‘M” \iIIIII5 MI I L1 U5 III-IIIII' IIIIIIII.( I-I'It ~ Ll 55 IllL' IIIIIILI.L'I5I_-11)<

IIII/[JIII)"'I

IIlIlI.IIII,

American Gangster I I .5 l3-152l51l5115. NI5. ‘I I5

August RushIl’liI IIIIII.IIII_ I <5

.I III, fill5‘ 01;

BeowulfII3\I II I5.IIII. I: I5, :IIII. HM) .1 III) 51Il_ "jII .\jII_ IIIIIII

Daddy Day CampII’I‘II II 5II.IIII. SJII Good Luck ChUCkII5I II 35.IIII. III5. .133 ' III_ II a

RatatouilleIl II I<.IIII. II 1<.IIII.

<1;

XIII) 31H. 115. 515. <II_ IIIIIII RescueDawnII.‘\I IIIII. 1_‘II_ as Ill:5

SaleleI "5II_ III III

ShroomsIIhI ll III.IIII. I III. IIIII. fiIlIL ‘) Ill StardustII'I‘II IIIIII.IIII. I: <II. .‘, III.

us. sIIII. sun 30 Daysoi NIghTII5I |I.ll5.IIII. I55. .15“. ill. lllll5 WristcutterszALove StoryIISI .55. III I5

I IIII J/NI .‘III II II III: )1 IA" '

American Gangster l II\I

IkIII}: II,IIII.’Illl. I315. 3 I5. ~1I5. 1.15. 5-15. "-15. Nl5. ‘1 l5.

\\'I-III\' I‘IIII' I315. I I5. 1l5. 1.15. 7,-15. H.|.5. III.I.5

.-\I\II IIIIL' III I\ But I I.I.5. I I 15 August Rush I I’( II

Mail}: I I.llll.IIII. I. I5. -1. III IIIIII \\I'II I\ III“). 7H5. ‘1-15IIIIII \\L'\II\ IIIIII .'\I\U II'IIL' I'l'l I\ .\;II: 13.15am. Beowulf I I3.'\l

I);Ii|_\: l|.|5IIIII. I2.l.5. 3.IIII, Hill. 1‘“). 5-H), “QII. .\__‘ll_ IIIIIII. .'\I\U IIIII' I‘l'l Ik Sal: I Illl).

Daddy Day CampII’III

I'I‘I 'IIII‘: I|.5ll.IIII. 3.3M.

Fred Claus II’( I)

I);III): II.lIl.IIII. I55. 135. ".15.

0.5.5.

.'\I\U |;Ilc I‘l'l Ik Sal? I3._‘5;IIII.

The Golden Compass I I:.\I

\VcII Ik IIlllZ IIIllluIII. Ilfillum. IIIIIIII. I.IIII. 2.III. 3,-1II. -1.2II. 15”. 5.30. 7.IIII_ 7.3II. .\'.IIII. 0.1.5. III.I.5. “115 Good Luck ChuckIISI

IXIII): II.3.5;IIII. 3.0.5. 135. ‘Ill. “.35.

.‘\I\U IIIII' I'll Ik ~\'.Il: I I,.5.5.

Hitman I ISI

IXIII}: IIIIIIII. 3.1(1. 5(15. “.35. ‘l.»15. .\I\U lulu III I\ Sal: IIIIIIIIIgIII. Ratatouille I I ' l

I);III}I lI.|.5.IIII. JIIII. 115. ".III. SaleIIXI I'I'I IllL‘I IIIIII

.'\|\\‘|1”L‘l'l.l\\ SIII: I:.:II;IIII. Shrooms I I.\'I

I‘ll Illt‘I II..5II.llll. 0.1”.

.'\I\U ItllL‘ I'l‘l I\ Sali I III).

We‘d & IIlllI 1. Ill. “.15.

Stardust II‘I‘II

I);III_\: I I.IIII;II|I. l_‘. ill IIIIII \VcII I\ 'I‘IIIII. III). 5-15 IIIIII “MI I\ I'IIIII. SIIII, XIII).

.'\I\U I;Ilc I'll & SIII: IIIJ5.

30 Days of Night I I5.

I‘ll 'I'uc: "Hill. III,II.5.

.‘\I\U lulu I‘ll .\ S.Il: I3..“5tllll.

This Christmas I I:.'\l

\Vcd & 'I‘IIII: II.IIII;llll. |..55. »1.l.5. TIMI. 0.4.5.

I.-1II, -1.IIII. "IIII_

For films showing between

m.list.co.uk

56 THE LIST Q9 \3‘. 73-3

Edinburgh

(IIIIIIII \'.c:II.; I’III‘L'IIII, I’n."-, IIIII~.;IIIIIIIII~1_::I.' H5551 SDI .II'I'I #5 ‘5

I11 'I" \III!; I r: 'quwu' 'II‘II \ .' I\ \ .r.

IIclIII; Ij‘ll (?1;I.1II\I’\'...i\-;n 1:5II IIIC .lIIIILI.t'I5 1.15”

American Gangster :5 tiIIII.I:: 1:15 :I5 :25 5:5 ~;< I;

August Rush I'III zIIIII.III. : 45

1]II_ ‘II5‘ H15

BeowulfII_‘\I I; I5.III. I5 ,‘IIII 11H). 11II‘ 51II_ ‘>‘II_ \_‘II gIIIIII Daddy DayCampII’II II 5II.IIII .‘ 15H

Good Luck ChuckII5I ’I .‘5.II:.. I); ‘III ‘I ;<

Into theWildII5I II HI. II III LionsforLambsII5v 'II5. IISII RatatouilleIl I II I5.IIII. II 15.IIII

31H). _1 5H. 115 5 l5, 5' 5!) IIIIIII ShroomsII5I II IIIIIII. I W. IIIII. "(III II III

SleuthII5I I: III. .‘55. 5.‘II. ‘III lI5I)

StardustII’III IIIIII.IIII. I: lII. .‘ III.

€15.5IIII,.\IIII

3D DaysofNightII5I IIII5.IIII. I55. 1.1ll. 'iII IIIII5‘ WristcutterszALove StoryII5I '55. IIII5

American Gangster. I.\I

I).III_\ IIlllI.IIII. 13-15. 3I5. 1I5. .515. "-15. ‘l I5

\I5II I.III‘ III |\ \.II II I5.

August Rush In. I).III_\. I I IIII.IIII. ‘I 15.

\Iw I.IIL‘ I'll I\ \.II. Beowulf I3 \I I).III_\. II I5.:III. I_‘ I5 IIIIII \\L'\I I\ IIIIII. Ill”. 5llll IIIIII \\I-II :\ IIIIII. 1. 1”. 5-111 IIIIII \\\'\I .\ IIIIII. .‘ll. .\.3II_ IIIIIII,

\IxII IIIIL‘ I'll I\ 5M. I I IIII. Daddy Day CampII‘III

I'll IIII': II.5II.IIII. .‘35. Fred Claus II’(;I I);III_\: II.III;IIII. “.55.

.\IM‘ IIIII' I'I’I .\ Sal: l.‘ 35.IIII. The Golden Compass I I: \ I \VcII & Hm: I I.IIII.IIII. III). II“. 3.1“. 1.311. 1,511. 5.3”.

I55. ~1IH. "I15.

I_‘ I5.IIII

15H

I .55. 1.15. 5‘ I5.

‘_IIII_ “,RII, .\IIII, IIIS. III 15. IIlI15 Good Luck ChuckIISI

I).II|_\: II.35.IIII. III5. 135. 5 Ill. ‘1

.\I5II I.IlL‘ I II .\ SJI. I I55 HitmanIl5I

I)IllI_\Z IIIIIIII. 3.111. 5H5. 5 5. ‘115

.\I\U I.III‘ III N Sui IIIIIIIIIgIII, Ratatouille II I

I).III_\: I I.I.5.IIII. SIN). I1 .15. \\C\I t\ Hill I.

Rescue Dawn I I: \I

I'll IllL" lIIIIII

Shrooms IxI

~_51Illlil[

I);III\' II 5Il.IIII. I-1Il_ 1IIII. “llll. IIIII,

.\I\\‘ I.IIL‘ I'Il \\ \II. II III

Sleuth I I5I

I'l'l Int" “.1”. ‘15“

.'\I\\‘ I.Ilt‘ I II t\ SJI. II 55

Stardust I I’I‘II

I);III_\: I IIII LIIII. I:.;IIIII\II\\C\1L\ IIIIII. I. III. 1~15 IIIIII \\cII t\ IIIIII. _5_IIII_ .\'.IIII

,\I5II ItIlL‘ I‘l'l \\ \II I I 1’11 30 Days of Night I 1.5 I

I'll IIIc: ~..‘5(l. Illll5

'\I\\‘ I.IIL‘ I‘l‘l tk SJI: I3.5.5:IIII, This Christmas IZ.\I

l):III_\. I I.IIII.IIII. 1.3.5. JIF. ".45

\l\\‘1~1IK.}-I.IL\ 5J1. 12.:IIIIIII

“MI

I I. 5H.IIII. IIIIIIII.

H \'I I, .I \ \_‘ >‘ \ I k I' \ 'I 5 5 I \ ‘1‘. \L. I I \ \1‘. II I \I.” " 5 5 .- :Ii. III I I I \I. III \ lIw- " \II- \\;I 5 t I. \I \I;' I 1 5II \II- \ \ 5 . I ‘.\\ . ‘\

The Band’s Visit \ II Blade Runner: The Final Cut 5

Brick Lane :5 ¥5II II '5

The Darjeeling Limited I5 t III ;III. 5II' ‘I III

Into the Wild I5 x ;I.

Princess

E5115

The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford I 5

I).llI'- 5II. 515, 5 *II

Blade Runner: The Final Cut I 5I Huh I 5'1.\ 1 III IIII-I \IIIII. ""11 \I5III.III‘IYII\ \II I‘

Brick Lane [5

I).III\ II 111

The Darjeeling Limited 5

I).III\ 1IIII_(I55_ ‘1 )II

\Iw I.lI\' I II .\ \II 1II

Himalaya II’( ’II . Mountain Patrol I5 \IIII 5II

I Do (Prete-moi ta main) I 5

II.III\ I 15

Motel Hell I\I

I.III'IlI II 5%

Clneworfd Edlnburgh

II'IIIII‘llIII‘IIIIx. I)IIII\IL'L' \III'I'I 3 III! I‘lH‘IxIIIL'5 .\ IIIIII H5 'I I‘ll) IIIIIII ( .IIt' II.II \IIIIII\ UI 5‘) 1.5 5H \IIIII III III'IIIII‘ 5pm». tuna-“huh 9.1 {II I .III} IIIIII '.lII III'IIIIIIIMIII'IN III-IIIII' IIIIIIIII 2,1 \I|‘\IL'\ IIII .IllIllIIl\ I\.II .IIIII LI I .IIIIII} III kI'I L I \I'.III_\ I‘.l\\ IlIIIIIIIIIIL'II IIIII\ lt‘5l L III ‘1” pm IIIIIIIIII

American Gangster 15- 1255. I XII.

1)II,5IIII_“:<.\:II August RUShII’II I_‘.II<, 3<II <. ;§_ \jII

BeowulfII.‘\I I.‘ 15. HII. II I5. IIIIII Beowulf (30 Digital Presentation) I .‘ \I IIIIIIII. 3.15. 5 “I. 5 I5

Brick Lane I I5I II iII.IIII

The Darjeeling Limited I5 I: :II. _ 55.

55H. \Il5

Good Luck ChuckII5I 1.15, 1II5_ II :II IleI IMO theWildII5I IIINMIII. Ill 5 ‘II \-1II

Lions for Lambs I5- I I IIII.III. RatatouilleII IIIIIIII. _‘ 1II. 5_‘II. \IIII Rescue Dawn I_‘ \I II 5II.IIII :15.

5 ;II~ \ l< ShroomsII5I II )II Sleuth I5I \ 51) StardustII’III I;

\ III

__ _“ 1.11. h“)

I: I". II 311.11”. I-lII. 1‘“). (I25.

IIIIIIIM :

I. 5E".

Aaja NachleII’III

I).III} I III. 425. "III

\IMIIIIIL'I’IIIK \JI I115“

American Gangster I5-

I).:IE‘. ' - :‘IIZ‘IIII \Mui tk I?III-. \ :1).

\Im LII; I-r': .\ 5.3. III 5'I

If) \I)

The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford 5

I' .\ 5.‘ .‘ 5 ‘I .5

5 i' I . L 5 ‘5

August Rush II

I- I .. 55

Beowulf (30 Digital Presentation) \ a) ,~ \ ‘\ \

The Darjeeling Limited 5

II ,“5 ,‘:~ '~ 5 55 Fred Claus II II..- .‘ \ I- .\ 5.:

The Golden Compass ‘I \\I-I:.\ Ir.. H

Good Luck Chuck 5

I' I .. . 5 Hitman 5

I) " ‘5 I \

\ ..I.'..' I' .\ \..'

Into the Wild 5

If: I II\ \ ;\

Mr Magorium‘s Wonder Emporium I

The Nativity Story I'II

\H' :IIIllI_I_':

The Nines '5

II.;'.L'. '. I'LI: ‘\II' 5 .IIII

\I5III.:II‘IY'I\ ‘\.' "1 Ratatouillevl

II: ILII‘ :' 5'I._"I “II L5I'

\\I'I‘.I\ ITLII 'IIII II 5“

Rescue Dawn \

I.‘.‘II 'IIIT\\I:5I\ I‘II. I.‘ 'I'\:I:

\\I'III\ IIIIzI ¥5II \\I-I:.\ I' II III‘IIl‘I \III!: II.; "II5

Shrek the Third I

\III I"'“1.:III

Shrooms I5

II‘: II:; The Simpsons Movie III

\II IIIIIIMIII

SleuthII5

III IIII‘ L_‘5

Stardust I'III

I).III\ ITll'I.III. ‘IIII. ‘III‘II1. \\.-III \15"

Collective Gal :-

IIIINI‘ \III'I'IIIII;5 I.Il.I' III .I u .I'I \I.;r‘. I\IIII'5 I Imp I’IL..I\'I‘III\'I1IIIIIII"‘.II\-I‘- I‘I'II‘IL‘IIJIIII III I.ct\ .I‘..:I .IIII' lr-III III :7

fl! I_‘(\II III

(\;II \\\

IIIII'IIIIII“ \IIIII‘I 1I\k"'.fII\'7- III'1 III“

The Call of the Wild I I

II :51 “I5. x15

I5 \I-\-.II.IIIII' II‘tI.I\I'.(( IIIIIII.III-' III ‘I 11‘1'5‘I IIIII"'I1I 11'.TIII~'I..I.I111~ \IIIIII \I.:IIII.III1:.5 'II \III‘ITII'I UI'I".( IIII'III.I 5 ltiIlII' \IIIII I IIIIIII \I.IIIII.IIII 11 ‘II \I.;x-IIIII 2.1‘III (’IIII‘IIIJ 5 12-5 HI ( I'IltI'~5IIIII5( IIIIIII 'II \I.IIIII.:III11.7‘I.\IIII'IIII: ~5IIII I ,zII :I -. 5112:" I’IIIIIII..:I\ \quzIII-IIII :'I ‘III

I \I'IIIIIt' LI 5II \I'I.1\I\,'.IIT.\'I5

\III'IIIIIIIII 1'5“ I '.\'IIII. ‘If 5' (II.I" .‘. I \III.:\ \lIsIIIIIIII. t" 5II I .yIIII; :5 5II \IIIIII‘IIIwMIII IIII.‘ {ZIIII :ItIIIIII

IIIIIII. I.I:I.IIj. IItI.‘I'I5 IIIII:. I 1 HI; ~ III-IxIIII I’.II;III .IIIII ".II‘:- IcI-IIIII- : 5 III! .IIIIIII

\15II

InltII .‘.t\|'IIII‘.lII.\ III

American Gangster :5 ~ in " .‘II Beowulf I: \ .‘. Elizabeth: The Golden Age If. \ ._ I

5 :I). \ III

American Gangster 5

III IIII' 55" 55" BeowulfII:\I I).III\ "55

Elizabeth: The Golden Age I 1; 'I

I).:IIj. 3:11‘III'I \IIIIII\ III: 5 “I 5 3" Elizabeth: The Golden Age (Parent 8. Baby Screening) I I: \

I-r: :IIIIII‘I