Classified

Noticeboard

ACTIVITIES I BANDS 8- MUSIC I WANTED I

[2232:— Glasgow

Do you want to improve '.HIII \III I\I I II I 'IIII'II IIII'II~ II\ HlII .II 1‘. ‘.‘. 1‘. :‘I.I\:'II‘.'.I'.I IIIL' IIIHIIIIIII.III‘IH‘1’I§“III I" 'I"~I‘IIIII'_'\ '-‘-L‘I'I.I'IIII\I IHI IIIHII‘ IIIInIIII.IIInII \\I' .III' II IIII'IIIII} \nI I.II .IIIII .II II'- |I|k'\ I IIIII \\IIIII1‘.'I

IIIIIIII'.‘_ IIII'.IIII' .IIIII \\.I|II\ I'II \ICIIII‘L'hIIII) II'I-

only £40 per year

Property

PROPERTY TO LET I ACCOMMODATION

Edinburgh

For info call Carole Smith/Anne Goring on 01620 810620 email: fostflats®aol.com www.festivalflats.net

Barcelona

BARCELONA III-IIIIIIIIII. \IIIIII}. :III' I‘nIIIIIIInIII‘II II;II III II III‘IIIII' I'I'IIII';I| \lIt' III-III I’III/u ('IIIIIIIIIIIII. -\ gI'IIII I'I‘nIII {05 pm IIIgIII IIII' ('nIIluI'I I’I‘IIL‘IUIIC KL‘IIIIK‘ ICC (III IIITFI III: 335 IIII‘ :I IL‘IIIIL‘II www.barcelonacentralflat.com

Removals

HIRE A VAN WITH A MAN InI‘uI Ik Inn; (II\I;IIICL‘, I.;II'g_'I' Ik mm“. ”0th ()IIII'I' garage IIII‘II I’II‘IIIIwa I'II‘, Ix’clmhlc. I‘I'IL‘IIIII} IIIIIII nII tune I. I‘I‘L‘c (IIIUIXIIIUII\. I)I\CIU\III'C SI‘nlluIIII ('I'I'IIIII‘IIII'. ('nIIIuI‘I I’IIIIIIIIIISI 333 II":

07836 633 006

clcul‘ulk‘tx

102 THE LIST '.'I«..

Property

PROPERTY TO LET I ACCOMMODATION WANTED I FLATSHARE I REMOVALS I HOME IMPROVEMENTS

Glasgow

I Queens Park Spacious :IM'IIIIIIIIII I\I IIINII II.II III'.II (‘Illk'k'lh I’IIII. \IIIIIIz'InnIII. III'IIIIIIleII‘III InIII III-II IIIIII'I. InIIIIInnIII xx IIII \IIH\‘»k'I. II'IIII.II III'.IIIII;'. \\;I\IIIII‘.' III;II IIIIII‘ \\;llIIII‘Ik‘ \I.Ij. L VIII In III IlIlh ('I ILII‘IInIIII II'I III.T.‘.‘1-1‘I* I“) III I II\I'kI-IIIIn' '1 jI.IIInn In HR

Edinburgh

I Flat to Let I'IIIIIIIIIII'II ( 'II} (.k'IIIIL' IIIII. HIII' (IUIII‘IL' I‘I'IIII N IIII. IIIllIlL’L‘. \I'InIIIIII' IIIIIIII'II .IIIII InIIIIInnIII \n I)\\ L-IINI In Ill. (XIII I'\IIIL‘I nII III~1| IIS \' WU

Glasgow

I Bright room available III ;I IL'\IUI\'(I II'III'IIII'III II;II ()\I‘IIIIIIII\ IIIIHI III)“ IIIlf.‘ yII'I'II. I IHIII\ nI IIIIICIIIIIC\ (‘II_\ (‘I-IIIII' :I \IIUI'I \\;IIII ;I\\;I_\. I I)HI\III“._' InI :I I)IIIII'\\IIIII;II IIIII IIIIIII' III “"3“” ”TI NII

I Modern fully refurbished IIuI

Kclx IIIIII‘IIIL'I' :III-u. I’I’I\;III' InII‘IIIIIy. III IIIIII\ IIIIIII In ('II} (‘I'IIlI’Ile Illlll\ \\;IIII In |I_\I’I\ RII. XIIIII'IIIg \\ IIII nIII' nIIII'I‘. IInII \IIInIII'I' I‘I‘IIIIII‘I'II -\\;III;IIIII' I'IIII HI \III} LETS Ik‘lll IIIIIx ("I and I‘III\ 'II‘I: 0““1 (le 253

I Shawlands - Large IInIIIIII‘ InnIII. ”C“ I} III-I‘nI'uII-II. III 3 In‘III'nnIII ”ill. 3“ WI In I';III\\;I_\. I‘llx \InII_ ()IIIIIIIII\_ SIIIIII In ()III-I'nx Park. Inn» SHIV. \\ II'I'II'xx. \IIMI'III}: \\ IIII ZN )I'III' nIII PI'UIL'\\IUIIIII IllilIL‘ IIInII \IIIUIxCI'I. £295 In'III IIIIIx IHII\ ‘I'I'I: HE‘S") (INS III:

I Bright double room In gI'uII IL‘IIL‘IIIL‘III IIaII III SnIIIIIxIIII- InI' Il \ III'IIII'xxlIIIIgII. SIIuI'IIIg: “ll“ 2 UlIICI\. IIIII l\ gI'czII. UH“ In‘III IIIL'I. ("I III: IV‘NIH NIH 30h

I City Centre room

mm] 3| “5 InI' 3 IIInIIIIIx. I IlII'lIl\IIL‘tI. I'I'III LIES. I‘lII\ UIII. \IIIHIxCI\ \II‘II‘nIIII'Y \I-I‘} I‘Inw In InIhIII' Il'illl\IN>l'I :IIIII (iSnI -\. 'II‘I: UNIT“ :NI 055

I Lovely double room :I\;III;II\II‘ III \szI'III. III'IgIII.

gII} II‘II-IIIII} II;II. \\nIIIII \lllI IIII). IInII xIIInIIIIIg. II‘IIIIIII- III‘IIII‘\\IIIII;II (innII II'IIII\I‘HI'I IlIII\\. InI'III IIIllL‘IIIIIC\. ('II. III'nuIIInIIIII. \II'I‘I'I InII'IIIIIg RL‘III £34“ Ik‘lll IIn I).\'.\' III. H".\'4I II_“.\| I\'(\II

I Parkview triple room III Imcl} \InII‘InIh IIIII 5 Illlll\ II‘nIII III}. .-\\;III I'IIII Mn}.

0“ II SII} + I'I'I'nI'III'I'. II'I'I' \\ I-II IcIcpIInIIc. \\;IIIII'II: II'II-IIIII}. IIII}. II‘IIIIIII‘ [It‘ll-\IIIUIxL'I'. I‘IlllllI} :IIIIIanIIIcrc ImInII'IIIIII. DcpanI: £351I.BIII\ 580 III (IT‘Ihh 03-1 496

I Queens Park, central

" IIIII‘n. I‘l‘.‘ Innzr‘. II:

II.III \IIIIII‘ .‘ ,‘IIIx

.III I‘II‘I’I'\\I“IIIII‘ I «IIIII1'I‘ n'.I'IInnI.\ InIII., t, W" :I1I IIIIIIN

I I III HIlI INM‘IIVI

I West End modern

II.II L I.“ InIII IIII IIIIII‘\( I

I II‘. III IIIII‘~‘-IIIII.II1'k'II'-III‘.' InnIII. ( K II. \II.II1II‘.' '~'-III‘I

IInII \IIIIIIIllli' IIIIIII' iII WI 7" IIIIIIIIII‘ '.‘..I|I. In IIII'I II_\ I I'IIIII' II}IL'\ Ix’n.III I’ |’.IIIIIII:' III

II I‘II\3~3

I Room to let III II.IIIIIIInII .IIk'Il L VIII InIII .III |IIIIlI\|\k' \n I)\\. IIIII\I In- \\HII\III‘.' (LII IIII'IIIII} ('IIII ,IIIII nII II"\I|-1

MM «3;

I Friendly flatmate wanted InI SIIIIIII \IIII' II.II I)nIII\|I' InnIII III \llI‘I'lI‘ IIInIII‘III II;II III‘III II;IIII\\;I_\ \\ IIII ;III IIInII InII\ IIIll\ \\ III. I II-Iw II'\\ I\ InIIIIIIIIJ LZ‘III In III ('nIII.III I);I\I' l‘II ““th "(IT IVE I;IIII'I (\IHIII

I Large attic room ”Imu- IIII- I’lnIIIIx III \II'IIIIII‘IIIlfJH IIzII \\ IIII n\\ II InIIIIInnIII ;IIIII IIIII‘III'II. ‘I llllll\ In ( 'I'IIII;I| \I;IIInII SIIIIIIIIIIIII'II II} II;IIII\

I; W“ III!” ”II (‘I III IVS I!» TIIII ‘)‘)‘)

Go to Iist.co.ukl flatshare

I Queen Square. large IInIIIIII- RnnIII. I llIlIlllIC\ \\;IIII IInIII Sham |;IIIII\ and Hum \IIIIInII SIIIIIIIIIIg. \I-I'} IIIIII'I. InI‘IIII'II nIIIIanII' (‘)lIL'CII\ I’;II‘II III‘nzIIIInIIIII. SII}. I;II‘§_'I' IIIIyIII IIIII‘III'II :IIIII II\ III‘.‘ InnIII I; I III IIIIIII III ““05 05% HI?

I City Centre (park) gm} II'II'IIII|_\ IIIII \IIaII’I'. ;I|I IIInII I‘nIIx IIL'\\ III'I'nI' (innII

IIIIIL‘IIIIIC\. \\ III (i(‘II I'I'I (‘II-un.

an} gnIIIg. III'III‘ IIIIIII'I');I'nIIIIII ("I IIII‘IIIIII'II. \IIIII IIIIIx {FUN

In'III (‘nIIIuI‘I I);I\ III nII (WHIP III] .2 I 3

I Modern flat in KI]I3_‘III\\\IIIIII \IIIII‘III; \\ IIII IIII} \IH ;I\\I\I;IIII. all ”C“ IIIIIIng. IIIII'II. In-Iix I‘II’ III-I- 8k} and I‘I'IHIIII‘IIIIII. (i( ‘II \IIhI \CL’ II;II IL'I. “—525 I\\ 1“)

I Southside double room III \InII‘InIIx. \IIIIII} IIIII. \IIIII'IIIg \\ IIII nnc nIIII-I'. \\ III IX II'L'L'\ IL'\\. \LKII' I’IIIIUII\IIIL'III\ \IIUII\.L'11IL'\IIIILI II‘IIIIxIInI'I, {FUN In'III IIII‘IIIIIIN ("II SIIuI'c I‘IIIN '\\;III;II‘IL‘ curl} .IUIIL' 'I'I-I. II‘TNU UH: IInII

Edinburgh

I Beautiful double room III ZIII'IIIII‘. I‘..II\II.III‘ «III III; \II'.II‘In‘.\\ IIIII11IIx ‘.\.III. In I:.IIII \I.IIInII t, 1. In I:I I I‘|‘I\IIIL' IIII \I‘I ZIII‘II' I‘II‘I‘I'\\II‘IIIII In InIIII‘ SIIIIII' III II\ \I‘\III\I’I'III\ II‘I “”VH

II;\ "I.

I Sunny double room .I\.III.II\II' III I‘L'JIIIIIIIII \InII II‘IIx II.II III'.II \IInII' .III‘I I I'IIII \II.IIIII:' \\IIII .‘ III.I|I~\ I.III|\I\I L W“ In III ‘IIII III\I\'\ ( ‘II II IIInIIIII \III‘II'I nIIII \nIII III» I)\\ lI-I II" ‘IIII \ 'II ,; f

I Double room available III III I I'IIII \II.IIIII;' \KIIII .‘ Inn} t'I‘lIII'. IIIlI\II In\ IIII', I‘IHI II'III;I|I~\ III IIII~II .‘,I|\ \\.III.IIIII‘ InI IIIIIIL' nI II'III.III‘ III IIIII Ix’I'III L “I“ IIIII\ (‘I .IIIII Inllx II‘I (PRIIII 1%} HM

I Bright/airy single room, \IHI IIIIIIIII'I'. 13;“

In III IIIII\ (‘I and I‘III\ \\ III'IL'\\ IIInuIIInIIIII LEVI \IK'I‘II\II II'IIIIIII‘II \II;IIIII§: “NH 3 I'm} IsnIIIf.‘ ICIIIIIIC\ \I'I'IIIIII' IInII \IIInIIIIIjg. MI} I\ \UII\I\I\'IIIIL' IIIIIIIIuII' IL'I HI ;| “I INN

I A double bedroom In II'I III ;I 'III_\ II;II \\ IIII IIIIIII‘M \\I II. II I'nIIIIIInII IIIII III-II InIIIII'I' ;III';I. II InIIIIInnIII \\ IIII InmI'I \IIH\\L'I and bath LIHII In‘III. I‘III\ IIIIII ( ‘I IIII IIIIII'II II'I IFSIIS IIIII I‘m

I Lovely, airy, high \I'lIIIIL‘. InnIII In II'III \\ IIII I II'III;I|I- III IIII' \IInII'. I CIIII. LIDi (l;l\. I'IL'IIIIn II). IIInIIIIInIIIII IIILIlIIIL‘tI IIIIIIIIIIII- IIIInIII' InIIII \I'InIInII'I} IL'I (WXSS IH-l IIIS

I Fully furnished double InnIII IInIII :(IIII

\III} III \IHI'II\HII SII’I'I'I IIIII} IIIII'II IIIII'III-IL II\ IIIleIIIIIll. :INIIIII'IIIIIlh III\II\ \\I II IIInuIIInIIIII In \II;III' \\ IIII I nIIIgnIIIg; IIII-IIIII} §_'II_\\ ('nIIInII III;III/;IIIIII 'I IInIIIIuII InIII nI IIIII \II;I nII IITTIIN ISI CI

I Comely Bank - I.I';IIIIInIIIII \\I‘ \ .\ III'HILNHHIIIII II‘IIIIIIL' IU \IIIIII‘ III'uII. :IIII;II*II\I' IIIII “1”] I

nIIII'I SIIIIIInm IInIIIIII~ IwIIInnIII ;I\;III;III|I- IZIII .IIIIII' /nIII- InII‘IIIIIg; I)( i. (I( ‘II I-II L RI“ IK'III 'II-I “111.14;th

I Bright luxury furnished InnIII In I'I-III (‘I-IIII'III IIIHIIL'IIII\L'II \ IIInI‘IIIII II;II \InI'IIIIngIIII' IIIIfgI‘ InIIIIgI‘. I INIIIII'IIIIIlh. III'nIIIIInIIIII \IIII III'HILNHHIIIII :I III \II “35 SIIIIII-nlx ‘\\;IIIIII‘IL' I5 .IllIIL‘ UH“ I’('\I IIII'IIIIIIII; (‘nIIIIIII -I£I\ ‘IL'I Ila—WI “—14 4*:

I Beautiful double room III \ngI'III. I'II-IIII \II'IIIIanInIIIII IIHU\L’ \\ IIII gnI'III'II (innII

IIIIx I‘nIIII‘x. \IIIII'IIIg v. IIII Ixxn III'HIL'\\IHIIIII\ IIIIII II‘II‘IIIII} I'III SIIII I'II'IIII ITI'HILNHHIIIII \‘.IIH \IIIIItx IIIL’L‘ IIHIIIL' £425 IIII' ITIII\ VICI IITHXT KM! 54]

I New Town - 1...:sI-

'nnIII .I'.II;I \. I fn1:I\

:‘II‘II'\\II‘I‘..II 2.II';n:Ii ;\.I;\ "I.I\ \I11'. ,I' Wk \I'I.II r: \\..ft

\:. II.nII Ini‘n II. "II'

I\I\‘II\II‘.III\I I III: I'.IIII I‘f‘ " '\ I

lnIIII'Ix IIII Um

I Short let for II'II:.III‘\ \II‘IIII'I"\I\II' I III“ ‘III ;.II:'I‘ IInIINI‘ I‘I‘IIIHH'YI\ .I\IIII.II‘II' IInxx III I II'.II: iIn-Ii TI.II 1 IHH I“-\ I'.IIII IIIII .III I\:3I\ II'I HI 11

I Bright, double room tn: nIII'I1I\II.II:n;.\IIII.'IT\Y:I-II‘L II.II_ \IIIIIIIZ:' 1‘.:ZIIIIII;: min" 'II‘IIIIII\'\. *I'x IIInTIIwnt;.-I\ I\'I'.I\«III.I?\II' tI‘tIT IIIII\ .IIIII \IK'I‘I‘\II \‘..I:1.I'\1I Inn's. III II ' \II ‘I y‘

II'IIIIAII"; Inn

\I'I‘I. \I?IIII.II

I Lovely, bright double IIN‘III .I'..III.II\II' III .\ I‘I‘II II III \IIIII'IIIIII \I:.I::II:' '.‘.III. _“' \I «II II'III.III' I‘II‘IK'\\II‘II.II 2, * I‘ In III I‘III\ ('I .IIIII I‘III\ \'-.III.II‘I\'

II ‘IIIII ‘y‘ ‘IIIII

IIII’IIIII_\, k'.I\_\ -'nIII:'

III ‘2‘. III

I Room to rent III \I.IIIIIIIInIII IInIII \ IIIIII'

L I 1‘ In III IIIII\ ( 'I .IIIII IIIII\

I HHIIIII‘.‘ IHI IIII'IIIII§.III’.II1.IIIII IIIIIL'I‘I‘IIIII‘III II.IIIII.III‘ II» ~II.:7I‘ \‘-lIII «Inc I.‘ \I'.II nlII II~III.III- III II’\ ; a If] Ifn

I The Shore - IIIIII‘I'II‘L.\T \ \ IIIIIII‘\\IIIII.II II'III.III' In \II.III‘ I II‘.III. IIIIIIII'III. .IIII.II !I*.I~ IIIII \‘-IIII nIIII'I \II IIInII II'II\ I'II'I' InIII.III_-,' \\.III.II‘I\' IIHI‘. L:\‘IIIIIII III III II 11* .‘\ \l»

I Large en-suite fully IIIIIIIxIII'II InnIII In III III I III ('I'IIIII' I I'IIII .III'II III IIL'\‘- I‘IIIIII II;II \II.IIIII:' \\III1 nIIII'I Ix’I'III L “I“ In III IIIII\ I_"\ (‘I I’II'..III' InIIIIIIIj: .IIIII 1'}III .IIII-\\ II'I II“"II<II.1<"\I.

Personal

I SAW YOU I CHATLINES l SOCIETIES I

the; war...

0 I Saw You in our dress like a ee. I wish you

would sting me!

U/630/04

0| 's'aIIrYoo‘ni

Glasgow

0 I Saw You III-Im' \\I- Inuc )(III (IIIIltIIl:»L' IIHIII SIHIIIIIIII' \\\ I ();II II]

. I Saw You III;III '~‘-IIH InnIm IIInc ;I gIIIgJI‘I IIIIIL‘I ‘-‘-HI'I|.III‘_'

(II Slum} \ , \II'IIn'} IwIIII'I

I (ISII I):