www.list.co.uklmusic ROCk& Pop MUSic

Rock& Pop

Events are listed by date, then city. Submit listings at least 14 days belore publication tor Glasgow to glasgow®list.co.uk and for Edinburgh to henry®list.co.uk. Listings are compiled by Fiona Shepherd and Henry Northmore. For ticket outlet inlormation, see Book Now.

I< Indicates Hitlist entry

Thursday 5

Glasgow FREE The Apple Scruffs \pplc \InII'. I15 IIIII'IIIIIIIIII \III'I'I “Ill .WSII

() illpm III\IIIIL' pI‘IlnIIIIIIIIII' lInIII IIII‘xI‘ .IPPIUPIIIIIL'I} IIIIIIIL‘II l‘lll\\'}l'I\ nl I.II\'II|II\'\ III\PIIL'II IIIIII'.I§_'I'

I Franz Ferdinand .IIIII The Soft PacklIIIIInuIIIIIIl. 3-1-1(i.IlIn\\;_'IIlc. 55 -I(Illl ”pm L3H ()\cI I~I\ \Ilnu IIII‘ .III I-nIIIIIII-IIIII'. lnnI \InIIIpIIIgg. fJIIIIIII |illlj3IllI_L' IHlllMlllk‘ ICIllllI In II'III IIIUlljJII IIII'II III'“ .III‘lllll Inn/I'll! l/Im. lI'II/IIIIIIIII,

I Mr Kil XII-Ion. 3H 38 RI'IIlII-III I.IIIII'. _____ ,7 “pm I; {I l’np/InII lnIII pII'I‘c lInIlI (iIIngnn

I Protest the Hero, Chariot .IIIII Human Abstract I\Hl'} IIIIICHN SI» ()\\\IIIII SIIL'R‘I. 3-I.\ «II II fil‘lll. U). ('IIIIIIIIIIIII IIIIIIIIInII' III'IIIIIIIII‘Ix.

I Tommy Reilly IIIC (iIII'IIgI'. I‘m SIIIII'IIII'IIIIII ~\III‘I‘I. i‘3 |l3ll "pm.

I" 5ll I.k'IIIICI\I \IlIfJI'I .IIIII llIllIll llI\IlllIIIL'lII.III\l lInIII (iIIngnxx. \IIInw III-IIIIlI'II \nnyx |ll\l \\Ull Illlll IIIL' ()III'II'JI (III/gm'IlII I nII (‘IIIIIIIII‘I I

I Amplifier XII-c'II‘SlI-IIA. -l_‘l SIIIII‘IIII‘IIIIII \III'I'I. HHNIHI. 5. IllpIII. \IIIIIL' I'nI‘kI'n \\IIII IIII\ Ixc IIIcII .IIIIIII'III'I' In \IIIIIII IIIII'Ix'.

I A-Lix .IIIII Baby Bones l’Ixn I’Ixn. I5 \VIIII'I'Inn ~\III'I'I. 5(I-I XIllllI .\'pIII. I‘I'I‘IIIIn InI'k lIIxInII

I Cryptic Nights (‘(‘.\. *5” SIIIII‘IIIcIIIIll SIII‘I'I. ‘53-1‘Hlllv .\'pIII L5 .\ III-u IIInIIIIIl} lllfJIlI. III” II} IIII'IIII'I‘ ('I'}pIII‘. .IIIIIIIIgg In III‘III; CIIIL‘IfJL'III IIIII\I. lIlIIIIIIIIkI‘n .IIIII pcI‘lnIIIIcI‘x IIIIn IIIc pIIIIIII' ow. \xlnlxl I'I'II'III'IIIIIIg IIIk‘ [\II\\II‘IIIIII‘\ nl IIII' (‘('I-\ .l\ II \I'IIIII'. IIIL‘It'x .I \pcI‘IIII IIII‘III {IL'III .I\IIIIIII\II'. \\lIII IIIII\\ nI pI'I'lnI'IIIIIIII‘I'x. InllnuI-II II} Inc IIIIIxII‘. I‘IIIx IIInIIIII. IIIII'I' \\ II'I‘\ IL‘III\CIII I'IIIxxlt‘III IIIINI‘ IIInIngIIII' III'nIleu‘ lllll\|ll_‘_'\ lInIII ('IIIngnxx \IIIch .\IIIIII \II'IIII‘IIIII,

I Dave Dominey It'IIIIl ()\II.I. .13 ()IIIgn I .IIIL'. ‘5‘»153-INpIII £3 I‘lllIlelII‘\\ nII IIIplnp IIIIII IIIIxx.

FREE The Deletes IIIIII Lecorum IIU\. ~I5I SIIIII‘IIIL‘IIIIII SII'L‘L‘I. ‘53 5-1.”. 8pm \IclnIIII' IIIIIII' III'IIIIIIIII‘h,

I Zomes, The Horse Loom IIIIII Vom IRIII \nlc (XIII: 5“ (III Km; SII'I‘CI. 553 INS. 8pm. £5. .~\kII ;\\II ()\I‘UI'IIL‘ nl‘ IIIIIgl'leI [‘Ilh II cnuplc nl pIle. \IIppnI'IcII In lIIIgI‘I‘IIII‘kIIIg gIIIIIII'hI IIIIII ‘lh‘ lllllIlllL‘\ nl' I‘I'IIIII IIIIIIIIIgc' Il'UlII \nIII. FREE Glasgow Jam Session SIIIIIIII‘I l)n\\\_ ()7 “l \IIIIxIIIIlc RnIIIl. 43‘ UNIT I\'I3llpIII. \M'ckl) \k‘\\IIllII FREE The Decent Souls, Traquair IIIIII Toby Cooke IIIL‘ I)I'II\\ In; Rnnm. Ill55 SIIIII‘IIICIIIIII SII‘I‘I‘I. 33“) XXIII), ‘lpIII. \Vcckl} (‘IIIICI RInI IIIgIII nl' IIIL‘IIU\\ \IIUIIII\.

FREE Bazodee l'lIc llIIlI BIII'. Ihll \VnnIIIIIIIIIx Ix’nIIII. 353 00W». I.I\c IcggIIc IIIIII IlIInchIIIll \nunle.

I Master Shortie, Boy Crisis and Dan Black King 'l‘III\ \\' III \\' III ”III. 373II SI \ llICCIII Slum 33I 53 ‘I. ('.-\.\'(‘I:I.I.I,I)I

Edinburgh

FREE Dr Ruby’s Musical Surgery 'I'hc III/x BIII'. I ('IIIIIIIIICI‘x Sum. 33“ 42%. 5 8pm. ()pcn \IIIgc l‘nr \Ingcr- \nIIgM'IIcrx In \hnnmxc lIlCll' IIIIIIcrIIII lIIlllI IIIIII hundx IF“ I.

I Hot Leg ;llI\I The Crave ('IIIIIII‘CI anInIrc. Rh 38 BIIIII' Snow. 33” III"

WIN STUFF

wm BEYOND THE WIZARD'S l SLEEVE cos f

HOW TO ENTER

“pm. {I I. I:\ I).III\|IL'\\ lInIIIIIIIIII .Ill\llll II;I\\I\III\ I‘I‘IIII'nx \\ IIII IIIInIIII-I' IIIIIIII nl II IIIII‘IUIM I‘II\\k I‘I‘INIIIHIHII I March on Stage IIIIIIl Rmk (".Ilc. IN 21) (Icnrgc SIII-I-I. 3(III KIIIIII. “pm {3”, SILWC (‘I'IIIIIIIKI .llIII Sllllnll I'II\\ IL'l lI'nIII ()I'I‘IIII ('nlnIII SI‘CIII‘ pIII Ill IIII IIIIIIIIIIII' _‘I_ In I.ll\C IlllIII\ lnI .\nIIInIl Rnhlnnx \IIIxII' 'I'III'I'IIpy FREE Profisee and Big Toe‘s Hi-Fi IIIL‘ (‘II\L'\. \lIIIIl'} SII'L‘L‘I SHIIIII. 55" 805‘). "pIIII ’I'II‘III‘II‘II IIIp IInp IIIIII \IlII‘ I'I'cc [Ickclx II\IIIIIIIIII- lI'nIII \\\\\\.IIIL'llIlII II\c.I‘nIII. I Jakil, Ewan Butler and Carrie Macdonald “to Rod BIII’. IiIIIIIIIIIIgII ('nllcgc nl .-\I‘I. I..llll'l\lIllI Plan: 33‘) I443. ”I illpIII £5. I-IIIIk I‘nII I‘I‘nxxnwl Il'UIII IIIc CIIilIIHIIdIIC .IIIkII. I Thriller Live l L';\II\ Il ‘l‘lII-IIIII‘. \ILIII\IIH 8“ch 5“) (IIIIIII "RIIpm L15 L3 .5“. .-\ IIIIIIIIIIInII nl \III'IIIII‘I .IIIckxnII .IIIIl I'IIc .IIIL'IxM‘II 5. “MIT IInI'InL'I‘ II‘II} In m I—III \HIIIIIIIL' IIII'L'I‘InI (iIIn I ln_\II IIIIII .I\L"IIL SIIIIIII II FREE Born to Be Wide IIIc \nnIlnn Rnullh. I‘III \\L\l RC‘WI SIIL‘CI. .55“ "Ilhll. ".45pIII lIIIII. .\Ill\l( lllIIlhIl'} \ncIIII (lul‘ IIIIII Illlll\ In I‘l’lllg lllll\II\. InuI'IIIIIIxIx. Pl'UlIIUIL'l'\. I'ccnI'II \IIIIP \xnI'kI‘h IIIIII IIIlI\IL‘l‘.III\ IngcllII-I I Off With Their Heads, Four Letter Word and Down to Kill BIIIIIII'I'IIIIIII'x. \IIIIII'} SII'ch. 55h 3354 8pm. £5. Punk I'nck I‘IIII\I\ lI'nIII .\IInnc\nIII IIIIII (‘III'IIIIII I The Red Well SncIIk} I’clc'x. "3 (‘ImgIIILX 335 l75", 8pm. £4. I-nlk I'nck l'rnm I-L'ncc Rccnnlx ;l\ Rod \Vcll IIIIIIICII Ihcu‘ no“ IIlhuIII.

H3”

0F CONCERTS PRESENTS. . .

JDHN lEDEND

IN CONCERT

+ MIRA IZIBOH

THURSDAY 12TH MARCH

JOHNLEGENO.COM

starsailor U0

+ THE PARLDTDNES + PETE GREENWOOD

IIIIIIIIIIIIS

""‘ E‘l +CHEW liPS

IITII MARCH

I31 [91'5“];

Glasgow 9“ Album - ‘All The Plans' out now

ABEE wwwstarsailomet wwwmyspaceoom/starsailor gm!

Ffidag Karima Francis

27Ih March TUESDAI :IIH MARCH

WEDNESDAY

GLASGOW ABC THURSDAY 26TH MARCH

Single - ”Tell Me It's Not Over’ out now

IRE/MW |_\|D @YICFIIEV

ARCHES SUNDAY 8TH MARCH

+ FINDLAY 880W

Glasgow Stereo II II‘III IV

0‘ ~.1

DAVID FORD

SUNDAY 29TH MARCH

08444 999 990 www.IickeImasIeI.co.uk www.gigsinscolland.com GLASGOW TIckeIs Scotland. EDINBURGH Tuckels Scotland filming and ali Ticketmasler Tuckel Cenl'es

\I,.I “‘.\'.'.

NEW SINGLE ‘UFO' OUT NOW

www.5neakysoundsysIem.com ww.myspace.com/sneakysoundsystem

132"

"I :' .' 'THE LIST 67