LiS ,,

Can

,VideQQames On birds and IHSDIFG QOOd plaging olf Tar

/’ e 6

mm? and Brucie —-" “5595 PAGE 104

The Trans- Siberian

Railway ! PAGE 94

llkl11_\|'ll\\‘\.It]\l\\~“l\i‘IH-W'! Iii\'\\illl‘\‘l 'I W ill .I icxI.IIII.iIiI ii.iIii\~ Iliuick Jinnah .I I‘ll nI Il \il\i‘l\ inn Iii.iI IIK \niiicIliiIig' nI .I [\‘I\\‘I1III.Ilil.I‘.‘\' I III .I

Iiniihlc \mlI~ nI iniiiI Inp l‘lHllI‘,‘ i K .i I.iIiici I limb I'IIniI In ICHIPI Iiic piipln iIiIn lu'licwiiz' IiiI'I‘II' :x'IIiIiz' Ixxn Ini Iiiv piiu' ni niic ll1\.1\l|1[\-l.l\ll.!\LII“\\~[\lkit‘lll\.lll\"] Ilii\ III \.IllI‘ll\ .I\]\\l\ ni |\)_\Illl |.Iiiic\' Illllii [\‘.|‘|Il[|.l\1l\‘\ \I‘IIIIIII' In (II.I\_‘_‘\‘\‘. I‘Iiic LN. Iii-IIIIIII'I} Iiii' |.i\I.' llv up: \lnm- [llk' Ilnni Iiic 1_\[‘I‘_‘.'I.I[‘li_\ nI Iiiu |\\n | ‘11 | .lkil\'\ |\ pliiiiip .lllIl iinlii \\Iill\' ‘.iI Iiiv HIIIII'iI‘ l\ kll\[‘l.l.\\'\l In line \\‘.!illli‘_' \‘nppvipliilv. \\I"ic IHHIL‘ Imxl In IIin [\‘\I‘Illl.li11\ \inii I‘iIliI'I lilllillll.lll\l [k'l]\l\'l]\'|\‘\1‘l \lllll‘llilll \IK'IIHUHJHK‘JH \lIIIIIIMIU. II‘I licic Ilic iiIIciIni ll.I\ \niiiclliinp nI I|1I*|ii:'ii|.iiiI| Iniix'c IIINIIH iI \\llli lI\ \xniiIicilIII «wk [MIHCHIII‘Y .iiiii I.iiI.iii .Iliiix'lMlix In Ilik' \I.iiiiI-Ii _L‘l.l\\. UM \II\IHII|1\'II HHHL\.1H\1 iiiipnwiipIii.iii\|I'.iiiI|In.i|1n;xiii§ inn him-x .IHII lll\ Imiii Irm- Ilklklklki \HIIK' I‘M‘I'III'III lipliliiiz'. \HlHlllllll .Ill .lHkl vii-taint

.IiiIIIIIIc piiIlui} .iiiIi pinpkci}

\IIIIII\I lilI'\lI.II‘[} IIII‘ iiiciiii ix'llx‘x'h[lil\p'l.IHI1IIIIHIHIIIII‘II' \\illi Iii\|ir\ [lidl .iic ilpli \Hlkl \lllll[‘lllIIlI\ LIIIII‘I Ili.1ii \piijnlile .HlIi/k‘\1_\. IIII'II'K .I \leHlk.\\ In Iiic ("Iillcn \kiiik. Ilinppmi \piiiijg IIHIHH\ \Iilmnll} puking IIp Iiiu \k'klllk'lflk‘ galliciiiip nI \Ik'Jll]. \nII niiinii .inIl \IIHIIL' \Iiinkui iimldnpk. \ \[dllk‘l \‘.|I|l liw plIIIiip kin: piimnx LIIIIL'I \‘liill.1\’l\'llk'\\ lll Iliviiim'l‘mx lune .Ilhlk‘i'll} l‘k'hlliki \HIII pannIh .IlilIIlli]I\ ni _L'.I|l|\. l‘llllk‘l ‘lHIi jgnnc} pumpkin il\Hl1H \k'\k'I iiiiIiIi lk'.I\lll‘.' Inniii Ini Iimxcil. iIK Iiiiic In mah- .Iii.Iilf.'k‘lil\'HI\ In .IIKHHIIIIINLIIK'

()Ii Iiii\ ll\l \‘.IIH[L' Iniwxlci l\.1\-.Hl\ll‘lk'..llHilL' ukiIli illI'Ili.ii\il.

pin-n Iiic Highland InIIJi xinii .I ‘.‘.IIl[li‘.‘-llllx' I‘.I[Il|\‘.Il .IHII pepper pili\l.1}lx'll_\k'l [II‘)IK.KI'\.\1[]| Linn: IIII' \lllk'kiklk'II man}.

\dl‘i‘Ii‘JC IiIIII IIpLHIHI‘AHhW il l iiliLI- [[lk' I‘lllk’i |.iI I .II'lL‘\ \L'IHIL‘\. ‘wiiipli .IliiimI k‘\\'lll\l\L‘l} HHCI \mInnIi. imc [llk'l’x' .Ilk'

m \Imk. \CIHMIH ‘lllki pliigkcn anInIix. l’.ii‘I nI [llk’ imwii l\ Ili.II.

a C a e Ini‘ IIIL' IIN IliiiL‘. .IIIIIKN Ii.I\ .i \L'IIIIC Ini Ilic grander Imminii.

.I Ilk‘fllHIIIIIIH MNIIIHIJHI Illlkl ;i pl‘iu' In CIIICILIHI \[Ik'ilh \n

. I‘Cih.1[‘\ Ilicig I\ I: U'iiliHi'I‘Ihlk‘ i.iIlici [hill] .Iiill‘lIlth lu'l In

I n G I a S W ilk" «11mm. lull Ini‘ Ili.iI Ilic \KliIIc IIINI‘ klI'ilh. \m‘H-I “II-l“, IicpeiiI min-mind IK.‘1\HH\1l\ICI‘llkk.\I1H helpline plau‘Iid. nwi

' plunanIl}. l’ig .ini me IlimIie Iiiniii: aninn\ iixnn Inmmx

A a [HIV 1] ‘SIII f_'l‘.'\' RUIZK HIL‘JHL'AHII \l',('(. I‘lIIII)[]\‘1[\‘ll‘1}\lk'

anInn ‘3. iIhIn \Iriiiii; \h\[d[]kL'.

l\)_\\Ill ,IIIHKN hm imiwd .I place nI Iihllllflllhikwi diaiadui

TWO FAT LADIES AT THE BUTTERY 652 Arger Street, Glasgow G3 8UP, 0141 221 8188

Open seven days for lunch and dinner.

and WCHCIIII‘lC liNni'}. Iiilki Ilnnc \n liL'\I‘HC II\ [HmIIIHIi H] .i IgiIiici‘ i‘lciik Im‘lllij; IIIIai‘Ici nI \nIlchInii IIIIIIK iiciliici \II} \CHHL' nnr \MNI Ind. In Ilic IIIlpL' ginnin} imwnignI .‘i Hilth I‘I'IgliIL‘i'. ligiilcr Inn Iinx (\xIC 1\ wt In .Ippmi lli Iiic xiv-II 1w.

\‘.L‘Cl\\, hL‘ Vl\‘.H ["11 l,;1\llk'\ I'L'xidgng} ;[[ [ht illuk'l'} IIHIL\

Imiirul. ‘l he \wiglil In“ nugget 15“ we

THE LIST 93