Film

Friday the 13th I III 00 ‘\lIlIcll\ \prc|.l St .‘IlI‘II Jan-II I’aIIaIcIII. IIaIIIcIIc I’aIIaIIaLct. -‘\ItIanIla RIL’IICIII ‘VIIIIII I‘acltth IIuIInI; lIIt tIIIx IIIIIIIII lIaIIcIIIxI- Ic'.IxItx IIII‘ IIllIJllIaI \lllIIIIlL'I IaIIIp xct I‘NI IllIII '.I.IIII a III-II. caxt III IIIIL'III :IIIllllj; Illllt‘.’\ lhc chultx .‘III' IIIIIIIIII.III_\ IllllIIIlIL' III IIIxappIIIIItIII: IIcpcnIIIIIL' IIII what apc IIIu .III' \I III II .1' I'I'II'IIH

Gran Torino I I<I 0000 II IIIII

I.axI\IIIIIII_l S’Xuxttalta. IIIII\I( IIIIt I‘.;I\l\|.III III. (IIIII\IUPIIL'I (..IIIC}, III‘I‘ \altj.‘ I l(IIIIIn IzaxIIIIII III aIthnptx a lIL'III III-.IItI-II IcprIIth III xIIIIII- IIl thI' IIIIIII- II-aIIIIIIIatI \aIucx IIl IIIx ptI'IIIqu IIIIIIx Ill IhIx. IIIx .IIIIIII: xIIaanItI: ()lIl laxIIIIInI'II pattIIIt \\alt'x IlaaxIIIIIIIIII IIIInIIIaIant thaIIIIanIIp tIIIIaIIIx thc IIIIIIIIII' lannlx \IIIII ll'It' IIcII IIIIIII Ihanjgcx \Ihcn hc IatIIII'x xII_\ IIIIIIII: IIIaII IIIcc \.IIII_'I IIIIIII' tII xtcal IIIx cat -\ IIIIII IIIII III aIquIIIII. pIIIIc anII \\.Illlt IIIIIII‘III (u m-m/ H /I an The Great Escape It Ioooo IJIIIIII SIIIIIch. I \. I‘HIII \thc \IIUuI'I-n. JaIIII'x (iarnct. RIchaIII ,I\III'III‘IIIIIU_‘JII I" IIIIIII IIII' claxxtc \\ \\ II cxIapc IItaIIIa. Icatuttny a IIIII' cnxcnIIIII- Iaxt IIIIIIIJ to put out III tIIc \a/I xlalag \IIQIII'I'II‘x '( 'IIIIIcI Ktny' IIcIaInc a xctccn IIIIII. pattnulatl} III thc xccnc \IIIcII' IIc altctnptx to lump mm a lIclII III lIaIlII‘Il \IIIc lcnccx IIII a IIIIIIIIIlIIkc ('IIII'IIm/Il RI'Il/II'I'. XIII'I'I. (III/IIIIIII, ( IIII'IIII/II/ Ix/III/Itug/I IzI/m/Img/t He’s Just Not That Into You I t:,-\I ... IKcn KIIapIx. I S. IINI‘II lcnntlct .'\llI\IIIlI. III-n .I\IIIchI. Scatlct ,IUIIIIII\\HII II‘IIIIIII RIIIIIIIIIIII cIIIIIcII) lIachI IItI lhc xcll hclp IIIIIIII III IlIc xaIIIc natnc lI_\ (itcg: IIchrcnIII anII I.l/ 'I'uchIIII. IUIIII\\III_L‘ lhc IIIII-IIIIII IIItx.III\ctItIIch III chcIaI IIIIIIIIIIIIaIx Ill thctt IIIx anIl IIIx I,I3_'|It\\ch:ht IIcc.IxIIIIIa|l_\ antuxtng cIIIIII-III pIIcIII-Il at thc \I I ImI/ Illl' ('III III'IIIIIgIapIIII' (II'III ml Il'Il'tlH' Hotel for Dogs III 00 I “In! I'tcuIIcIIIIIaI. l‘S/( iI-IIIIaII). JINI‘II Iznuna RIIIIct'tx. I,Ixa KIIIIIIIII. Jakc I .-\uxtItI ‘NIIIIII ()I‘phanI-II xIIIIIIng tutn tIIcII ncII IU\ICI IIIIIIII' Into a dog: Icttcat ('utc lanul} cIIIIIcII} IIaxI-II IIII lhc IIIIIcI III I.IIIx I)uncan. unIlIInc II} Iatnc III;IIII3:IIc .IIIII lIuIlIIIInIxII aIIull pctIIItIIIanI'I-x. (iI'IlI’IIl/ II‘II‘IIHZ Hunger I ISI com ISII-II- \ltl‘hlk‘k'll. l'K/II'I‘lanIl. IINIXI .\IIc|Iacl I'axxIIcnIII-I. Stuart (it’ahatn. IIcIcIIa III-I'ccn WIIIIIII In I‘INI pI'IIIIxIIInaI IR.I\ IIII'IIIIIct IIIIIIII} SatIIIx alIIIIII-II IIIx IIIIII) III III'cIInIc lhc ItltInIatc Inxtrutncnt IIl pIIItcxt \IIIcn IIc IcII lhc XIII/c pI‘IxIIn hungct xttIIIc. lhtccthI II_\ IIII'IIcI I’I‘I/c \Hlllllllg atttxt .\Ic(‘)uccn anII \II'Ittcn II} II'Ixh pIaIIII’IgIIt I-.IIIIa \Valxlt. l/IIIIIII'I Ix thc \IUI') III IIIC Ittxl \l\ \\ L‘Ckx III SIIIIIIV IIIC. .-\ III'aI c and unlIII'chtalIIc llllll. tItIgI-Il \\ IIII tlIcInatIc pt'cxctcncc anIl lhc pIIIIIch IIt IIcIIcI. Part III (‘IInlcnIpIIt'aII \VIIIIII (‘IIIcnIa cIIIII'xc. IVI'lm/IIIIIII'. la/lll/IHI‘Q/l. Hush I I5) .. I.\Iat'k I'IInIIcIat. l'K. 2000) \VIIIIaIII .I\xII_ (‘IItIxtInc IIIIIIIIIIIIc). :\IIIII'cax \VIxnIcIkaI. ‘IIIIIIn Scc Icncu. pagc -I(I. (iI'ItI'I'Itl II‘II'IIH' [III/n l'l'l /,I' .lIIII

WIN MEIVIllE COLLECTION

Arguably one of the gteatest Of all the post war French Itlmntatketst Jean PIeIIe Melwtle praottcally Invented the Ewopean FIIIII Non. Thts brand new SIX IIIIII box set from OptInILIIII ReleaSIng contaIns some of hts best work IIICIIIIIIng Aunt of Shadows. Ice Cercle Rouge and 800 Le F/ambeur and some very good extras. The LIst has five comes of thIs brIIIIant collectIon to giveaway. To be In wuh a chance of qunIng one, VISII wwttstcouk/Oflers

50 THE LIST 13—19 Mar 2009

I Was Here II IRI'II; \ IIIItc. I xtIInIa. SWIM Raxtnux KaIIIIIaI‘I, \Iatgux I’.’an_«;cI IIcIc KIIIc ‘IJIIIIII IIachI IIn IIIc auatII \Itnntn}: IIIIxcl II} \axx IIcnnIIt Iltttat Raa; x Illlll IIIIIIIIIcch lhc IaII III a I“ Icat IIIII I xtIIIIIatI IIII} IntII III: tItIIc IIIIII; III'aIItI: I’att III I xtIInIan I IIIII IL'\II\.II (III'HIIIII I:I.'[ II/f (i/II\L\'I’I\ Igor I’( II ... \IIIIIIIIII I cIInIIIx. I \ I'IaIIcL'. :INIX. \IIch'\ III IIIIIII (ill\.l\l\. JIIIIII (’lccxc. I IIIIII' I//.IIII \(IIIIIII IIIIIIIIIIIacIII-Il l_I_'III I\IIIII'II III ( uxackI cIIch IIuI IIIx ptccaIIIqu L'\I\IL'II\C ax hutnlIlc xctxant to thc xtIIIxIcI I)I (Iltckcnxtctn I( 'Iccch. an I'\ II fJL'lIIlIx xct IIII \\ IIIIIIIIL' IIII' annual I'\ II xIII-IIII' tau III tIIc IIaIIaxx pIIIIIIIcI' III \Ialana IIuI I_:_‘III lIIaIcI} IIcIIIII'x III cntct IIII' IIItnpcIttIIn IIIIIIchI .uIII cntctx IIIx IIIIIIc III I‘laltku'lhlu'lll xt} lc IIcatIIIn \.llIC\I I'\a I\III|I_\ \IIatIIIIInI I)cccnt IIIII untnxptthI atutIIaIIIIn (‘l/Il IIIII/I/ I’IIIUII III/I (I/IIIQIIII. (I/II IIIIII’I/ IIIIII/HIIL'II'. lI/lII/Nllifll In The Realm of the Senses (Ai No Corrida) I l.\ I ”... I\a_I_'Ixa ( )xIIIIIIa. Japan. I‘VIII Iathna I‘llll. I IkII \IaIxIIIIa IIHIIIIII I\I laxt III-I'IIII'II I‘It IIII cI-IIIIIcaIIIIII. ()xIIIIIIa'x xIIIIIkIngl} L'IIIIk IIIIII \Illl llII\\ lIc puIIIIcl) chcctIcII In tIIc IIIIIIIaIIxt Japan III I‘) ”I. a IIIupIc ctII IIIxI' tIIcIIIxc|\cx III tlII'u II\\II xcnxuaI \IIIIIII. thcu paxxIIIn cxcalaltngg unIII IIIII} Ilcath Ian pIII\ IIIc lhc III-\t IIIfJ.I\IIl Maxtctl). though ncccxxattl} I'xttctncl} C\]IIl\'ll IIIIIII III lIlL' [\Inu‘l III \I'\ll.II IIIIIllxal. \IIIIcII IIax atttactI-II cIIntIIIIch} thIIIughIIIII Illc \\IIIlII I’III‘I III \\ IIII Iapatl \L‘axIIII /I//n/IIIuII; [IIIII/WIQII lnkheart II’(I| o II.IIII .xIIIIII-I. (ict‘tnanI/I 'K/I'S. IINIKI IIIcnIIan I‘I.I\L'l. I2II/a IIcnIII'II. I’aul IIcttan} IIIIIIIIIII Iatn SIIItIc) 'x IIIIII: x|IcI\cIl aIlaptaIIIItI III ('IIInclIa I'unkc‘x I'IIIIIIII'II‘x nIIII-l xccx I‘l.I\I'I pIaIx .\III I'IIIckat'L aka SIIIcItIInguc. IIchchI \Hllt IIIc Inaytcal aIIIIIl} III hung: xtIIItcx III Itlc II} IcaIIInI: tIIctII aIIIuII. \VIIII Ilaughtct Mcgggtc IIIcIIncttI III IIIII. \III ll.I\L'l\L'\ IzurIIpc III xcatch III IIIA/II'IHI. an ultta IaII- IIIIIIk .\n IIlIthaII- anII c\|IauxtIng_' mpcttcncc tIII all Itgu‘x (I/Il\'\'lFI\ I‘I/III //II'IIIII‘. (I/IIIQIIII The International I ISI 00. I'I'IIIII 'I’Ikxxct. l‘S. ZINIUI ('IIIc ()IIcn. \IIUIIII \Vattx. .'\lllIIll .\IucIIcI Stahl I l7nun. Intct'pIIl .«\I:cnt |,IIqu Saltngct' I( )\\L‘III and Manhattan .-\xxtxtant I)Ixtt‘tct .v\ttIII‘nc.\ IzlcanIII “luttnan I\\atIxI IIchIlc It‘x IIIIIc III lII‘Ing IIIIIIII lhc \IIIIIII‘x IIIIIxI [IIIIIcI'tuI IIankx \\IlL'lI lhc} uncIII ct xIIIIIc t'cpt'chcanIIIc Illcgal .Ictn Itch. 'I'IItaIII I'IIIIculIqu lIut cntct'tatutng tIII'IlIcI taIIIII tnaIlc lot ”1ch hankt’upt lllIlL'x. (I('II('I(I/ I'I'II'IIH'. Jar City I ISI .... IIIaItaxat KIII'IIIgtkIIt‘. IcclanII. IIKKII IIIgIat‘ Izggct‘t SIgIIt'IIxxIIn. .-\g_'uxta IiIa IiI'IcIIleIlIIIIII. IIIIII'II III}IIUI IIaI'aIIIxxIIn. ‘MIIIIII, (‘IIIIIpcIIIng IcclanIIIc pIIIIcc pt'IIchIural tht'IIlct' about a IaunIIIchI IIIIIIIIILHIIJL'II (up IIII IIlL' ll'all III II IlL‘c‘aIlcx IIIII Ill) xtct'} Ill\III\ In; Iapc. cIII'I’upIIIIn anIl Illlll'IIL‘I'. \Vt‘ttcr/IltrcctIIt' IanIl IcaIIInI: IchaIIIIIc actIII'I KIII'IIIakuI' III‘Ingx xIIInc tcall} Ircxh anIl hauntlng tIIIxIx to thc IaIIIIlIaI' naI‘IatIIc ()I/I‘UII .‘ll IV/It' (JHIH. (i/(l\'\'llllt Killer’s Kiss I III 0000 ISIIIIIII-I Kuhnck. I'S. I‘ISSI I’I‘ank SIIIcI‘a. Jannc SIIIIIII. Ircnc Kanc. (I7IIIIn. KIIIII‘IcICx xchInIl Icatut'c. a IIIIIIIII} \cu York tlIrIllct‘. xccx a (IIWHIkll-IIIC IIccl INHL'I ISIIIcraI tall IIII‘ IIIc \II'IIng gII‘I IKancI. 'I'IIIx xct'ccntng \\III M- IIIIIIIII cII II} Kubrick-x thIt'tx Hm II] (III I'm/II and [In I‘lHIlg‘ I’IIIII‘I'. Part III KIIIII‘Ick xcaxIIn. Scc pt‘cx Icu. pagc -l-lt I'IIHI/IIIUH‘. I'.I/llll’lll;'/I. The Killing II’(iI .... IStanIc} Kuhnck. I'S. IUSIII Stcrhng IIII}IIL'II. ('IIlccn (Era). \'Incc IiIIIIat'IIx 53mm, KuIII‘Ick‘x parIIalI) alIxII‘acI \IonII III JIIII 'I‘IIIIIIIpxIIn'x IIIII cl crcatcx claxxIc ti/m nIIIr \IIIII IIx pct'tcctl} caxt aIIII raul} \ IIIII IIcpIctIIIn IIl gt'chI anII cIIrruptIIIII .I\n c\IcIIn t'ccruIIx lhc hclp III xIIIalI IIInc cI'IIIIkx to rob IIIII IIIIlIIIIn hunt a racclrack. anII IIIc Itghtl} xtructurcIl narratn c IIIIIIIIIx thc cnxumg: chaIIx ax lhc plan tallx apart lntIucnIIaI hctxt IIIIII. \IIIIclI xct Kuhrtck IIII lhc road to grcatncxx. Part III Kuhrtck xcaxIIn. Scc prc\ IcII. pagc ~14 l‘l/Nl/IUHH'. IiI/IIt/Itu‘g/t. Kung Fu Panda mm 000 Mark ()thIrnc. JIIIIn SIcIcIIxIIn. I'SA. ZININI \IIIccx III Jack Black. JacIIIc ('han. .-\ngcltna JIIIIc. Ulnun. ()Icm chhI panda I’II I Blackt IIIInx hIx hcrIICx. Ihc I‘Icrcc I-‘Ixc. III a IIIIIt-kIckIng aIIIcnIurc II hcn lhc \allc} IIl pc'acc Ix Ihrcatcncd \IIIII lhc rcturn III' haIl kung Iu

IIIaxlct. [at I IIIII; I\Ic.\hanc lIIIx Ix lhcatnw-th IIIch Inanga antttIaIIIIn. IIII‘tIaIII \IIIII an I axtcrn \cthIIn III IIIc IaIcII I‘III\C III III; unnctxc xthI- pIIIIIIxIIph} IIttgtnallx tIaIIcIIIatkcII III [in luv: Am; ( IItI Ian/.1." I.” III In." (IfthgI ( tItI II ”It: III’IIIII‘JIJ: [JIM/Imp}: Lemon TreeII’(II... II Ian RIkIIx. IxIacI (Icttnatn l'lallct'. IIIIM IItattI \IIIIax. I)IItIIII I.I\III_\. \It \ulttttan IWIIIIIII IIIIx IIII‘IKL‘IIUIH aIII-cttng IIIaIIIa uxcx Ihc talc III a lIatlIc III \\|Il\ I\cl\\ ccn a I’achIItIIan IIIIIIIII and an Ixtacl pIIIIIIcIan ax a pataIIIc IIII tIII' ttIIIIIIIcII IIIIxx IIIIIIII'I thatIIIIIx \\ hcn IIIc IcccntII .IppIIInthI llL'lL'IlLC IIIInIxth IxIacI \axtnn I IaxIIIx IIIIIch IntII IIIx III'II IIIIItIc II; IIIIchx thc llk'ljjlllh'llllllf.‘ II-IIIIIII III-c leIWk' III N LIII‘P'K'kl IIIIIIII. l‘lll IIIIIIcI III lhc I:III\ c \altna I \lIIIaxxI pIIIx up a xttctIuIqu

tcxtxtanI c I’att III IIII' I’alcxttnc (‘ultutal I'cxInaI II/IIt/IIIIIII lI/tIt/Ituu/I

Let The Right One In III I IlIIIIIIax ,\IIIcIIxIIn. \IIcIlcn. .‘INIXI IKaIc IIcIlI-IIIaIII.

I ma l.canIIctxxIIn. I’ct Ragtta I I-IIIIIII InprIcII tIItnancc lIcIIIccn a IIIIIIII: IIIII and a \aIIIpItc I’att III lhc (‘aIIIcII‘x (Illth .IIIIII\I‘I\.II_\ chcIIIatIIInx I’chtcu IIIII) (II/HUI, I II’IIt/IIIIg/t

Life Stories II'.I IRaII III'IIIIIIctx. I'xtIInIa. IIIIIM :MIIIII ('IIIIIIIIIIIIII: IIIIcIItIIcIII.II_\ IIIIII \\IIlI .IIIIIIIaIIIIII IIIIx xIIIIIt I'IIIIIIIII ch chI'IaI xpcI taI I'xIIIttIaII lt\I'x (it/mun III// (I/.‘. (I/IIIQIIII

Life without Gabriella Ferri II' I Il’IIII I’atn. I‘.\IIIIII.I. IINIXI .linun I)I;IIIIIIII\ I',\IIIIII.III anIIIIaIIIIn IcaIIIIInI: a laIclcxx xIIItk. a IIIxt laptop and a \IIIIIal pIIIxtIIutc (it/"IIII'I'ltt/l (i/f. (I/III :IIII

Lithuania and the Collapse of the USSR I I’( it .... I.lIInax \Ickax.

l S/IIthuanta. ZIIIIXI IHIIIIIIII I'IIIIIIIIIIIICI \lL'III.I\ IL'I‘IIIIICII tic“ xcaxlx llI.II [II.I)L'II II.III_\ IIII IIIx lL'ICHxIIIII \I'l IIIIIII I‘m” III I‘Nl. \\llll\l IIIx IIIIIIIc cIIuIItI} III I.Ilhuanta IIIIIgIIt IIII IIIIIcpcnIIcIIcc IIIIIII lhc xltIInghIIIII IIt SIIIII'I IuIc. ('IInIpIIchI III IIIut chaptctx. anIl IIlIctInI: thIt't pauxcx IIII t'cllcctIIIn. \Ickax‘ cIIIIIpcIIIIIg “(Ills pIIIlchx a chIIInIIIIIgIcal II\L'l\lL'\\ IIl tIIc IIIIIII III IIIIIcpI-IIIIcnt I.Ithuanta. l‘l/IIIIII'IHI, I.IIIII/IIII;I/t

Live Today, Die Tomorrow! I ISI .... IKancIII SIIIIIIIII. Japan. I‘)“III I)aI|ItII IIaI'aIIa. NIIlIIIkII ()IIIIIa. Kctkn ’IIIIII Iltlunnt \ladc altct c\tcnxt\ c IlllL'l\lL‘\\\ \\llII lhc nuIIIIcII-I'x IIIIItlIcI'. laIIIII_\. tcachct atIII II'IcnIIx. SIIIIIIIII'x lIltn thIx lhc talc III tIIc I‘I )cat IIIII \III'III NagaIana who uqu a xtIIIcn gun ltIIIn lhc I'S IIIIIIpx at YokoxIIka III xIIIIIII IIIIII pcIIpIc lIcIIIccn ()ctIIIIcI' anIl \IIIcIIIIII-I‘ III I‘)(I.\'. InlIucntIaI tI'uc-Itlc III‘aIIIa Part III Rcaltt} I'IctIIIn xcaxIIn. l'l/Hl/IHHH', [Milli/Hugh Local Hero II’('II .... IIIIII I'III'\}III. l'K. I‘IK‘I I’ctct thgct'l. I‘lurt |.ancaxth. I)cnIx I.Il\\\()llc III7IIIIII, ()nc IIl IIIII I'IIerIII'x IIIIIxt xut’c-IIIIIIcIl \cnturcx. and mm III \Iluch IIIx c} c lIII clIaIIII halanccx IIIIII IIIx III\C IIII \\Illlll\), .-\n aInIIIlIIqu cwculnc III an

.-\ItIcrIcan IIII cIIIIIp;III_\ Ix xI-nt tII IIu} an cntttc

ScIItIIxII IImn IIII a tututc IlrIIIIng: pIIIIch. lIut xIIIIn tItIIIx IIIIIIchI talltng III IU\L’ \Hlll thc placc. \Ihtlc IIcInI: IIIIIIIIIIIIIkcII II_\ lhc cIIIIInIunII}. I’att III lhc (ilangIII InIcI'natIIInal ('IIIIIcII} I'cxIIIaI. (it/[nun III/l (I'll (IlIHL’I'H The Lost World II'I .... lIIal‘l‘) () IIU)I. I‘S. IIDSI IIL‘xxIL' l.U\L'. I.III}II IIlllelL'\. I.C\\l\ SIIIIIc ‘Httun. Stlcnt \ct'xIIIn III thc .'\rllllll (‘IInan I)II)II' IIIIIIk III thc xatIIc natnc \Ihtch pI‘IIIcII IIprIratIIIn IIII Iath IIIIIIx KlilL’ KIIIIQ and .IIII‘IIIIII ’IH‘A \thh II\ c

ItIIprII\ IchI pIaIIII achItnpanuncnt (IlIlVJIIH l'tlm I/II'ut/‘I'. (Iltl\‘\’llllt

Madagascar: Escape 2 Africa II’( n ... ll'.l‘lL' I)at'ncII. [8. 3mm \IIIccx IIl IIcn Sttllcr. (’hrIx Rock. ”and Schutnuncr. Sacha Baron ('IIlIcn. IWIIIIII. :\lc\ thc IIIIn IIIIIchI II} SIIIIcrI. (ilIIrIa thc IIIppII ISIIIIIIII. Mchnan lhc gtratlc IScIIIIIIIIIIIcrI and Man} Ihc Ichra IRIIcIIII arc put IIII an tltght hack III thctr IIIII hIIIIIc. IInI} III craxh IanIl III .-\trtca 'I‘hc gIIIng natnc IIIcnIc Ix cxpanIchI. II IIII gIIIIII-Innc tachxt Ictnur I('IIIIcnI gctltng thc IchI IIIch and tIIc pcnguutx thc Icht Iaughx. \Vtth cIcI cr rtltx anII uncxpccthI pIIctr}. thtx Ix a \IcIcIItIIc prIprccl. ()(It‘l'n .III [III an (i/IIILIIIII .' \Iu' IzI/In/Iurult (II ('(I/l. IzIIIII/IurII/I The Maggie II'I IAchandcr Mackcndrtck. I'K. “)5.“ Paul l)()U:.'ILI\. :\IC\ MucKClI/IL‘. 'I‘IIIIIIII} Kcartnx. 92min A rich .-\IIIcrIca pron-x cax} loddcr It" lhc crcu (Ila ScIIIIIxh cargo IIIIut In Mackcndrtck'x I'Allllg cIIIIch}.

“Illcll lackx xIItnc III thc xpatqu III II I (MLI'W I'att III lhc (IIII\:_'I‘\\ ItIIcttI.I.t:IIn.I.E ('IIIIII'III I :xtIIaI II,.II:. II In II ,‘ I. ..Igna Making Film: Better Things 1‘ .... -Ihtattc IIIIp'Mnx l Ix. SHIV I I.IIII \IcIIIaIIIck. I’IIcI I‘ll, Iata IIaIIaIII " 1:IIIII \IIIIII Izatxattxc III.IIII.I that Ilcpu Ix .I pazntcth pIItItatI III IIIc III a xttIaII tItIal I II},‘II\I‘. II"I\II .IIIII cIIIIagcx IIIIII‘II'III gI'IIcIaIIIIIIaI .IpptIIaI hcx III ltlc III\c .IIIII lIIxx \ \Iaktttz‘ I EIIII cxcnt Ilttx \\I\.'\‘Illll:,' \\III I‘; lIIIIImuII I". (III III \lgpth \ll\\ll\\IIIIl \\IIlI IIIthtIII IIIkaItIx II I (I.I.\\'I’il

Making Film: Sleep Furiously III .I IIIIIII'IIII I\IIppci.l Ix _‘IIII'I‘I1IIIIII III.IIII.'III.II \IakInI; I IIttI \'\\"ll \IIIII II .Ittttx III ptIIHIIc .l pIaIIIItttI IIIt .IIIIIaI IIIxI ItxxtIItI. lcatttttny .I xItccttttII: III (IIIII‘IIII kIII‘pI'I x \III‘IIIIII‘I‘. IIIIch\cII xtIIIII III a xttIaII \\I‘let I.tlll|ltti' \I'IIIIIllllIII\. MI I ;I / .II,II.IIII .IIIII .III III III'pIII IIucxIIIIII .IIlII .II1\\\\'I xcxxIIIII \\1IlI Iltc IIIII‘I tIIt (( \ (I.‘II\."I'H

Mamma Mia! II’I'II oo II'IIIIIIIII

I IIIIII, l I\ I \. jIIIIxI \II'III \III-I-p I‘II-III- IIIIIxnatI,( IIIIII I IIIII III\IIIIII \ IIIIIII- III IIc tIII'x III IIIIII IIIII Illk‘ IIII-IIIIII III III‘I II'.II IaIIII-I III Ihc IcaII up III IIct :IuIlIlIIII: IIII .l I Itcck IxIanIl I aIIhtuI IllIII aII.Ipt.ItIIIII III IIIIIaIIIIaI atIII \\cxl I ttIl \IIII \ xIItI;' tttuxtcal IIIcI.'.I llII \HIII .tlI xlat Iaxl III:,'I.II I ."\./. Inn.»

(III/I IIIIIII

The Man from London (A Londoni Férfi) I I: \I ... IIII'Ia Ian.

I’I.IIIII‘ (Icttnanx IIIIIIj.‘.It\, .‘HII 'I IIIIIa SIIIIIIIIII. \IIIIIxIa\ I\IIII‘III, I Ilka IIIIk

I HIIIIII IIIIx .IIIapIatIIItI III a II-xxct known nIIIcl III IIcIL'Ian \IIIIIL‘ IIIIth (II-IItz'cx SIIIII'IIIIII tIIIIIxcx IIII Ihc IIIIII'II‘III c\IxtctIlIaIIxtII III thc tcxt \taIIIIIII'II III a xII.‘tI.II IIII\ at an unnaIIII-II I II'IIIII xI-apIIII. II'I IIIxnI- I.III\\.I_\ \IIIIkcI \IalIIIn'x II\IIIIIIIII llllIIIIIIIlIII ltlc Ix II\cIIuttIcII .IIII'I Ilk‘ \IItncxxI-x a lIllIIIII'I I’IIIIIIpthI III auakc ItIIItI hIx IIIcIIIanII .II c\IxthII c. \IaIIIItI undcttakm .I\III‘II\ that IcaII IIIIII ItIc\III.IIII\ II'\\.II\I\ IIIx IalI' \l.tlIlII'I‘\ IIIII} (IIHII'II. lI/III/ItI/g/t

Marley 8. Me II’III oo II)II\III hank-I. l \. IINIM ( )Ixcn \\IIxIIn. II'IIIIIII'I *\III\IUII. \Ian \Iktn |_‘IIIIIIII \cc \IxII RI‘IL'axL‘II. {MISC 15 (II III III/ I. .l( II'II

Mazu II’III II III \III II'II. Ianxan. .‘INI'I \IIIcI'x III III (‘III III“. \IIII IxIII I‘I'III," ( 'IIIanz' 'Iu Illll ‘Vttun \IIIItIachl IIIIII .IIIIIuI IaIIIxt gIIIIIchx III lhc xca Ham and hct I'IIIIcaIIIqu III cIIIIIIuct lhc IIcIII aIIII pIIIIcIt lIxIIcIIIII'II anII xatIIIIx ItIItII xttIIc I’aIt III I.Il\\.IIlL‘\I' I'lllll I‘cxlnal It/nt/IIIIIII. /,I/m/IIII;//t

Milk I HI .... I( IIIx \an \ant.l \. .‘IIIIIxI Scan I’cnn. .IIIxII IIIIIIIII. I IIIIIc IIIIxIII IINIIIIII lIIIx laIIII IIIIIII'IIIIIIIIaI lIIIIpII III tIII- lItxt IIpI-nl} ya} cIcIthI pIIIIIIIIan III IIII'

l IIIchI \tatcx xIIIcI‘cIIx In II\I'I\IIIIIIII‘._‘ jscntc lIIIIItatIIItIx tII Itcatc a pIIIII-Ilul aIIIl cIIIIIpaxxIIInatc lIItII II.I\III_L' IIalM'} \IIIII'x II’cIInI Itlc IIIIIII IIIx apIIIItIIaI lIIttII'x. IIIIIIIIIJII lhtcc ttttxucccxxlul pIIItItcaI catIIpaIL'nx, III-IIIII' \Itntung: a xcaI IIII tIII- \an I-IaIIchIII III IaIII III SIIpcI‘\IxIIIx. \an \ant III-III} III'aII-x III\ Ill\t‘ IIIIItagc \IIth IItanIa. ItaItInI: a llllll tIIaI‘x unIIIIuIIthll} up IIIcII' \IIIII tIIc Ict} III-xt IIl IIIx “(Ills ()I/I IIII III \Il'l HIu/I \. lI/lII/IHI‘J/I Monks - The Transatlantic Feedback I III 000 IIIII~IIII.II I’IIxI/I.ucta I’aIaIIIIx. (Icttnatn ’l \I’Spatn, ZIIINII IINIIIIIII I)IIcIIIncnIaII lcatutInj: (iI-rtnan I'IIIII \Iat I-Ia lIanII IIII- \IIIIIkx IIIIII-II ax lhc antIrIIcalch. thc lIatIII II'II-IcII III IIIIIIIIxnI. tchIIIacIII anII cII-IIIII lIanIII. pIIIIIucIn;v an unIIIaIIcIl ItIaIIIaj:c III IIIll\lc and art (i/IIIIIIIII. lt/nt HII'III/r (i/IIIz'IIII.

My Bloody Valentine 30 I IHI ooo II’aIrtck I.uxxtcr. I'S. ZINI‘lI Jcnxcn I\III.II-x. .laItnc Ktttg. Kctr \tntth ‘iitntn Uncut II UII\UI‘[IIl\lllfJI} xIIck rcnIaIIc IIt \Icll IcgaIIII-II cat‘I} Mix xtaIk anII xIaxh IIIIIIIII \(lt't ml I'I'II‘IIH'

New in TOW" I I2.-\I . IJIItIax Izltnct. [8. JUN chcc /.I-II\IcI.'cr. IIaII} ('IInnIck Jr. SIIIIIIIan I'aIlIIII ‘HIIIIIII IIIIaL'InI' ll" (1/ HI'rII thIrn III \III. pIIctt} anII attIIIprhcrc anII )IIU ll.t\ c \'III-. In [UH/I. a cIIccchIaII IIIIII cIIIII IIhIcII xccx /L'II\'IL'j_'L'I pla} a cIIrpIIratc htgh-tltct lrIIIn .\II;IIIII IIIIII cIIIncx III thc \ItnncxIIta hackxxatcr IIMII III rcxtrUcturc a IIIanulacturIng plant (I'I'III'm/ R'II’UH’.

Notorious I IS! ... l(iL‘Uf:_'C 'I IIInIan Jr. IS. 300% Jamal \VIIIIIard. AnthIIn} Macklc. Dcrck Lukc. Illnun. 'I'raIIIIIIInaI IIquIc Induxtr} hIIIpIc chrIInIcIInI.I Ihc laxt