www.list.co.uk/music

(Illlxll' .I~ u'lwz‘ll .I.:’.' It -. ;: \nl'm'l \leI’I'III- Illa-x IIII'I' I’Ir'..;:I \IIK‘I. if» BBC Scottish Symphony Orchestra: The Romantic, The Revolutionary 8. The Rebel 3 I If. ll.lII\,( .IlIIIII‘ll,'1'\ “7 * “Hill N ‘HIIIII I.” LEI <ll \\IIII .I III \“Ihk'l’ I‘ICIIIIIK‘ II‘. (I.I'.III RI'III. IIIII‘IIIII III IIII' “III \\I) .IIII t<lllll.lIIII.l\"\I.iIl'.1IIIIII|_'\II'IV'II

I II'III- \I-I- lllIlel

IT’IIIIIIIIIIII'

I Scottish Chamber Orchestra (‘lllk'k'll'\ ll.III. \" \‘H'II‘II, \III'I'I IIII\ .‘III‘I *HIIIII L\ If" \ ;\In:'I.IIIIIIIcnI \IIII'IIIIx' /\'II/.;IIII.I. II," //.IIIII /I';I

/I III/II II' \I'llfl \II _,' .IIIII III1.III.n'. \I._\ Ix I/II/III ( I'HI l I,’I‘ .IIIII \III'I \II J

‘UII III/IIIII II-IIIIIIIIcII I\_\ HIIIIn I\.IIIIII \‘.llll \IIIIIII \I'IHIJ l\)Il\llk'I I’I.IIIIIII I’IIII' I Cadenza \I \IIIIII".I. K .IIIII \I (lk'lll‘L'k'-\ ( ‘IllllI II I I (II'IIlt'I' \IlI'I‘I

' IIIIIIII l)Iill.llI|'Il\ \ (’IIII-IIIII.I\ InIIII'II nl I.IInI\. II'.III|IIL'\ .IIIII Il_\lllll\ \‘.llIl Plil\\'t'll\ i'I'lllL' In I IIllII‘lllifll I l\I.lllL‘ ('.III “I {\i Vl.‘ "I InI IIInII' IIIInIIII.IIInII

Glasgow

I Maxence Larrieu and Aaron Shorr I\’\ \\II). Illll Ix’I'IIIII'u \III-I‘I. H-‘ *IIV‘ IIIIII L" lIll\ .IIII'IIInnII\ [IInyLIIIIIIIIx I») nIII- nI IIII- IIIan llllINIll.llll Ik'l‘lk'\k‘lll.ll|\t'\ nl the I II'III II lIIIII' \I'IInnI \\lII IIII IIIIII' undo I») XIII/.III .IIIII I’nIIII-III'

I Glasgow Hospitals’ Carol Concert |<n_x..l (‘nIII'I-II ll.Il|. 3 \.IIII'IIII'II.III \III'I'I. V'l ‘mllll lIlpIII [Ill LIN (‘nIIIIIII'InI l.Ill \II(’InIIc l\ InIIII'II In my ( iI.I\;.'n\\ (‘II.IIII|\I'I ()II'III'\II.I. IIIII.III I IIIIII \\I'I\I\I'I and HIV (iI.I\;,'n\\ \nIIIII ( 'IInII InI II II'.I\I nI lt'\ll\t' IIIIIxII; \IIIII IInIII-uh IlIIlIl IIII‘ I'\I'IIIII_:_' InnIIIjn In ( .| I(‘ \Ilggcnl.

I Scottish Chamber Orchestra (‘In ll.lII\. I'.IIIIllI‘II;I;:\_ Ki .\nnn

illpIII L'Ill L‘i SI‘I‘ IIIII (I

IL'M

LdInlnIrglI

I Edinburgh University Singers \dllI‘llJI I’IIIII.III (LIIII'I). I ()III'I-II \III'I‘I. III-I IIIIIH l.I5pIII I l\'\' .InIIII Ix'IlI‘III'II I‘nIIIIIII'Ix .I III'IInIIIIuIII‘I‘ nI I'IInI.II and organ lllll\l\' 'I InIII \\I\\‘lll In ('Illl\llll.I\.

I Royal Scottish National Orchestra l'\‘\ll\.'lI IIII'.lllI'. I l 3‘) \IUIIM‘II SIII-I-I. 53‘) (ll ll III lop.” (Ill (33. \II I'u'IIIIIj: nl I{\\() l.l\IllllllL'\ .l\ KIIxII.III .|.II\ l. IIII' I.III'\I III .I l;IIIIII} nI Il}ll.lllllt' I'nIIIIIII‘InIx. It'.ltl\ .I III'IInIIII.IIII'I‘ nt SIIan.Ikn\II'II\ \IIII/I/IIIIII \II/I l‘I.lllll\l KIIIIII'IIIII‘ Hymn \\lII .IIw Iw nII ll.lllII InI IIII' [‘lllleJllllllL' III.II IIII'IIIIII'x (iII'III‘x / \I/I .\IIIII' .lllIl \II‘IwII'x I huh I "I 'II'I I Mn. IIII'II' \\ III Iw .I [III' I‘nIIII'II l.lII\ .II n-l‘pm I“ IlI'I‘I nI II, illpIII I.\ Hum I\_\ \III‘IMI'I IIIIIII‘II}

Saturday 8

Glasgow

I Organ Recital Ix’I‘IIIIcIII SI XII‘IIIII'IIK ('IIIIII'II. .‘IIII l‘l.tlll SIII‘I'I. “I 353!» IpIII I'II‘I' (iI.I\_I_'n\\ III;.IIII~I \\l\ \l\llll_\l\' [‘I.l_\\ .I IIIIII‘IIIIIIII' gnIII'I‘I'I.

I Royal Scottish National Orchestra Ix’n}.II (’nIII'I‘II II.I|I. I S‘lllt‘lllt‘lldll SII'I‘I‘I. ‘5‘ NIINI ‘HIIIII [III [ill SUV l‘l'l ‘.

I Nelve Days of Christmas

RS \.\II). IIIII l\)t'llllt'\\ XIII'I‘I. “3 WS— ”. illpIII (III I [In (icI IIIIn IIII' tcxtnu \l‘ll'll \\llIl SI‘IIIIIIIIIIK \I‘.IIII‘III_\ InI Young; I’I‘IInIIIIcI’x‘ III; lianII. InIIII‘II I\_\ then" IIIIIxImI lllt'tlllt' \lllklk‘lll\

I University of Glasgow Madrigirls (II.I\;_'n\\ l'IInI‘IsII} \II-IIInI‘mI (’II.IpcI. IIIc Squaw. (III l‘IIIwI'xII} \wIIIIc. " 1leIII L‘Iln‘ \IIlet' .IIIII I’I‘IIIIIIng InI \II\cIII_

EdInbLIrglI

I NYCoS Edinburgh Area Choir Christmas Concert SI I'IIIIIIwI-I‘x Church. 5 l nthmn anl. 23" IIJI. "pm. I! ‘50! I‘IIc SI‘IIInIx IIIIII (‘IIIIIIIIwI'

(IIIIrzatvIIII .. \I \Illl.'\ ( Ilrtvtxm \I IIIIII I r

.IIIIIIIIII\ I III \

I Organ Recital: Andrew Caskie

I’.;I:III':~I~I:, I’I.I_c( Illlltll I'I’.:1::,ct\tnrr I’I.:\I' if“ In‘“l I‘ll II. I ll:_'.::. IIIII\II In: .:II‘.I'III mull IIrtxftr I\

latte I’..:I'I.: I).:IIII:I; IL: IIItq'; ll.:I.I‘I \IIIIII'I‘H'II I:;I.;I‘.II :10;

( IIIIII'II'aII

I Rudsambee: An Evening of Christmas Celebration l<.»\\l~. II (ILIIII'I. Ix’I»\IIII. 13! "_‘\ Q"- \IIIIII.II( Illl‘~lllz.l\ InIIIuII '.‘-‘III \Illl‘.‘\ IInIII .IInIIIIII IIIu :InIIII \IIII: III. IIII\ I‘l \llI'llt' I'IIM'IIII‘II' Itxlictx .I‘I.III.II\II' lInIII HI *I ll” .7 I t"

i'? Georgian Concert Society: British Camerata \t I‘I-I LII.I \ ll.III, \IIIIII} \llk't'l‘ NW .‘III‘I ' l‘pIII I I1 IL< LI I. \I-IIwII IIIkI-I Inn fin. \g; lllIIl\l

I Cadenza at Christmas l'IleI.IIIlI I’.III\II I ‘IIIIII II. |’nI\I..IIIII II'II.III'

" zleIII L\IUI,\IIInnIIIIIIIIII'II1.7» \ IIII\I'III\.I;'nI( Illl\llll.l\lllll\l\.II'.IIlllll11' nIII l.I\nIIIIII'\ .I\ sell .I\ III'\‘. \Illt'llx IlIl .IIIII( IIII.IIII.III \.ll|‘I\. |.I//, I‘I.I\\ .IIIII .IIIIIII'IIII' IxIIIII'IIIaIInII (I‘IIIIIII II'II III .lI'llll_\ \IIIIII'IIIII;' IIIIII'h .l\.IlI.Il‘I\' nII IIII‘ IInIII III IIIIIII III {I \RI-‘ l"

I Faculty of Advocates Christmas Concert I‘IIII'I'II‘x II.III. \. .\‘I( II'III \III'I'I, III“ 3H1" MN“ I In‘ Mr I .ltlIII_\ ('IInII II‘IIllll InI IIII'll IIIIIIII .IIIIIII.II (nun-II nl t'.lIIlI\ .IIIII ( ‘IIII\IIII.I\ II'.lIIIIl_‘.'\ IIII' \l‘lkk'll l\ III'I‘ I‘tll .III III‘ll.IllHI!\ III» IIII‘ I IIIIIIIIIIpII (’II} \l|\\|IIlll .III' ;_'I.III'IIIII) II'II'IxI'II

May/bole

I Carols in the Castle I III/mu (\IxIII'. IIIII“ \.\ l-lIlIl III”) I\ II iIlIIIII {If (fiIInI \t'l\I\\' IInIII IIII' ( 'IInII nI I’.II\II'_\ \IIIII'}. \\llIl l\’nI‘I'Il \II.IIII\ IIIIIIanIIp n\.II \l.llI\.l\L' IIIII\IIIIII;' IIIv IIIII’IIIIInp III kch .lI\' .I\.III.II\II' III .l\l\.lll\t' nIII}. In \\'|l\llll_‘.' .III .\ \I .IIIII I'III'IIIII' I‘-I.\.IIIII‘ In ‘\ I \‘ In IIII- (iI'III'I.I| ()llII‘c. (III/mu (".Ixtlt'. \I.I_\I\nII'. I\ \ I” .\l I'.

lIII‘III t"

PaIsloy

I Glasgow Orchestral Society I’.II\II"\ \IIIII'}, \IIIM'} I’I.III'. ‘ll_‘ “*1 illpIII L” I UH IIII' ~\II.IIII.I\I-II ('IInI.II SnI‘II'l} |IIlll\ IIIcIiI.1\;_'n\\ ()II’III‘\II.II SINII'I} In! I I;'.II'\ ’IIHI/I II'HI/

('III II/m/IIIII I \II ‘. \\.IIInII\ /’II XIII/I

/\’II /IIIII/ ///. \.III§:II.III \\ IIII.IIII\‘ /IIII.'I.'\III I’II(>/1’/\[HIIII\ (Inn/y ILmIII-I‘x 'lnI III/1' [(\ll’\I‘III\/Il’,’1.ll\llll III \xIII/I .IIIII nlIII'I \I‘.I\nII.II IIIIIxII‘. ('nIIIIIII‘II‘II I») \ldlt't‘ Ix’nIII.IIIn. III'III'Ix .I\.III.II\II' IInIII Ill-ll

~ *3 SUV

Glasgow

I RSAMD Chamber Choir and Orchestra: Magnificat! \‘I \I.II} \ I'l‘IxtI‘I‘JI (IIIIII'IIIaI. Inn ( llL'.ll \\I'\II'I‘II l\)ll.|\lI {V INC 1pm [III I UH \III‘II.II'I Il.I\\III'I' I'nIIIIIII‘h .I [HHledllllllt‘ I'I‘IIII'I'II Ull lllk' I‘\l|II.IlII \\IIIII\ \‘l lllt‘ l/II‘;'II‘IIII III. \\llIl IS III-In \I-IIIIIgnI IIII‘II'\I.1\II\ t‘I'IIIII‘pIcI‘I'

I Nelve Days of Christmas

RS \\II). lllll l\)t‘llIlL'\\ XIII-ct. “I RIIS" ipIII. {III I {In \I'I‘ \II .\

I Nine Lessons and Carols (iI.I\;_'n\\ l lll\I‘l\ll} \II'IIInII.II (lldl‘t'l. IIII‘ SIIIIJII‘. ()It I'IIIwaII} \\\'llll\'.

" zIlpIII l‘Ik't' \IIIIII.II (‘IIII\IIII.I\ \I'IHI'I‘ I Symposia llII- \II-lch. 351 \IjJ}IC Sheet. 505 Illllll 5pm I‘II'I' I\\I\ ‘.\I'lI\\ InI I'IIwIIIIIII' .IIIII I-II'I'IInIIII'x IIIIIII‘I l I I\_\ l)I.IllII \IIIIINIII .IIIII \I I; I‘I'III’IIIII l\_\ \IIIII- \I‘.II\

Edinburgh

I Harps of Gold I‘IIII-IIIIR ll.Ill. x“ W ('II‘Ik \llx'k'l. I‘m IIII‘I _‘ ‘IIIIIII L IH (II‘I’I‘IINIIII nl Ill I‘IIIIMIIIIx. \I: ('IIII\.III‘I'IIII. InIII Ingctlm \\ IIII (it-nut \\III\IIII.\ (IUIICIJC ('.tl'lIII\ (IIII'H lUl \C.I\IIII.II L'I.I\\lt'\ .IIIII l.I\nUI‘IlI‘ t'.IlI‘I\ \II I‘l’IK‘L'L'II\ \\ III I‘C \IIJI’L‘II \\ llIl [IIC l\’\l.\.ll llllllxl \IIIIN‘I

I Edinburgh University Renaissance Singers \.;:I.~~.-..

\l:.\\.- I.\\“ .I. ( ..:I.I‘t.\\.\\.

t \.\I. I \ v. .. 'v ',v ( Iv- '-v ‘-\I “.1 ..-i..

II1I‘Iizzt'ITIvzxf ;‘ \III‘I ll Ix’;_'.;t;

I St Giles‘ at Six: Emma and Robin Versteeg \T (Izgx I .L'IIICIIIJII Ix’~‘...3 \Itlg “'94 'Ir‘t‘l Itgq \ E‘II",'I.:I2III.I' I VIII f. (IIIIIIuIII .IIIII \I:II'III.I:: wrg T'I‘Il ELI- \I‘I‘I'IIIZI‘ .zIIII I‘LII‘II‘T III: IllII!Yl'_‘ \.:I'.II;} lltlll‘x'l \

II.

I The Kevock Choir 8. Edinburgh Concert Band I‘lIII-gnx IIIIII. V \‘I

I II‘III \III-I-I NA ,‘nl‘I ;anII III \ I Ilfl\IIIl.I\ II'II'IIIaIIIII: 1|. IIII III: I IlI‘II .IIIII I ( II ;\'IInII:IIII;' II.nIII‘I:I .IIIII II.I\IIIII‘II.II I.:IIII\ .ItIII IAIN; l.:\nIIIIII'\

llad lI'IIIII III

I Canto Vivo! II'\‘~ll llI‘llN' nihin

\.‘ i ' W "*III‘III L III ('I.IIII' IL‘IIIIIIII \III‘IJIIH' .IIIII \IIIInII lII.l\ l\\'l f_'lIilIII InI-wot .I I‘II‘;I.IlIllIlI‘ III I I.I\\I\.II lllll\I\. \‘IIIII \[II'I l.II L'IIL‘\I I’I‘II'I I \IIII\ nII IIII' I‘l.:III‘ III III'Ix .I\.III.II\II‘ IInIII |II \ “7 llnII'Tl

Parsley

I Paisley Philharmonic Choir Carol Concert I’.II\II'\ InxxII ll.llII \IIIII'_\ ('Ian'. \V' IIIIII "IIIII L" I L " IIII' l).ll\II‘_\ I’IIIIII.IIIIII~IIII ('IIIIII .IIIII \[II‘I I.II ‘_'lII'\I\ IIII' \\Itlll\ll ( 'n np III:I\\ Il.IIIII I‘lk'\\'lll .I I.IIIIII_\ InIIII'II nI I'lllI‘IlJlllllI‘.‘ II'xtnI- IllIlL'x. \kllIl IIII' .lllIlIt'IltI' I'IIInIIIacI'II In \IIIj: .IIIHIf.’ In IIII'II III\l‘lIIIII' \Illl'l\

Monday 10

Glasgow

I East Dunbartonshire Schools Concert I\’II}.II ('nIIII'II II.III. .‘ \Illlt'IlII‘IlJII \llx’x‘l. lg: \IIIIII \IIIIII.II (‘IIIIxtIILIx _L'.II.I InIIII'II IInIII IIIIIIII\ III I :le l)llllI\.lllItll\IlllI' I’IIIII.II} .IIIII \I‘InIIIIJI} \IIInnlx .lllIl \lt'.lklll\\l\.llll\ I’IIIII.II_\ \IInnI (LII'III‘ l'IIII tI'.IIIIIIII_I_' II.IIIIIInII.II (‘IIIleIIIm IIIII\II. IlIllI \kl'lk'\ .IIIII \'Il|lI\'IlII‘IlIIIl} Ilt'IlI I l.l\\I\ \

Input L“

I dIIII)urglI

I Elias Quartet (‘lllt't'll.\ |I.III. .\" N" ('IcIk \III'I‘I. NIX .‘lll‘l l‘pIII

L Ill LI.\ \I‘u In\‘.II ('nIII'I'Ih IIII'\I‘lII .I lllj_'Ill nl II.I_\IIII, I’IIIIIcII .IIIII \lk'll\lt'l\\Illlll

Tuesday 1 1

Glasgow

I Scottish Music Department Concert l\’\.\\ll). IINI RI‘IIIII'V. \IIch. RIIS“ {llpIII t“ IUI \IIIIII-nh nl IIII~ \I‘nIIIxII \IIIxII’ I)I']I.IIIIIII'III IIII'xI‘III .I I'nIII'I'II \\llIl .III [IIIIII'I'Ik z'I-III}: In \I/III'IIIII'IK \InII.IIIII

I. dInIIIIrglI

I A Concert of Seasonal Choral and Organ Music \I (‘IIIlle-IIK ('IIIIII'II. * I nIIIIIIII I<n.III. 32‘) I III

I IllpIII L1 .lnIIII KIII‘III'II. nII lllL' nIL'.III .IIlII .I\ InIIIIIIIInI. |I|lll\ Illk' l.II|llI‘lll_‘_‘Il

l lll\L‘l\ll) \IIIngI. InI .I lk'\ll\\' InIII'I‘II III‘III‘Ix .HJIIJI‘IC nII IIII' \llN'l I’II/I III I/II / \/III //II/'/ (II .’ “luau/x: I/ \I III \

I Scottish Chamber Orchestra \I (‘IIIIIIII‘IIK ('IIIIIIII. 5 I IIIIllIIll I<II.III. 3:" I H: anII LI: IL,< L”: \ IIIIIlll\I \IIIIInII} \I.II\\nnII play \ I\.IIIII\ [um

\I II'\I‘I.'\

Dundee

I Scottish Ensemble \I I’.IIIl\ lil‘lu'IIIMI (IIIIIL’IIIJI. \I'Itgdlk'. (‘.I\IICIIIII. II|1.\_‘.l§.lII1n lnpm Ill <n

IL: L In <III \lll‘lt \ll.tlllllllj_f InIII tt'lllllllt'\. I-III'IIIII; ’.‘-IIII IInIII-HR I‘I.I}llll .IIIII IIanII; \HIII

\ IIIIIII‘IIK /)I III'I/ H'II III/III} I;

Wednesday 12

Glasgow

I Strathclyde University Improvisation Ensemble I ‘I.III llllII (XIII' “Al. I lll\L‘l\ll} ()I \II.IIIII'I_\III2

MHZ/"II \ mun, II;

Strathclyde University Chamber Choir: Morning Prayer for Advent Sunday New IIIeIre l)\, leadlng HIItIslI IioIIIposeI IIIIIIIOES MaItMIllan based on the BenedII‘IIne prayer attuhuted to /';II:lIarIaII. tattle: ot John the HIIIIIIst. IIIIs Is the second chance III the past tev.‘ weeks to I:;III:II a Macivhllan preIIIIere. so there may not be another toI a WWII). St (Io/IIIIII); 's C/IIIII:/I. (i/asgow. SI III ;’ Um;

BBC Scottish Symphony Orchestra: The Romantic, The Revolutionary & The Rebel Last two concert? III a IIIInI serIes focusslng on the IIIusIc of BralIIIIs. Bartok and IIgeII, three ooIIIersers who were not atraId to erte IIIusII: as their desire directed tlIeIII. NIelson IreIre IroIII Bra/II proIIIIses to be well worth IIearIIIg as soloIst on both I)I;I;;,IsIoIIs. C/Il’ / {I'Il/s, (i/asgow. [VIII 6 (‘5’. Hill 78 Dec.

Georgian Concert Society: British Camerata ()ne of IIIIIsIos ultIIIIate IIIaverIr;l<s. DOIIIOIIIILI) ScarlattI. Is heard alongside IIIIIsII; by Ms lather, Alessandro. In {Illneurgh's 18th century concert venue and Scotland's oldest purpose I)UIII concert hall. St Com/Ia Ha/l. Ed/IIbIII'g/I, Sat 8 Dec.

.InIII.IIIIIIII (LIIIIpux VI \IIIIIIIIII.II' l)Il\t‘. ‘Nl Hi5 I Ii 3pm III-I- l IIIIIIII- .IllIl \III'IIIJIII‘HIH lllll\l\ nl .IIIII tnI IIII' IIIIIIIII'III IInIII nIII- nI IIII- III'\‘-I'\l and Hunt nIIj_'III.II I'IIwIIIIIII'x In I'IIII'II'I' IInIII IIII'

l lll‘-L'l\ll}

I Swingin’ 8. Singin’ l<\.\\ll). IIIII RI'IIIII'v. \III'I'I. “3 “W” " illpIII I-“ “5: \lllklk'lll\ IInIII llIL' \llhlt IIII'.IIII' \l.l\lL'l\ \Illll\k' InIII IIII- RS \Nll) I’IIj: ILIIIII InI .I l‘lIthldllllllL' nl \L‘dvtllill l.I\IIlllIlI'\ .IlIII II lI'\\ \lllllll\L‘\

Thursday 13

Glasgow

I North East Guitar Society Award I<\\\II). Inn I<cIIlII-‘.‘. \III-I'I. “3 “H7 |I.IIII I'II'I' \IINI' \llIIICIIl\ InIIIII' II nut III .I IlL'dlL'Il L'Hlllpt‘llllllll.

BBC $80: the Romantic, The Revolutionary 8. The Rebel 4 III} ll.III\. ('.IIIIIIcrI;:§.'~. “1 \ll‘lll ' “lpIII U) LII 5H “uh .I IIII'IIIIIII-I'I prcIIIIIc ill (i 45pm II} l’l'IIlL‘\\IIl I’cII'I \L'Ilel (Illtl it me-InIIcI-I‘I I'nIIu IIIIII \lL'lVIll l‘lL'lR' SL'L‘ lIlIIl\l

'. . 'THE LIST 79